Artikel-9: De Progressieve Dag volgens het -1-systeem

                          Astrologische Artikelen door J. Ligteneigen               

 

 

Home

 

Contact mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home > Artikelen > Artikel-9

In dit artikel wil ik u kennis laten maken met de rekenkundige achtergrond van het door de astroloog Gieles en tevens door mij gehanteerde min-1-systeem. Hierbij wil ik tevens gebruik maken van de begrippen Juliaanse Dag en Juliaanse Eeuw, die ik in Artikel-1 en Artikel8 hiervoor reeds uitvoerig heb behandeld.

Het doel van dit artikel is aan te tonen dat op een vrij snelle manier de Juliaanse Dag(JD) en Juliaanse Eeuw(T) is te berekenen voor elke willekeurige progressieve datum.

Op basis van deze uitkomst kunnen dan de planeten, Zon, Maan, Draconis en de huizen worden berekend. In de vorige afleveringen uit deze serie hebt u reeds geleerd hoe de Ecliptica, de Draconis, de Nutatie, de Sterretijd en  Delta-T berekend kunnen worden aan de hand van een bepaalde waarde van "T" (de Juliaanse Eeuw).

================     Progressiesystemen: 1 dag = 1 jaar     ================

In de progressieve astrologie, waarbij er gepoogd wordt om voorspellingen op datum te berekenen, zijn er de afgelopen eeuwen diverse systemen ontwikkeld. Een der oudste systemen komt wellicht uit de 17e eeuw en wel van Placidus de Titus, ofwel Placidus. Als theoloog - astroloog wist hij vanuit de bijbel dat er diverse astrologische verwijzingen aanwezig waren, zoals die in EzechiŽl IV:6 en Numeri XIV:34. De toepassing hiervan op de astrologie bracht Placidus een verbluffend resultaat1.

Deze zgn. "tijdsleutel", "1 dag  = 1 jaar" is daarna een niet meer weg te denken progressiesleutel geweest in de astrologie.

De "klassieke" methode om "1 dag = 1 jaar" toe te passen is simpelweg het X-aantal dagen nŠ de geboorte te nemen en deze te laten gelden voor het X-ste levensjaar.

Dit systeem kunt u in een groot aantal astrologische boeken nalezen.

========================     Min-1-systeem     ========================

De Gieles-methode ofwel het Min-1-systeem gaat van hetzelfde "1 dag = 1 jaar" principe uit, echter hierbij zegt hij dat er een "voorwerking" is geweest door de Zon als scheppend en creatief principe.

Duidelijker kan het niet beschreven worden als in Sagittarius, juni 1976 en uiteraard in zijn boek  "Het Min-1-systeem, de basis voor praktische astrologie beoefening".

De Zon, op zijn reis door de tekens van dierenriem, heeft de geboorte van het kind al "geestelijk" voorbereid, vanaf de ontmoeting met de partner, de plannen voor een kind, de verwekking ervan tot en met de geboorte.

Het is de Zon, die op het moment van geboorte een bepaalde plaats inneemt in de zodiak en deze kan erg nauwkeurig worden berekend (tot op 1 boogseconde en tegenwoordig nog nauwkeuriger). Door de min-1-theorie strikt te volgen, moeten we derhalve concluderen dat de basis, de sleutel voor de progressie ligt bij:

"1 jaar van het mensenleven is gelijk aan 1 Tropisch Jaar"

 

1 Tropisch Jaar is het aantal dagen, uren, minuten, seconden die de Zon nodig heeft om weer precies op zijn "oude" positie terecht te komen.

Volgens de meest recente literatuur is de formule voor 1 Tropisch Jaar2:

T.J = 365,24219 879d - 0,000 00614d.T

Hierin is "T" de bekende Juliaanse Eeuw, die u uit de vorige afleveringen heeft leren berekenen, gebaseerd op JD1900.

Elke 1000 jaar (T=10) wordt het Tropisch Jaar 5,30 seconden korter, dit komt door de teruggaande beweging van de equinox.

Door in onze berekeningen voor een bepaalde horoskoop uit te gaan van de berekende waarde van "T", kunnen wij voor dat moment de lengte van het Tropisch Jaar bepalen en hiermee verder rekenen.

Voorbeeld

Om het principe nog op een andere manier  onder de aandacht te brengen, zullen wij aan de hand van een volledig fictief voorbeeld uit de vorige aflevering het min-1-systeem gaan toepassen.

In Artikel-8 werd als voorbeeld 1 mei 1980 0 uur ('s nachts) GMT (UT) gegeven. Laten wij even aannemen dat de geboorte in Greenwich plaatsvond, zodat de lengte (0.00) in tijd omgezet tevens 0.00.00 oplevert.

Op basis hiervan is de Juliaanse Datum JD gelijk aan 2444360,5. Om heel precies te zijn is JD gelijk aan 2444360,5006, omdat Delta-T vanwege de rotatievertraging van de Aarde opgeteld dient te worden. Delta-T was in 1980 gelijk aan 51 seconden = 51/86400 = 0,00059 deel van een dag

Deze waarde (2444360,5006) moet u goed onthouden, want wij zullen deze verderop nog verder gebruiken.

Stel wij willen nu deze "horoskoop" progressief berekenen voor 1 mei 2000, tevens 0 uur GMT.

Hoe bepalen wij nu het verschil in dagen tussen deze twee datums?

 

De radix-JD hadden wij al berekend, door nu ook de JD te berekenen van 1 mei 2000 om 0.00 uur, kunnen wij uit het verschil tussen die twee het aantal dagen bepalen.

 

Gebruikt u de formules uit deel-1, dan komt u uit op een JD van JD-prog1 = 2451665,5008

 

Het verschil tussen JDprog en JD-radix bedraagt 7305,0002 dagen.

 

Het Tropisch Jaar in 1980 bedroeg

T.J = 365,24219879d - 0,000 00614d.T

TJ = 365,2421983 dagen

 

Voor de bepaling van de tijdsleutel voor het min-1-systeem geldt de volgende formule :

 

Prog.dgn = (JDprog-JDradix)/TJ - 1

 

De bekende "min-1" die u hier ziet staan is kenmerkend voor het min-1-systeem.

 

Prog.dgn wordt hier dus:

7305,0002 gedeeld door 365,2421983 = 20,00043954

 

Tenslotte wordt MIN-1 toegepast, dus

Prog.dgn = 19,00043954.

 

Om in "oude" termen te spreken: we kijken 19,00043954 dagen verder in de efemeride om de planeetstanden te berekenen. Dit kunt u eventueel letterlijk doen, echter houdt u met het volgende rekening:

 

In ons voorbeeld gingen we uit van een Radix van 1-5-1980 om 0.00 GMT(UT). De ET gebruikt u in een efemeride om de planeetstanden te berekenen. In 1980 bedroeg Delta-T ca. 51 seconden.

 

Dus strikt gesproken moet u, om de planeten voor 1-5-2000 0.00H te bepalen, 19,00042752 dagen verder kijken dan 1-5-1980 + 0.00.52.

 

We zullen dit even nader berekenen:

19,00043954 dagen = 19 dagen + 0,00043954*86400 seconden = 38 seconden.

U berekent de progressieve planeten dus in de efemeride op 19 dagen, 0.00.38  NA 1 mei 1980, 0.00.51.

 

U rekent dan in de efemeride op 20 mei met een ET van 00.01.29.

 

Dit is dus de handmatige berekening van de planeten.

 

Overige berekeningen

 

Als u voor deze progressieve datum ook nog enkele andere gegevens nodig heeft (zoals de nutatie, de ecliptica, Sterretijd) dan kunnen deze voor de progressieve dag als volgt berekend worden.

 

In het begin hadden wij voor 1-5-1980 00.00 uur GMT de JD vastgesteld op  2444360,5008.

 

Het verhaal wordt heel eenvoudig: Tel 19,00043954 op bij de Radix-JD 2444360,5006.

 

U krijgt dan 2444379,50123954.

 

Dit is de JD, waarvoor u alle overige berekeningen kunt doen en die zijn dan geldig voor 1-5-2000 om 0.00 H GMT.

De Juliaanse Eeuw "T" die hierbij hoort is gelijk aan: (2444379,50123954 - 2415020)/36525 = 0,80381933578.

T-prog = 0,80381933578.

 

Zoals u wellicht nog kunt herinneren uit de voorgaande afleveringen, zijn 10 cijfers achter de komma voor de waarde van "T" nodig om precisie te garanderen.

Met deze T-prog rekent u o.a. de progressieve ecliptica uit, de progressieve Maansknoop (direct supernauwkeurig) en de nutatie die u nodig heeft om de standen van de Maansknoop tot op een halve boogseconde nauwkeurig te krijgen.

 

Progressieve Sterretijd

 

De progressieve Sterretijd rekent u niet uit met voorgaande T-prog., maar u moet de voortgang van de Sterretijd vanaf de Radix berekenen met de volgende formule:

 

ST-prog = ST-radix + aantal dgn. * 236,555 seconden

 

In ons voorbeeld is de Radix Sterretijd gelijk aan 14H36M17,8S.

Aantal dgn = 19,00043954.

Aantal dgn. * 236,555 = 4494,6489 seconden, delen door 3600(seconden in 1 uur)  = 1,248513604 = 1 uur + 14 minuten en 54,6 seconden.

 

St-prog is dus: 14.36.17,8 + 1.14.54,6  = 15.51.12,4

 

Met deze progressieve ST berekent u direct met behulp van de huizentabellen het MC, Asc. en overige huizen.

 

Met behulp van de efemeride berekent u op 20 mei 1980 met een ET van 00.01.29 alle planeten uit.

 

Om u een klein voorbeeld te geven:

In de efemeride berekent u de Draconis. Deze staat op 24.28.54 Leeuw volgens de interpolatie met 00.01.30 als ET.

 

Met T-prog. kunt u met alle formules van de voorgaande series ook de Draconis berekenen. U komt dan uit op 24.28.54 Leeuw, dus de gelijkenis is perfect!

Nutatie in lengte bedraagt: -11,03"

Nutatie in ecliptica bedraagt: -7,81"

Ecliptica Mean = 23o26'30,6"

Ecliptica true = 23o26'22,8"

 

====================     Direct een willekeurige datum berekenen     ====================

 

Het grote voordeel van de directe formules is, dat u niet steeds 2 horoskopen voor elke verjaardag hoeft uit te rekenen en dan tenslotte de horoskoop voor een bepaalde tussengelegen datum.

U kunt meteen een willekeurige datum toepassen.

 

Wij zullen dat in ons voorbeeld ook doen. Tot op heden hebben wij de "horoskoop"-gegevens voor 1 mei 2000 berekend, dus de verjaardag, want de geboortedatum was 1 mei 1980.

 

 

Laten wij nu eens de horoskoop berekenen voor 24 augustus 2000 0.00 uur GMT een net zo willekeurige datum.

 

Volgens de formules van aflevering-1 is de bijbehorende JD gelijk aan: 2451780,5008.

 

Het verschil tussen JP-prog en JD-radix is gelijk aan 7420,0001629 dagen.

 

Het Tropisch Jaar in 1980 blijft gewoon 365,2421983 dagen.

 

Het aantal progressieve dagen wordt dan berekend met:

7420,0001629 / 365,2421983 = 20,31528722 dagen.

 

Volgens het MIN-1-systeem wordt dit dus 19,31528722 dagen vanaf het Radixmoment.

 

Om weer in "oude" termen te spreken: wij moeten 19,31528722 dagen verder kijken dan 1 mei 1980 om 00.00.52 ET.

 

0,31528722 = 7 uur 34 minuten en 01 seconde.

 

Tellen wij dit op bij de radixgegevens, dan moeten wij voor de berekening van de planeten interpoleren op 20 mei 1980 om 07.34.53 ET.

 

De op deze datum berekende planeten gelden dan direkt voor 24 mei 2000 0.00 uur GMT.

 

Wilt u met de nauwkeurige formules aan de slag, dan dient u de 19,31528722 dagen op te tellen bij de JD-radix. Dit levert op :

 

JD-prog = 2444360,5006 + 19,31528722 = 2444379,81588722.

 

Dit rekent u om naar de Juliaanse Eeuw via T = (2444379,81588722 - 2415020) / 36525 = 0,80382795037.

 

Hiermee rekent u de progressieve ecliptica uit, de Draconis, de nutatie, etc.

 

Als wij even als voorbeeld weer de progressieve Draconis uitrekenen voor 24 aug. 2000.

Via de efemeride gaat u dan interpoleren tussen 20 en 21 mei 1980 met een ET van 7.34.53.

Dit levert op: Draconis = 24.27.53 Leeuw.

 

Rekenen met de directe formules levert op :

T = 0,80382795037.

Draconis = 24.27.54 Leeuw

Nutatie lengte = -11,01"

Nutatie ecliptica = -7,8"

Ecliptica Mean = 23o26'30,6"

Ecliptica True = 23o26'22,8"

 

U ziet dat de Draconis in vrijwel niets afwijkt met de efemeride, die een gemiddelde nauwkeurgheid heeft van ca. 3 boogseconde, terwijl de directe formule ca. 0,5 boogseconde nauwkeurig is in dit tijdvak.

 

De overige gegevens wijken nauwelijks af van het voorbeeld voor 1 mei 2000progressief.

 

De progressieve Sterretijd.

 

Wij hanteren weer de formule

 

ST-prog = St-radix + aantal dgn. * 236,555 seconden

 

ST-radix = 14.36.17,8

Aantal dgn = 19,31528722 * 1236,555 = 4569,127769 seconden.

Delen door 3600 (seconden in 1 uur) = 1,1,269202156 uur = 1 uur 16 min. 9,1 seconden.

 

ST-prog is dus  14.36.17,8 + 1.16.09,1 = 15.52.26,9.

Hiermee rekent u alle huizen uit, die dn geldig zijn voor 24 augustus 2000 progressief.

 

Op deze wijze kunt u te werk voor elke willekeurige datum, hoeveel ook na de geboorte of eventueel voor de geboorte als u bepaalde zaken over de ouders bijvoorbeeld wilt analyseren.

 

Literatuur:

 

1.        Gorter, C., 1939, Astrologische Chronologie, J. Couvreur, Den Haag;

2.        Roth, G.D., 1975, blz. 182, Astronomy A Handbook, Sky Publishing Corporation, Cambridge,   Massachusetts;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

Pagina voor het laatst bewerkt op / Page maintained on: 

Seite bearbeitet am / Pagina aggiornata il:   31/12/2015 12:10