Terug naar overzicht | Afdrukken

Mens & Ziel.

 

In 1603 schreef William Shakespeare een wereldberoemde en vaak aangehaalde lofzang op het concept Mens: "What a piece of work is man! How noble in reason! How infinite in faculties! In form and moving, how express and admirable! In action how like an angel! In apprehension, how like a god! The beauty of the world! The paragon of animals! And yet, to me, what is this quintessence of dust? Man delights not me; no, nor woman neither, though by your smiling you seem to say so."

 

Het zijn de woorden van Prins Hamlet bij het graf van zijn vermoordde vader, en we zullen het voor jullie gemak maar even vertalen.

 

“Welk een groots werk is de mens. Hoe nobel het verstand. Hoe oneindig de mogelijkheden In vorm en beweging; bewonderenswaardig in elke expressie.

In actie gelijk een Engel. In bevattingsvermogen gelijk een god. De schoonheid van de wereld. Het toonbeeld voor de dieren. En toch, wat zegt dit toonbeeld van stof mij eigenlijk? Man noch vrouw schenken mij vreugde, hoewel jij (tegen de schedel van zijn vader) met je grijns het tegendeel beweert.”

 

We hebben al vaker de vertaalslag gemaakt van het Nederlandse woord Mens naar het begrip Mens in het Latijn dat Geest betekent. We hebben al vaker geschreven dat in ons bewustzijn god en de mensheid niet gescheiden zijn. We hebben in dit kader de Schepper omschreven als de Bron dat zichzelf wilde leren kennen.

 

We hebben ook vaak duidelijk gemaakt dat het religieuze begrip god en de Schepper niet een en dezelfde energie zijn. Wij delen die gedachte met de schrijver van “Een Ongewoon Gesprek met God”. Op pagina 189 van dat boek vraagt de schrijver of hij wel met God sprak, en God antwoordde: “Ik ben de bedenker en de Schepper van alles wat jullie kennen en ervaren, en jullie zijn Mijn kinderen … ook al ben Ik het kind van een ander.”

 

Ook in de vertaalde berichten van Aartsengel Michaël lezen we steeds vaker dat Michaël spreekt van onze Vader/Moeder God en de Oppermachtige Schepper. Michaël maakt hiermee duidelijk dat het twee entiteiten zijn. Het opmerkelijke is dat het concept van de patriarchale god die de religieuze mens als de Schepper beschouwt hier eindelijk als ‘Vader/Moeder God’ wordt omschreven.

 

Dit is geheel in overeenstemming met de Hermetische gedachte “Zo Boven Zo Beneden”. Geliefden, laten we het zo zeggen: “It takes 2 to tango!” Zolang wij existeren in een wereld van polariteit zijn er altijd duale begrippen en concepten. Gelukkig zullen we als Mens, op de Inademing van de Bron, op onze Reis naar Huis, voorbij dualiteit evolueren.

 

Ken u Zelve!

Op de Griekse tempel te Delphi stond: "Ken u Zelve". Wij hebben het gevoel dat dit bedoeld is voor heel de soort Mens, en dan vooral als aansporing om ons bewust te worden van de illusie dat we beperkte wezens zijn. Onze ware oorsprong, onze Bron; de Oneindige Intelligentie wilde ook zich Zelve kennen…

 

Als ik mensen uit wil leggen hoe dat ging, leg ik een elastiekje neer en vouw het dubbel zodat er een brilletje of een cijfer 8 gevormd wordt. Aartsengel Michaël noemt dit het Oneindigheidssymbool.

 

De ene helft van de 8 gaf de andere helft de goddelijke opdracht: “Ga heen en vermenigvuldig je! Schep werelden zonder beperking in mijn Naam.” Dit was het begin van de Hermetische Wet ‘Zo boven, zo beneden of zo buiten, zo binnen…” In feite was dit eveneens het Begin voor ‘In den Beginne’!

 

Wanneer je dit op een hoger bewustzijnsniveau leest, kan je me ook volgen als ik stel dat god het uitzendbureau is dat zijn myriaden Zelven – de mensheid dus – uitzond om medeschepper van het Universum te zijn. Als jullie je bewustzijn naar een nog hoger niveau verheffen kunnen jullie me ook nog volgen als ik stel dat uitzendbureau en uitzendkrachten aspecten van elkaar zijn.

 

Goed, nu wordt het spannend, want ik beweer hier eenvoudig dat god en de mensheid één zijn. Schepper en Al dat Is zijn aspecten van elkaar, het is alleen verwarrend omdat het woord Schepper een mannelijke referentie heeft.

 

Nu wij als Mensheid, op de Inademing van de Bron, eindelijk weer op de terugreis zijn naar Huis, naar de Bron is het goed om inzichten te verwerven in een begrip dat wij de ziel noemen… Ai, geliefden, wat is dat een complex begrip!

 

We hebben er een hele serie spreekwoorden, gezegden en uitdrukkingen aan verleend zoals met zijn ziel onder zijn arm lopen; zijn ziel blootleggen; zijn ziel aan de duivel verkopen; eelt op zijn ziel hebben; zijn ziel en zaligheid voor iemand of iets overhebben… en de bizarre uitdrukking “God hebbe zijn ziel!”

 

Op Internet vonden wij deze definitie. Met de term ziel wordt het niet materiële deel van de mens aangeduid; dat wat de beweegredenen vormt voor het individuele leven. In ruimste zin; al die verschijnselen van een individu die niet tot het lichamelijke te herleiden zijn. Dus hoe kan iemand zijn ziel blootleggen, aan de duivel verkopen of er zelfs eelt op hebben als het een onstoffelijk deel van de mens is?

 

Vergun het ons om iets nader in te gaan op het concept ziel… We zullen eerst onze visie hierop toelichten. De Schepping van Al dat Is begon toen de Oneindige Intelligentie, de Eerste Oorzaak, zich samentrok om ruimte te geven aan de myriaden expressies van het ZELF. Deze miljarden Godsvonken zijn dus bezield

Met het kernbewustzijn van het ZELF.

 

De Schepping is in onze visie een oneindige oceaan van mogelijkheden, een ongemanifesteerd potentieel van Schepper Licht Substantie, de bezielde mens vormt dan de myriaden druppels van die oceaan. Kortom wij delen één ziel, één gedachte, één hart; dat van de Eerste Oorzaak… alleen wij zijn dat vergeten toen wij de Sluier van Vergetelheid over ons heen trokken.

 

In de loop van onze menselijke ervaringen hebben tal van Leraren signalen achtergelaten om ons bewustzijn te prikkelen. De spreuk boven de tempel van Delphi is er één van. "Ken u Zelve" is ook te lezen boven de poort van elke maçonnieke tempel in de taal van het land waarin de tempel zich bevindt.

 

Soms heeft de fysieke expressie van zo’n bewustzijnsprikkel in onze tijd/ruimte andere, vaak andere vormen aangenomen, waardoor de mensheid denkt er niets of weinig van te kunnen leren. De piramides op de vlakte van Giza, en de Sfinx ervoor, maar ook de heilige meteoriet ‘ Hadjar al-Aswad’ in Mekka, het centrum van de Islam, is een gedenkteken waar we veel van kunnen leren.

 

Het grappige is dat Rome en Mekka door de religieuze fanatici verworden zijn tot ogenschijnlijke antagonisten, ze hebben veel meer overeenkomsten dan je denkt!

De Hadjar al-Aswad.

De Ka’bah is een tempel die Bait al-Haraam’ (Heilig Huis van Allah) wordt genoemd, waarvan de oorsprong tot ver in de oudheid terug gaat. Volgens Arabische overleveringen werd de Ka’bah gebouwd door Adam, de stamvader van het menselijke geslacht. Ze werd door de zondvloed verwoest, maar op dezelfde fundamenten herbouwd door de profeet Abraham geholpen door zijn zoon Isma’iel de stamvader van de Arabieren.

 

In de oosthoek van ‘Bait al-Haraam’ is de vermaarde Zwarte Steen ingemetseld, de ‘Hadjar al-Aswad’ omlijst door een zilveren rand. Deze meteoriet, uit het paradijs neer gezonden, werd tijdens de wederopbouw van de tempel door de engel Jibril/Gabriël aan Abraham en zijn zoon gegeven. Zij gaven de steen zijn huidige plaats om als beginpunt te dienen voor de zevenvoudige omgang om de Ka’bah van de pelgrims.

 

Wat wij mensen, ongeacht de geloofsovertuiging, door de Sluier van Vergetelheid zijn vergeten is dat die zevenvoudige omgang een herinnering is aan de omgang die de Anunnaki van buiten ons zonnestelsel moesten ondernemen om hier te komen. De Aarde is immers de zevende planeet van buiten af; wanneer men van buiten ons zonnestelsel de Aarde nadert ontmoet men achtereenvolgens:

1.       Pluto             Gaga:           Raadsheer en Afgezant van Anshar

2.       Neptunus       Ea:               Heer der Wateren

3.       Uranus          Anu:             Koning der Anunnaki

4.       Saturnus       Anshar:         Eerste der Hemelen

5.       Jupiter          Kishar:          Eerste der Landen

6.       Mars             Lahmu:          Heer van de Oorlog

         

7.       Aarde            Ki…               Moeder God

8.       De Maan        Kingu: Grote Boodschapper

9.       Venus           Lahamu:        Vrouwe van de Oorlog

10.     Mercurius       Mumu:          Raadsheer en afgezant van Apsu

11.     Zon              Apsu:            Hij van het Begin.

 

We hebben hier de moeite genomen om de bekende naam van de planeten aan te vullen met hun Sumerische/Babylonische naam, en de betekenis ervan. We hebben tevens tussen de zesde en de zevende planeet een ‘afgrond’ gelaten. Je hoeft alleen de eerste 2 regels van de Genesis te lezen om dat te begrijpen.

 

We hebben hierboven enkele westerse en oosterse concepten aangehaald om nu verder te gaan met een ouder gedachtegoed, dat volgens ons is overgeleverd via hen die van de overkant kwamen: de Hebreeërs. Je kunt je afvragen welke overkant, als je naar de ‘afgrond’ kijkt tussen de eerste zes planeten en de Aarde, en je realiseert je dat de Davidster op de Israëlische vlag zes punten heeft…

Naar het beperkte menselijk bewustzijn, is de schepping met de Genesis pas NA die afgrond begonnen. Wij zeggen dat de schepping al vele eonen daarvoor een aanvang maakte met de bezieling van de Godsvonken die de Bron verlieten. Daarmee zijn we weer terug bij ons onderwerp.

De ziel.

Volgens de Midrash, de Kabbala en het ultra orthodoxe chassidisme leren we dat er vijf zielenniveaus of – stadia zijn. Opklimmend in belangrijkheid zijn dat:

  1. Nephesch of ‘lagere ziel’ die gedrag en acties bestuurt.
  2. Ruach of ‘geest’ die de emoties bestuurt.
  3. Neshama of ‘innerlijke ziel’ die het verstand en de intelligentie bestuurt.
  4. Chayah of ‘de levende’ representeert de brug tussen het eerste bewuste inzicht en de bovenbewuste bron. Dit stadium ervaart het bewustzijn van god dat de wereld omvat.
  5. Yechidah of ‘de ene’ ervaart de hoogste eenheid met god, door zuiver geloof, strikte toewijding en de bereidheid om je over te geven aan god.

 

Dan is er nog een stadium van pre-existentie; de Guph, die blijkbaar al in existentie was vóór ‘In den Beginne’! Er is een aanname dat bepaalde zaken, in het bijzonder de menselijke ziel, al bestaat voor deze zich manifesteert op Aarde, en zelfs nog voor de schepping van de wereld.

 

Dat is nergens in de bijbel terug te vinden, maar dit concept wordt des te meer genoemd in de Apocriefe literatuur en door de Essenen die geloofden dat zielen voor de geboorte in de ‘fijnste ether’ aanwezig zijn.

 

Ook de Talmoedische Rabbi’s zijn ervan overtuigd dat alle zielen een preëxistent leven leiden in een verblijfplaats die Guph genoemd wordt, en dat de Torah, de Messias, de Troon van Glorie, Berouw en de Hel of Martelplaats al bestonden vóór de schepping. Bovendien geloven zij dat bepaalde zaken, zoals de Staf van Aäron, en de Stenen Tafels al bestonden tegen het eind van de Scheppingsdagen.

 

Ook beroemde filosofen als Philo van Alexandrië en Ibn Gabirol waren overtuigd van een bestaan voordat de Schepping tot stand kwam, dit concept is een van de hoekstenen van de Kabbalah.  

 

In ‘Het Beginsel van de Mens’ een hoofdstuk uit het boek "Everyman's Talmud" leren we het volgende. “Alle wezens die in de hemel werden gecreëerd komen met lichaam en ziel uit de hemel. Alle wezens die op Aarde werden geschapen zijn met lichaam en ziel stoffelijk, behalve de mens. De ziel van de mens komt uit de hemel en zijn lichaam is van de Aarde…”

 

Elders in dat boek is ook het volgende te lezen: “In de zevende hemel worden geesten en zielen bewaard die nog gecreëerd moeten worden, dit zijn de ongeboren zielen die nog in belichaming moeten komen. De gemeenschappelijke overtuiging is dat het Messiaanse tijdperk niet zal opdagen voordat alle zielen een belichaming op Aarde hebben ervaren. Met andere woorden de ‘Zoon van David’ of de Messias zal pas dan verschijnen als alle zielen uit de Guph zijn afgedaald.”

 

Goed, nu we enigszins in beeld hebben gebracht wat de ziel is of kan zijn, kunnen we ons voorbereiden op onze kwantumsprong naar een hogere dimensie. Het Goddelijke Plan voor de Aarde en de mensheid heeft hierin voorzien. We hebben het als mensheid lang weten te traineren door het gebruik en misbruik van onze Vrije Wil.

 

Nu steeds meer zielen ontwaken voor hogere waarheden en hun bewustzijn aanwenden voor het hoogste goed van allen, is de mensheid klaar voor de vijfde klas of de Vijfde Dimensie. Geen enkele religieuze doctrine kan dat nog tegenhouden, en zo is het!

 

Alle artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: © ArjunA – www.assayya.com

 

 

 


Terug naar overzicht | Afdrukken