genealogische aantekeningen
m.b.t.
de families

VAN ELDIJK
VAN ELDIK
VAN ELK

VAN ELCK VAN ELDERS VAN ELDICK VAN ELDIJCK VAN ELDIJK VAN ELDIK VAN ELDIS VAN ELDIX VAN ELDRIK VAN ELIK VAN ELK VAN ELLICK VAN ELLIJCK VAN ELLIK VAN ELTIC VAN ELTICK VAN ELTIJCK VAN NELLEP

===================
INLEIDING
===================

De familie van Eldijk (Eltic, Eldick, Elck, Elk, etc.) wordt al genoemd in 1369, wanneer diverse leden "van Eldijc" belasting moeten betalen (zie P.N. van Doorninck: "Schatting van de lande van Gelre").

Deze landbouwersfamilie ontleent haar naam aan de el-dijk = oude dijk, aan de rivier de Waal in Gelderland, rond Ochten en Dodewaard (zie ook buurtschap Eldik). Stamvaders (voor zover nu bekend) zijn de broers Aelbert en Dries van Eldick uit Dodewaard.

Rond 1600 trokken leden van dit geslacht de rivier over naar het land van Maas en Waal en vestigden zich o.a. in Leeuwen, Dreumel, Wamel, Horssen, Afferden, Druten en Batenburg waar de naam veranderde in van Ellick, van Elck en van Elk. Er zijn protestante en katholieke families.
De namen van Eldijk, van Eldik en van Elk bestaan nog steeds.

Rond 1700 vertrok een aantal jonge mannen naar het westen van het land (Utrecht, Amsterdam, Alphen a/d Rijn, Noordwijk etc.).

De weergave van dit geslacht is opgezet volgens het gezinsbladen-systeem in verschillende stammen / takken / genealogiëen, die uiteindelijk ergens samenkomen bij Aelbert en Dries.
Wat ik tot nu toe heb gevonden is vanzelfsprekend bij deze zeer uitgebreide familie nog onvolledig en er zullen ook fouten instaan.

De gezinsbladen zijn geduid met een Romeinse getal, aangevende de generatie, gevolgd door een Arabisch getal, aangevende het persoonsnummer van de man. Alleen bij meer dan één huwelijk van die man wordt deze identificatie aangevuld met een letter: a voor 1e huwelijk, b voor 2e en c en d voor 3e en 4e huwelijk.
Wanneer van een stam het volgende gezinsblad in een andere stam is opgenomen loopt deze Romeinse nummering gewoon door. Dit uitgezonderd de stammen Hendrik Jans en Jacob Jans die al eerder gepubliceerd zijn met een stamreeks beginnende bij I; hernummering was geen optie.

De kerkregisters van dominees en pastores beginnen rond 1610. Veel registers en aantekenboekjes zijn helaas verloren gegaan. De "verbasteringen" van de diverse achternamen ontstonden door inschrijving op klank en bekendheid van de naam.
De onleesbaarheid van de diverse handschriften leverden eveneens problemen op .

Nog lang niet alles is uitgezocht of volledig, met name Amsterdam, Rotterdam, Zeeland, Buitenland etc. waarvan ik nog weinig aantekeningen heb.

Enkele losse (misschien al bekende) opmerkingen die van belang kunnen zijn:
- doop- en geboortedata waren niet altijd duidelijk;
- voor ondertrouw en huwelijk geldt hetzelfde. Meestal was de trouwdatum gelijk aan die van de laatste derde zondag van de afkondiging van het huwelijk in de kerk.
- de kerkkeuze was vrij, dus geboren in b.v. Leeuwen was vaak dopen in Wamel, ook al was er in het geboortedorp een kerk.
- begraafdata werden soms eens per jaar opgetekend (zonder volledige datum).
- in tijden van overstromingen en oorlogen werden er wel protestantse babys gedoopt door pastores en vice versa.

Helaas heb ik een aantal genealogieÙn nog niet aan kunnen sluiten, mede door de onleesbaarheid van originele archieven (en copieen) of het niet kunnen inzien daarvan. Aan Puiflijk wordt b.v. al jaren gewerkt en de originelen zijn dus niet te raadplegen.

Elf stammen zijn hier (zie nevenstaand) in kaart gebracht, allen genoemd naar voornaam van de aldaar genoemde stamvader. Onderling verband tussen deze elf stammen is nog niet met zekerheid vast te stellen. Vermoedelijk zijn Dries en Aelbert broers.

Wel zeker is dat Hendrik Jans en Jacobus Jans broers zijn. Samen met hun vermoedelijke 3e broer Lambert Jans stammen zij met grote waarschijnlijk uit de stam Dries. Van de stammen Gerrit Adriaanszn en Hermen Jans mag worden aangenomen dat deze komen van de stam Aelbert komen.

Ik ben vooral veel dank verschuldigd aan de studiezaalmedewerkers van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Rijksarchief in Arnhem, die altijd klaarstonden met adviezen en hulp. Dat geldt natuurlijk ook voor de kleinere archieven die mijn man en ik door de jaren heen bezochten.

Ik weet dat veel "collega's" zich bezighouden met dit geslacht en ik hoop dan ook dat men mij fouten, aanvullingen en omissies wil melden.
Ook ontvang ik gaarne van u (per email) verbeteringen en aanvullingen m.b.t. recente gegevens van deze drie familie's familie.
Bij voorbaat dank ik U voor Uw moeite.
Louise M. van Haeften-Brokaar
© 1992 / 2007
===================
SITE INFORMATIE
===================

VERWIJZINGEN (de z.g.n. links) zijn onderstreept, ze zijn bedoeld om op te klikken (d.i. een dubbel-klik) en zo een andere pagina op te roepen. Ze zijn blauw als u er nog niet op hebt geklikt en rood als u er wel op hebt geklikt.
Bij de gezinsbladen zijn twee er soorten verwijzingen:
-terugverwijzing naar de ouders van de man,
deze staat tussen haakjes,
en ziet er b.v. zo uit:
(IX.3)
of
-een doorverwijzing naar het gezinsblad van een zoon,
die ziet er b.v. zo uit:
volgt IX.8


REGISTER OP DE ACHTERNAMEN.
Hierbij zijn de voorvoegsels bij de geslachtsnamen (van, van der , van den, etc. etc.) weggelaten.
Achternamen van de vaders op elk gezinsblad zijn niet opgenomen, behalve als zo'n naam in een ander verband wordt genoemd.
Achternamen die geheel uit hoofdletters bestaan hebben betrekking op echtgenotes, de andere achternamen hebben op andere personen betrekking (veelal moeders van echtgenotes of de schoonouders van dochters)
Door op de eerste letter van een achternaam (zie nevenstaand onder "REGISTER OP DE ACHTERNAMEN") te klikken komt u bij een pagina met achternamen die met die letter beginnen.
De aanduiding #1, #2, #3, etc. etc. tonen het op verschillende plaatsen voorkomen van de betreffende achternaam. Door erop te klikken wordt u meteen het betreffende gezinsblad getoond.
U vindt het voorkomen van aangeklikte naam dan op de bovenste regel in het gezinsblad in het grootste deel scherm.

Naast dit register op achternamen is er de mogelijkheid (on-line) om te zoeken naar alle op de site voorkomende woorden (zie site-search nevenstaand),
dat kunnen achternamen (ook uit de andere genealogie op deze site) zijn maar ook alle andere zaken, b.v. een voornaam, plaatsnaam, beroep of datum (bijna overal in dag-maand-jaar notatie, maar zonder een eventuele "voor"-nul, dus
- 25 januari = 25-1-1872
- 5 januari = 5-1-2006

Wilt u een (vermoedelijke) stamlijn kunnen vinden dan is het waarschijnlijk het beste om te zoeken, in het registers op de achternamen, met de achternaam de oudste u bekende naam van een echtgenote, b.v. uw (over)grootmoeder van vaderszijde."FOUTEN OP DE PAGINA"
of
"HTTP 404-ERROR"
of
als een link niet werkt
bent u waarschijnlijk niet via de reguliere weg op een pagina beland (veelal via een zoekmachine). Daardoor zijn de frames (indeling van het scherm in een breed en een smal deel) niet corect ingesteld.
U kunt dit verhelpen door op "RESET" of op "HTTP 404-ERROR" te klikken. Deze links vindt u onderaan de pagina.
Ook kunt u gewoon bij het begin van de site beginnen door op "HOME" of op het groene huisje te klikken.
J.C. van Haeften
© 1992 / 2006
netfeahnav
THIS PAGE
http://home.hetnet.nl/~jcvanhaeften/GEEE/startF2.htm
HOME
http://home.hetnet.nl/~jcvanhaeften/index.htm
SITE SEARCH
search on all the words on this site (you should be connected to the internet)
EMAIL
mail us to improve this site:
error-reporting, additions, corrections, statements, comments, will be welcome
COPY-RULES
if you want to publisch or quote (a part of) this site
RESET
renew this page and its frames; if you got an HTTP 404-ERROR this was probable caused by an invalid frame-setting, this can happen if you entered this page directly and not via an other page on this site.

pagina-teller
creation 23-3-20073:59 PM