Terug naar overzicht | Afdrukken

Het Tapijt.

Stel je de Schepping voor als een tapijt, een prachtig wandtapijt met een adembenemend tafereel erop. Er zijn misschien duizenden of zelfs miljoenen draden geweven tot één samenhangend geheel. Elke draad heeft een eigen kleur, een eigen sterkte, typerende eigenschappen, en zelfs een eigen verhaal.

 

De ene draad is geweven in den beginne, een ander draad is geweven toen de wever werd afgelost door een andere schepper. Er zijn draden die samengesteld zijn uit katoen en draden die van geitenwol zijn gemaakt. Sommige draden zijn geverfd met natuurlijke kleurstoffen, andere zijn gekleurd door chemicaliën…

 

Het adembenemende tapijt stelt het leven voor in al haar facetten. Het zou net zo goed een Adambenemend tapijt mogen heten. In feite is het een multi-dimensionaal tapijt dat in meerdere dimensies is geweven en gecomponeerd door een oneindige intelligentie.

 

Ik was op zoek naar teksten die het begrip Multi-dimensionaal enigszins konden verklaren, daarbij kwam ik een gelijksoortig begrip tegen; Parallelle Werelden.

Daarom heb ik het Tapijt bedacht. De schering en inslag van het tapijt vertegenwoordigen parallelle werelden, dimensies of werkelijkheden.

 

De individuele draden met hun eigen kenmerken, eigenschappen en kwaliteiten staan voor de Multi-dimensionale wezens die deze werelden bevolken. Het geheel stelt dan het Omniversum voor. Ik ben al lang gefascineerd door dit onderwerp.

 

1962.

Ik herinner me een gesprek met Alex, een schoolkameraad in Amsterdam West, waarin we het fantaseerden over parallelle werelden, terwijl we ons bewust waren dat onze klasgenoten voortdurend en uitsluitend over de Beatles spraken. Ach, weet je, we waren pas veertien en we fantaseerden maar wat.

 

Vijftig jaar later voel ik de innerlijke drang om dat concept van fantasie te ontdoen, want ik weet nu dat er werkelijkheden bestaan die nog fantastischer zijn dan science fiction of andere fictieve lectuur. Ik heb, dankzij een voortreffelijke Kabbala Leraar, sprookjes leren lezen met ogen die kunnen zien. Mythen en sagen zijn voor mij werkelijker dan krantenberichten omdat er toen veel minder uit de duim werd gezogen.

 

Ik ging op zoek naar artikelen die parallelle werelden belichten. Een van de teksten die resoneerden met het concept van parallelle werelden kwam uit een van onze AngelViews.

 

AngelView December 2002.

Vraag: Zijn Nora en ik nu samen om herhalingen uit het verleden te voorkomen?

Antw. : Ja.

 

Wat deze vraag betreft, we hebben in sessie 7 van de AngelViews te horen gekregen dat wij, Nora en ik op Atlantis al hebben samengewerkt om het bewustzijn van onze medemensen naar een hoger plan te tillen. We hebben het toen niet gered, men geloofde ons gewoon niet. In sessie 4 lieten de Engelen ons al weten dat het echt lang geleden is dat de engelen en wij zo met elkaar samenwerkten. Dat bracht me op de volgende vraag.

Vraag: Zijn Nora en ik teruggekomen van een tijdslijn die we toekomst noemen, wegens onze ervaring met dit werk?

Antw. : Ja.

 

Begrijp alsjeblieft dat als wij het woord toekomst gebruiken, we meer de verticale lijn van ervaringen bedoelen. Deze verticale lijn kan je ook beschouwen als de verschillende bestaansdimensies.

 

Per slot va rekening ben je ooit uit de Bron gestapt en afgedaald naar deze dichtheid om bij te dragen aan de ervaringen van dualiteit die de Bron nog niet kende. Die afdaling, wat eonen in beslag nam, geschiedde op de uitademing van de Vader/Moeder God.

 

Aangezien we, als collectief, op weg zijn naar de vijfde dimensie, denken we dat we de toekomst tegemoet reizen. Maar dat is een relatief begrip, want we reizen nu op de inademing van het Opperwezen terug naar ‘Thuis’. In feite reizen we het Pad van uitademing terug… Dus als je dit weet, wat is dan toekomst, en wat is het verleden? Het is niet meer dan reizen op een Verticaal Pad…

 

Nu ik dit teruglees, kan ik de verticale en horizontale tijdlijnen beschouwen als de schering en inslag van het Tapijt. Het zijn voor mij ook de verticale en horizontale lijnen van de Jakobsladder. Het is een concept dat we in de natuur terugvinden; de horizontale jaarringen van een boom geven tevens zijn verticale groei weer.

 

In de tekst van AngelView 22 vond ik nog een aanwijzing met betrekking tot onze Multidimensionaliteit.

 

AngelView januari 2003.

De Eufraat en de Tigris kabbelen in mijn geest; het Tweestromenland heeft enorme impact gehad in de vele levens die ik in het stof van dit tijd/ruimte continuüm heb mogen leven.

 

Mijn Zon staat in Vissen, en mijn Ascendant in Gemini. Zodiakbeelden die altijd met 2 aspecten worden geduid; alle andere tekens zijn solitair. Twee van mijn vorige adressen hadden huisnummer 2, en nu woon ik weer op huisnummer 2.

Het is een goed voorbeeld van polariteit.

 

We spelen dat we mens zijn en vergeten dat we Ziel zijn die hier is om ervaringen op te doen in polariteit. We spelen dat we man of vrouw zijn, terwijl we beide principes vertegenwoordigen. We vertrouwen op onze linkerhersenhelft terwijl onze rechterhersenhelft over veel meer scheppingskracht beschikt.

 

Ik herhaal maar weer een uitspraak van Albert Einstein die de onbeperkte macht van onze rechterhersenhelft weergeeft: “ Fantasie is belangrijker dan kennis, want kennis is begrensd.”

 

Met de fantasie dat de Eufraat en de Tigris, twee van de vier rivieren die de Hof van Eden omzoomden, door mijn geest kabbelden kwam ik in dit AngelView op verrassende vragen aan de groep Engelen waarmee Nora en ik communiceren.

 

Vraag: Heeft Leonardo da Vinci later een belichaming gehad als Isaac Newton?

Antw. : Ja.

 

Vraag: Zijn Zowel Leonardo als Isaac Newton de fysieke voertuigen geweest van de Verrezen Meester Hilarion?

Antw. : Ja.

 

Ik dacht dat Leonardo en EN.KI deel uitmaakten van dezelfde entiteit, omdat ik een verband zag tussen EN.KI en Meester Hilarion. EN.KI was een van de meest briljante geleerden van de Annunaki en Meester Hilarion is beschermpatroon van de wetenschappers. De antwoorden spreken voor zich!

 

Deze vraag kwam voort uit een inzicht dat ik tijdens deze sessie kreeg, en die de volgende vraag genereerde.

 

Vraag: Maakt elk individueel mens deel uit van een entiteit die twaalf eenheden bevat. Ik bedoel dus; heeft elk mens elf andere ‘ik-aspecten’ of persoonlijkheden?

Antw. : Ja.

 

De Engelen voegden daar onmiddellijk aan toe dat ook een entiteit ééntwaalfde deel is van een groter, overkoepelend wezenslichaam. Als ik vraag of dat overkoepelende wezen een Overziel genoemd mag worden krijgen we bevestigend antwoord.

 

Begrijp alsjeblieft dat die 144 aspecten van ons totaalwezen simultaan aanwezig zijn in meerdere dimensies, en zowel fysiek als fijnstoffelijk in expressie kunnen zijn. Dit maakt de mens tot een multi-dimensionaal wezen dat in een groot aantal parallelle werkelijkheden existeert.

 

Ik heb nog een tekst gevonden die met het tapijtconcept samenhangt. Het komt uit een channeling van de groep aan Steve Rother.

 

De Groep maart 2004.

Nu de Sluier dunner wordt, en we willen dit graag benadrukken, wordt jullie connectie met Al dat Is sterker en directer. Om jullie te helpen die connectie beter te begrijpen, willen we eerst iets zeggen over de energie die alles in eenheid (ver)bindt.

 

In het verleden hebben we dit wel eens Universele Energie genoemd. In feite is dit het weefsel van God, want God bestaat uit Universele Energie die tussen alle dingen en wezens waar dan ook draden weeft. Het weeft alles en iedereen samen tot een groot Eenheidsbewustzijn.

 

Wanneer jullie je verbinding met de Universele Energie verbeteren, kan het nuttig zijn er meer over te weten. De Universele Energie is net een laken dat aan de drooglijn hangt. Als je je hand tegen de ene kant van dat laken duwt, komt er aan de andere kant een uitstulping. Het weefsel (van dat laken) is de opslagplaats van de Akasha Archieven, de drijfveer van Oorzaak & Gevolg.

 

Nu ik dit terug lees kan ik de geweven draden ook zien als Oorzaak & Gevolg. Omdat de kleurschakeringen welgekozen zijn en de draden hun eigen ruimte in nemen om iets moois te scheppen, veroorzaken ze een samenhang met als gevolg dat we een voortdurend veranderend beeld op het wandtapijt zien.

 

Het is jammer dat de meerderheid van de wereldbevolking die veranderingen niet wil zien of niet kan zien omdat de mensheid is geïnfecteerd door Brood & Spelen. Dat is de reden waarom we juist dit jaar, al van af de eerste dag, geconfronteerd worden met signalen om te ontwaken die de media definiëren als catastrofes.

 

Geliefden, het wordt pas een ramp als we die signalen niet oppikken en gaan samenwerken met onze dimensionale aspecten in de parallelle werelden om de balans in polariteit zover op te voeren dat de Gouden Belofte manifest kan zijn.

Die Gouden Belofte herinnert ons aan de Hof van Eden, waar nu juist de grootste, gemeenste en meest stiekeme oorlog wordt gevoerd. Beide zijden denken dat ze god aan hun zijde hebben. De ene kant noemt het de strijd tegen terrorisme, de andere kant noemt zich godsdienst fundamentalisten.

 

Kan je zien dat zelfs op Aards niveau dit een vorm is van parallelle werkelijkheid?  Het is geen fantasie en geen SciFi, het is de dagelijkse werkelijkheid van de kinderen van één Schepper die elkaar afmaken in naam van god, of in naam van de beschaving. Beide partijen denken dat ze voor het hoogste goed van allen vechten, er is geen ziel die op het idee komt van een win/win situatie.

 

Beide partijen vechten in de werkelijkheid van de derde dimensie en ervaren toch parallelle werkelijkheden en waarheden die haaks op elkaar staan… Je ziet dat het concept van parallelle werelden niet zo complex hoeft te zijn zoals het op Internet wordt uitgelegd.

 

Juni 2011.

Laten we kijken wat Internet ons reflecteert op de zoekterm Parallelle Wereld: “Het concept van het multiversum is voorgesteld in de jaren vijftig van de 20e eeuw door de natuurkundige Hugh Everett om bepaalde problemen in de kwantumfysica op te lossen.

 

In het kort komt het er op neer dat bij iedere observatie van een gebeurtenis in de kwantumwereld (waar meerdere uitkomsten mogelijk zijn) iedere uitkomst verwerkelijkt wordt in een nieuw parallel universum of tijdlijn voor iedere mogelijkheid. Dit zou een ontzaglijk groot aantal verschillende Universa opleveren. Het multiversum is dan het geheel, of de verzameling van alle mogelijke Universa.”

 

Als we de Hermetische Wet ‘Zo boven, zo beneden’ werkelijk begrijpen is deze uitleg heel simpel te vergelijken met de 144 aspecten van ons Wezen. Elk aspect maakt keuzes die invloed hebben op alle andere aspecten, ook al leven die aspecten in andere tijd/ruimte continua of meervoudige bestaansniveaus.

 

Dit komt duidelijk tot uiting wanneer we iemand ontmoeten waarvan we het gevoel hebben dat je de ander al eeuwen kent. Op zielsniveau blijkt dat vaak het geval, maar omdat er op zielsniveau ook parallelle werelden zijn, bestaan er ook meervoudige expressies van zielsverbintenissen.

 

Parallelle Zielsconnecties.

We herinneren jullie aan de simpele duiding die al lang bekend is bij zielen die ontwaakt zijn. We hebben te maken met de volgende zielsaspecten.

  1. De Tweeling Straal. Dit is de GodsVonk die we nooit in fysieke vorm zullen tegenkomen. Het is een aspect dat in de Bron is gebleven als een levenslijn naar de meervoudge niveaus van bestaan.
  2. Tweeling Vlammen. Dit zijn zeven aspecten van ons Wezen die een hartsconnectie hebben en in volkomen gelijkwaardigheid op Aarde zijn om hun omgeving te spiegelen wat onvoorwaardelijke liefde is.
  3. Tweeling Zielen. Dit zijn 12 aspecten die, als integraal deel van de Tweeling Verwanten, samenwerken met één bepaalde Verrezen Meester om de wereld opnieuw de levensles communicatie te leren.
  4. Tweeling Verwanten. Dit zijn de 144 aspecten die als geestverwanten aan dezelfde galactische Code werken om de mensheid te helpen ontwaken.
  5. Goddelijke Expressie. Dit is een aspect dat ons het geschenk brengt om een Kwantum Sprong te maken; de ontmoeting met je Goddelijke Expressie is er een die je nooit meer vergeet.
  6. Een Zielenmaat komt meestal op het juiste moment om je op een harde manier iets over jezelf te leren. Het is een ontmoeting die je leven volkomen op zijn kop gooit.
  7. Het Goddelijk Complement is iemand die jou spiegelt op de spirituele ladder. Dit kan iedereen in elke levensfase zijn die jouw Hoger Zelf op je pad stuurt om je eigen wezen te weerspiegelen. De ene keer herken je (als je eerlijk bent tegenover jezelf) jouw eigen negatieve trillingen, de andere keer zie je de schoonheid van wie je werkelijk bent. We reizen lang samen tot de wegen zich scheiden en we de lessen geleerd hebben.

 

Ook deze zielsaspecten zijn de draden uit het tapijt, en wanneer we van het concept of de illusie van afscheiding hebben overwonnen kunnen we eindelijk voorbij tijd/ruimte reizen… Op een vliegend tapijt naar hogere dimensies van Bewustzijn.

 

Wanneer we de poort van de derde dimensie afsluiten, dit is het idee rondom 2012, kunnen we de parallelle werkelijkheden betreden. Dan staat niets ons meer in de weg om de Hemel op Aarde te creëren. Dan staat ons niets meer in de weg, zelfs niet het Brood & Spelen concept van kerk en staat, om ons te herenigen met onze broeders en zusters van de Galactische Federatie van Licht of de Witte Broederschap.

 

 

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com

  

 

 

 

 

 

 

 

 


Terug naar overzicht | Afdrukken