Astrologische artikelen door J. Ligteneigen

Artikel-30: TRANSITS, een kritische beschouwing over de moderne toepassing

 

 

Home

 

Contact mail

 

 

 

 

 

Home > Artikelen > Artikel30.html

TRANSITS, een kritische beschouwing over de moderne toepassing

 

Het artikel dat u hieronder aantreft, is feitelijk een hoofdstuk uit mijn boek over Voorspelmethoden uit de Klassieke Astrologie. Zie ook elders op de boekenpagina voor meer informatie. De inhoud zal voor zichzelf spreken als u tot het einde zult zijn gekomen.

 

Johan  Ligteneigen, november 2019.

 

 

3.01 Inleiding

Als u de twee voorgaande hoofdstukken heeft doorgenomen, dan zal het u wel duidelijk zijn geworden dat in de horoskopen van de radix en van de profectie een extra factor gewenst was. De radix geeft natuurlijk de invloeden als aanleg aan, maar aanleg blijft aanleg als het kind zojuist geboren wordt. Die aanleg moet zich manifesteren in de loop van het leven en één manier om de loop van het leven te vervatten in een "systeem", een "methode" was de toepassing van profecties. Hierbij "cirkelt" het leven (de Ascendant) met één zodiakteken per jaar door de twaalf tekens. Dit begint al met de leeftijd van nul jaar, dus als pasgeboren baby en als de baby 1 jaar wordt, dan is de profectie aangekomen bij het zodiakteken één ná de Ascendant, dus bij het tweede huis. En zo cirkelt de Ascendant verder tot hij na twaalf jaar weer is uitgekomen bij zichzelf en daarna begint weer een nieuwe cyclus. Bij een gemiddelde levensduur tussen de 72 en 84 jaar zou elk mens tussen de 6 en 7 rondgangen van de profectie beleven, maar dat gaat niet altijd op. Mensen leven langer of ze sterven voortijdig. Er moeten dus extra factoren zijn die het leven verlengen of verkorten en één van die extra factoren is de Zonnerevolutie als geheel. Die Zonnerevolutie begint als de Zon weer precies op de graad, minuut en seconde staat als in de radix horoskoop. Alle zaken rondom de Zonnerevolutie zijn in het vorige hoofdstuk behandeld.

De terugkeer van de Zon op zijn plaats is niets anders dan het activeren van een speciaal moment in de tijd. De achtergronden waarom juist de Zon de activator moet zijn en geen enkele andere planeet en ook niet de Maan, zijn uitgebreid in het vorige hoofdstuk beschreven. Dat ene speciale moment in de tijd levert een unieke set van combinaties op als aanvulling op de radix horoskoop en de profectie. Die unieke set bepaalt dus heel specifiek de gebeurtenissen voor de twaalf maanden vanaf het moment van de Zonnerevolutie, want de Ouden gingen er vanuit dat de profectie elk jaar één zodiakteken verder staat dan het teken van de Ascendant.

Maar het begrip "elk jaar" moet natuurlijk wel worden gedefinieerd. Wanneer begint een nieuw jaar voor de geborene? Wij hanteren in onze tijden het begrip "verjaardag", wij worden één jaar ouder, altijd op hetzelfde cijfer van onze geboortedag. Maar de Ouden definieerden een nieuw jaar voor de geborene als de terugkeer van de Zon op de exacte positie als in de radix. En dat kan van jaar tot jaar verschillen, omdat ons jaar ofwel 365 dagen ofwel 366 dagen, maar de Aarde (en schijnbaar de Zon) heeft 365,2422 dagen nodig om precies weer in dezelfde stand ten opzichte van de Zon te komen, het Tropisch Jaar genoemd.

Door de Zon als uitgangspunt te nemen voor het nieuwe jaar, hebben de Ouden een soort van "zekerheid" ingebouwd, een soort van "mijlpaal" die jaar na jaar steeds weer opnieuw bereikt dient te worden. De exacte conjunctie van de Zon met zichzelf in de Zonnerevolutie is dus het uitgangspunt en daarmee worden tevens alle posities van de overige hemellichamen bepaald, dus die van de Maan en de overige planeten, alsmede de Noordelijke Maanknoop, de Zuidelijke Maanknoop en zelfs het Pars Fortuna wordt berekend op basis van de Ascendant Zon en Maan, samen met het gegeven van een dag- of nachtgeboorte.

De posities van Zon, Maan en planeten op het moment van de Zonnerevolutie heten de Transits voor dat jaar en die zijn geldig voor de periode tussen de Zonnerevolutie van het huidig jaar en de Zonnerevolutie van het jaar daarop. Het jaar daarop wordt dus weer een nieuwe Zonnerevolutie berekend en de standen van de planeten zijn dan weer de transits voor dat moment en zijn geldig voor dat jaar tot aan het jaar dáárop en zo gaat het verder, zolang de geborene in leven is. Dit levert dan van jaar tot jaar steeds een ander beeld met unieke combinaties en die worden als het ware als een "schil" gelegd bovenop de figuur van de profectie en bovenop de radix.

In dit hoofdstuk zullen enkele beschouwingen rond het verschijnsel transits worden gegeven, waarmee de lezer de zaken op een rij kan zetten en een eigen oordeel kan vormen.

 

3.02 Het grote misverstand rondom transits

De vroegste Hellenistische astrologische geschriften die transits vermelden als een extra hulpbron bij andere technieken komen van Serapio, Dorotheus (Boek-4), Va-lens (Boek-6), Ptolemeus (Boek-4) en Paulus van Alexandrië (Hoofdstuk-34) om er slechts enkele te noemen.

Transits werden nooit op zichzelf gebruikt als een geïsoleerd element. Ze hebben op die manier geen enkele relatie met de geboortehoroskoop, ze worden dan als het ware los uit de lucht geplukt om ergens voor te dienen. Maar omdat ze via het systeem van de Zonnerevolutie worden berekend, is er wel degelijk een relatie met de geboortehoroskoop, namelijk dezelfde positie van de Zon op de boogseconde nauwkeurig. De Zon als voornaamste bron, waar alle planeten en de Maan hun astrologische bestaan aan te danken hebben, de bron die het leven in de horoskoop vertegenwoordigt, is dé grote verbinding tussen de radix en een daarvan afgeleid systeem in de vorm van de Zonnerevolutie. De horoskoop van de Zonnerevolutie is een soort van "afgeleide horoskoop" met als enige, maar tevens belangrijkste verbinding: de exacte plaats van de Zon.

De rest van de planeten en de Maan zijn daarom legitieme bestanddelen van die afgeleide horoskoop en omdat die planeten slechts op dit enige moment staan waar ze staan, op dat enige momentane tijdstip, onderdeel van hun eeuwige rondgaande beweging (het transiteren) worden ze transits genoemd. Dit woord "Transit" benadrukt eigenlijk alleen datgene wat die planeten slechts aan het doen zijn: in beweging zijn: transiteren.

Transits zijn een "bijproduct" van een bepaald systeem, een bepaald model, waar de Tijdheersers, de Chronocrators de dienst uitmaken. Het Griekse woord Chronocrator is letterlijk de machthebber (> krator) van de tijd (> kronos).

Het systeem van profecties is een tijdheersysteem. De heer, de planeet dus, wordt bepaald door het zodiakteken waar de profectie aanbelandt. De profectie is de eenvoud zelve, geen ingewikkelde berekeningen, gewoon zodiaktekens doortellen vanaf de Ascendant van de radix of (net zoveel tekens) doortellen vanaf welke planeetpositie dan ook om de profectie te verkrijgen van de Ascendant of de planeet.

Serapio schrijft in zijn "definities": "… wat betreft de verdeling van de tijden is het vóór alles nodig om te kijken naar de heerser van het jaar, zijn combinaties, de planeten die er een aspect mee maken, zijn positie [van de heer van het jaar] ten opzichte van zijn vaste positie [bedoeld wordt de radix], en door zijn transit en hoe die geplaatst is in de geboortehoroskoop…". Met transit bedoelt Serapio de transit die optreedt tijdens een systeem van verdeling van de tijden [Gr: Parados].

In de argumentatie die al eerder is beschreven, moet er een extra factor bij komen om onderscheid te kunnen maken tussen de profecties die steeds weer terugkeren na 12 jaar. Die extra factor is de Zonnerevolutie, om redenen die eerder al uitgebreid zijn beschreven. En omdat de terugkeer van de Zon op zijn exacte radixpositie wordt bepaald, die sterke verbinding wordt gelegd met dé belangrijkste centrale ster in ons bestaan, krijgen de overige planeten en de Maan op dat moment hun legitieme bestaan.

Daarna komt het er op aan om de relaties te leggen tussen datgene wat in de Zonnerevolutie gebeurt en de radix en de profectie. In de voorbeelden die in de vorige twee hoofdstukken zijn gegeven, wordt wel duidelijk hoe dit werkt,

De Tijdheren bepalen de zaken, dat is het uitgangspunt. Dat is overduidelijk bij de profectie, waarbij er sprake is van de heerser van het jaar, dat is nogal wat. De heerser van de maand, alweer een chronocrator, wordt mede bepaald door de afstand tussen Zon en Maan. Hiermee wordt de maanfase in de radix overgebracht naar de heerser van de maand, dus alweer een sterke link tussen een bestanddeel van de radix en de chronocrator van de maand. De heerser van de dag wordt afgeleid uit de heerser van de actuele maand, ook weer op basis van de volgorde van de zodiaktekens, de eenvoud zelve dus. Bij vrijwel alle gebeurtenissen spelen deze chronocrators een hoofdrol, zoals ook uit de voorbeelden is gebleken.

De mate waarin een versterking of een verzwakking van de gebeurtenissen optreedt, wordt voornamelijk bepaald door de extra invloed van de transits. Daar bovenop geven de transits de kleinere details aan, maar de ernst van de gebeurtenissen zelf wordt bepaald door de chronocrators, de tijdheersers. In dat licht bezien, maar niet denigrerend bedoeld, spelen de transits de derde viool, maar wel een viool die duidelijk gehoord kan worden.

Het moderne gebruik van transits heeft dus geen enkele relatie meer met het gebruik in de Hellenistische periode. In de moderne astrologie worden transits te pas en te onpas gebruikt en is het resultaat vaak erg mager, om maar niet te zeggen: vrijwel nihil. Dit zal wel weer flink worden tegengesproken door de moderne astrologen die zich er van bedienen, maar ik heb echter nooit een goede en concrete voorspelling mogen vernemen op basis van transits, niet één.

De reden waarom de uitspraken op basis van transits mislukken door de moderne astroloog is duidelijk: op de één of andere manier en op enig moment in de geschiedenis van de astrologie is de werkelijke- en zinvolle toepassing door de Ouden verloren geraakt. De oude Griekse en Latijnse geschriften zijn deels vernietigd geraakt door de vele oorlogen en de perioden van overheersing door andere volkeren.

Na de Grieken en de Romeinen waren het de Perzen die de touwtjes in handen hadden vanaf ca. 490 na Chr. Dat werd weer gevolgd door de Arabieren die vanaf ca. 750 tot ca. 1250 na Chr. het heft in handen hadden. Daarna waren er diverse overheersingen door andere landen of volkeren en uiteindelijk kregen de landen hun eigen identiteit. Al die overnames en oorlogen hebben veel verwoestingen met zich mee gebracht. De nieuwe machthebbers die geïnteresseerd waren in de literatuur en wetenschap lieten veel van de oudere werken vertalen in de taal van het land dat de bezetting uitvoerde.

Een typisch voorbeeld is de Pentateuch van Dorotheus van Sidon, die leefde in het vroege deel van de eerste eeuw na Chr. Dit boek dat oorspronkelijk in het Grieks was geschreven, werd door de Perzen vertaald in het Pahlavi, een dialect van het Perzisch. Dat boek in het Pahlavi werd later weer door Umar al-Tabari vertaald in het Arabisch aan het einde van de 8e eeuw na Chr. In 1976 werd een Arabisch-Engelse versie gepubliceerd door David Pingree, dus 1100 jaar na de laatste vertaling van dit belangrijke boek. Gedurende 1100 jaar heeft boek in alle stilte liggen "slapen" en de inhoud ervan heeft nooit meer iemand kunnen bereiken. Datgene wat de mensen nog wisten, is wellicht mondeling overgedragen, maar langzamerhand zijn de zaken verloren gegaan.

De door Dorotheus beschreven manier van profecties, Zonnerevoluties en transits, maar ook de door de andere Hellenistische astrologen beschreven methodes zijn nooit meer overgedragen aan andere astrologen in latere tijden. Zelfs niet toen de meeste Arabische werken naar het Latijn werden overgezet in Spanje en enkele andere landen, zelfs toen werd de inhoud ervan niet praktisch gebruikt. De vertalingen van Arabisch naar Latijn in de 12e eeuw werden voornamelijk uitgevoerd in opdracht van rijke, vooraanstaande vorsten, die wel geïnteresseerd waren in wetenschap en/of astrologie, maar die het veelal niet praktiseerden. Dus bleven al die werken alsnog diep in het stof opgeslagen in bibliotheken, vorstenhuizen of kloosters.

De astrologie raakte na de 16e eeuw in verval, werd grotendeels verbannen door de oprukkende nieuwe tijdgeest van verlichting en invloed van de katholieke kerk in Europa. Pas in de 19e eeuw kwam de astrologie weer tot leven, maar dan in een nieuwe vorm, zoals blijkt uit de werken van bijvoorbeeld Alan Leo. Leo raakte geïnspireerd door de Theosofie en hij probeerde die twee in elkaar te vlechten. Het verleden werd "vergeten" en zo kon het gebeuren dat al die oude principes en uitgangspunten onbedoeld werden weggelaten uit de herrijzende astrologie.

Onder Leo kregen voor het eerst de aspecten tussen planeten een eigen orb, terwijl dit in de Hellenistische periode dit nooit voor kwam, zie de speciale "aspect-doctrine" van de Hellenistische astrologen in volume-1 van dit boek. Van het zeer veelzijdige systeem van essentiële waardigheden bleef niet veel meer over, behalve de termen heerserschap, verhoging, val en vernietiging. Maar al het andere zoals tripliciteiten, faces, planeetsnelheden, enzovoorts gingen verloren.

In 1905 publiceerde Alan Leo zijn boek "The Progressed Horoscope". In het hoofdstuk over "Solar Revolutions on the Birthday Chart" legt hij het systeem goed uit hoe een zonneterugkeer moet worden berekend en de mogelijke effecten van de onnauwkeurigheid van de geboortetijd. Daarin wordt voor het eerst melding gemaakt van een twijfel welke geboorteplaats moet worden genomen. Leo schrijft dat wanneer de persoon op reis is of in een vreemd land verblijft of op een aanzienlijke afstand van zijn geboorteplaats is, dat het waarschijnlijk is dat de verblijfplaats moet worden genomen en niet de gebooteplaats. Dat is dus een nieuwe introductie, want de Ouden spraken hier niet over. Leo doet een oproep aan alle lezers om de eigen ervaringen hieromtrent in te zenden naar zijn tijdschrift Modern Astrology. Het is in datzelfde tijdschrift dat ergens rond 1895 melding wordt gedaan dat de aspecten een orb kregen toegewezen, óók nooit zo geweest bij de Ouden.

Verderop in dat hoofdstuk over de zonneterugkeer wordt geopperd dat de terugkeer niet moet berekend op basis van de radix Zon, maar op die van de progressieve Zon, dat zou betekenen voor elk volgend jaar een extra dag verder, ook dát is nooit door de Ouden beschreven. Dus u ziet, er worden allerlei nieuwe zaken geïntroduceerd, zomaar. Naar het verleden wordt niet meer gekeken, dat is typisch voor Alan Leo.

Laat ik voorop stellen dat ik Alan Leo toch erg waardeer, want ik heb mijn basis astrologiekennis door zijn boeken verkregen en hij heeft enkele zeer goede boeken geschreven die de tand des tijds makkelijk kunnen doorstaan, menig moderne astroloog zou deze boeken als verplichte kost moeten lezen, nee bestuderen.

Dan maakt Leo een grote klassieke fout in hoofdstuk 18 van dat boek als hij schrijft: ".. een transit is de passage van welk hemellichaam dan ook over de plaats van de Zon, de Maan, een planeet of een hoekhuis in de horoskoop. Deze methode om meer te weten over de goede of slechte dagen is erg belangrijk en ook erg eenvoudig toe te passen, want het is vrij van elke berekening en niets is nodig behalve een efemeride van het lopende jaar….".

Hier is de ellende en de verwarring begonnen met die transits. Hij schrijft dan: "… transits kunnen plaatsvinden op elk moment in het jaar en zij produceren altijd een effect, soms een groter dan weer een kleiner effect al naar gelang de omstandigheden. De invloed van een transiterende planeet varieert met zijn plats in de ho-roskoop, bijvoorbeeld als Jupiter ernstig geafflicteerd was tijdens de geboorte of in vernietiging of in val en geen goede aspecten had, dan zal deze bij transit geen goed effect sorteren, maar als hij goed geplaatst was of goed geaspecteerd, dan kan hij erg sterk werken bij transit..".

Alan Leo was niet op de hoogte van wat de Ouden schreven. In de visie van Leo kan een beschadigde Jupiter in de radix geen goede transits meer opleveren. Maar de Ouden hadden hun systeem van profecties en Zonnerevoluties en de tijdheren bepalen de gebeurtenissen en niet de transits. Maar wat erger is, is het feit dat de astrologen vanaf de 20e eeuw de transits begonnen toe te passen, volkomen los van de directies of welke vorm van de progressieve horoskoop dan ook. Ze werden wat ik noem, "los uit de lucht geplukt" en zomaar in de horoskoop gesmeten en ze werden verheven en tot een "eenvoudig en werkend systeem" verklaard. Ze werden te pas en te onpas gebruikt wanneer het de mensen goed uitkwam. Als directies niets opleverden, dan werden de transits erbij gesleept, veelal zonder effect.

Leo geeft nog wel enkele hints en hij vraagt zich af of transits via aspect moeten worden gedaan of alleen de conjuncties. Hij vindt dat conjuncties en opposities sterke effecten geven, een vierkanten of driehoeken veel minder en het sextiel of kleinere aspecten in het geheel genegeerd moeten worden. Transits over de progressieve Zon of Maan hebben effect schrijft Leo, vooral als die progressieve Zon of Maan op dat moment een directie vormen met een planeet in de radix horoskoop. Een Nieuwe Maan of een Volle Maan, het liefst als eclips ziet Leo ook als een transit.

Gelukkig schrijft Leo nog wel in dat hoofdstuk dat transits "veel minder belangrijk" is dan een directie en ook onderhevig is aan de verschillende beperkingen en wijzigingen die hij eerder in dat hoofdstuk noemt. Of tegenwoordige transit-astrologen zich hier veel van aantrekken, weet ik niet, je ziet in talloze artikelen alleen maar eindeloos gepraat over transits die veelal kant noch wal raken.

Vanaf paragraaf 400 geeft Leo per transiterende planeet overzichten van mogelijke effecten en hij schrijft vooraf" ".. de meldingen die volgen bij de transits van de verschillende planeten hebben hoofdzakelijk betrekking op transits tijdens de terugkeer van de Zon op zijn radix positie, maar in mindere mate hebben ze betrekking op transits die op elk moment optreden…". Aan het eind van het hoofdstuk geeft Leo nog diverse aanwijzingen en waarschuwingen bij het gebruik van transits. Die belangrijke waarschuwingen zijn in de loop der tijd verloren gegaan en de moderne astrologen en hobbyisten passen de transits op elk moment willekeurig toe en trekken hieruit allerlei conclusies die veelal op drijfzand zijn gebaseerd.

 

3.03 Voorbeelden van niet-werkende dagelijkse moderne transits

In de voorgaande twee hoofdstukken zijn vier voorbeeld horoskopen gepresenteerd die het systeem van profecties en Zonnerevoluties volgen. Voor deze horoskopen zullen de dagelijkse transits worden toegepast op de radix horoskoop om te bepalen of de gebeurtenissen in het leven van deze personen via deze transits kon worden verklaard. Omdat deze horoskopen zijn opgesteld via de klassieke manier met de zeven planeten, zullen ook de dagelijkse transits van diezelfde planeten worden gebruikt. De moderne planeten (Uranus, Neptunus, Pluto) zullen worden weggelaten.

Voorbeeld-1: Whitney Houston.

Zij werd geboren op 9 augustus 1963 te Newark, coördinaten 40° 44' Noord en 74°10' West. Geboortetijd is 20.55 uur, lokale tijd, tijdsoort is +4 uur voor GMT. Hieronder haar horoskoop met de klassieke huizen en planeten.

De dagelijkse transits op het moment van haar overlijden op 11 februari 2012.  

Zon

21.39 Waterman

Mars

21.00 Maagd – R

Maan

02.26 Weegschaal

Jupiter

03.57 Stier

Mercurius

24.26 Waterman

Saturnus

29.30 Weegschaal – R

Venus

03.14 Ram

Draconis

10.50 Boogschutter

Het is alleen de transit Zon die op twee graden afstand een conjunctie maakt met Saturnus in de radix. Alle andere dagelijkse transits maken geen enkel aspect: geen conjunctie en geen oppositie met een planeet in de radix horoskoop. De Zon keert jaarlijks terug op deze plaats, dus waarom nu eventueel wél een overlijden aangevend, maar in alle voorgaande jaren niet? Dagelijkse transits falen hopeloos in deze horoskoop. De dagelijkse transits zijn ook vergeleken met de traditionele directies van 1 dag voor 1 jaar. Die vergelijking vindt u hieronder afgebeeld. Geen enkele passende transit werd gevonden.  

+++
+

Voorbeeld-2: Kurt Cobain

Kurt werd geboren op 20 februari 1967 te Aberdeen in Amerika, coördinaten 46°58’ Noord en 123°48’ West. Tijd is 19.20 uur lokale tijd, tijdsoort +8 uur voor GMT. Kurt pleegde zelfmoord op of rond 5 april 1994.

De dagelijkse transits op de dag van zijn overlijden:

Zon

14.59 Ram

Mars

22.24 Vissen

Maan

07.37 Waterman

Jupiter

12.47 Maagd – R

Mercurius

22.31 Vissen

Saturnus

07.46 Vissen

Venus

03.57 Stier

Draconis

26.07 Schorpioen

Met een verschil van steeds twee graden zijn de volgende transits actief. Mercurius oppositie Ascendant Venus oppositie Mars Mars oppositie Ascendant

Mercurius en Venus lopen beide erg snel, elk jaar maken zij een volledige ronde door de zodiak, Mars loopt al langzamer en kan men hier wel als een waardevolle transit aanmerken. Het feit dat op die dag Mercurius, Venus en Mars allemaal op 2° afstand een oppositie maken, kan als bijzonder worden aangemerkt. Mercurius is een hele belangrijke planeet want hij beheerst twee hoekhuizen en Mars als heerser van huis-8 heeft met leven en dood te maken en Mars loopt oppositie met de Ascendant die het leven vertegenwoordigt. Ik zou dit aspect van Mars zeker als kritisch vermeld hebben.

Maar Mars loopt elke 1,5 jaar op die plaats, dus er moeten speciale omstandigheden gelden waarom juist nu Mars dodelijk zou werken. De progressieve horoskoop op basis van traditioneel 1 dag voor 1 jaar is hieronder afgebeeld met deze transits in de buitenring. Geen van de transit planeten maakt een conjunctie of een oppositie van belang. De enige uitzondering hierop is Venus transit die op 3.57 Stier staat. Zij is progressief de heerser van het 8e huis en zij maakt tijdens haar transit een oppositie met Mars op 2.13 Schorpioen retrograde. De progressies zijn gemaakt voor 20 feb. 1994, de verjaardag van Kurt en dus staan de planeten voor die progressie niet erg ver af van de standen die ze op 5-4-1994 zouden hebben. Mars progressief staat in de progressieve Ascendant van 1994 en heeft dus wel te maken met het leven, mentale- en fysieke toestand en zijn retrograde stand geeft niet veel goeds aan. Venus is transit 3 dagen eerder conjunct haar eigen progressie gelopen op 0.53 Stier en die conjunctie was tevens een oppositie met Mars van de progressie met een kleine orb van 1° 20'. Dit is zeker een zeer moeilijk aspect te noemen.
In dit geval zou ik dus de transit van Mars oppositie Ascendant radix, gecombineerd met Venus transit oppositie Mars-progressief als een geldig werkend geheel bestempelen.

+++
+

Voorbeeld-3: Joop Den Uyl

Den Uyl was premier tussen 1973 en 1977 en hij overleed op 24 dec. 1987 aan de gevolgen van een hersentumor. Zijn geboortegegevens: 9 aug. 1919 te Hilversum, 52.13 Noord en 5.10 Oost. Tijd = 2.24 uur, tijdsoort = -1.19.32. Hieronder de radix horoskoop met in de buitenring de transits voor 24-12-1987 om 0 uur 's nachts.

Er loopt geen enkele dagelijkse transit in conjunctie of in oppositie met een radix planeet, met als enige uitzondering Venus transit, die loopt oppositie Jupiter met een afstand van 1 graad. Het is uitsluitend door de klassieke manier van intekenen dat Venus in het 8e huis loopt tijdens haar transit met Jupiter. Jupiter is op die manier de heer van de zesde huis: ziekten en aandoeningen. Venus loopt elk jaar op die positie, dus er moeten aanwijzingen zijn dat Venus dat jaar een speciale gebeurtenis aangeeft.
Er geen zijn echter geen aanwijzingen te vinden, noch maken de dagelijkse transits een aspect met de progressieve planeten voor 1987. Er is niets te vinden dat wijst op een tragische gebeurtenis.

+++
+

Voorbeeld-4: Ruud Lubbers

Ruud Lubbers, een zeer succesvol politicus uit de jaren van de vorige eeuw. Hij is driemaal premier geweest en heeft dus 12 jaar zijn stempel op het politieke-, sociale- en economische leven kunnen zetten. Hij werd geboren op 7 mei 1939 te Rotterdam, 51°55'36" Noord en 4°30'30" Oost. Tijd is 10.31.05 uur, tijdsoort is minus 0.20.00 uur voor GMT. Lubbers overleed op 14 februari 2018. Hieronder de radix horoskoop met de dagelijkse transits in de buitenring.

Er is niet één dagelijkse transit die wijst op een tragische situatie voor Ruud Lubbers, gen conjunctie en geen oppositie, zelfs geen vierkanten. De Maan kunnen wij niet mee laten doen, want die komt elke 27 dagen langs, dus 13 keer per jaar en de Maan speelt hier geen enkele rol. 

De vier getoonde voorbeelden tonen een zeer mager resultaat voor het zogenaamde systeem van dagelijkse transits, wat al te verwachten viel volgens de waarschuwingen van Alan Leo. Maar behalve dat hebben de Ouden zoiets nooit beschreven en is het dus een zinloze "uitvinding" uit de moderne tijd die nooit is bewezen, maar waarop iedere astroloog zich volkomen stuk loopt, tot groot ongenoegen van de astrologische wereld als ik daar tegen ten strijde loop, niet alleen in dit huidige artikel, maar ook in al mijn voorgaande zes boeken en sinds 2004 op mijn website. 

Zelfs de "moderne" Alan Leo schreef het eigenlijk al in zijn "The Progressed Horoscope": men dient bij voorkeur de transits te gebruiken uit de horoskoop van de terugkeer van de Zon. Hij herhaalt dat ca. tien keer verderop in datzelfde hoofdstuk als hij diverse "recepten" geeft voor de uitwerking van transits over de radix planeten of over die van de Zonnerevolutie. Het is dus onbegrijpelijk dat moderne astrologen blijven vasthouden aan een systeem van transits dat niet werkt of slechts zéér incidenteel iets oplevert. Het is dan ook nog zo dat men voor 99,9% terugkijkt op gebeurtenissen, dus voorspellen met de dagelijkse transits is er al helemaal niet bij. Hiermee bewijst men de astrologie geen dienst. Als men astrologie wil bewijzen, dan zijn voorspellingen een absolute must. Men zal het met deze bewering ook wel weer niet eens zijn, maar terug kijken kunnen wij allemaal en iets goed praten is erg gemakkelijk. Het wordt des te moeilijker als men de astrologische theorie van tevoren gaat testen, dat gebeurt vrijwel niet. Logisch, want het vermaledijde systeem van transits levert helemaal niets op, dat weet men wel, maar men wil niet iets anders onderzoeken en afstappen van de reeds begane paden, want dat brengt risico's mee zich mee.

+++
+

Jean Baptiste Morin, ofwel Morinus uit Villefranche heeft in zijn "Astrologica Gallica", Boek-23 vele tientallen horoskopen gepubliceerd, waarbij hij uitgaat van de Zonnerevolutie, gecombineerd met transits. In hoofdstuk-22 zet hij uiteen dat:

 • een directie van de radix niets doet zonder een corresponderende Zonnerevolutie;
 • transits alleen niet voldoende zijn om het potentieel van de directie van de radix in actualiteit te brengen en nog minder om het potentieel van de radix te actualiseren in opmerkelijke veranderingen in iemands leven;
 • revoluties, maar met name Zonnerevoluties in tenminste één situatie identiek zijn aan de geboortehoroskoop, namelijk: bij de geboorte. Feitelijk is het de eerste revolutie voor zowel Zon als Maan, daarom is het effect van de geboortehoroskoop zo sterk in alle hieruit afgeleide Zonnerevoluties.

Morinus gebruikte de transits vrijwel niet, hij gebruikte met name de directies van de geboortehoroskoop in combinatie met de Zonnerevolutie van het jaar in kwestie.

+++++
+++
+

De werkelijkheid achter de transits uit de Klassieke Astrologie.

3.04 De Profectie bepaalt of een Transit werkt

Enkele bijzonder belangrijke, maar helaas ook korte passages in Dorotheus' Carmen Astrologicum geven cruciale informatie waarom uiteindelijk bepaalde transits niet werken of juist wél werken. Voor diegenen die de uitgave van David Pingree bezitten, kijkt men op blz. 247 en verder.

Dorotheus begint met: " … Nu zal ik u duidelijk maken als het teken van het jaar [JL: bepaald door de profectie van de Ascendant] op een plaats komt waar de planeten stonden in de radix…".

Dorotheus: "… want als het jaar aankomt in een teken waarin Saturnus stond [JL: in de radix] en Saturnus staat er in of kijkt er naar via een driehoek, vierkant of oppo-sitie, dan zal er kritiek komen op de geborene…..", gevolgd door andere conclusies over deze toestand.

Dezelfde boodschap wordt gegeven ingeval de profectie aankomt in een teken waar Mars of Jupiter stonden of die deze plaats aspecteerden via een majeur aspect. Met iets andere bewoordingen volgen de gevallen waarin Venus of Mercurius aanwezig waren of gunstig stonden. Het is blijkbaar erg belangrijk dat de planeet die heerst over het teken waarin de profectie aankomt, datzelfde teken aspecteert of er zelfs in verblijft. Dit principe is al eerder beschreven elders in dit boek. De volgende illustratie maakt het principe duidelijk.

De profectie komt aan in het teken Weegschaal, dat gebeurt op een leeftijd van 6, 18, 30, 42, 54 en 66 jaar. Jupiter staat in de radix in Leeuw. Leeuw en Weegschaal maken een sextiel, ofwel een van de zgn. "Ptolemeïsche" aspecten. De profectie wordt dus "gezien" door Jupiter. U weet inmiddels dat de datum van de profectie wordt bepaald door de Zonnerevolutie van dat betreffende jaar. De planeet standen in die Zonnerevolutie zijn de transits voor dat jaar. Stel nu dat Jupiter transit in Waterman staat. De transit Jupiter maakt een oppositie met Jupiter radix en hier gaat een werking van uit.

Stel nu dat de profectie niet in Weegschaal, maar in Maagd was aangekomen. De profectie wordt dan niet gezien door Jupiter radix, want Maagd en Leeuw maken geen aspect, ze staan in aversie, ook die term is uitgebreid besproken in dit boek. Jupiter wordt dat jaar niet getriggerd om een werking te krijgen. Als dan de transit Jupiter ook in Waterman gestaan zou hebben, dus ook in oppositie met Jupiter radix, dan zou er hierdoor GEEN gevolgen zijn voor het leven van de geborene.

Waar de profectie ook staat in enig jaar, u kijkt direct welke planeten naar die profectie kunnen "kijken" via een van de "Ptolemeïsche" aspecten van 0, 60, 90, 120 of 180 graden. Een radix planeet die de profectie niet ziet, is dat jaar inactief, hij is stil en er gaat geen werking van uit, ongeacht wat diezelfde transit planeet ook doet.

Dit verklaart dus zeer duidelijk waarom bepaalde transits, zelfs in het systeem van de Ouden, niets teweegbrengen in enig jaar. Ik ga er vanuit dat het boek van Dorotheus aan de basis heeft gestaan van vrijwel elke andere Hellenistische astroloog. Dit wordt duidelijk uit de boeken van Manetho (ca. 80 na Chr.), Anubio (niet gedateerd) maar die een boek publiceerde over de aspecten en plaatsing van de planeten, vermoedelijk uit hoofdstuk-2 van Dorotheus' werk, Maternus (4e eeuw na Chr.), Maximus (4e of 5e eeuw na Chr.) die delen uit boek-5 voor electies haalde, Hephaistion (5e eeuw na Chr.) die 1-op-1 kopieerde uit Dorotheus (die fragmenten waren in 1976 al gevonden) en Rhetorius (6e of 7e eeuw na Chr.).

+++
+

Dorotheus beleefde het hoogtepunt van zijn werk tussen de jaren 25 en 75 na Chr. Dat is één van de oudste Hellenistische perioden die wij tegenkomen in de astrologische literatuur.

Voor mij persoonlijk is Dorotheus dé basis van veel van de Hellenistische astrologie, gevolgd door Valens (2e eeuw), Ptolemeus (2e eeuw), Antiochus (2e eeuw) en Teucer (1e eeuw).

 

Transits beginnen al bij het zodiakteken, niet bij de exacte graad

In de afbeelding die direct hierboven werd gegeven, ziet u dat de transit Jupiter in Waterman (dus ten tijde van de Zonnerevolutie) oppositie Jupiter radix in werking treedt, zodra het teken Waterman wordt betreden. Het maakt niet uit of transit Jupiter op 1° Waterman staat of op 15° of op 28° Waterman. Dit geldt voor alle transit planeten ten tijde van de Zonnerevolutie. Men vergelijkt de transit planeten met de standen in de radix en men gebruikt uitsluitend de majeure aspecten van 0, 60, 90, 120 of 180 graden.
De Ouden gebruikten dus niet de exacte graad van de transiterende planeet. Het tegenwoordige gebruik binnen de moderne astrologie gaat echter wél uit van de exacte graad en men neemt dan de dag waarop het aspect vol loopt. In de eerder gegeven vier volledige uitgewerkte voorbeelden van transits op een exacte datum blijkt dat hieruit geen enkele werking uit gaat, behalve een hele kleine uitzondering in de horoskoop van Kurt Cobain.
Het is dus erg belangrijk dat men uitgaat van het model dat de Ouden hebben gebruikt en daarin vooral geen moderne varianten in te gaan mengen.

+++
+

Als laatste voorbeeld in dit hoofdstuk zal de horoskoop van Donald Trump worden gebruikt. Deze horoskoop uit zeer uitgebreid besproken in mijn eerder uitgegeven boek over het MIN-1 systeem.

Donald Trump werd geboren op 14 juni 1946 in het Jamaica Hospital in New York, coördinaten 40.52.03 Noord en 73.48.57 West. Gecorrigeerd geboorte-uur is 10.53.46 uur op basis van een groot aantal gebeurtenissen op datum. Tijdsoort is +4 uur voor GMT.

Wij zullen Trumps verkiezingsoverwinning op 7 november 2016 eens gaan volgen met de methoden van Dorotheus van Sidon. De hele aanloop in 2016 was één groot succesverhaal voor Trump, hij versloeg al zijn rivalen bij de voorselecties, maar moest wel op stevige kritiek stuiten, zelfs vanuit zijn eigen partij tijdens de conventie in zomer 2016 toen hij op zeer vreemde en wazige manier tot presidentskandidaat werd bestempeld. De rest van de verhalen kent u, op mijn website (zie hoogdpagina) kunt u mijn zeer uitgebreide artikelen hierover lezen, waarbij ik zijn overwinning al ruim van tevoren voorspelde, maar dan op basis van het MIN-1 systeem. De hele astrologische wereld (met een paar uitzonderingen dan) voorspelde de afgang van Trump en een klinkende overwinning voor Clinton. Hierover later nog meer.

De klassieke horoskooptekening met profecties én de Zonnerevolutie voor 2016 vindt u hieronder afgebeeld. Trump is 70 jaar als hij de verkiezingen wint. De profectie van de ASC komt dan aan in zijn elfde huis, zoals u hier kunt zien. Elke andere radix planeet krijgt dezelfde verschuiving van "twee tekens terug" om het populair te omschrijven.

In de eerste buitenring ziet u de profecties voor 2016, alleen de planeetstanden zonder graden. In het buitenste gebied ziet u de standen uit de Zonnerevolutie die dienen als transit en geldig zijn voor de 12 maanden vanaf het moment de Zonnerevolutie. Op 13 juni 2016 om 12.44.59 uur UT vond de Zonnerevolutie plaats met de Zon minder dan 0,1 boogseconde afstand van de radix Zon. Hieronder volgen dan de belangrijkste opmerkingen over de combinatie van de ho-roskopen.

 • De profectie komt aan bij Tweelingen, dus Tweelingen is het zodiakteken van het jaar en de heerser Mercurius is de heerser van het jaar in de periode 13-6-2016 tot 13-6-2017.
 • Mercurius radix staat in Kreeft en dit teken kan Tweelingen niet "zien", ze staan in aversie. Mercurius kan daarom met zijn eigen transit geen rol spelen. Mercurius transit is "stil" gedurende zijn eigen jaar. Mercurius zou via zijn transit conjunct de radix Zon hebben gestaan, sextiel radix Mars, driehoek radix Jupiter en oppositie radix Maan, maar Mercurius spreekt geen woord.
 • De Ascendant van het jaar staat op 2.56 Waterman, namelijk de afstand van Zon tot Maan in de radix 178°16' opgeteld bij de Ascendant van de Zonnerevolutie 124°40' dit geeft 302° 56'. De heerser van de maand is tevens Mercurius, zie de tabel hieronder.

  Teken

  Planeet

  Vanaf

  Tot aan

  Waterman

  Saturnus

  13-6-2016

  13-7-2016

  Vissen

  Jupiter

  13-7-2016

  12-8-2016

  Ram

  Mars

  12-8-2016

  11-9-2016

  Stier

  Venus

  11-9-2016

  11-10-2016

  Tweelingen

  Mercurius ****

  11-10-2016

  10-11-2016

 

 • De heerser van de dag is Mars, uitgaande van het teken Tweelingen op 11-10-2016 en dan vervolgens steeds 2½ dag voor elk volgend zodiakteken.

  Teken

  Planeet

  Vanaf

  Tot aan

  Tweelingen

  Mercurius

  11 okt

  13½ okt

  Kreeft

  Maan

  13½ okt

  16 okt

  Leeuw

  Zon

  16 okt

  18½ okt

  Maagd

  Mercurius

  18½ okt

  21 okt

  Weegschaal

  Venus

  21 okt

  23½ okt

  Schorpioen

  Mars

  23½ okt

  26 okt

  Boogschutter

  Jupiter

  26 okt

  28½ okt

  Steenbok

  Saturnus

  28½ okt

  31 okt

  Waterman

  Saturnus

  31 okt

  2½ nov

  Vissen

  Jupiter

  2½ nov

  5 nov

  Ram

  Mars ****

  5 nov

  7½ nov

  ·         Ondanks dat de transit Mercurius niet spreekt in het tijdvak juni 2016 tot juni 2017, is de profectie van Mercurius wél veelzeggend: deze staat namelijk in het belangrijke 10e huis vanaf de Ascendant dat de eer en/of reputatie aangeeft en zijn positie als belangrijkste man van Amerika, de “koning” zoals de Ouden zouden zeggen.        

  ·         Behalve Mercurius, komen ook Saturnus en Venus aan in het 10e huis en dat geeft conflicten, roddels, aantijgingen en aanvallen, zie de uitgebreide recepten in Dorotheus.

  ·         Mercurius radix wordt aangevallen door malefic Saturnus, maar verdedigd door benefics Venus en Jupiter die beide hun aspecten werpen. Trump krijgt dus zware kritiek en aanvallen, maar hij weet zich te verdedigen, althans: stand te houden.

  ·         De profectie van Jupiter komt aan in zijn radix Ascendant en dat is een grote meevaller en brengt hem geluk en de overwinning.

  ·         Kijkt men naar de Zonnerevolutie, dan ziet men de Ascendant van de Zonnerevolutie juist op de radix Ascendant staan en daarmee wordt die hele radix samenstelling erg sterk geactiveerd, alle huizen van de Zonnerevolutie komen nu overeen met de huizen van de radix.

  ·         Dit heeft tot gevolg dat de transit Mercurius, Zon en Venus in het 11e huis staan van de Zonnerevolutie en dat is bijzonder gunstig, want het 11e huis is de Bonus Daimon, de goede geest en brenger van veel rijkdom en bezit.

  ·         Transit Venus uit de Zonnerevolutie staat echter verbrand met haar twee graden afstand van de Zon en dit is zeer ernstig, want Venus regeert het MC van de Zonnerevolutie en dus het functioneren en/of de reputatie en/of naam/faam van Trump. Die wordt onzichtbaar, dat is natuurlijk duidelijk gebleken uit datgene wat er gebeurde in het jaar van zijn presidentschap.

  ·         De heerser van de dag, Mars loopt als transit vierkant de radix Ascendant en tevens vierkant de Ascendant van de Zonnerevolutie en dit geeft de onbehoorlijke gang van zaken aan en Trumps lompe en onbeschofte manier van handelen. De transit is echter een bijkomende invloed, de primaire invloed komt van de profectie van Mars die in het gunstige 11e politieke huis gunstig uitwerkt.

 

Over het algeheel staan de profectie en de Zonnerevolutie erg gunstig ten opzichte van zijn radix horoskoop en dat zijn alvast goede uitgangspunten voor succes en welslagen voor welke onderneming dan ook. Trumps overwinning van de verkiezingen kunnen niet bepaald worden op basis van deze ene horoskoop, op zijn minst moet de horoskoop van Hillary Clinton hiermee worden vergeleken voordat een goede uitspraak kan worden gedaan. Het probleem met de horoskoop van Clinton is de grote onzekerheid over het juiste geboortetijdstip: 's ochtends of 's avonds acht uur en hierover heb ik op mijn website voldoende aandacht besteed.

Ter vergelijking kunt u hieronder de horoskoop van Clinton bekijken, opgesteld voor 8 uur 's avonds, zoals Clinton altijd beweerde als haar werd gevraagd naar haar geboortetijd. Geboren op 26-10-1947 om 19.57.33 uur (gecorrigeerd), tijdsoort +6 uur voor GMT. Chicago 41.51 Noord en 87.39 West.

Op 26 okt. 2016 is Clinton 69 jaar geworden, de Zonnerevolutie wordt echter opgesteld voor 25 oktober 2016 om 18.18.11 uur UT met de positie van de Zon op 0,1 boogseconde afstand van de radixpositie.

De profectie van de Ascendant komt aan in het 10e huis en ook alle radix planeten worden 9 tekens verder getransporteerd door de profectie, ofwel "drie tekens terug". Feitelijk is dit een kritieke situatie, want elk punt van de horoskoop maakt dan een vierkant met zichzelf, een superieur vierkant wel te verstaan, zie de eerdere definities van een superieur aspect in volume-1 van dit werk. Dit ziet u in de eerste buitenring aangegeven.

De Zonnerevolutie heeft als Ascendant 6.32 Waterman en het MC ervan staat op 28.44 Schorpioen. U vindt al deze zaken in het buitenste gebied van de tekening. Het MC dat voor Clinton haar reputatie aangeeft, maar ook het beroep, in dit geval het potentiële ambt als president, staat tegenover de profectie planeten Saturnus en Mars en die houden elk succes tegen. Dit speelt zich allemaal in de huizen zes en twaalf die kommer en kwel en mislukking aangeven. Het is hieruit alleen al te constateren dat er verliezen optreden bij Hillary Clinton. Ook de Zon uit de Zonnerevolutie staat tegenover Mars en Saturnus en de Zon staat voor macht en gezag, dat valt allemaal in het water. Saturnus uit de Zonnerevolutie staat tegenover de radix Ascendant en dat geeft een grote oververmoeidheid aan en eigenlijk een "vechten tegen de bierkaai". Uiteindelijk zal ze blij zijn geweest dat ze verloren heeft, want de zwaarte van het ambt zou haar hebben geveld onder dergelijke planeetstanden.

De rest van de horoskoop moet u zelf maar eens rustig bekijken. Voor mij is de conclusie duidelijk: Clinton kon eenvoudigweg niet winnen met deze horoskoop combinaties. Die van Trump waren vele malen gunstiger en ook op die manier kon geconcludeerd worden dat Trump zou winnen.

De commotie die in Amerika ontstond in 2016 tijdens het astrologisch congres van de ISAR, waar vrijwel het gehele astrologisch panel het bij het verkeerde eind had, óók bij de klassieke astrologen, was het gevolg van verkeerde aannames. Hierover heb ik uitgebreid geschreven op mijn website in 2016 en in mijn boek over het MIN-1 systeem, dat overigens is gebaseerd op de moderne astrologie die ik sinds 1978 praktiseer. De klassieke astrologie combineer ik met de moderne astrologie, afhankelijk van het onderwerp en het belang van een horoskoop.

De grote fout die de Amerikaanse astrologen maakten, was dat ze er vanuit gingen dat een geboortetijd van 8 uur 's ochtends de enige juiste tijd was, want dan zouden de profecties duiden op eminentie en een overwinning. Maar Clinton zelf heeft altijd beweerd dat ze 's avonds was geboren. Maar de astrologen geloven blijkbaar in een complottheorie, want ze dachten dat Clinton dit per expres zei om de hele astrologische wereld om de tuin te leiden. Want bij een geboorte van 8 uur 's ochtends heeft ze namelijk Schorpioen op de Ascendant en dat zou zij vreselijk hebben gevonden en om dit te verhullen zou Clinton dan maar hebben verteld dat ze 's avonds was geboren.

U begrijpt de idioterie van deze situatie, de meeste astrologen gingen niet meer van een eigen bewering van Clinton uit (een soort van Rodden AA-declaratie), maar ze verzonnen een complottheorie en zijn daar alles op gaan baseren. Dus die ISAR conferentie gaat van start, vrijwel alle astrologen verklaren een grote overwinning voor Clinton. Waarom? Zij willen gewoon Clinton laten winnen, want Trump is een ordinaire boer, die verdient het niet om te winnen met zijn onbeschofte gedrag. Clinton met al haar fatsoen moet gewoon winnen, kost wat het kost. De Amerikaanse pers was op grote schaal aanwezig, ook nog eens gelokt door een "nieuwtje", omdat ene Penfield zou komen opdraven met het enige juiste geboortemoment van Clinton, verkregen via een certificaat. Penfield wordt van tevoren ontmaskerd als een idioot die liegt en bedriegt, maar er was zelfs een astroloog die tijdens het ISAR-panel deze fictieve geboortetijd hanteert. Hoe idioot wilt u het hebben? Vervolgens verklaart vrijwel het gehele astrologische panel de overwinning voor Clinton, gebruik makend van het verkeerde geboorte-uur. Twee weken later zijn de verkiezingen en Trump wint met grote cijfers. Weg geloofwaardigheid in de astrologie (in Amerika althans), de astrologie is met deze acties zeker 50 jaar terug in de tijd gezet.

In Nederland gebeurt hetzelfde op veel kleinere schaal. In het weekend van 3,4,5 november 2016 gaf ik een lezing over de Vaste Sterren en ik geef vele voorbeelden, ook de horoskoop van Trump en ik geef Trump de overwinning. Tachtig man zijn getuige geweest. Tijdens een middag-workshop over de vaste sterren verklaar ik mijn bewering nog een keer. Met Trumps Zon over de vaste ster Regulus, wordt die onoverwinnelijk. Ik beweer zelfs te stoppen met astrologie als Trump niet wint. In een avond-sessie tijdens het congres beweren twee pseudo-astrologen dat Clinton gaat winnen en Trump zal vernietigd worden, zij noemen mijn bewering nog een keer om aan te tonen hoe verkeerd ik zit. Drie dagen later wint Trump. Iedereen muisstil, geen kik, geen mails naar mij vanwege de juiste voorspelling, volkomen stil. Ook de organisator van het congres blijft muisstil. Die voorspellingen waren gebaseerd op de moderne astrologie, niet op de klassieke, maar in Amerika hadden ze het bijna allemaal fout. Dag astrologie.

U blijft zich verbazen waarom de astrologie geen wetenschappelijke erkenning krijgt? Die komt er nooit, never nooit met dit gerotzooi en gebrek aan kennis en kunde om feiten te scheiden van de geruchten. Beroepsastrologen tuimen er volop in. Door de manier waarop ik dit falen aan de kaak stel, maak ik mij niet bepaald geliefd in het land der astrologen. Jammer dan, maar ik wijk niet af van het spoor dat ik al 40 jaar volg, mede ingegeven door de beste Nederlandse astroloog sinds honderden jaren: J. B. Gieles wiens leerling, collega en vriend ik mocht zijn gedurende ruim dertig jaar.

+++++
+++
+

Aanbevolen boeken voor een studie in de Klassieke Astrologie:

    

 

 

Opgemaakt, 17+24 + 30 november 2019  © J. Ligteneigen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Teller:

Web Analytics

 

_____________________________________________________________

Pagina voor het laatst bewerkt op / Page maintained on:   30/11/2019