Artikel-20: Correctie van een horoskoop met het Pars Fortuna

Voorbeeld horoskoop van Suriname

                          Astrologische Artikelen door J. Ligteneigen               

 

 

Home

 

Contact mail

 

 

 

 

Home > Artikelen > Artikel-20

De horoskoop van de staat Suriname is in het verleden drie keer in Sagittarius besproken en wel in de nummers 87-3, 88-2 en 91-4.

In dit artikel wordt de horoskoop van Suriname gecorrigeerd op het aspect Maan oppositie Pars Fortuna op de datum 8 december 1982, de dag die bij velen in het geheugen staat gegrift als de dag van de ‘decembermoorden’. Tegenstanders van het toenmalige bewind werden op brute wijze vermoord.

Sindsdien is er niet veel ten goede veranderd. Opeenvolgende regeringen dompelden het land van de ene crisis  in de andere. Er werd en wordt geregeerd op basis van macht, corruptie en snel verdiend geld dat vanuit het illegale circuit wordt gemaakt.  Hoe kan de horoskoop op het Pars Fortuna worden gecorrigeerd en wat betekent dit  voor de uiteindelijke horoskoop?

In afbeelding-1 ziet u de horoskoop, zoals die in Sagittarius 87-3 werd gepubliceerd, zij het met enkele kleine wijzigingen als gevolg van een nauwkeuriger horoskoopprogramma. 
De veronderstelling is dat ten tijde van de decembermoorden op 8 december 1982 de progressieve Maan exact oppositie Pars Fortuna staat.  

Het Pars Fortuna kan gebruikt worden als correctiepunt, zij het dat de standen van de Ascendant, Zon en Maan eveneens erg nauwkeurig zijn. Zoals u weet wordt het Pars Fortuna berekend volgens de rekenregel: ASC + Maan - Zon.

Zowel Ascendant, Zon en Maan moeten op de seconde nauwkeurig zijn, wil deze correctie gedaan kunnen worden.

Tevens is het een der moeilijkste correcties in de astrologie vanwege de volgende feiten :

1.                De Maan moet op de dag van de gebeurtenis exact worden berekend;

2.                Het Pars moet exact oppositie Maan worden gezet;

3.                Dit kan gebeuren door de Ascendant met hetzelfde aantal graden te veranderen als het Pars veranderd moet worden;

4.                Dit betekent dat de geboortetijd veranderd moet worden op zodanige wijze dat de Ascendant op de vereiste graad staat;

5.                De verandering in geboortetijd houdt ook in dat de Zon en Maan op een andere plaats komen te staan dan bij de oorspronkelijke geboortetijd;

6.                Het Pars Fortuna komt hierdoor dus ook op een iets andere plaats te staan;

7.                Als u hierna de progressieve Maan weer uitrekent voor de dag van de gebeurtenis, dan komt deze op een iets andere plaats uit, dan u eerst bij stap-1 had berekend. 
                   Dit komt natuurlijk vanwege de veranderde geboortetijd;

8.                Als u nu weer opnieuw het Pars Fortuna oppositie de Maan zet, dan komt er weer een iets andere correctie uit;

9.                Deze stappen herhalen zich totdat de Maan en het Pars niet meer van plaats veranderen.

 

 

 

Het is juist hierdoor dat een correctie op het Pars niet vaak wordt toegepast, omdat dit teveel rekenwerk vereist, mits.... er een programma is dat de standen onmiddellijk nauwkeurig berekent en waarmee u de horoskoop kunt corrigeren op de cuspen.

In dit voorbeeld probeer ik u inzicht te geven hoe een dergelijke correctie uitgevoerd moet worden. Ik maak hierbij gebruik  van een eigen ontwikkeld programma voor het berekenen van de planeten en voor het corrigeren op de cuspen. Een vergelijking met een handmatige correctie zal ik tevens maken.

De correctie

Wij zullen de correctie volgens het stappenplan laten verlopen.

Stap-1: Bereken de progressieve Maan voor de datum van 8 december 1982.

Wij worden hier al meteen geconfronteerd met een klassiek probleem: welke methode hanteer je voor het berekenen van de progressieve standen? Uiteraard volg ik het Min-1-systeem, maar de vraag is eigenlijk op welke wijze bereken ik zonder verlies aan nauwkeurigheid de progressieve standen?

Ik zal eerst de voor velen bekende rekenwijze volgen en aantonen dat dit eigenlijk het slechtste resultaat oplevert.

Wij berekenen de progressieve Maanstanden voor resp. 25-11-1982 en 25-11-1983, uiteraard het Min-1-systeem volgend.

1982 - 1975 = 7 jaren MIN-1 = 6 jaren, dus 6 dagen na 25-11-1975 in de efemeride = 1 december 1975. Wij interpoleren voor dezelfde ET van 3.31.46 als bij de radix. 
Herinner dat de ET de “Efemeridentijd” is, waarvoor in de efemeriden de standen zijn aangegeven. In 1975 moeten er 46 seconden bij de GMT worden opgeteld om de ET te verkrijgen, vandaar 3.31.46

De Complete Planetary Ephemeris geeft voor 1-12-1975 :Maan = 11.05.18 Schorpioen

voor 2-12-1975: Maan = 25.29.30 Schorpioen

en voor 3-12-1975: Maan = 9.43.30 Boogschutter

Interpolatie voor onze ET levert op:

Progr. Maan 1982: 13.12.22 Schorpioen

Evenzo interpoleert u tussen 2 en 3 december 1975 om de progressieve Maan te krijgen voor 1983.

Uitkomst : Maan = 27.35.05 Schorpioen

De progressieve Maanstanden gelden voor 25-11-1982 en 25-11-1983.

Wat was nu de Maanstand op 8 december 1982, de dag van de moordpartijen?

8 december ligt 13 dagen van 25-11-1982 verwijderd. Tussen 25-11-1982 en 25-11-1983 liggen 365 dagen, dus u interpoleert met een factor 13/365=0,035616438 tussen de beide Maanstanden.

U komt dan uit op : Maan =13.43.06 Schorpioen

Dit resultaat is eigenlijk het slechtst denkbare resultaat, omdat u drie keer een tussentijdse afronding maakt, zonder dit bewust te willen.

Ten eerste interpoleert u tussen 1-12-1975 en 2-12-1975 en maakt daarbij ongewild de eerste afronding.

Hierna interpoleert u tussen 2-12-1975 en 3-12-1975 en maakt de volgende afronding.

Als laatste interpoleert u tussen de twee progressieve Maanstanden om de stand voor 8 december te krijgen.

Deze drie afrondingen zorgen ervoor dat het resultaat 1 boogminuut afwijkt van de werkelijke waarde. Die werkelijke waarde geef ik u verderop in dit artikel. 
Een betere methode om de progressieve planeten voor een bepaalde datum te berekenen is gebruik te maken van een directe formule, die geheel samenhangt met het MIN-1-systeem. 
Ik verwijs u hierbij naar de eerste aflevering van mijn artikelserie Astrologische Astronomie, waarin u voor elke datum- en tijdcombinatie de Juliaanse Datum kunt berekenen.

De Radix van Suriname is berekend voor 25-11-1975 om 3.31.46 ET. Dit geeft een Juliaanse Datum van 2442741,647.

De datum 8 december 1982 heeft een Juliaanse Datum van 2445311,5.

Trek die twee van elkaar af en u krijgt : 2569,853 dagen. Dit is het aantal dagen dat tussen deze twee gebeurtenissen ligt. Hoeveel jaar is dat in ons Min-1-systeem?

U weet onderhand dat de basis van het Min-1-systeem de terugkeer van de Zon op zijn plaats is. Op het moment dat wij geboren worden staat de Zon precies op zijn plek, die hij “kosmisch” al innam. U kunt hierover in de oude Sagittariusnummers voldoende teruglezen.

De “omlooptijd” van de Zon bedraagt 365,2422 dagen ofwel 1 “tropisch jaar”.

Wij delen dus 2569,853 door 365,2422 en krijgen 7,036024315 dagen MIN-1 = 6,036024315. Dit betekent 6 dagen plus 0,036024315 dag. = 0h51m53s.

U kijkt dus in de efemeride 6 dagen en 0h51m53s later dan 25-11-1975 om 3.43.46 ET.

U krijgt dan : 1 december 1975 en de ET wordt dan : 3.43.46 plus 0.51.53 = 4.23.36.

Hiermee interpoleert u in de efemeride en u krijgt het directe resultaat zonder afrondingen!

Er bestaan overigens twee soorten interpolatie :

(1) De meest vertrouwde tussen 2 standen en

(2) De zgn. 4-standen-interpolatie, die rekening houdt met een eventuele versnelling c.q.. vertraging in de beweging van de Maan. Hierover kunt u lezen in astrologisch artikel nummer 5

Als u interpoleert met de 2-standen krijgt u : Maan = 13.43.30 Schorpioen. en als u met de 4-standen interpoleert, dan krijgt u als resultaat : Maan = 13.43.42 Schorpioen

Geen efemeride, maar een nauwkeurig planetenprogramma.

De betreffende Maanstand voor 1-12-1975 om 4.23.36 ET heb ik uitgerekend met behulp van een eigen ontwikkeld programma dat de Zon- en Maanstand in de periode 1950-2050 met ca. 0,5 boogseconde nauwkeurigheid berekent.

De progressieve Maan op 8 december 1982 is : 13.44.05 Schorpioen.

Stap-2: Het Pars Fortuna moet exact oppositie Maan worden gezet. Dit betekent dus dat het Pars Fortuna van de radixhoroskoop op 13.44.05 Stier behoort te staan in plaats van de originele 15.24.47 Stier. Dit betekent een verschuiving van 1o40’42” achteruit.

Stap-3: De Ascendant moet met dezelfde hoeveelheid achteruit worden gezet. Dit komt omdat de Ascendant deel  uitmaakt van de formule voor het Pars Fortuna. De radix-Ascendant staat op 0.08.40 Maagd. Hier moet ook 1040’42” van af, waarmee de nieuwe Ascendant dan op 28027’58” Leeuw komt te staan.

Stap-4: Het wijzigen van de geboortetijd.

Ook hier worden we geconfronteerd met een klassiek probleem. Gaan wij via proberen en benaderen de Ascendant middels een sterretijdcorrectie te wijzigen of doen wij dit direct via een formule?

Kiest u voor proberen/benaderen, dan is er veel werk aan de winkel: in de huizentabellen moet u dan voor iedere sterretijd de Ascendant gaan berekenen voor 5o50’ NB, net zolang tot u de juiste sterretijd hebt gevonden, waarbij de Ascendant op 28o27’58” ¤ staat.

In dit voorbeeld maak ik gebruik van een rechtstreekse formule voor de Ascendant, waarvan de complexiteit dit artikel te boven gaat. In deze formule wordt de breedte van de plaats opgegeven en de vereiste graad van de Ascendant. De uitkomst is een sterretijd, die hiermee correspondeert. Door deze sterretijd te vergelijken met die van de radix, kan de correctie worden bepaald.

Uitgaande van 28o27’58” ¤ en 5o50’ NB geeft dit een bijbehorende sterretijd van 3h57m30s. Dit resulteert in een correctie van -0h6m40,5s.  Ofwel de nieuwe GMT is 3.24.19,5 uur., ET= 3.25.02,5.

Stap-5: Doordat de geboortetijd is veranderd, moeten de standen van de Ascendant, Maan en Zon weer opnieuw worden berekend. Hiermee wordt dan weer het nieuwe Pars Fortuna berekend.

Uitgaande van de nieuwe geboortetijd van 3.24.19,5 GMT en een bijbehorende sterretijd van 3.57.29,2, wordt de nieuwe Ascendant : 28.27.35 Leeuw. U vraagt zich wellicht af waarom de Ascendant na correctie niet op 28.27.58 Leeuw staat, waar wij eerst van uit zijn gegaan. Hier schuilt nl. een kleine adder onder het gras!

Omdat de correctie -6m40,5s bedroeg is de acceleratie van de sterretijd ietsje minder geworden. Zoals u wellicht weet moet u bij de GMT altijd de zgn. ‘acceleratie’ van de ST optellen, waarvoor in de oude Sagittariusnummers tabellen zijn gepubliceerd.

Bij de radix GMT van 3.31 hoort een acceleratie van 34,66 seconden. Bij de nieuwe GMT van 3.24.19,5 hoort een acceleratie van 33,57 seconden. Dit werkt uiteindelijk door in de nieuwe Sterretijd, die na berekening 3h57m29,2s bedraagt. De Ascendant, behorende bij deze ST is dus 28.27.35 Leeuw.

Bij de nieuwe GMT behoren ook de nieuwe standen van Zon en Maan en die zijn resp. 2.13.59 Boogschutter en 17.26.32 Leeuw.

Stap-6: De nieuwe waarden voor Ascendant, Zon en Maan resulteren in een nieuw Pars Fortuna, nl. 13.40.08 Stier.

In afb.-2 is deze nieuwe situatie in kaart gebracht.

 

 

 

 

 

Afb.-2

Stap-7: We gaan nu weer opnieuw de progressieve Maan uitrekenen op 8 dec. 1982 op basis van de nieuwe geboortetijd van 3.24.19,5 GMT = 3.25.02,5 ET.

Wij doen dit met de ‘rechtstreekse’ formule a.d.h.v. de Juliaanse Datums. Met de oorspronkelijke geboortetijd moest u interpoleren op 1-12-1975 met een ET van 4.23.36. Door de toegepaste correctie op het geboorteuur van -6m40,5s moet u nu interpoleren op 1-12-1975 met een ET van 4.23.36 - 0.06.41 = 4.16.55.

Een 2-standen interpolatie levert :

Maan = 13.39.28 Schorpioen.

Een 4-standen interpolatie levert:

Maan = 13.39.41 Schorpioen

Het programma Newcomb-V1 of V2 geeft als Maandstand: 13.40.04 Schorpioen, waarmee wij verder zullen werken.

Stap-8: Deze nieuwe progressieve Maanstand is weer opnieuw in oppositie met het Pars Fortuna. Het Pars verschuift ditmaal van 13.40.08 Stier naar 13.40.04 Stier, een zeer geringe verschuiving deze keer van slechts 4 boogseconden.

Stap-9: Omdat het Pars met 4” naar achteren verschuift, moet ook de Ascendant met 4” naar achteren verschuiven. Echter 1 seconde verschil in geboortetijd is ongeveer 15 boogseconden in de Ascendant. Onze tijdscorrectie zou dan een fractie van een seconde zijn, derhalve laten wij de situatie zoals die is.

Wij kunnen dus concluderen dat de progressieve Maan op 8 dec. 1982 op een stand van 13.40.04 Schorpioen exact in oppositie staat met het Pars Fortuna op 13.40.04 Stier.

De corresponderende Ascendant is derhalve 28.27.35 Leeuw - 4” = 28.27.31Leeuw

De uiteindelijke correctie op de geboortetijd bedraagt -6m41s. De nieuwe GMT wordt 3.24.19 en de nieuwe ET wordt 3.25.02

De volledig herberekende horoskoop vindt u in afb.-3.

Grote veranderingen

U merkt de grote veranderingen in de horoskoop. De Ascendant staat nu in Leeuw, op de cusp van het 12e huis staat nu Kreeft en op de cusp van het 2e huis prijkt nu het teken Maagd. Uiteraard zijn bij de tegenoverliggende huizen de overeenkomstige veranderingen waarneembaar. Merk tevens op dat de Zon nu in het 4e huis staat, pal tegen de cusp, oppositie MC, een zeer sterke invloed.

 

Staatsgreep in 1990

In Sagittarius 1991-4 vindt u de laatste bespreking van de horoskoop van Suriname, waarbij als geboortetijd precies middernacht werd aangehouden, het officiële uitroepen van de staat. In die aflevering werd beschreven dat op 25 december 1990 enkele topfiguren uit het leger de regering hadden ontbonden, dus een staatsgreep hadden gepleegd.

Het is interessant omte kijken welke planeetstanden op 25-12-1990 werkzaam waren. Ik geef u hieronder de berekening van de progressieve datum met behulp van de Juliaanse Datum.

(1) De Juliaanse Datum van de Staat Suriname na correctie = 2442741,6419

(2) De Juliaanse Datum op 25 dec. 1990 is 2448250,5.

(3) Het verschil tussen deze datums is gelijk aan 5508,859 dagen. Omgerekend voor het MIN-1-systeem is dit : 5508,859 / 365.2422 -1 = 14,08275605 dagen. Dit is 14 hele dagen plus 1h59m10s

U interpoleert in de efemeride op 14 dagen na 25-11-1975 = 9 dec. 1975 op een tijd van 3.25.02+1.59.10 = 5.24.12.

(4) Interpolatie levert direkt de standen voor de dag van de staatsgreep.

In onderstaande tabel vindt u de posities van de planeten, berekend met het programma Newcomb V1 of V2

Zon

16.30.48 Boogschutter

Maan

01.16.51 Vissen

Mercurius

22.14.45 Boogschutter

Venus

02.32.32 Schorpioen

Mars

25.26.48 Tweelingen R.

Jupiter

14.45.00  Ram R.

Saturnus

02.25.34 Leeuw R.

Uranus

05.23.01 Schorpioen

Neptunus

11.42.18 Boogschutter

Pluto

11.19.55 Weegschaal

Draconis

20.28.25 Schorpioen

Met een verschil van slechts 7 dagen loopt de Maan vierkant het MC vanuit het sluipschutter-achtige en verraderlijke teken Vissen. Een maand daarvoor heeft de Maan het vierkant met Mercurius gemaakt en een maand later zou de Maan vierkant de Zon gaan lopen. Deze ‘staatsgreep’ heeft de gemoederen flink beziggehouden. Lange tijd zijn de ‘daders’ in het politieburo vastgehouden. De media hebben hier langdurig over bericht, omdat niemand wist wat er met hen gebeurde. Folteringen en/of moord lag in de lijn der verwachtingen. Of er eigenlijk wel daders waren was lange tijd de vraag, omdat er zo geheimzinnig over de arrestaties werd gedaan. Op een bepaald moment werden hoge functionarissen ervan verdacht het geheel in scene te hebben gezet.

De toekomst

De gecorrigeerde horoskoop met de progressies voor 1998 en 1999 vindt u in afb.-4. Het is interessant om de bespreking ervan in een volgend artikel ter hand te nemen. Dit artikel wilde u alleen laten zien welk werk eraan te pas komt om een horoskoop op het Pars Fortuna te corrigeren.

Zoals u heeft kunnen bemerken, komt er veel rekenwerk aan te pas om een horoskoop op het Pars Fortuna te corrigeren. Juist omdat het Pars Fortuna, net als alle andere huizen sterk afhankelijk is van de geboortetijd kan het een mooi correctiemiddel zijn. Het moeilijke erbij is echter dat het Pars ook is samengesteld uit Zon en Maan. Hierdoor worden er de hoogste eisen gesteld aan de nauwkeurigheid van de planeetberekeningen.

Even belangrijk is dat u een computerprogramma heeft dat vanuit elke willekeurige huizencusp de correctie op de radixhoroskoop kan bepalen. Met deze twee hulpmiddelen kunnen mooie dingen gedaan worden.

Veel succes bij het nalezen en meerekenen!!

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

Pagina voor het laatst bewerkt op / Page maintained on:    31/12/2015