Astrologische Lessen

Receptie tussen de planeten in de astrologie 

 

 

Home

 

 

Contact mail

 

 

 

 

 

 

 

 

Home > Lessen > Receptie.html

 

Receptie tussen de planeten in de astrologie

 

Receptie tussen planeten is een bijzonder oud onderwerp, waarover vele meningen verdeeld zijn. De meest gangbare vorm die mensen nog aanspreekt is de wederzijdse receptie, waarbij de planeten "in elkaars teken" staan. Er zijn echter vele vormen van receptie en die wil ik in deze les aan de orde stellen en tevens wil ik een groot misverstand uit de weg ruimen ten aanzien van de veronderstelde goede werking die van onderlinge receptie zou uitgaan.

 

J. Ligteneigen

 

 

§ 1. Positie in eigen teken is het allerbeste

 

Om te beginnen de receptie te begrijpen, moet het duidelijk zijn dat de positie van elke planeet in zijn eigen teken het beste is voor die planeet. Elk teken wordt geregeerd door zijn heerser, dat is de planeet die van nature de meeste affiniteit heeft met dit teken, qua werking en element. Zo wordt het teken Leeuw geregeerd door de Zon, omdat er geen andere, betere planeet is die analoog is met de betekenis en elementaire werking van dit teken. Het teken Kreeft wordt geregeerd door de Maan om dezelfde redenen en zo voor alle andere tekens. Dit is zeer uitgebreid besproken in mijn andere les, "Toekenning van de planeten aan de tekens, benefics, malefics en antisciums".

 

Een planeet in eigen teken staat daar maximaal sterk en de eigenschappen van het teken en die van de planeet komen volledig overeen. Er is geen bijmenging van de invloed van andere tekens (en dus planeten) en de planeet staat daar op zuiverst en tevens op zijn sterkst.

Voor de Zon, Maan, Mars, Uranus, Neptunus en Pluto is dit geen probleem, want al deze planeten heersen over slechts 1 teken, namelijk resp. Leeuw, Kreeft, Ram, Waterman, Vissen en Schorpioen.

De andere planeten Mercurius en Venus heersen nog steeds over twee tekens, waarvan één teken overeenkomt met de elementaire eigenschappen van de planeet, maar het andere teken daarmee in tegenspraak is.

Bijvoorbeeld Mercurius beheerst het teken Tweelingen en Maagd. Primair beheerst Mercurius het teken Tweelingen: de veranderlijkheid van Tweelingen komt precies overeen met die van Mercurius, het kwikzilverachtige, ongrijpbare van de Tweelingen zijn één met de betekenis van Mercurius. Tweelingen is een zogenaamd "lucht"-teken, maar het teken Maagd is juist een "aarde"-teken en lucht en aarde combineren niet zoals u elders kunt lezen in mijn overige artikelen. Dit is reeds door de Ouden vastgesteld.Niettemin heeft Mercurius in Maagd een speciale positie verworven en hij is tevens heerser van dit teken, waar hij ook nog eens verhoogd staat. Over de verhoging en val van planeten heb ik een uitvoerig artikel over 4 delen geschreven, waarin alle achtergronden van deze speciale toekenning door de Ouden is uitgelegd.

 

Dezelfde situatie geldt voor de planeet Venus die primair de heerser is over het teken Stier. Stier is een "aarde"-teken. Het andere teken waarover Venus heerst, is Weegschaal, een "lucht"-teken en wij zien hier een soortgelijke situatie als bij Mercurius. Venus heerst over beide tekens, maar heeft haar verhoging in het teken Vissen ontvangen.

 

 

§ 2. Wanneer is er sprake van receptie?

 

Wanneer een planeet niet staat in eigen teken, dan is er automatisch sprake van receptie. Receptie betekent "ontvangst". De planeet wordt dan als het ware ontvangen in het domein van een andere planeet. Omdat elk teken wordt geregeerd door een planeet, betekent dit dat de planeet die in een bepaald teken staat, wordt beïnvloed door de planeet die heerst over dat teken. En dat niet alleen door de eigenschappen van die planeet (benefic, malefic en de eigen kenmerken van die planeet), maar tevens door de kosmische toestand van die heersende planeet, maar daarover later meer in een andere paragraaf.

Voorbeelden hiervan zijn natuurlijk overduidelijk: als Mars in het teken Tweelingen staat, wordt hij beïnvloed door Mercurius en wordt Mars mercuriaal in zijn werking.De mate waarin Mars wordt beïnvloed, wordt dan weer bepaald door de kosmische positie van Mercurius. Staat ook Mercurius in Tweelingen (dus in eigen teken), dan wordt Mars ontvangen "via heerserschap en aanwezigheid" van Mercurius en dat is een krachtige beïnvloeding.

Staat Jupiter in Weegschaal, dan wordt Jupiter ontvangen door Venus "via heerserschap". Mocht Venus ook in Weegschaal staan, dan is de veniale inwerking erg groot

 

Er zijn echter verschillende vormen van receptie. Die via "heerserschap" is de meest bekende, maar er bestaat ook een receptie "via verhoging". Nemen wij nogmaals Jupiter in Weegschaal. Deze wordt dus ontvangen door Venus via "heerserschap", maar hij wordt tevens ontvangen door Saturnus via "verhoging". Dit komt, omdat Saturnus in Weegschaal in verhoging staat en de invloed van Saturnus op Jupiter ook gaat meespelen.

Een ander voorbeeld is Venus in Steenbok. Venus wordt hier ontvangen door Saturnus "via heerserschap", maar tevens door Mars "via verhoging", omdat Mars in verhoging staat in de Steenbok. Als Mars eventueel zelf in Steenbok zou staan, dan wordt de martiale inwerking erg groot, maar natuurlijk blijft de oorspronkelijke heerser Saturnus de hoofdrol spelen, want deze is de zogenaamde dispositor van beide planeten Venus en Mars, die beide in zijn domein staan.

 

Er is zelfs nog een derde vorm van receptie, namelijk die "via tripliciteit", maar daar wordt zelden gebruik van gemaakt en dit zou ook de menging van invloeden te gecompliceerd maken. Een voorbeeld van receptie "via tripliciteit": Jupiter staat in Weegschaal. Weegschaal is een luchtteken en maakt deel uit van de luchtdriehoek Weegschaal, Waterman en Tweelingen. Jupiter wordt dan ontvangen "via tripliciteit" door de planeten Venus, Uranus en Mercurius. Jupiter werd al ontvangen "via heerserschap"door Venus, dus Venus tellen wij niet nog een keer mee.

 

Uw eigen ervaring en onderzoek moet natuurlijk uitsluitsel geven, maar deze vorm van receptie blijkt de minst krachtige te zijn van de eerder genoemde.

 

Samengevat zijn er twee soorten receptie die een betekenisvolle invloed hebben:

1) receptie via heerserschap

2) receptie via verhoging

 

 

§ 3. Wederzijdse receptie.

 

Wederzijdse receptie kan op drie manieren plaatsvinden:

1) via heerserschap

2) via verhoging (of val)

3) via een mengvorm van de eerste twee manieren plus varianten daarop

 

3.1) Wederzijdse receptie via heerserschap

 

Deze vorm is de meest bekende. Bijvoorbeeld wanneer Jupiter in Weegschaal staat, dus in het domein van Venus en Venus geplaatst is in de Boogschutter, het domein van Jupiter. Andere voorbeelden: Mars in Stier en Venus in Ram, Maan in Steenbok en Saturnus in Kreeft en zo zijn er zeer veel combinaties mogelijk, die echter niet allemaal even sterk en goed uitwerken.

Een groot misverstand bij veel astrologiebeoefenaars is dat men aan wederzijdse receptie een goede werking toekent, zelfs een krachtige werking, maar dat is lang niet altijd het geval.

In Maurice Privats "Handboek der Praktische Astrologie" vinden wij de volgende passage: 

 

"Wanneer van twee planeten de eene zich bevindt in het domicilie van de andere en de andere bevindt zich in het domicilie van de eerstgenoemde, zegt men dat zij in receptie zijn, zij hun sympathieën, wenschen en beloften aan elkaar uitwisselen.....Receptie is dus het ontstaan van een hooger gegradueerde kwaliteit en zij geeft aanleiding tot een toestand van doordringing, originaliteit en het ontstaan van een nieuwen spanningstoestand...",aldus Privat in oud Nederlandse stijl.

 

Dit is absoluut een overdrijving van de krachten die losgemaakt worden bij wederzijdse receptie. Van belang is altijd om te kijken in welke kosmische, zeg maar zodiakale toestand de beide planeten hebben die met elkaar in receptie staan.

Een aantal voorbeelden maakt dit duidelijk.

Wanneer de Zon in Steenbok staat en Saturnus in Leeuw, dan kijkt men allereerst hoe de zodiakale kracht is van beide planeten. U weet dat de Zon in Steenbok minder krachtig staat. Ook Saturnus staat in Leeuw niet goed. Vanuit de Oudheid zijn de Zon en Saturnus elkaars opponenten, zie het artikel over de toekenning van de heerserschappen. Deze combinatie is dus een ongunstige, bovendien staan Steenbok en Leeuw mundaan in een inconjunctie en dit aspect is ongunstig. Wij mogen van deze combinatie geen gunstig effect verwachten. Natuurlijk moet u in een horoskoop daarna gaan bekijken welke aspecten er van de Zon en Saturnus uitgaan en deze kunnen nog een heleboel goedmaken ten opzichte van de ongunstige receptie.

 

Een ander voorbeeld, en nog duidelijker is bij de Maan in Steenbok en Saturnus in Kreeft. Beide planeten staan in vernietiging, want zij staan in de tekens die juist tegenover hun oorspronkelijk heerserschap zijn ingedeeld. Dit is een uitermate slechte constellatie, zeker voor vrouwen, omdat de Maan in de horoskoop van een vrouw nu eenmaal iets zwaarder weegt. Zelfs de goede aspecten op zowel Maan als Saturnus kunnen deze receptie niet ten goede compenseren.

 

Zo ziet u dus dat u primair dient te kijken naar de zodiakale toestand van de planeten zelf bij een wederzijdse receptie.

De receptie op zich zegt eigenlijk helemaal niets in een horoskoop. Uiteindelijk kijkt u toch naar de individuele planeten, hun plaatsing in teken en huis, hun aspecten, hun dispositors en de plaatsing van die dispositors in teken en huis.

 

Receptie bestaat dus wel, zoals hierboven gedefinieerd, maar de opgehemelde verhalen over receptie slaan kant noch wal.

 

Een ander voorbeeld is de positie van de Zon in Ram en Mars in Leeuw. Deze receptie is van grotere kwaliteit dan de voorgaande voorbeelden. Ten eerste staat de Zon verhoogd in het teken Ram (in het bijzonder op de 19e graad, maar in totaliteit overal in Ram). Ten tweede staat Mars eigenlijk nergens goed, behalve in Ram en Leeuw. Mars wordt in dit voorbeeld ontvangen door een verhoogde Zon en dit is bijzonder gunstig. Bovendien staan beide planeten mundaan in een driehoek met elkaar, dus uiteindelijk is dit een mooie receptie. In een persoonlijke horoskoop kijkt men natuurlijk ook altijd naar de individuele aspecten die Zon en Mars maken (met andere planeten). Wijst er verder niets op dissonanten, dan is dit een fortuinlijke situatie in elke horoskoop.

 

Een ander mooi voorbeeld is de Maan in Vissen en Neptunus in Kreeft. De Maan staat formeel niet verhoogd in Vissen, maar dit is een mooie positie voor de emotionele en passionele Maan. Het geeft veel menselijkheid en kunstzinnigheid aan. Neptunus in Kreeft staat ook erg goed en bevordert ook de kunstzinnigheid en geeft een flinke emotionaliteit en menselijk gevoel aan. Bovendien staan de tekens Kreeft en Vissen mundaan in een driehoek en dit is ook goed. Ook deze constellatie is in een persoonlijke horoskoop een hele goede, mits... de planeten Maan en Neptunus geen disharmonische aspecten van andere planeten ontvangen. Dan kan het juist misbruik aangeven van de menselijke inslag van de geborene. Het is eigenlijk een té zachtaardig aspect tussen Maan en Neptunus, maar is goed voor occulte zaken en vrij van afflicties kan men hieronder een goede helderziende zijn.

 

Een minder fortuinlijke combinatie is Uranus in Vissen en Neptunus in Waterman, zoals deze nu mundaan optreedt vanaf 11 maart 2003, toen Uranus voor het eerst sinds 84 jaar het teken Vissen binnentrad. Zoals u weet staat Uranus niet goed in Vissen. Uranus is een "lucht"-planeet en in een waterteken staat Uranus niet goed (dus niet in Kreeft, Schorpioen en Vissen). Uranus heeft daar niets te zoeken. Het is een intelligente planeet, gericht op hoofddenken met een sterke wilskracht. In de emotionele tekens kan hij zich niet prettig voelen. In een persoonlijke horoskoop kun je daar nog wel mee uit de voeten, want men kijkt natuurlijk ook naar de andere aspecten op Uranus en diens plaatsing in huis. Maar mundaan, dus op het wereldgebeuren werkt dit funest uit.

De zware planeten Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto krijgen wanneer deze verkeerd staan in het wereldgebeuren altijd een negatieve lading mee. Op het gebied van het weer veroorzaken zij dan storingen en rampen en de mensen moeten lijden onder hun invloeden.

 

In veel beschrijvingen op het internet gaat men uit van de mooie, helende en menselijke invloeden die deze wederzijdse receptie moet opleveren. Enkele verwijzingen zijn :

1. The mutual reception between Uranus and Neptune and the transition to the Aquarius Age

2. een artikel geschreven door Gert Verhoeff

 

Ook Neptunus, als waterplaneet en een gevoelige emotionele planeet, kan zich niet vinden in het onzijdige teken Waterman. Lucht en water harmoniëren nu eenmaal niet. Alle menselijkheid gaat verloren als Neptunus mundaan in Waterman loopt. Dit gebeurde voor het eerst in februari 1997.Onderstaande afbeelding (gemaakt met Newcomb-v2A) laat het verloop van Neptunus zien vanaf het begin van de intrede in Waterman :

 

Het verloop van Neptunus door het teken Waterman van 1997 tot 2006        

 

De intrede in Waterman in februari was maar van korte duur, daarna ging Neptunus weer retrograde lopen en kwam weer in Steenbok terecht. Vanaf januari 1998 was er weer de intrede in Waterman en dit heeft iets langer geduurd, maar in augustus 1998 liep Neptunus toch weer terug in Steenbok, maar uiteindelijk gebeurde het alsnog: de definitieve intrede van Neptunus in Waterman op 28 nov. 1998.

U ziet het grillig verloop van de planeet Neptunus. Vrijwel elk jaar loopt hij weer retrograde en en half jaar later weer direct te lopen. Maar omdat de tijd van direct langer duurt dan de tijd van retrograde, komt Neptunus langzaam vooruit in het teken. Op 5 april 2011 zal Neptunus dan voor het eerst het teken Waterman verlaten en in zijn eigen teken Vissen terechtkomen.

Voor het zover is, heeft Neptunus nog heel wat te stellen.

 

In tegenstelling tot de opgehemelde verhalen over de wederzijdse receptie geloof ik niet dat dit heilzaam zal zijn voor de mensheid. Nogmaals, in een persoonlijke horoskoop maakt één dergelijke receptie slechts deel uit van de totale horoskoop en moeten wij rekening houden met alle andere factoren die er ook nog zijn. Dan hoeft deze receptie niet zo slecht uit te werken, zeker als Zon en Maan goede aspecten werpen op Uranus of Neptunus. Maar mundaan geloof ik dat Uranus in Vissen juist de ontmenselijking zal doen toenemen.

Uranus is de planeet van winden, stormen en orkanen. Hij werkt elektriserend en regeert ook de donder en bliksem. In het teken Vissen geeft dit dan mega-overstromingen aan, zoals wij reeds ervaren hebben met de tsunami in het Verre-Oosten en de recente watersnood in New Orleans. Dit is allemaal nog "ver weg", maar beide planeten lopen nog een tijdje in die tekens en zal ongetwijfeld ook Europa een keer treffen.

De menselijkheid wordt ontnomen door deze standen. De mega-rampen die zoveel slachtoffers eisen en de niet-overleden mensen die in diepe ellende moeten zien te overleven. Dit is slechts één van de aspecten van Uranus in Vissen en Neptunus in Waterman. Beide planeten hebben niets met elkaar gemeen.

 

Tot zover het uitstapje naar een andere wederzijdse receptie tussen twee mega-planeten.

 

 

3.2) Wederzijdse receptie via verhoging (of val)

 

Wederzijdse recepties, waarbij beide planeten in de verhogingen van elkaar staan, zijn zeer zeldzaam. Onderstaande tabel geeft de verhogingen aan van de planeten in de tekens en de kolom daarnaast geeft aan welke andere planeet in wederzijdse receptie staat.

 

Zon in Ram Mars in Leeuw
Maan in Stier Venus in Kreeft
Mercurius in Maagd geen
Venus in Vissen

Neptunus in Stier

Neptunus in Weegschaal

Mars in Steenbok

Saturnus in Ram

Jupiter in Kreeft

Maan in Boogschutter

Saturnus in Weegschaal

Venus in Steenbok

Uranus in Tweelingen (aanname)

Mercurius in Waterman

Neptunus in Schorpioen (aanname)

Pluto in Vissen

Pluto nergens.......

geen

 

Het is dan duidelijk dat er eigenlijk geen enkele wederzijdse receptie bestaat, waarbij de beide planeten daadwerkelijk in verhoging staan. Hooguit de combinatie Uranus in Tweelingen, waarvan ik vermoed dat deze daar verhoogd staat (zie mijn artikelreeks over verhoging en val van planeten) en de omgekeerde combinatie Mercurius in Waterman, waarbij Mercurius wél als luchtplaneet moet fungeren (dus als lucht overheerst in de horoskoop).

De enige gunstige combinatie werd al eerder besproken, namelijk Zon in Ram en Mars in Leeuw.

 

Een combinatie met een gemengd effect is Mars in Steenbok en Saturnus in Ram. Dit is een wederzijdse receptie, maar de planeten werken erg tegengesteld. Mars staat verhoogd in Steenbok, waar hij aan kracht en invloed toeneemt. Saturnus staat in Ram in val, omdat hij in Weegschaal verhoogd staat. Dit is geen beste invloed, temeer, omdat Saturnus wordt ontvangen door Mars (een van nature malefic) en omgekeerd Mars wordt ontvangen door (een van nature malefic) Saturnus. In de horoskoop van zakenlieden geeft dit een sluwheid aan om zaken naar eigen hand te zetten en een zekere meedogenloosheid.

 

 

Wederzijdse receptie via val of vernietiging

 

Ook hier is er maar één echte wederzijdse receptie te vinden, namelijk Saturnus in Ram en Mars in Weegschaal. Saturnus staat in de Ram in val (verhoging in Weegschaal) en Mars (de heerser van Ram) staat in Weegschaal in vernietiging (heeft zijn verhoging in Ram). Deze combinatie is geen beste, vooral wanneer deze zich in de hoekhuizen van de horoskoop zou bevinden en dat zou kunnen, omdat Ram en Weegschaal tegenover elkaar liggen, dus de positie van één der planeten in een hoekhuis, houdt automatisch in dat de andere ook in een hoekhuis ligt.

 

 

3.3) Wederzijdse receptie via mengvormen van heerserschap en/of verhoging (of val)

 

Hier zijn de mogelijkheden wat groter, omdat de planeten elkaar kunnen ontvangen hetzij via heerserschap, hetzij via verhoging of via val. Dergelijke recepties zijn veel zwakker dan de eerste twee vormen (receptie via heerserschap en receptie via verhoging).Deze vormen van receptie komen vaak voor wanneer de "buren"van de zodiak in elkaars teken staan, bijvoorbeeld Mars in Stier en Venus in Ram of Pluto in Boogschutter en Jupiter in Schorpioen, Jupiter in Steenbok en Saturnus in Boogschutter, Neptunus in Ram en Mars in Vissen. Dit zijn allemaal minder gelukkige combinaties en mundaan (dus het wereldgebeuren) hoeft men hier geen fijne dingen te verwachten.


§ 4. Conclusies

 

Receptie is een normaal verschijnsel in elke horoskoop, ook mundaan. Dit treedt alleen maar als de planeten in tekens komen te staan waar zij geen heerschappij over hebben. Zij komen dan onder de invloed te staan van de planeet die over dit teken heerst, de zogenaamde dispositor, een belangrijk begrip binnen de astrologie.

De kracht van een planeet in dit geval wordt voornamelijk bepaald door de dispositor, d.w.z. zijn eigenlijke aard (benefic, malefic), zijn positie qua teken en huis. De bezoekende planeet wordt a.h.w. overgeleverd aan zijn gastheer. Receptie is dan ook niets anders dan ontvangen worden door de dispositor of ontvangen worden door de planeet die in dat teken verhoogd staat.

Receptie is niet iets heel speciaals, men gebruikt dit feit bij de normale interpretatie van de horoskoop.

Bijvoorbeeld Venus is Ram heeft geen goede invloed, dat is algemeen bekend. Ook Mars in Stier staat er niet goed. Beide planeten hebben een tegengestelde werking en het feit dat beide slecht staan in elkaars teken, is uitsluitend een interpretatiefactor. Deze receptie voegt niets aan weldoendheid toe aan de configuratie in de horoskoop.

 

Ik hoop hiermee weer een onderwerp binnen de astrologie te hebben verduidelijkt.

Gebruikte literatuur:

2. Maurice Privat, "Handboek der Praktische Astrologie", Belrose - Rotterdam (jaar ??)
1. Ptolemeus, Cl., "Tetrabiblos", ca. 200 n.Chr.


Afgesloten, 11 september 2005 © J. Ligteneigen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________

Pagina voor het laatst bewerkt op / Page maintained on: Seite bearbeitet am:   31/12/2015