Astrologische Lessen

Het teken Vissen en zijn heerser, de planeet Neptunus

 

Home

 

Mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home > Lessen > Waterman.html

 

Het teken Vissen en zijn heerser, de planeet Neptunus

 

Bij de bespreking van elk teken of heersende planeet worden soms zaken min of meer herhaald in de tekst genoemd. Dit is niet altijd te voorkomen en heeft veelal te maken met de wijze waarop een kwestie wordt benaderd.
Van tijd tot tijd wordt de tekst aangevuld met nieuwe gegevens, beschrijvingen, trefwoorden, etc. Het is dus handig deze pagina van tijd tot tijd te bezoeken en te zien welke toevoegingen gedaan zijn. Toevoegingen worden altijd aan het einde van de voorgaande tekst gezet, zodat de veranderingen redelijk snel te bekijken zijn.
 

De toebedeling van de heersende planeten over het teken Vissen  
De ontdekking van de planeet Neptunus en zijn heerserschap over het teken Vissen  
Ontwikkelingen rond de ontdekking van Neptunus
Het heerserschap van de planeet Neptunus over het teken Vissen
De werking van Neptunus
Fysiek
Landen en steden
De werking van Neptunus, vervolg
Beroepen
Dieren en planten
Metaal en stenen
Het numerologisch getal, behorende bij Neptunus
Enkele astronomische feiten
Wanneer is men geboren in het teken Vissen?

Hoe sterk twee naastgelegen dierenriemtekens kunnen verschillen, wordt steeds weer duidelijk wanneer u de voorgaande tekenbeschrijvingen naast elkaar vergelijkt. Zo is het verschil immens tussen het starre, dogmatische en vasthoudende teken Steenbok met zijn heerser Saturnus en zijn buurman de Waterman met de hervormende, opstandige en alles omverwerpende heerser Uranus.
Uiteindelijk heeft Uranus, volledig in overeenstemming met de tijdgeest rond de 18e eeuw (industriële revolutie, Franse revolutie en andere grote ontwikkelingen) de oude heerser Saturnus “verdreven” uit het 11e huis en heeft Uranus zelfstandig bezit genomen van zijn nieuwe domicilie.

Van de opstandigheid in het teken Waterman is niets meer terug te vinden in het er op volgende teken Vissen, waarbij volgzaamheid, lijdzaamheid en naar binnen gerichtheid op de voorgrond staan. De strijdbaarheid van Uranus is hier veranderd in de berusting van Neptunus.

De toebedeling van de heersende planeten over het teken Vissen

Zoals reeds eerder is aangegeven in de tekenbeschrijving van de Leeuw, werd oorspronkelijk door de Ouden de planeet Jupiter toebedeeld aan de tekens Boogschutter en Vissen. Voor het belang van de heerschappij van de planeten Jupiter en Neptunus volgt hier nog eens het stukje dat ik eerder schreef over deze toebedeling.

In de Oudheid werden de beide Lichten, Zon en Maan als eerste in de zodiak geplaatst. Uiteraard de Zon als belangrijkste centrale punt, bron van licht en warmte. Daarna werd de Maan als 1 na belangrijkste in de zodiak geplaatst, zoals hieronder is aangegeven met de rood gekleurde sectoren. 
De Ouden plaatsten nu de in die tijd verst weg gelegen planeet Saturnus precies tegenover de beide lichten. In de Tetrabiblos, hoofdstuk 17 van boek-1 schrijft Ptolemaeus:
 "Aangezien van de twaalf tekens de Kreeft en de Leeuw het noordelijkst zijn en het dichts bij het zenit staan, geven zij de meeste warmte. Daarom zijn die tekens als huizen toebedeeld aan de twee grootste Lichten. Leeuw als mannelijk teken is aan de Zon toebedeeld. De vrouwelijke Kreeft is toebedeeld aan de Maan. In overeenstemming hiermee is de halve cirkel vanaf de Leeuw tot aan de Steenbok tevens aan de Zon toebedeeld en die van de Waterman tot aan de Kreeft aan de Maan. Hierdoor kan in iedere halve cirkel  één dierenriemteken worden gegeven aan elke van de vijf  planeten. Aan Saturnus, van nature koud en tegengesteld aan warmte, die de hoogste sfeer heeft en het verst is verwijderd van de Zon en de Maan, werden de tekens gegeven die tegenover de Leeuw en de Kreeft liggen, dus Steenbok en Waterman. Dit mede omdat deze tekens koud en winters zijn en hun diametrale aspecten niet weldadig werken", 
aldus Ptolemaeus

Nadat Saturnus was geplaatst in de tekens Steenbok en Waterman werd de planeet Jupiter toebedeeld. Jupiter is de planeet die na Saturnus het verst weg staat van de Aarde. Jupiter werd aan de tekens links en rechts van Saturnus toebedeeld en kwam dus te heersen over Boogschutter als mannelijk, positief teken aan de dagzijde van de Zon. Jupiter werd tevens heerser van het teken Vissen als vrouwelijk, negatief teken aan de nachtzijde van de Maan. Dit kunt u in onderstaande tekening zien.

Jupiter was in oude tijden dus zowel de heerser van het vuurteken Boogschutter als van het waterteken Vissen. De weldadigheid van Jupiter, de beste van alle planeten, maakte dit mogelijk. Omdat Jupiter in normale situaties bijna niet kan beschadigen, kon hij zonder problemen toegekend worden aan  het teken Vissen, niettegenstaande het feit dat het voor een planeet bijzonder moeilijk is om zowel afgevaardigde te zijn voor een vuur- als waterteken. Vuur en water zijn tegengestelde elementen in de natuur en een planeet kan onmogelijk beide in zich verenigen.

In de Oudheid heerste Saturnus zowel over Steenbok als over Waterman, resp. een aarde- en luchtteken. Net zo min als vuur en water kunnen harmoniëren, zo gaan ook aarde en lucht niet goed samen. Voor ons voorstellingsvermogen zijn vuur en water de grootste tegenstellingen, omdat water het vuur daadwerkelijk kan uitdoven, dus vernietigen. Lucht (of wind) kan aarde niet echt vernietigen, alhoewel winderosie ook in staat is om langzaam rotsen af te slijpen en dus op te lossen, maar dit proces gaat bijzonder langzaam en spreekt minder tot de verbeelding.

U ziet in de tekening dus in het oranje veld aan de buitenzijde het symbool van Jupiter, de voormalig heerser van Vissen. Tevens ziet u dat het teken Vissen vierkant staat  met het teken Boogschutter, dus er is een zekere spanning aanwezig bij bezetting van het teken Vissen door Jupiter. 
Maar omdat Jupiter normaliter niet beschadigt en hij een weldoende werking heeft, werkt hij hier niet funest uit, tenzij……. hij een slecht aspect van Neptunus ontvangt (want Neptunus is dan gastheer van Jupiter) of Neptunus zélf flink beschadigd is, maar dat zijn natuurlijk persoonlijke horoskoopfactoren. Hier gaat het om de mundane indeling, die overigens altijd van toepassing is op elke horoskoop.

De ontdekking van de planeet Neptunus en zijn heerserschap over het teken Vissen

Aan de ontdekking van de planeet Neptunus in het jaar 1846 is een bijzonder knap staaltje van astronomisch rekenwerk vooraf gegaan. Nadat de planeet Uranus in 1781 door Herschell werd ontdekt en de telescopen steeds beter van kwaliteit werden, konden steeds nauwkeuriger observaties worden gedaan. Ook de wiskunde achter de planetenberekening werd steeds beter en men in die tijd reeds in staat om baanformules op te stellen, die de posities van Uranus redelijk nauwkeurig konden “voorspellen”.
Steeds vonden de waarnemers kleine, maar toch betekenisvolle verschillen in de berekende- en de werkelijke posities van Uranus, die men met de destijds bekende planeten niet kon verklaren. Uit oudere waarnemingen bleek dat Uranus al veel eerder was waargenomen, zonder dat men dit besefte. Door de baan te berekenen voor die waarnemingsperiode en dit te vergelijken met die observaties kwamen steeds verschillen aan het licht. Er werd zelfs gespeculeerd of Newton’s gravitatietheorie wel juist zou zijn. Uiteindelijk bedachten de meeste astronomen dat dit veroorzaakt werd door een nog niet ontdekte planeet. Er werden veronderstellingen gemaakt over zijn afstand en massa.

Rond 1832 was de discussie op zijn hoogtepunt gekomen over de afwijkingen van de positie van Uranus. George Bidell Airy, een vooraanstaand astronoom had de problematiek uitgebreid beschreven in een artikel, maar hij was van mening dat de hemelmechanica (de tak van wis- en natuurkunde die de baanbewegingen van hemellichamen beschrijft) niet gebruikt moest (of kon) worden om de plaats van een planeet te voorspellen. 
Een andere jongeman, John Couch Adams, een zeer getalenteerd wiskundestudent stuitte per toeval op de artikelen van Airy en bijtte zich vast in de baantheorie van Uranus. Hij maakte diverse veronderstellingen over de plaats en massa van de “onbekende” planeet en berekende op die manier de extra storingen op de planeet Uranus die de verklaring moesten opleveren van diens afwijkingen. Adams liet zijn berekeningen en voorspellingen van de positie van de nieuwe planeet meerdere keren zien aan Airy en aan James Challis, destijds directeur van de Cambrdige Observatory. Zij deden er niets mee tot zeer grote teleurstelling van Adams.

In dezelfde tijd en geheel onafhankelijk van Adams was in Frankrijk ene Urbain Jean Joseph Le Verrier bezig met hetzelfde. Beide heren wisten niets van elkaars werk. Le Verrier was oorspronkelijk chemicus, maar zo getalenteerd in wiskunde dat hij deze talenten voor de astronomie inzette. Le Verrier rapporteerde in 1845 dat de afwijkende beweging van Uranus niet op verkeerde waarnemingen was gebaseerd, maar dat dit te wijten moest zijn aan een andere planeet. Toen Le Verrier uitgebreide berekeningen had opgezet en deze in de astronomische wereld publiceerde, kwamen deze ook bij Airy en Challis terecht, die daarna het werk van Adams wél serieus begonnen te nemen. Adams en Le Verrier hadden verschillende benaderingen gekozen, maar kwamen vrijwel tot hetzelfde resultaat. In Engeland werd er nog steeds geen actie ondernomen. 
Ook in Frankrijk gebeurde hetzelfde, ondanks nauwkeurige aanwijzingen van Le Verrier werden geen pogingen ondernomen om de planeet daadwerkelijk te gaan waarnemen. Zeer gefrustreerd schreef Le Verrier aan een jonge assistent van de Berlijnse Sterrenwacht, Johann Gottfried Galle, waar en wanneer de planeet waargenomen kon worden. Galle vroeg permissie van zijn directeur en begon die avond, 23 september 1846 met een klein team aan de waarnemingen aan het deel van de hemel dat Le Verrier had aangegeven.

Aan de hand van een goede sterrenkaart van het sterrenbeeld Aquarius begonnen de waarnemers de sterren “af te vinken”. Al snel vonden ze een object dat nog niet op de sterrenkaart was aangegeven en dit object had de vorm van een schijfje en kon onmogelijk een ster zijn.  De positie van de waarneming week niet meer af dan één graad. De bevindingen van Galle werden onmiddellijk aan Le Verrier doorgegeven en en-passant werd door Galle voorgesteld om deze nieuwe planeet Janus te noemen. Le Verrier, flink gefrustreerd door deze werkwijze (Berlijnse arrogantie??) stelde onmiddellijk aan de astronomische kringen voor om de planeet de naam Neptunus te geven en dit gebeurde dan ook. 
Het zeer omerkelijke feit dat zowel Adams als Le Verrier de nieuwe planeet met een onderling verschil van slechts 2 à 3 graden hadden berekend, was een bijzonder grote triomf voor de Newtonse rekenkunde.

Uiteraard zou de planeet ooit eens ontdekt worden door gewone waarnemingen, maar dan zou eerst de gehele hemel stukje voor stukje geobserveerd moeten worden en dit zou vele tientallen jaren vergen. In de geschiedenis van de astronomie is de rekenkundige ontdekking van Neptunus een der grootste prestaties ooit.

Ontwikkelingen rond de ontdekking van Neptunus

1) De ontwikkeling van de fotografie (tekst uit Microsoft’s Encarta)

Joseph Nièpce (1765-1833),  Frans pionier van de fotografie, vervaardigde voor het eerst houdbare fotografische beelden. In 1816 experimenteerde hij met het asfaltprocédé. Ook maakte hij waarschijnlijk toen reeds opnamen met een camera, maar hij was nog niet in staat deze op zilverzouten opgenomen beelden te fixeren. Hij was de uitvinder van de heliogravure. In 1822 zou hij volgens een gedenksteen te Saint-Loup-de-Varennes de fotografie hebben uitgevonden, maar dat is waarschijnlijk niet juist. Het betreft een kopie van een kopergravure van paus Pius VII op een asfaltplaat (verloren gegaan), waarvan ten onrechte werd verondersteld dat deze met een camera was gemaakt. Uit een briefwisseling blijkt dat hij na 1823 met cameraopnamen op asfaltmateriaal heeft geëxperimenteerd. Zijn oudste opname die bewaard is gebleven, dateert uit 1826. Later gebruikte hij koperen en verzilverde platen, die met jodiumdampen behandeld werden. In 1829 sloot hij een overeenkomst met Daguerre om de door Nièpce gemaakte en door Daguerre verbeterde uitvinding te vervolmaken.
Daguerre (1787 –  1851), een Frans uitvinder, ontwikkelde tezamen met Joseph Nicéphore Nièpce, de eigenlijke uitvinder van de fotografie, een methode om in kortere tijd foto's te vervaardigen. Eerst na de dood van Nièpce (1833) vond hij de daguerreotypie uit (1837), waardoor de fotografie op grotere schaal praktisch mogelijk werd.  Deze methode werd toegepast voor het vervaardigen van fotografische beelden op zilveren of verzilverd koperen platen waarvan de oppervlakte door inwerking van jodiumdamp is omgezet in het lichtgevoelige zilverjodide. Door inwerking van het licht ontstaat een latent beeld. Dit wordt ontwikkeld met kwikdamp. Het kwik hecht zich aan de belichte partijen, waardoor een negatief beeld ontstaat dat door spiegeling tegen een donkere achtergrond positief gezien kan worden. Na fixeren met aanvankelijk een geconcentreerde keukenzoutoplossing en later met een natriumthiosulfaatoplossing is het beeld lichtecht geworden.

2) De ontwikkeling van de film, bewegende beelden (tekst uit Microsoft’s Encarta)

In 1874 zette Edward Muybridge de eerste stap naar een werkelijke cinematografie door het vastleggen van de beweging van een galopperend paard, met behulp van 24 in een rij opgestelde camera's, die 16 beelden per seconde konden opnemen. In 1889 kwam de transparante negatieffilmband tot ontwikkeling, waarna in 1893 Edison een opname- en kijkapparaat (zgn. kinetoscoop) construeerde. In 1895 vroegen de broers Lumière patent aan voor een apparaat waarmee films konden worden opgenomen, gekopieerd en geprojecteerd, de ‘cinematographe’.

3) Telegrafie, draadloze overbrenging (tekst uit Microsoft’s Encarta)

 

Marconi (25 april 1874 –  20 juli 1937), Italiaans elektrotechnisch ingenieur, begon reeds in 1890 met experimenten om telegrafische signalen over te brengen. In 1895 slaagde hij er als eerste in met een zelfgebouwde zender en ontvanger, beide uitgerust met een antenne  (zijn eerste belangrijke uitvinding), signalen over afstanden van ca. 2 km over te brengen.

In 1896 ging hij naar Engeland, waar zijn apparatuur de aandacht had getrokken van de posterijen. In datzelfde jaar kreeg hij zijn eerste octrooi voor wat men toen ‘draadloze telegrafie’ noemde. Van toen af ging de ontwikkeling snel. In 1898 werden draadloze verbindingen tot stand gebracht tussen lichtschepen en de wal en tussen Engeland en Frankrijk over Het Kanaal

 

Thomas Alva Edison (tekst uit Microsoft’s Encarta)

 

Thomas Alva Edison (11 febr. 1847 – 18 okt. 1931), Amerikaans uitvinder, was de zoon van een kleine handelaar van Nederlandse afkomst. Hij kreeg zeer gebrekkig onderwijs en begon als krantenjongen op de Grand Trunk-spoorweg.

Zeer geïnteresseerd in scheikunde, richtte hij in een spoorwegwagon een laboratorium in. Een ontploffing bij het nemen van proeven kostte de jonge Edison al spoedig zijn betrekking. Hij bekwaamde zich vervolgens in de telegrafie, bekleedde verscheidene posten als telegrafist en werd ten slotte superintendant bij de Gold Indicator Company. Hier deed hij vele uitvindingen op telegrafisch gebied, wat hem financieel onafhankelijk maakte.

In 1876 vestigde hij een privélaboratorium in Menlo Park, Orange, New Jersey, waar hij de meeste van zijn uitvindingen deed. Daartoe behoren o.a. een koolmicrofoon (1876), een fonograaf (1877), een verbeterde telefoon volgens het lokaal-batterijsysteem (1878) en de elektrische gloeilamp (1879). In 1882 bouwde hij in New York de eerste Amerikaanse elektrische centrale voor openbare verlichting; hij bracht vele verbeteringen aan in de dynamo's en elektrische schakelapparatuur. In 1883 ontdekte hij het Edisoneffect,  de stroomovergang in vacuüm tussen een gloeidraad en een metaalplaat, welke ontdekking van belang was voor de ontwikkeling van de elektronenbuizen. Verder construeerde hij filmopname- en -projectieapparaten (1889–1895).

4) Ziekenverzorging, de invloed van Florence Nightingale

Florence Nightingale werd geboren op 12 mei 1820 te Florence (Italië). Zij werd dus genoemd naar haar geboorteplaats. Daarna groeide ze verder op in Derbyshire, Hampshire en Londen in een zeer welvarend gezin. Haar vader leerde haar Grieks, Latijn, Frans, Duits, Italiaans, geschiedenis, filosofie en wiskunde. Het sociale leven dat ze leidde kon Florence geen tevreden gevoel geven. Op een zekere nacht, 7 februari 1837 geloofde zij de stem van God te horen, die haar gezegd zou hebben dat ze een missie te volbrengen had. Pas 9 jaar later ervoer zij wat die missie was. Zij wilde verpleegkunde leren, maar dat werd haar verboden. In plaats daarvan kon zij beter parlementaire rapporten schrijven. In zeer korte tijd werd zij een expert op het gebied van openbare gezondheidszorg en ziekenhuizen.
Naar aanleiding van een boek dat zij van een vriend kreeg, ging Florence in 1850 naar Kaiserswerth (Duitsland) om een volwaardige opleiding te volgen tot verpleegster. In 1853 keerde zij terug naar Londen en werd opzichtster bij een instituut voor zieke (welgestelde) vrouwen.

In maart 1854 brak de oorlog op de Krim uit en Britse en Franse troepen kwamen daar in september 1854 aan. Toen de publiciteit losbarste over de slechte, mensonterende toestanden voor de Britse gewonde soldaten, werden vrouwen opgeroepen om als verpleegster te dienen. Onder invloed van Sidney Herbert kreeg Florence een grote groep zusters mee op 21 oktober 1854 en zij kwamen in Scutari (Turkije) aan. Daar aangekomen zag ze dat er totaal geen voorzieningen waren voor een fatsoenlijke verzorging. Het wemelde er van de ratten en vlooien en de gewonden werden 1 glas water per dag gegund. Op de dag van haar aankomst was net een grote veldslag gaan en de tenten liepen vol met zieken en gewonden. Het zat Florence flink tegen want de administratie liep uit de hand, zusters waren aan het "muiten" en er was veel immoreel gedrag. 's avonds werden geen andere zuster meer toegelaten, alleen zijzelf zorgde vrijwel persoonlijk voor alle mannen die daar lagen. Tijdens die nachtelijke wakes, ontstond het begrip "lady with the lamp".
Nadat de laatste patiënten uit de verpleeg barakken waren verdwenen, keerde Florence weer terug naar Londen en werd een nationale heldin. Zij weigerde iedere vorm van verering en publiek onthaal. In plaats daarvan wilde ze alleen maar aandacht voor de gezondheid, leefomstandigheden en het voedsel voor de Britse soldaat. In oktober 1856 had Florence een langdurig gesprek met koningin Victoria en enkele zeer hoge functionarissen. Voor diverse projecten kreeg Florence 45.000 pond en zij stichtte in het ziekenhuis van St. Thomas de eerste school voor verpleegsters. Vanaf 1857 woonde Florence voornamelijk in Londen en was zo goed als invalide.Liggend op baar bank ontving zij onnoemlijk veel mensen, van hoog tot laag. Het is niet aangetoond dat Florence daadwerkelijk en ziekte had. Langzamerhand werd zij blind.
In 1907 werd Florence door de koning voorgedragen aan de Orde der Verdiensten. In 1910 stierf Florence Nightingale, toondbeeld van opoffering, zorg voor anderen en zichzelf wegcijferend.

5) Het internationale Rode Kruis

Het Rode Kruis begon met de stichting van een internationale commissie in 1863, bedoeld voor de ondersteuning van de slachtoffers in veldslagen in oorlogstijd. Later ging het internationale Rode Kruis zich bezighouden met het voorkomen en verzachten van het lijden in het algemeen.
Henri Dunant, een Zwitser, betrokken bij de slag van Solferino in 1859 organiseerde noodhulp voor Australische- en Franse gewonden. Later in 1862 stelde hij de vorming van vrijwillige hulpgroepen voor wat uieindelijk leidde tot het Rode Kruis.
De beroemde Geneefse Conventie van1864 was de eerste multilaterale overeenkomst van het Rode Kruis voor de verzorging van gewonden tijdens oorlog. Later werd deze uitgebreid tot nieuwe conventies voor oorlogsslchtoffers op zee (in 1907), krijgsgevangen (in 1929) en voor burgers in tijden van oorlog (in 1949).

Het moge duidelijk zijn, gezien bovenstaande ontwikkelingen dat de werking van Neptunus in nauwe samenhang staat met die gebeurtenissen. In de beschrijving van het twaalfde huis en al zijn onderwerpen vindt u bovenstaande beschrijvingen allemaal terug.

Het heerserschap van de planeet Neptunus over het teken Vissen

Redelijk kort nadat Neptunus was ontdekt, gingen veel astrologen ertoe over om de heerschappij van het Vissen aan Neptunus toe te kennen. Dit leidde er dus tevens toe dat Jupiter alleen nog maar de vertegenwoordiger van de Boogschutter kon zijn. Klassieke astrologen zullen hiermee niet werken en houden nog gewoon Jupiter aan als regent van beide tekens. Ik ga dit hier niet ter discussie stellen. Als deze astrologen er succes mee hebben, dan gun ik het hun van harte.

Het symbool van het teken Vissen

Persoonlijk vind ik dat een nieuw ontdekte planeet een functie moet krijgen. Het kan mijns inziens niet zo zijn dat een groot hemellichaam als Neptunus, want vergeet niet dat ook Neptunus tot de reuzenplaneten behoort, geen werking zou hebben in de astrologie en dat je hem dus gewoonweg negeert. Maar ok, als je de Klassieke astrologie volgt, dan moet je ook consequent blijven en niet het één met het ander door elkaar gaan mengen en als zodanig geef ik de Klassieken gelijk. 
Maar als men op het standpunt staat dat elke nieuwe planeet zowel geestelijk als lichamelijk een duidelijke werking heeft, dan móet je hem interpreteren en dan hééft hij regentschap over een teken van de dierenriem.

In de kleine 1200 horoskopen die ik in de afgelopen 20 jaar gemaakt heb, heb ik Neptunus een duidelijke werking zien hebben en kon deze altijd gerelateerd worden aan het teken Vissen. Als u het tijdschrift Sagittarius bezit, dan kent u ongetwijfeld de duidelijke werking die de redacteur J.B. Gieles aan Neptunus verbond. Gieles’ ervaring met meer dan 40.000 horoskopen laat dan geen twijfel meer bestaan over de eenduidige werking van deze “moderne” planeet. Door de aspecten op datum uit te rekenen en deze goed met de gebeurtenissen te vergelijken kunt u zelf heel veel onderzoek doen naar de werking van de diverse planeten, uiteraard inclusief de planeet Neptunus.

Het symboool van de planeet Neptunus, heerser van het teken Vissen

Nu wordt er door velen gesuggereerd dat Neptunus in een persoonlijke horoskoop zo weinig werking zou hebben en dat hij voornamelijk collectief werkt, dus op hele groepen van de bevolking of landen of zelfs op de wereld. Uiteraard is die werking er altijd. Vooral de “zware” planeten Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto geven duidelijke trends aan in het wereldgebeuren en door de planeten door de tekens heen goed te volgen en de onderlinge aspecten die ze maken én… de passages over de Vaste Sterren nauwkeurig aan te tekenen, kan men tot hele krasse uitspraken komen.
Zo heeft de astroloog de heer Gieles altijd bijzonder veel succes gehad met zijn rubriek Wereldsituatie. Speciaal voor die rubriek vanaf het jaar 2000 heb ik in het programma Newcomb het onderdeel "wereldsituatie" ingebouwd dat de nauwkeurige overgang over de Vaste Sterren van de "zware planeten" Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto als dagelijkse aspecten in een lijst afdrukt.

Maar behalve dit, heeft elke planeet áltijd een persoonlijke werking in een persoonlijke horoskoop. Als u verder leest en de mentaliteit bestudeert, de eigenschappen, beroepen, fysiek en meer, dan kan niemand nog ontkennen dat Neptunus gewoon duidelijk en in de praktijk werkt. Weliswaar zijn z’n acties vaak geniepig, ondergronds, geheim, niet altijd zichtbaar, maar zijn uitwerking, het eindresultaat van zij aspecten is concreet voelbaar. Men moet alleen objectief blijven en goed waarnemen. 
Iedere astrologiebeoefenaar moet een scherpe, koele waarnemer zijn van gebeurtenissen en deze vergelijken met de progressieve aspecten op datum. Door dit voor velen duizenden keren te doen, bouwt men vanzelf een gigantische ervaring op, die op zichzelf overtuigend is.

Als men echter bepaalde boeken leest die inderdaad stellen dat Neptunus alleen maar collectief werkt, en men komt zelf niet op het idee om eens een keer eigen ervaringen te gaan opbouwen, tja, dan komt men er nooit. Dus boeken lezen is één ding….maar het blijven tot op zekere hoogte “kleuterverhalen”, want het blijft theoretisch en  in vrijwel geen enkel boek vindt men uitgebreide aspecten op datum voor concrete horoskopen.

De werking van Neptunus

Het teken Vissen behoort tot de watertekens waartoe ook de Kreeft en de Schorpioen behoren. Deze tekens hebben allemaal een grotere gevoeligheid, soms overgevoeligheid voor stemmingen en zaken die anderen bij hen teweegbrengen. In de ruimste zin van het woord vertegenwoordigt Neptunus de Chaos, het onduidelijke, het mistige en het mystieke. Karakteristiek voor Neptunus is de vormeloosheid, in schril contrast met de harde, vormvaste en onvermurwbare Saturnus, als afgezant van de Steenbok.

In de tekenbeschrijving van de Steenbok heeft u kunnen lezen dat Saturnus van oudsher als het “grote ongeluk” werd beschouwd, een malefic, een planeet die voornamelijk schade toebrengt. Dat dit helemaal niet zo is, wordt duidelijk, maar men moet de planeet begrijpen en erkennen en de vervelende eigenschappen afleggen die men eventueel bezit. Pas dán gaat Saturnus voor u werken en geeft hij een enorme verdieping en wijsheid.
Neptunus, verkeerd begrepen, verkeerd in de horoskoop,slecht bestraald door andere planeten, werkt óók uit als een malefic en dan is er niets dan ellende te verwachten en  misleiding en  teleurstelling. Wanneer dit stadium kan worden overwonnen, geeft Neptunus een onmetelijke gevoelsdiepte, kunstzinnigheid en creativiteit. Het is zeker geen materiële planeet, dat is wel duidelijk. Maar hij geeft in een horoskoop wel degelijk concrete dingen aan, gebeurtenissen, verrassingen (positief of negatief).  

Dus u dient de harmonische en disharmonische werking van elkaar te kunnen onderscheiden en het toepassen, daar waar nodig. Net zoals de planeet Pluto eigenlijk nergens lekker staat, behalve in eigen teken, zo heeft ook Neptunus zijn specifieke voorkeur. In watertekens, zoals Kreeft of Schorpioen kan hij zich beter, zuiverder uiten. Maar in vuurtekens, zoals Ram, Leeuw of Boogschutter staat Neptunus ronduit slecht, omdat water en vuur nu eenmaal niet harmoniëren. In zo’n geval wordt Neptunus’ werking niet uitgedoofd, maar zijn disharmonische werking treedt naar voren en zijn hele “toestand” is zwakker, “ziekelijk” om de juiste term te gebruiken.

Water en lucht gaan ook niet goed samen, dus de plaatsing van Neptunus in Tweelingen, Weegschaal en Waterman is ook niet de beste die je kunt bedenken. Lucht verdampt de water-inhoud, dus Neptunus verliest op die manier veel van zijn werking. 
Water en aarde is op zich een betere combinatie en geeft meer concreetheid en werkt de verstrooiing en versnippering van het dubbelteken wel tegen, dus zijn plaatsing in Stier, Maagd en Steenbok zou theoretisch niet verkeerd zijn, ware het niet dat Neptunus in Maagd in “vernietiging” staat en in Steenbok alleen maar verkilling ontvangt. Alleen in Stier kan Neptunus nog gedijen, omdat de weldoende invloed van Venus van de Stier in sympathie staat met het wezen van Neptunus. Toch is Stier zeer materieel ingesteld en dit staat haaks op de bedoeling van Neptunus, dus erg goed staat deze ook weer niet. 
Bovendien kan Neptunus (en elke andere planeet) nooit tegelijk goed staan in een teken én in zijn overliggende teken: dit is een grote wet binnen de astrologie en dit kan dan ook niet plaatsvinden.

Al met al blijft er voor Neptunus een geselecteerd aantal plaatsen over, waar hij zich op zijn gemak voelt. De verleiding is dus wel groot dat Neptunus in zijn werking grotendeels de liefdesaangelegenheden, het seksuele leven, gezelligheidsbeleving en de perverse uitingen voor zijn rekening neemt. Neptunus zorgt o.a. voor abnormale gevoelsuitingen en afwijkingen in het geslachtsleven. Zeker in het wereldbeeld zal Neptunus, slecht geplaatst zich in al zijn negatieve facetten laten zien. Perversheid, verdorvenheid, amoreel gedrag zijn allemaal uitingen van een Neptunus die gefrustreerd staat.  

De negatieve Neptunus-geborenen hebben de neiging tot oneerbare handelingen, plegen bedrog, misleiden, moorden, gebruiken verdovende middelen en misbruiken de andere mensen voor hun gure bedoelingen. Aan de andere kant… een goedgeplaatste Neptunus bestrijdt juist deze uitwassen en vindt men o.a. rechercheurs in de narcoticabestrijding, strijders tegen dierenmishandeling, zedenpolitie en accountants die de boekhouding van grote bedrijven onderzoeken. Het samenspel met Schorpioen en Pluto is groot op dit vlak.  

Fysiek

In het algemeen vallen de enkels en de voeten onder de heerschappij van de Vissen. Aangezien Vissen tot de watertekens behoort, zullen ook de klieren onder de Vissen vallen, hetgeen ook bij het teken Kreeft het geval is. Typische ziektegevallen zijn dan ook diverse klierziekten, voetkwalen, eksterogen, zwellingen aan de voeten (door wateropeenhopingen), waterzucht, misvorming van de voeten en/of tenen, overmatige transpiratie van de voeten en koud aanvoelende voeten.
Behalve dit puur lokale effect op de voeten en enkels, beïnvloedt Neptunus ook de geestesgesteldheid, net zoals de Maan doet. Geestelijke aandoeningen kunnen het gevolg zijn bij afflictie van Neptunus. Er is een lange lijst van diverse geestelijke aandoeningen, maar u kunt het beter in zijn algemeenheid houden. Ook diverse fobieën vallen onder de geestelijke ziektebeelden.
Zeer vaak zijn de ogen betrokken bij afflicties van Neptunus of een beschadigde bezetting van het teken Vissen, vooral wanneer Vissen op de Ascendant staat en Neptunus beschadigd is. De Ascendant blijft het hoofd (en het hoofddenken) aangeven, dus bij beschadiging kunt u uw eigen conclusies trekken.
Omdat Vissen vierkant staat op het teken Tweelingen, zijn longaandoeningen ook zeer vaak aan te tonen in een horoskoop waarbij Neptunus of het teken Vissen beschadigd staat. Tuberculose is één der ziekten die nauw verwant is aan Vissen. Ziekten die worden veroorzaakt door een slechte verzorging of slechte omstandigheden (veel vocht en tocht) worden onder de Vissen gerangschikt.
Door de mundane oppositie met het teken Maagd komen ook veel ingewanden stoornissen voor.

Landen en steden

Volgens Charles Carter (An Introduction to Political Astrology, 1951) vallen de volgende landen onder Vissen:  Portugal, Normandië, Boven-Egypte en Galicië.
Volgens Raphael's "Mundane Astrology" kunnen daar nog aan toe worden gevoegd: Calabrië en de Sahara woestijn.

Volgens hetzelfde boek van Carter vallen de volgende steden onder Vissen:  Alexandrië, Sevilla, Worms, Campostella en Bournesmouth.

Volgens Raphael kunnen hier nog aan toe worden gevoegd: Ratisbon, Farnham, Tiverton, Christchurch, Cowes, Regensburg, Grimsby, Southport, Lancaster en Preston.
Zelf zou ik hieraan willen toevoegen: Scheveningen, Katwijk, Urk, Den Helder, Harderwijk, Hellevoetsluis en Vlissingen vanwege de belang van de visserij of de marine gecombineerd met een locatie direkt aan de kust.
 

De werking van Neptunus, vervolg

Eerder schreef ik dat de negatieve uitwerking van Neptunus vaker in de voorgrond treedt dan zijn positieve werking. De mensonterende toestanden die Neptunus creëert, laat de mensen verpauperen. Ziekten, plagen, slechte woonomstandigheden (getto's) zijn er het zichtbare voorbeeld van. In het verleden hebben die omstandigheden tot bewegingen geleid die zich het lot van de mens aantrok. Hieruit is o.a. het ziekenhuiswezen voortgekomen naar voorbeeld van Florence Nightingale, die tienduizenden later heeft geïnspireerd om in de gezondheidszorg te werken. Ook het Rode Kruis (en de Rode Halvemaan bij de islamieten) zijn voortgekomen uit de wens van de mens iets voor zijn medemens te doen en zijn lijden te verzachten.

Menselijke ellende en het lijden, drijven vele mensen naar een staat van “krankzinnigheid” en zij doen alles om aan het leed te ontsnappen. De vlucht naar misbruik van alcohol, medicijnen en drugs is erg groot. De verslavende werking van Neptunus laat zich dan ook duidelijk merken.
Neptunus werkt op de menselijke geest. De waterplaneten Maan, Pluto en Neptunus in het algemeen werken sterk op de psychische toestand en bij hun slechte posities en aspecten kunnen ze dan ook psychische ontwrichtingen aangeven.
De psychologen en psychiaters, óók onder Vissen gerangschikt, kunnen veel van deze mensen nauwelijks helpen. De onpeilbare diepte van de menselijke geest (of ziel, zo u wenst) is groot. Herinner: Neptunus heeft zijn domein diep onder de zee en de vele zeegedrochten en monsters helpen hem om beschermd te blijven.
In plaats daarvan worden veel patiënten “platgespoten”, maar ook dat helpt niet. Gif valt ook onder Neptunus (en ook onder de Schorpioen) en vergiftiging is dus een typisch Vissenverschijnsel. Vergiftiging door overmatig drankgebruik of door medicijnen of door drugs.
De hele narcoticahandel valt als geheel onder de Vissen en de Schorpioen. Geheimzinnig, ondergronds opererend, doenzij hun vuile werk. Wie hen probeert te ontmaskeren, wordt neergelegd: de maffia (onder Schorpioen) doet zijn werk. Het groeihormonenschandaal in België, niet al te lang geleden is er het beste voorbeeld van.
Het hele dopinggebruik is typisch Vissen. De sportieve prestatie, een zuivere Jupiter-uiting, wordt volledig uitgeschakeld door de negatieve Neptunus met zijn chemische preparaten (Neptunus vierkant op Jupiter, mundaan). Ook de gang van de planeet Pluto door Boogschutter, houdt mundaan dus een conjunctie in van Pluto met Jupiter. Jupiter, de topsport wordt ontkracht. De Olympische Spelen kent een groot aantal diskwalificaties, zelfs nu nog worden sporters met terugwerkende kracht gediskwalificeerd door bewezen dopinggebruik. Waar is men mee bezig?

                

Uit onvrede men zijn situatie verzint de mens mogelijkheden om de ellende te ontlopen. Dit kan ook op positieve wijze gebeuren. Een aantal kiest ervoor om te onthaasten, bewust zich afzijdig houden van de gekte in de huidige maatschappij. De keuze voor een klooster of een andere plaats waar men weer met de natuur kan zijn, wordt steeds vaker gemaakt. Vaker wordt ook een “sabattical” ondernomen, een soort rustpauze van enkele maanden tot zelfs een jaar om daarna weer in het werk terug te keren (mits de financiën en de chef het toestaan). Men hoeft niet overal aan mee te doen. Eigen verantwoordelijkheid is erg belangrijk. Je kan er ook bewust voor kiezen om niet mee te doen. Daarmee ben je beslist niet minder dan de anderen. Ik reis dagelijks anderhalf uur heen (en ook terug) in de trein naar mijn werk en terug. Als je ziet (of beter: hoort) hoe men “lekker bezig” is zichzelf gek te maken met mobieltjes. Nergens is rust, ook niet in de vaak overvolle treinen, moet er geluid zijn, moet er gebeld worden en lijkt het vaak meer op een restaurant, want de verkooppunten op de stations draaien op topdrukte.
Eetverslaving is net goed een verslaving, net als drinken of roken. Lichamelijke klachten, overgewicht en suikerziekte en kanker zijn de onmiddellijke gevolgen. Een op de drie mensen heeft met kanker te maken in zijn directe omgeving (of lijdt er zelf onder).
Neptunus en Pluto draaien hun rondjes wel en de “massa” volgt gedwee wat deze planeten dicteren. Kijk om u heen en zie de ellende. Hieruit volgt dat de werking van de zware planeten op het wereldgebeuren vrijwel altijd een negatieve uitwerking heeft op de grote massa. Dit is de reden waarom deze grote planeten in het algemeen met hun negatieve kant worden belicht en ze als “malefics” worden gezien.

Bij de bespreking van Neptunus komt u nergens tegen dat deze helderziendheid of helderhorendheid voor de massa in petto heeft of dat het op grote schaal uitstekende psychologen voortbrengt die de massa van hun lijden verlost. Waar ziet u dat Neptunus uitstekende economen levert die de gelden zo economisch mogelijk beheren en de middelen aanwenden voor verbetering in de gezondheidszorg. Waar is de massale omkering in de maatschappij te zien die leidt tot oplossing van ziekten, aids en het leven op afvalbergen?
Dat alles is niet te zien en dit bieden de zware planeten ook niet voor de mensheid op Aarde. Alleen de negatieve uitwassen zijn omvangrijk merkbaar, zoals fraude, seksmisbruik, zwendel, mensenhandel, moord, verslaving en zo verder. Dit is de ware realiteit. Dit is het.

De planeet Neptunus, waargenomen dor de Hubble Space Telescope

De wat lyrischer beschrijvingen over de mogelijkheden die Neptunus biedt, zijn uitsluitend op het individuele vlak te bereiken als de persoonlijke horoskoop het aangeeft. Bij een goede plaatsing van Neptunus of wanneer deze gevoed wordt door goede aspecten (o.a. van de Zon, Maan en heerser van de Ascendant en de heerser van de gehele horoskoop) kan een hoog niveau gehaald worden in de muziek, de kunst en geeft het een fijngevoeligheid in diverse beroepen aan. Goede filmmakers of fotografen en TV producenten die de mensen nog iets te bieden hebben. Ook in de techniek kan men ver komen en men heeft een “zesde zintuig” bij het ontwerp van iets nieuws.

Uiteraard geeft een goede Neptunus ook uitstekende psychologen aan of mensen die in het buitenland projecten opzetten om anderen te helpen, zoals Artsen Zonder Grenzen. Moeder Theresa was een typisch voorbeeld van complete zelfopoffering om anderen een handje te helpen. Ook zeer goede helderzienden, heldervoelenden of helderhorenden kunnen onder Neptunus’ invloed komen. Croiset was een van de goede voorbeelden in het recente verleden.
In de verzorgingssector geeft een goede Neptunus uitstekende artsen aan met specialismen op longgebied of geeft het zeer goede narcotiseurs aan, al naar gelang de plaatsing in sector van de horoskoop uiteraard. Op het gebied van onderzoek kan het bijzonder kundige celspecialisten geven die de werking van het DNA doorvorsen en zodoende achter de mechanismen komen van kanker of andere nog steeds onbegrepen ziekten, want Neptunus geeft ziektebeelden aan die onbegrepen zijn, waarvoor niet direkt een genezing is of waarvoor de doktoren voor een raadsel staan.
Vooral de plaatsing van Neptunus of Uranus in het 6e en 12e huis geeft eigenaardige ziekten aan. Het onbegrepen zijn, is ook aantoonbaar wanneer Neptunus zich dicht aan de cusp van het 10e of 4e huis bevindt. Men kent dan bijv. zijn eigen ouders niet, is te vondeling gelegd, vroeg opgevoed door anderen en soms.. geboren op zee.

Beroepen

Wanneer u bovenstaande heeft gelezen, dan kunt u de beroepen onder invloed van Neptunus zelf makkelijk invullen. In de muziekwereld zijn de Vissen veelal geïnteresseerd in snaarinstrumenten of spelen zij in kerken en klassiek. Voorkeur hebben de cello, dwarsfluit, orgel, viool en de harp.
In de kunsthandel zijn het echte kenners met voorkeur voor romantische kunstwerken.
Werkt men niet beroepsmatig, dan zijn ze veelal te vinden als vrijwilliger, vooral bij charitatieve instellingen, ziekenhuizen, instellingen voor gezondheidszorg, hulpverlenende organisaties vooral in het buitenland.
Neptunus kent een grote dosis zelfspot. Als gevolg van de opgelopen schade en schande in het leven, komt men tot zelfrealisatie. Ook de mensen die van kind af met gezinsproblemen in aanraking zijn gekomen, kennen de levensproblemen op hun duimpje. Zij klagen niet meer, maar accepteren het lot van het leven. In de theaterwereld zijn zij de clowns of de cabateriers vol zelfspot. Toon Hermans en Herman van Veen zijn mooie voorbeelden van een gevoelige Neptunus. Verder vallen ook illusionisten en goochelaars onder dit teken (met houdt iemand voor de mal, het “nep”-pen / Neptunus). Tommy Cooper is hiervan het beste voorbeeld.
Verder, en dan moet u weer even denken aan Vissen als waterteken, handelaars in dranken, bottelaars, slijters, en wijnkenners, maar ook vissers, zeekapiteins, marconisten op zee.

Natuurlijk kunnen de Vissen vele andere beroepen dan hierboven beschreven, uitoefenen. Het gaat er hier alleen om de meest in het oog lopende kenmerken van Neptunus in verband te brengen met een beroep. Ook een automonteur kan een Vissen zijn, waarom niet? Daarom is het altijd belangrijk om alle voorgaande tekenbeschrijvingen los te zien van het dierenriemteken waaronder men geboren is.
Het gaat om de eigenschappen van de planeet en het teken op zich, niet om de mens die in dat teken is geboren. Zoals u weet, spelen zoveel factoren een rol, zoals de Ascendant, positie van Zon en Maan en de plaatsing van de andere planeten in hun tekens, aangevuld met hun onderlinge aspecten, parallelaspecten en Vaste Sterren conjuncties. Uiteindelijk kan een zgn. Vissen wel eens 70% Stier zijn als de persoonlijke horoskoop dat laat zien. 
Maar voor het goed combineren van factoren en basiskennis zijn de tekenbeschrijvingen essentieel en dient u dit eigenlijk in uw hoofd te “stampen”, zodat u het als parate feitenkennis kan gebruiken. Daarna gaat u combineren met alle losse factoren.

Dieren en planten

Omdat Neptunus vormeloos is, vallen alle ruggegraatloze zeedieren onder de Vissen. De eencelligen, plankton, zee-alen, wormen, mosselen (met Steenbok vanwege de verharde schaal). Allerlei zeepoliepen, sponsachtigen, mooie gekleurde vissen en de walvis en ook de haai.
De roofdieren vallen o.a. onder de Schorpioen. Hele grote (zee)dieren vallen onder de Vissen. Tevens allerlei gedrochten die doen denken aan de mythologische beschrijving van Neptunus, zoals de amfibieën en de varaan.

Onder de planten vallen de mossen en de algen en diverse soorten paddestoelen, zoals de vliegezwam en hallucinerende paddestoelen (de paddo’s). Verder ook een hele serie giftige planten die ook bij de Schorpioen zijn beschreven. Het is overigens helemaal nergens voor 100% beschreven dat één bepaalde plant of dier onder een bepaald teken valt. Van oudsher werd aan Vissen alles toegeschreven wat giftig is. In mildere vorm zijn dat ook alle kruiden, die een bepaalde inwerking hebben op de gezondheid van de mens (samenwerking met het tegenoverliggende teken Maagd, de gezondheid/ziekten). Uiteraard mag hier de tabaksplant niet ontbreken!

Metaal en stenen

Als metaal wordt het aluminium onder Vissen gesorteerd. Wat (edel)stenen betreft vallen o.a. de bergkristal, melkkwarts en de toermalijn onder de Vissen.

De steen Toermalijn,valt onder het teken Vissen

Het chemisch element dat onder Vissen/Neptunus wordt gesorteerd, is uiteraard het Neptunium, voor velen een onbekend element. Neptunium werd in 1940 ontdekt door de heren Edwin McMillan en Philip Abelson. Het werd vernoemd naar de ontdekte planeet Neptunus. In het stralingslaboratorium van de Berkeley Universiteit werd Neptunium gemaakt door Uraniumisotopen te bombarderen met neutronen, die in een cyclotron waren opgewekt. Een cyclotron is een deeltjesversneller, waarin kleine elementaire deeltjes tot reusachtige snelheden worden opgewekt door ze aan grote magnetische velden en gigantische elektrische stromen bloot te stellen.

Het zo gemaakte Neptunium Np-237 isotoop heeft een halveringstijd van 2,4 dagen wat wil zeggen dat het na 2,4 dagen nog maar de helft van zijn massa bezit. De andere helft is verloren gegaan in de vorm van (radioactieve) straling.
In de natuur komt Neptunium in sporenconcentraties voor door het natuurlijk verval in Uraniumerts. Uit Neptunium kan weer het uiterst explosieve Plutonium worden gemaakt, zoals reeds is beschreven in de tekenbeschrijving van de Schorpioen.

Het trio Uranium, Neptunium en Plutonium is verantwoordelijk voor de opgewekte energie in kerncentrales, de vervaardigde kernbommen en uiteraard de met zich meebrengende radioactieve vervuiling van land, water en lucht.
Uit Uranium-238 wordt Uranium-239 gemaakt, waaruit Neptunium-239 ontstaat, dat tenslotte overgaat in Plutonium-239. In alle tussenprocessen ontstaat veel radioactieve straling.
De moderne planeten Uranus, Neptunus en Pluto hebben dus hun equivalenten in de moderne chemische elementen die stuk voor stuk én radioactief én vooral bijzonder giftig zijn, zoals u heeft kunnen lezen in de beschrijvingen van de Schorpioen en de Waterman.

Het is ondertussen aangetoond dat blootstelling aan Neptunium botkanker kan veroorzaken. Neptunium in het lichaam, verzamelt zich in de botten en ook enigszins in de lever. Uit Russische studies werd een verhoogd aantal gevallen van bottumoren gevonden bij dieren die blootgesteld waren aan Neptunium. In 1984 heeft een team Duitse wetenschappers proeven gedaan met muizen en hieruit bleek dat de gecombineerde doses van Neptunium en Plutonium en verhoging van het aantal bottumoren te zien gaf.

Het numerologisch getal, behorende bij Neptunus

Aangezien Neptunus tot de moderne planeten behoort, is er geen dag van de week die is toegekend aan de planeet Neptunus, zie hiervoor ook het artikel "De toekenning van de dagen van de week".

Het door de kabbalisten toegekende cijfer voor Neptunus is het getal “7”. Bij elke geborene die het cijfer “7” in zijn geboortedatum heeft, interpreteert u de planeet Neptunus in  het desbetreffende teken van geboorte. Uiteraard vervangt dit nooit een echte horoskoop, maar het komt vaak dicht in de buurt en is vooral handig wanneer de geboortetijd ontbreekt.
In het teken Vissen komt de planeet Neptunus numerologisch sterk naar voren in de volgende geboortedatums: 25 en 27 januari en 7, 16 en 17 februari.

De datum 7 februari is de meest zuivere numerologische datum, aangezien wij hier alleen met de planeet Neptunus te maken hebben in het teken Vissen. De bovengenoemde omschrijvingen komen dan sterk tot hun recht.

Enkele astronomische feiten

Neptunus behoort, evenals Jupiter, Saturnus en Uranus tot de zogenaamde gasreuzen. Deze planeten bestaan voornamelijk uit gas, voornamelijk een combinatie van waterdamp, methaan en ammoniak. De mooie blauwe kleur van de planeet wordt veroorzaakt, omdat het rode licht door de methaan in de atmosfeer wordt geabsorbeerd. En waar rood wordt geabsorbeerd, daar ontstaan een “overschot” aan blauw, de complementaire kleur van rood.

De planeet Neptunus, gezien door de Hubble Space Telescope

Er is zeer waarschijnlijk een kleine steenkern aanwezig binnen in de planeet, waarvan de temperatuur voldoende is om “warmte-uitstraling” te veroorzaken. In ieder geval straalt Neptunus grofweg twee keer zoveel warmte uit als hij van de Zon aan warmte ontvangt. Door de gigantische afstand van Neptunus tot de Zon is dat natuurlijk niet al te veel.
Neptunus is te bekijken door een sterke verrekijker of door een telescoop en uis dan zichtbaar als een klein schijfje. 

Neptunus heeft 8 maantjes om zich heen cirkelen, waarvan Triton de grootste is. De kleinere maantjes zijn ontdekt door de ruimtemissie Voyager-2 die in de jaren ’80 Neptunus bereikte en daar prachtige foto’s en andere waarnemingen heeft gedaan. 

Neptunus heeft ook enkele ringen, niet veel, maar ze zijn er. Het zijn donker gekleurde ringen, waarvan de samenstelling nog niet (geheel) bekend is.
Op Neptunus is het koud, erg koud, nl. tussen de -193 en -153 graden Celcius.

Neptunus draait in 164,79 jaar om de Zon heen en dus grofweg in diezelfde tijd om de Aarde heen hetgeen betekent dat de planeet elke 13-14 jaar in een ander teken van de dierenriem komt te staan. Op dit moment (begin december 2004) staat Neptunus in het teken Waterman (astrologisch gezien) op ca. 13 graden. Daarna loopt Neptunus door tot 17°36’ Waterman op 20 mei 2005, waarna deze Retrograde gaat lopen.
Hij loopt dan terug in het teken Waterman tot 14°49’, waarna hij op 27 oktober 2005 weer zijn normale gang voortzet.
Astrologisch gezien, zal ik in een apart artikel de gang van Uranus en Neptunus beschrijven en aandacht besteden aan de zogenaamde wederzijdse receptie van beide planeten. U kunt dan in de komende maanden controleren wat hiervan bewaarheid wordt.

Opname van Neptunus vanuit de Voyager-2

Op bovenstaande foto, gemaakt door Voyager-2 ziet u linksboven de grote donkere plek (DBS= Dark Black Spot). Deze “vlek” ter grootte van de Aarde (!!!) werd langzaam maar zeker naar de “evenaar” van Neptunus gedreven door de gigantische stormen die op Neptunus woeden. Deze stormen bereiken snelheden tot 2000 kilometer per uur. (ja, tweeduizend). Later bleek de vlek “opgelost”, een typisch Neptunus verschijnsel zullen we maar zeggen. Vergelijkt u dit eens met de grote rode vlek op Jupiter, die al honderden jaren aanwezig en waarneembaar is en een grote storm voorstelt die het oppervalk van Jupiter teistert.

Wanneer is men geboren in het teken Vissen?

U weet inmiddels dat bij dit onderdeel bij de eerder besproken tekens het effect van precessie van de equinox is verklaard. In de praktijk betekent dat de ingangsdatums langzaam naar een eerdere datum verschuiven. Zie voor de uitgebreide uitleg hierover de inleiding van "Wanneer is men een Ram". 

Hieronder volgt dan de tabel waarin men kan zien wanneer het teken Vissen door de loop der jaren heen zijn aanvang heeft. De einddatums kunt u lezen in de tabel van de Ram, want waar het teken Vissen eindigt, begint uiteraard het teken Ram. Tijden zijn vermeld in Efemeriden Tijd (ET), die grofweg overeenkomt met de GMT + een kleine tijdtoevoeging (delta-T).

Jaar    Startdatum/tijd     Jaar   Startdatum/tijd

1900    Feb. 19  01h50m     1950   Feb. 19  05h10m  

1901    Feb. 19  07h41m     1951   Feb. 19  11h05m  

1902    Feb. 19  13h30m     1952   Feb. 19  16h58m  

1903    Feb. 19  19h43m     1953   Feb. 18  22h35m  

1904    Feb. 20  01h16m     1954   Feb. 19  04h27m  

1905    Feb. 19  07h12m     1955   Feb. 19  10h17m  

1906    Feb. 19  13h06m     1956   Feb. 19  15h59m  

1907    Feb. 19  18h51m     1957   Feb. 18  21h52m  

1908    Feb. 200h45m     1958   Feb. 19  03h41m  

1909    Feb. 19  06h30m     1959   Feb. 19  09h31m  

1910    Feb. 19  12h20m     1960   Feb. 19  15h19m  

1911    Feb. 19  18h13m     1961   Feb. 18  21h11m  

1912    Feb. 19  23h49m     1962   Feb. 19  03h08m  

1913    Feb. 19  05h36m     1963   Feb. 19  09h03m  

1914    Feb. 19  11h30m     1964   Feb. 19  14h50m  

1915    Feb. 19  17h16m     1965   Feb. 18  20h40m  

1916    Feb. 19  23h08m     1966   Feb. 19  02h32m  

1917    Feb. 19  04h55m     1967   Feb. 19  08h22m  

1918    Feb. 19  10h43m     1968   Feb. 19  14h09m  

1919    Feb. 19  16h38m     1969   Feb. 18  19h50m  

1920    Feb. 19  22h20m     1970   Feb. 19  01h35m  

1921    Feb. 19  04h10m     1971   Feb. 19  07h20m  

1922    Feb. 19  10h07m     1972   Feb. 19  13h06m  

1923    Feb. 19  15h52m     1973   Feb. 18  18h56m  

1924    Feb. 19  21h42m     1974   Feb. 19  00h52m  

1925    Feb. 19  03h34m     1975   Feb. 19  06h42m  

1926    Feb. 19  09h27m     1976   Feb. 19  12h35m  

1927    Feb. 19  15h26m     1977   Feb. 18  12h25m  

1928    Feb. 19  21h11m     1978   Feb. 19  00h14m  

1929    Feb. 19  02h59m     1979   Feb. 19  06h07m  

1930    Feb. 19  08h51m     1980   Feb. 19  11h57m  

1931    Feb. 19  14h38m     1981   Feb. 18  17h47m  

1932    Feb. 19  20h19m     1982   Feb. 18  23h41m  

1933    Feb. 19  02h06m     1983   Feb. 19  05h24m  

1934    Feb. 19  07h51m     1984   Feb. 19  11h09m  

1935    Feb. 19  13h41m     1985   Feb. 18  17h04m  

1936    Feb. 19  19h24m     1986   Feb. 18  22h51m  

1937    Feb. 19  01h11m     1987   Feb. 19  04h43m  

1938    Feb. 19  07h11m     1988   Feb. 19  10h29m  

1939    Feb. 19  13h01m     1989   Feb. 18  16h14m  

1940    Feb. 19  18h53m     1990   Feb. 18  22h09m  

1941    Feb. 19  00h48m     1991   Feb. 19  03h53m  

1942    Feb. 19  06h38m     1992   Feb. 19  09h36m  

1943    Feb. 19  12h30m     1993   Feb. 18  15h31m  

1944    Feb. 19  18h18m     1994   Feb. 18  21h16m  

1945    Feb. 19  00h05m     1995   Feb. 19  03h05m  

1946    Feb. 19  05h59m     1996   Feb. 19  08h56m  

1947    Feb. 19  11h42m     1997   Feb. 18  14h46m  

1948    Feb. 19  17h28m     1998   Feb. 18  20h50m  

1949    Feb. 18  23h18m     1999   Feb. 19  02h42m 

 

U ziet ook hier de invloed van de precessie op de ingangsdatums van het teken Vissen. In de eerste 50 jaren komt de datum 20 februari zelfs nog 1 keer voor, maar gebeurt hierna niet meer.

Vervolgens komt de datum 19 februari maar liefst 47 keer voor en de eerste keer dat 18 februari verschijnt, is in het jaar 1949.
In de 2e serie van 50 jaar komt de datum 19 februari 35 keer voor en de datum 18 februari al 15 keer.

Naar boven

Afgesloten op 11 dec. 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

Pagina voor het laatst bewerkt op / Page maintained on: 

Seite bearbeitet am / Pagina aggiornata il:   30/12/2015 18:32