Astrologische Lessen

Het teken Waterman en zijn heerser, de planeet Uranus

 

Home

 

Mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home > Lessen > Waterman.html

 

Het teken Waterman en zijn heerser, de planeet Uranus

 

Bij de bespreking van elk teken of heersende planeet worden soms zaken min of meer herhaald in de tekst genoemd. Dit is niet altijd te voorkomen en heeft veelal te maken met de wijze waarop een kwestie wordt benaderd.
Van tijd tot tijd wordt de tekst aangevuld met nieuwe gegevens, beschrijvingen, trefwoorden, etc. Het is dus handig deze pagina van tijd tot tijd te bezoeken en te zien welke toevoegingen gedaan zijn. Toevoegingen worden altijd aan het einde van de voorgaande tekst gezet, zodat de veranderingen redelijk snel te bekijken zijn.
 

De toebedeling van Uranus als heerser van Waterman  
De ontwikkelingen in de tijd rond de ontdekking van Uranus  
Uranus verdrijft Saturnus
William Herschell, de ontdekker van Uranus
Uranus, de verrassende, shockerende en vernieuwende planeet  
Uitvindingen
Hogere geestelijke werking
 
Opstandigheid, vrijheid, gelijkheid en broederschap
Uranus negatief en de huidige positie van Uranus en Neptunus  
Beroepen  
Mythologie  
Uranus astronomisch, ook een vreemde vogel  
Metaal  
Fysiek  
Dieren
Stenen
Landen en steden
Dag van de week en numerologische datums  
Overzicht harmonisch / disharmonisch voor Waterman / Uranus  
Wanneer is men geboren in het teken Waterman?

Hoe kompleet anders een teken kan uitwerken dan zijn directe buurman wordt wel aangetoond bij de beschrijving van het teken Waterman met zijn vertegenwoordiger Uranus. Zijn directe buurman, Saturnus vindt u uitgebreid beschreven in de tekenbeschrijving van de Steenbok. 
Hoe langzaam en chronisch Saturnus kan werken, weet u reeds uit diens beschrijving. Geheel tegengesteld werkt Uranus: hij is snel als de bliksem, werkt onverwachts zonder vooraankondiging, is elektriserend, beweeglijk en nerveus en is vooral ongrijpbaar.

Hier is het grote verschil merkbaar tussen een Lucht-teken (dat Waterman is) en het vastere Aarde-teken Steenbok. De Aarde-tekens hebben graag vaste grond onder de voeten, ze zijn redelijk materieel ingesteld en een zekere hang naar gemak en comfort is hun wel toe te schrijven. Het zijn ook niet de snelste tekens van de zodiak, echter langzaam maar zeker komen zij vooruit en het effect achteraf bezien is dat zij meestal meer gedaan hebben dan hun snellere “collega’s” van de Lucht-tekens.

Tot de familie van de Lucht-tekens behoren de Tweelingen, de Weegschaal en ook de Waterman. Toevallig of niet, deze tekens behoren alle tot de “menselijke” tekens, terwijl bijna alle andere tekens “dierlijk” zijn. De Lucht-tekens zijn gezegend met een flink portie intelligentie, waarbij het gezond denken vooral is toe te schrijven aan voldoende zuurstof in de hersenen. De Lucht-tekens kunnen zich goed aanpassen aan omstandigheden, beter dan de wat stroevere Aarde-tekens. Een “flitsend” hersendenken zijn de planeten Mercurius en Uranus wel toevertrouwd en deze zijn nog het meest in staat om veranderende omstandigheden te verwerken.

In het symbool van de Waterman ziet u een man afgebeeld die water giet uit een grote urn, water dat afkomstig is uit de eeuwige bronnen van wijsheid. De watervoorraad is oneindig en het maakt de waterman niet uit wie van deze bronnen drinken wil. Het water is er voor iedereen. Hij deelt het met de hele wereld, de gehele “gemeenschap”. Dit ter beschikking stellen voor de grote massa uit een vorm van idealisme is een eigenschap van Uranus. Uranus is de idealist, hij streeft een bepaalde utopische wereld na, die niet is te verwezenlijken.

Uranus wil geen beperkingen accepteren, die zijn buurman Saturnus zo nauwkeurig heeft vastgelegd. Het natuurlijk gezag van het teken Leeuw, die ook wetten en regels stelt, is de Waterman een doorn in het oog. Hijzelf wil eigen baas zijn. De pietepeuterige Maagd met zijn regeltjes kan hij ook niet goed verdragen. De langzame Stier, die niet vooruit te branden is, kan hij ook al niet verdragen, want Uranus is snel als de bliksem.

De toebedeling van Uranus als heerser van Waterman

Zoals reeds eerder is beschreven in de tekenbeschrijvingen van de Leeuw en de Steenbok, werd oorspronkelijk door de Ouden de planeet Saturnus toebedeeld aan deze beide tekens. Voor het belang van de heerschappij van de planeten Saturnus en Uranus volgt hier nog eens het stukje dat ik eerder schreef over deze toebedeling.

In de Oudheid werden de beide Lichten, Zon en Maan als eerste in de zodiak geplaatst. Uiteraard de Zon als belangrijkste centrale punt, bron van licht en warmte. Daarna werd de Maan als 1 na belangrijkste in de zodiak geplaatst, zoals hieronder is aangegeven met de rood gekleurde sectoren. 
De Ouden plaatsten nu de in die tijd verst weg gelegen planeet Saturnus precies tegenover de beide lichten. In de Tetrabiblos, hoofdstuk 17 van boek-1 schrijft Ptolemaeus:
 "Aangezien van de twaalf tekens de Kreeft en de Leeuw het noordelijkst zijn en het dichts bij het zenit staan, geven zij de meeste warmte. Daarom zijn die tekens als huizen toebedeeld aan de twee grootste Lichten. Leeuw als mannelijk teken is aan de Zon toebedeeld. De vrouwelijke Kreeft is toebedeeld aan de Maan. In overeenstemming hiermee is de halve cirkel vanaf de Leeuw tot aan de Steenbok tevens aan de Zon toebedeeld en die van de Waterman tot aan de Kreeft aan de Maan. Hierdoor kan in iedere halve cirkel  één dierenriemteken worden gegeven aan elke van de vijf  planeten. Aan Saturnus, van nature koud en tegengesteld aan warmte, die de hoogste sfeer heeft en het verst is verwijderd van de Zon en de Maan, werden de tekens gegeven die tegenover de Leeuw en de Kreeft liggen, dus Steenbok en Waterman. Dit mede omdat deze tekens koud en winters zijn en hun diametrale aspecten niet weldadig werken", 
aldus Ptolemaeus

In de gele velden (de huizen) ziet u het symbool van Saturnus staan als vroegere heerser van beide tekens Steenbok en Waterman. Deze indeling die eenvoudigweg is gebaseerd op datgene dat zich in de natuur afspeelt (nl. warmte en koude, droogte en vochtigheid). Op deze verbluffende eenvoud is de indeling van planeten over de tekens gebaseerd, maar ook de onderlinge verhoudingen tussen de planeten is hiervan afhankelijk. In afzonderlijke artikelen over heerschappijen en plaatsing van planeten in tekens kom ik hier uitgebreid op terug.

Vanaf de Oudheid tot aan ca. 1800 bleef Saturnus de heerser over beide tekens. Echter op 13 maart 1781 werd Uranus voor het eerst waargenomen door William Herschel, een musicus en astronoom die zich op een gegeven moment had toegelegd op het bouwen van zeer zuivere telescopen. Lange tijd werd deze pas ontdekte planeet gewoon “Herschel” genoemd. Het symbool met de “H” vindt men nog steeds in alle efemeriden terug.

De ontwikkelingen in de tijd rond de ontdekking van Uranus

In één van de meest spannende tijden in de wereldgeschiedenis werd de planeet Uranus door William Herschell ontdekt. Het zal geen twijfel meer geven dat de astrologische betekenis van de planeet Uranus geheel samenhangt met de aard van de gebeurtenissen in deze periode. Dit tezamen met andere ervaringen en kennis van het teken Waterman, heeft Uranus voorgoed alleenheerser gemaakt van het teken Waterman en is er niets, maar dan niets meer voor te zeggen om ook Saturnus nog heerschappij te geven over dit teken. Ook de uitdrukking “bijheer” of “co-ruler” (engels) is geheel niet op zijn plaats, zoals onderstaande terugblik op die roerige perioden zal aangeven.

Achtereenvolgens worden besproken : de industriële revolutie, de Franse Revolutie, de Amerikaanse onafhankelijkheid en ten slotte de ontdekker van Uranus, William Herschell.
 

De industriële revolutie

Toen de Engelsman James Watt in 1764 de stoommachine uitvond, kon hij niet vermoeden dat zijn uitvinding de hele maatschappij op haar kop zou zetten. Door zijn uitvinding kwam de 'industriële revolutie' op gang. Machines namen het werk over van de mensen. Op deze manier kon men allerlei dingen sneller en goedkoper gaan produceren. De eerste machines waren zo groot en duur dat ze thuis niet gebruikt konden worden. Daarom bouwde men fabrieken (voorheen was er vooral huisnijverheid). Deze werden vooral in de nabijheid van rivieren gebouwd omdat de machines op waterkracht en stoom werkten. 
De industriële revolutie kwam het eerst op gang in de textielindustrie. Al snel stak Engeland alle concurrenten voorbij. In Nederland schoten de textielfabrieken als paddestoelen uit de grond, maar daar is nu niets meer van over gebleven.

Door de vooruitgang in de staal- en kolenindustrie ontwikkelde zich een nieuw transportmiddel: de trein. Dank zij deze uitvinding konden goederen en mensen snel van de ene naar de andere plek worden vervoerd. De eerste stoomtrein in Nederland reed op 20 september 1839 tussen Amsterdam en Haarlem. 
In 1790 wordt de stoommachine ingezet bij ijzelwalserijen en dit brengt de ijzerindustrie op een geheel nieuw niveau.

In de hoop om werk te vinden, trokken veel plattelandsbewoners naar de steden. Er was immers werk genoeg. Alleen diende er voor een hongerloon zeer hard gewerkt te worden. Bovendien werd elke overtreding zeer streng gestraft. Vijf minuten te laat komen kostte de helft van je dagloon. Kinderen van zeven jaar werden aan het werk gezet. Ze werkten 12 tot 16 uren per dag. Uiteindelijk kwamen de arbeiders tegen deze mensonwaardige toestanden in opstand. Ze vochten voor een algemeen kiesrecht en richtten vakbonden op. Deze verdedigden de belangen van de arbeiders bij hun bazen. 
In feite lag hier dus de basis van opstand en ondermijning van het gezag van de heersende klasse (Leeuw en Steenbok).

De Franse Revolutie.

In 1787 bleek dat het Franse regeringssysteem dat een eeuw eerder door Lodewijk de 14e ontwikkeld was, niet langer meer in staat te zijn het land op een efficiënte manier te besturen. De lange oorlogen hadden geleid tot een opeenstapeling van schulden. Het politieke gezag werd uitgeoefend door een kleine groep van geprivilegeerde edelen. De boerenstand was sterk verarmd door ouderwetse methoden, het voortbestaan van feodale gewoonten in het beheer van het land en een ongecontroleerde inflatie. 
Onrust op het platteland en de bestorming van de Bastille op 14 juli 1787 bespoedigde de formulering van enkele fundamentele decreten, zoals de formele afschaffing van het feodalisme (4 augustus) en de Verklaring van de rechten van de Mens en Burger.

In oorsprong was de Revolutie niet anti-monarchistisch, maar zij werd het toen de koning openlijk bleef hechten aan het traditionele religieuze systeem en de mislukte poging van de koninklijke familie om uit Parijs te ontsnappen (Vlucht naar Varennes, 20-21 juni 1791). 
Op 20 april 1792 verklaarde Frankrijk aan Oostenrijk de oorlog. De koning van Pruisen en de Oostenrijkse keizer stelden al eerder een gemeenschappelijk invasieplan op, omdat zij eerder door Marie Antoinette geïnformeerd waren. De spanning loopt zo hoog op dat op 20 juni duizenden mensen naar het paleis van de Tuilerieën marcheren en Lodewijk de 16e maar net aan de dood ontsnapt. 
Op 10 augustus werden de Tuilerieën aangevallen. Drie dagen later werd de koninklijke familie opgesloten. Het nieuws van de val van Verdun (in handen van de Oostenrijkers en Pruisen) leidde tot een golf van paniek waarbij een bloedbad werd aangericht onder vermeende 'verraders' die in verschillende gevangenissen opgesloten zaten.  Deze gebeurtenissen leidden ertoe dat de Revolutionaire Conventie besloot om op 21 september 1792 de monarchie af te schaffen.

In de winter van 1792-1793 werden de invallende mogendheden verdreven. De politieke macht kwam in handen van een linkse groepering die men de Girondijnen noemde. Onder hun leiding werd de koning berecht en terechtgesteld (21 januari 1793). Zij verklaarden ook Engeland, Holland en Spanje in de daar op volgende maanden de oorlog. Marie Antoinette wordt in oktober 1793 onthoofd en de beer is los in Frankrijk. 
Alleen al in Parijs werden tussen oktober 1793 en juli 1794 ruim 2600 mensen onthoofd. Ook in andere steden, bijvoorbeeld in Nantes, sloeg de terreur om zich heen. Er heerste een ware terreur over Frankrijk en ook de Rooms Katholieke kerk moet het op allerlei manieren ontgelden. Pas vanaf 1794 en later kalmeerde de situatie en werd het land stabieler en was de revolutie in feite ten einde.

De Amerikaanse onafhankelijkheid

Alhoewel Spanjaarden en Fransen de eerste kolonisten waren, vormden Brittannië de dominante macht in het koloniale Amerika van rond 1750. De meeste kolonisten hadden de lange reis naar de Nieuwe Wereld, Amerika, gemaakt op basis van beloften dat zij er goedkoop en vruchtbaar land zouden verkrijgen en onder het vooruitzicht om er binnen enkele jaren een welvarende boer te worden. 
De Franse- en Indiaanse Oorlog, 1756-1763, maakte deel uit van de oorlog tussen Frankrijk en Brittannië die op Amerikaanse bodem werd uitgevochten. Alhoewel Brittannië de oorlog won, was dit met grote verliezen gepaard gegaan. De spanning tussen Brittannië en de koloniën nam toe en het Britse leger bezette New York en Boston. In 1773 probeerde Brittannië een belasting te heffen op de consumptie van thee in Amerika. Deze daad leidde tot zeer grote protesten.
In 1774 stuurden twaalf van de dertien koloniën vertegenwoordigers naar het Eerste Continentale Congres. De vertegenwoordigers drongen er bij de kolonisten op aan om alle Britse goederen te boycotten.

Onofficieel begon de oorlog in 1775 met de slag van Lexington en Concord. Hier dwongen de milities de Britten terug naar Boston, dat vervolgens door de kolonisten belegerd werd.
In maart 1776 plaatsten de Amerikanen artillerie. De Britten hadden geen andere keuze dan zich terug te trekken en op 17 maart trokken de Amerikanen Boston binnen.  Het Congres had een comité aangesteld om een onafhankelijkheidsverklaring op te stellen. Op 2 juli 1776 stemde het Congres voor de onafhankelijkheid. Op 4 juli werd de Onafhankelijkheidsverklaring goedgekeurd en de Amerikaanse koloniën waren officieel in oorlog met Brittannië.
4 juli is nog steeds een nationale feestdag in Amerika.

De beroemde horoskoop van het uitroepen van de onafhankelijkheid van Amerika op 4 juli 1997 te Philadelphia heeft 20.11 Tweelingen op de Ascendant en is de verklaring waarom de Verenigde Staten onder de Tweelingen vallen. Op het MC prijkt 26.08 Waterman.

Brittannië stuurde een eigen grote legermacht naar New York in een poging om de opstand neer te slaan. George Washington, leider van het Amerikaanse leger, versloeg uiteindelijk de Britten bij New Jersey. 
Er volgden nog meer veldslagen waarbij het Amerikaanse leger verslagen werd, totdat in oktober 1781 de Amerikaanse en Franse legers hun krachten bundelden bij Yorktown. Ze vielen de Britse vestingen aan en de Britse generaal Cornwallis werd gedwongen zich over te geven. Britannië verloor het laatste greintje hoop om de oorlog te kunnen winnen. Vertegenwoordigers van Brittannië, Frankrijk en Amerika ontmoetten elkaar in Parijs om vredesbesprekingen te voeren. Tegen november 1782 was het ontwerp vredesvoorstel klaar, waarin Brittannië akkoord ging met de erkenning van de onafhankelijkheid van Amerika, het terugtrekken van alle Britse troepen en het opgeven van al haar gebiedsdelen die zich tot aan de Mississippi Rivier uitstrekten. 
Op 15 april 1783 ratificeerde het Congres het verdrag - dit betekende ook in formeel opzicht het einde van de oorlog.

Uranus verdrijft Saturnus

U ziet dus dat Uranus met veel tam-tam zijn vroegere “collega” Saturnus heeft verdreven uit het 11e huis. Ook deze revolutie op astrologisch niveau is opmerkelijk, maar wel rechtvaardig. Saturnus, de oerconservatieve planeet kan natuurlijk nooit behoren bij het omverwerpende teken Waterman. Beide tekens zijn geheel tegengesteld aan elkaar.  

Symbool van Uranus, nog steeds is de "H" herkenbaar van Herschell, zijn ontdekker

Saturnus kan dus ook nooit goed staan in het grenzen doorbrekende teken Waterman, want  Saturnus’ taak is nu eenmaal om juist wél grenzen en beperkingen aan te geven. De vrijheidslievende en onafhankelijke planeet Uranus op zijn beurt zal zich niet op zijn gemak voelen in het regeltjes stellende teken Steenbok. In een horoskoop staan deze planeten in dergelijke posities welliswaar niet in val, maar erg vriendelijk staan ze ook niet en het geeft voortdurend fricties en spanningen.

William Herschell, de ontdekker van Uranus

Geboren op 15 november 1738 te Hanover als zoon van een leger-muzikant. Na de Franse bezetting in 1757 vluchtte hij naar Engeland waar hij in eerste instantie zijn geld verdiende door muziek te kopiëren. Langzamerhand verbeterde hij zijn positie en werd muziekleraar, componist en hij trad ook op voor publiek. In 1766 werd hij aangenomen als organist voor een kapel.
Later ging hij zich meer toeleggen op de theorie van de muziek en kwam in aanraking met de boeken van Robert Smith, zoals "Harmonics" en "A Complete System of Optics", van waaruit Herschell behalve de theoretische muziekleer ook de technieken van telescoopconstructie leerde. Zijn interesse voor observatie van de hemel groeide, maar hij wilde niet de simpele objecten bekijken, zoals de Zon, de Maan en de bekende planeten, want dat deden al zovelen. Hij wilde juist veraf gelegen objecten bekijken, maar daarvoor had hij veel krachtiger kijkers nodig, die echter niet bestonden.
Dus besloot Herschell ze zelf maar te maken. Hij begin lenzen en spiegels te slijpen en zelfs was hij bezig in zijn kelder om metaal te gieten om mooi gevormde speigels te verkrijgen. Uiteindelijk lukt het hem om perfecte en zuivere spiegels te maken, die qua kwaliteit ver uitstaken boven het gemiddelde van de observatoria. Zelfs de Greenwich observatoria hadden niet zulke sterke en gave kijkers als Herschell bezat.

Herschell begon de hemel af te grazen naar veraf gelegen objecten. In 1781 was hij weer bezig en toen ontdekte hij dat een bepaald object helemaal geen ster kon zijn. Het bewoog zich te snel voor een ster. Hij realiseerde zich dat hij een nieuwe planeet had ontdekt. De eerste weer sinds mensenheugenis, want eeuwenlang kende men slechts Saturnus als verst weg gelegen planeet. Herschell werd op slag beroemd. Zijn vriend William Watson stelde hem voor in de Royal Society te Londen, crème-de-la-crème van de wetenschap, alwaar hij de Copley medaille kreeg voor zijn werk.Uiteraard werd hij als nieuw lid opgenomen in de Royal Society. Verder kreeg hij per jaar 200 pond van koning George III. Met dit geld kon hij zijn verdere werk als astronoom voortzetten.

Met zijn krachtige telescopen kon Herschell de sterrennevels goed onderzoeken en hij ontdekte tevens dat sterrennevels uit grote hoeveelheden individuele sterren bestaan. Hij ontkrachtte tevens de mythe dat de melkachtige verschijning van bepaalde nevels tot stand kwam door een geheimzinnige schijnende vloeistof.

In 1816 werd Herschell tot ridder benoemd en heette vanaf die tijd dus Sir William Herschell. op 28 augustus 1822 overleed Herschell te Slough in Engeland.

Uranus, de verrassende, shockerende en vernieuwende planeet

Het zal u na het lezen van bovenstaande verhalen niet meer zo verwonderen dat Uranus niet alleen werd ontdekt in een zeer rumoerige periode in de gehele wereld, maar ook dat de inhoudelijke betekenis van deze planeet voor eeuwig werd verbonden aan opstand, revolutie, mechanisatie, nieuwe ontdekkingen en aan alles dat zich spontaan aandient zonder vooraankondiging. 
Tevens is het dan duidelijk dat Saturnus nooit dergelijke gebeurtenissen zou toelaten, omdat zijn werking een geheel andere is. Langzamerhand gingen dan ook steeds meer astrologen er toe over om Uranus definitief de heerschappij toe te wijzen aan de Waterman.

Symbool van het teken Waterman (Aquarius) Waterman en zijn heerser, de planeet Uranus

Uranus is dus de aanwijzer voor onvoorziene, plotselinge gebeurtenissen. Hij geeft verrassingen, maar ook catastrofen aan en onrust en opstand tegen…. Die opstandigheid is soms ongegrond en richt zich a-priori tegen de gevestigde orde, tegen de regels, de heersende klasse. Ieder ogenblik kan er iets onverwachts en iets nieuws gebeuren. Uit de kleinste voorvallen kunnen toch plotseling grote en ingrijpende nootlot-achtige zaken ontstaan die het leven plots een andere wending geven.
Uranus is de omverwerper van het bestaande gezag. In de mundane horoskoop staat Uranus tegenover het teken Leeuw (en dus de Zon). Onder het teken Leeuw staan de regenten, de koningen, de leidende figuren. De Waterman is niet voor het koningshuis, maar ziet liever heil in een republiek. Helaas zien de Watermannen en –vrouwen niet dat er ook aan het hoofd van een republiek een president staat (meestal Steenbok of Leeuw) en alsnog moet men dan onder het bewind van een dergelijke persoon leven en diens wetten naleven.

Het teken Waterman stelt zijn eigen grenzen, maakt zijn eigen regels en wetten. “Ik doe het lekker zó, zoals ik het wil”, zegt de echte Waterman en hij provoceert de anderen met zijn gedrag. Hij/zij staat op wanneer zij dat willen en, mochten zij zin in werken hebben, gaan ze op hun gemak naar hun baas, waar ze natuurlijk de grootste conflicten mee hebben. Uiteindelijk worden zij ontslagen door de chef (Saturnus, die uiteindelijk altijd wint) en begeven zij zich naar de uitkeringsinstanties en is het lekker eten uit  “’s Rijks ruif”. Wanneer zij eenmaal inzien dat het eigenlijk anders moet, dan kunnen zij voortreffelijke medewerkers zijn, maar ze zullen altijd hun eigen ideeën laten zien en hebben een “uitvinderige” werkmethodiek.

Uranus rekent af met alles dat verouderd, krakkemikkig en waardeloos is geworden. Hij is de vernieuwer in elk opzicht. Hij geeft nieuwe inzichten in vraagstukken en problemen die op een gegeven moment onoplosbaar schenen. Plotseling komt er nieuw licht, een nieuw idee wordt geboren en de hele kwestie wordt in mum van tijd opgelost. 

Uitvindingen

De vernieuwende invloed van Uranus uit zich in nieuwe uitvindingen, zoals daar in het verleden talrijke zijn geweest. De meest belangrijke waren wel: stoommachines, luchtvaart, elektriciteit, elektrotechniek, radio, TV, beeldoverdracht, radar, film, machines in het algemeen en de auto. Deze uitvinden stonden aan de basis van alle andere uitvindingen, die de eerstgenoemde gebruikten om verder te komen. Met behulp van machines konden andere technieken worden gebruikt om beter, sneller en verfijnder te werken. De opmars naar microtechnieken, zodat alles op kleinere schaal gemaakt kan worden (bijvoorbeeld de microprocessor) schonk aan andere technieken weer nieuwe mogelijkheden.

Steeds dieper duikt men in elementaire structuur der dingen. Het menselijk DNA is enkele jaren geleden voor 100% bekend gemaakt, dankzij allerlei microtechnieken en de hulp van computers. Het doorbreken van grenzen, zoals de snelheid van het geluid (door supersonische vliegtuigen) is ook een Uranus tendens. Onlangs werd bekend gemaakt dat er een vliegtuigje is dat 12 keer de snelheid van het geluid kan halen en elke plaats ter wereld binnen 2 uur kan bereiken! Over grenzen gesproken!
Soms treden de mensen (ontwikkelaars, researchers, industriëlen) buiten het normale en brengen zij krankzinnige produkten op de markt die geen enkel doel dienen, maar waar de mensheid mee gek wordt gemaakt. Rusland dat onder Waterman valt, spant de kroon. Ondanks de kernwapen-ontspanning met Amerika hebben ze nu weer een nieuw plan om zeer futuristische kernwapensystemen te produceren die nog geen enkel ander land bezit, aldus president Poetin onlangs op TV. 

In het artikel over de Schorpioen heeft u kunnen lezen hoeveel Plutonium er nog opgeslagen ligt en welke verwoestende kracht dit heeft. Blijkbaar is het niet voldoende en moeten er nieuwe wapensystemen komen. 

De Russen hebben het ook gepresteerd om, wanneer hoogwaardigheidsbekleders ergens op bezoek komen en het is regenachtig weer, dat speciale vliegtuigen de wolken met chemicaliën oplossen, zodat het weer “lekker zonnig” wordt! Als de Zon maar schijnt!

Hogere geestelijke werking

Behalve bovenstaande uitwerkingen heeft Uranus ook een hogere geestelijke werking. Behalve de natuurwetenschappen (vooral mechanica, sterrenkunde, wiskunde) biedt Uranus ook de astrologie, occultisme, intuïtie en inspiratie. Waterman/Uranus bevat het allernieuwste, het meest moderne, maar tevens…. het alleroudste, oude culturen (Egypte, Grieken). Het terugkeren naar de Ouden, die zich eeuwenlang met astrologie hebben beziggehouden sinds 4000 v.Chr. 
In de jaren ’70 en ’80 werd dit alles omvergeworpen, want de psychologie deed zijn intrede in de astrologie en de “moderne” visie wist het allemaal beter. Dit heeft een grote hoeveelheid “rotzooi” op de astrologische markt veroorzaakt, waardoor vele astrologiebeoefenaars de weg zijn kwijtgeraakt. Uiteraard waren er ook positieve uitzonderingen. Zo zijn de boeken van Liz Greene van goed niveau en ook Howard Sasportas heeft zijn best gedaan om de psychologische relaties met de oude mythologie onder de aandacht te brengen.

Na al deze jaren zien we weer een trend richting de klassieke astrologie, waarvan ik vind dat het “verplichte” literatuur zou moeten zijn wanneer men de astrologie wil bestuderen. Nu toont Uranus weer zijn andere gezicht, nl. dat van de oude theorieën.  

Opstandigheid, vrijheid, gelijkheid en broederschap

Uranus is dus de opstandige, maar deze opstandigheid is voor het grootste deel voortgekomen uit armoedige omstandigheden, zoals in het verhaal van de industriële revolutie duidelijk wordt. Naarmate de industriëlen de werkprocessen efficiënter begonnen te organiseren, werd dit een nadeel voor de werkende mens. Hij moest zich wel organiseren, anders zouden ze de dupe geworden zijn en zou kinderarbeid nog steeds bestaan in de westerse wereld.

Alle mogelijke “-ismen”, zoals het socialisme, het communisme en het hollisme zijn typische Waterman/Uranus uitingen. Het communisme had als credo “vrijheid, gelijkheid en broederschap”, dus als een idealistisch denkbeeld. Maar dit hele concept is tot mislukken gedoemd, omdat het eenvoudigweg niet kán. Ikzelf was vroeger ook min of meer zo ingesteld, maar langzamerhand kom je tot besef dat het illusies zijn. 
Gelijkheid bestaat niet. Iedereen is anders, de een is knapper, heeft bepaalde talenten, is ziekelijk, gestoord, gezond enzovoort. Zelfs onder het communisme werkt het niet, want er moeten ook leiders zijn in het communisme, die hun wetten stellen. In het communistische Rusland van weleer was het communisme tot mislukken gedoemd, omdat op grote schaal omkoperij ontstond. De grote massa was zo arm als een rat en de communistische “top” had zich schandalig verrijkt, zie de voorbeelden in Rusland, Roemenië Polen, China en ga zo maar door. 


De opstandigheid die dáár weer uit ontstond, was dus een soort anti-revolutie om juist weer los te komen uit het communistische systeem.
De onhebbelijkheid van Uranus is, dat hij negatief gezien vrijwel altijd gewelddadig uitwerkt. Positief gezien geeft hij idealen aan, hoop en wensen en het talent zich te organiseren op grote schaal. 
Maar wanneer hij zijn zin niet krijgt, wordt hij gewelddadig en tiranniek en grijpt hij naar grof geweld, omdat hij zijn immense teleurstelling allen op die manier kan tonen. De Vissen en Neptunus kan teleurstellingen nog in zijn eentje verwerken en in deemoed het onvermijdelijke aanvaarden. Zijn andere buurman, Saturnus van de Steenbok begrijpt sowieso wel dat de dingen vaak anders lopen dan men zich voorstelt en hij heeft zijn verlies al ingecalculeerd. Met taaie inzet gaat hij dan weer verder met een ander idee.

Uranus negatief

Maar niet Uranus….. deze grijpt naar de wapens of pleegt aanslagen. Samen met de Schorpioen, waarmee hij mundaan in een vierkant aspect loopt, organiseert hij ondergrondse acties. Uranus en Pluto zijn geen vrienden van elkaar. Een lucht-planeet werkt nu eenmaal niet goed in een waterteken. In dit geval zijn Uranus en Pluto een explosieve combinatie, zoals in de atoombom reeds werd toegepast. 
In het oude systeem van Verhoging en Val, waar aan planeten en sterkere cq. zwakkere werking wordt toebedeeld,  was alleen ruimte toegekend voor de Klassieke planeten tot en met Saturnus. Om dit systeem voor de moderne planeten verder uit te breiden, zal ik t.z.t. een kompleet nieuw artikel schrijven en op de lessenpagina plaatsen.

De huidige positie van Uranus en Neptunus

Uranus werkt dus totaal verkeerd in het waterteken Vissen, zoals nu in deze jaren aan de hand is. Zijn martiale (Mars-achtige) eigenschappen komen dan ruimschoots naar voren en de golf van geweld en terreur zal nog erger om zich heen grijpen. Het eerste decanaat van Vissen is saturnaal van invloed en Uranus zal zich juist hier totaal geremd voelen. Uranus loopt momenteel ca. 3 graden Vissen, dus voorlopig houdt dit nog wel even aan. Een gefrustreerde Uranus zal alleen maar gewapend verzet tonen. Juist in het teken Vissen, dat de kleurlingen aangeeft, maar ook de sluipschutters en de ondergrondse bewegingen, zal Uranus zich hier op zijn slechtst manifesteren.

De planeet Neptunus staat momenteel in het teken Waterman op ca. 13 gaden. Ook dit werkt funest uit, want Neptunus is een Water-planeet en past dus niet in een Lucht-teken. Hij wordt als het ware “uitgedroogd” en verliest al zijn menselijke trekken. Dit zal ik allemaal in een apart artikel zetten over de zogenaamde “wederzijdse receptie”, die door idealistische astrologen zo wordt opgehemeld en waar zelfs een astrologisch wereldcongres over wordt gehouden.

Omdat beide planeten erg slecht qua positie staan, zal dit een onmenselijke decade geven, waarbij terreur, aanslagen en ontmenselijking de boventoon voeren. De zogenaamde wederzijdse receptie mag dan zeker wel als een uiterst slechte receptie worden aangemerkt. Beide planeten helpen elkaar beslist niet, want beiden staan uiterst gefrustreerd in teken en decanaat.

Beroepen

Typische beroepen voor de Waterman/Uranus zijn natuurwetenschapper, vooral natuur-, wis- en sterrenkunde zijn de voorkeuren, maar ook astrologen, helderzienden en magnetiseurs vallen onder een goede bezetting van de planeet Uranus. 
Natuurlijk vallen ook de uitvinders onder de Waterman en ook ontdekkers van bepaalde onontdekte gebieden, diersoorten en vooral van oudheidkundige zaken, zoals verloren gegane steden, archeologische vindplaatsen e.d. 

De interesse voor het moderne én het hele oude kan een goede combinatie zijn voor kunsthandelaars en antiquariaten. 

Waterman heeft alles te maken met de opwaartse druk, dus vliegeniers, testpiloten, invliegers, astronauten hebben altijd een sterk bezette Waterman of een prominente Uranus-plaatsing in de horoskoop. Ook de hydrauliek valt onder Uranus. De ontwikkeling van de raket, die volgens sommige overleveringen al in de 7e na Chr. in China tot ontwikkeling kwam en later door de ontdekking van het buskruit een grotere impuls kreeg, heeft allemaal met Uranus te maken.

Alles wat aanverwant is met de moderne techniek, staat ook onder de Waterman gesorteerd, zoals mecaniciens, ingenieurs, architecten (het hele oude of het hele moderne), machinebouwers, stralingsdeskundigen, atoomfysici, rakettenbouwers, microchipontwerpers, computerfabrikanten en ga zo maar door.

Op muziekgebied vindt men de Waterman terug op het gebied van zowel de klassieke muziek als de moderne en experimentele muziekvormen, waarbij Jazzmuziek vanwege het experimentele karakter een voorkeur heeft. De ingenieuze en uitvinderige geest van Uranus wordt weerspiegeld in componisten die exotische en “wereldvreemde” symfonieën creëren, waarbij menigeen zich afvraagt of het nog wel met muziek te maken heeft. De vele dissonante tonen in het muziekstuk doet dan velen de haren rijzen. Toch zijn deze componisten bepaald niet dom en zij hebben een zeer grote kennis van de klassieke muziekmeesters. 
Hetzelfde geldt voor andere kunstuitingen, zoals de schilderkunst of de beeldhouwkunst en de architectuur. De theoretische kennis van de Ouden, ofwel de Klassieken is er bijna altijd wel, maar op een gegeven moment kiest de Waterman toch voor zijn “eigen” kunst als een soort verzet tegen de gevestigde orde óf… hij wil gewoon uniek zijn met zijn eigen kunst.

Mythologie

Over de ontstaansmythen is in de voorgaande 10 tekenbeschrijvingen al het nodige geschreven en een zekere herhaling hierbij is niet te voorkomen daar de diverse mythologische figuren erg met elkaar zijn verbonden. Wellicht is het teken Waterman wel een van de oudste tekens, samen met de Kreeft en de Steenbok. Het feit dat in de Oudheid de planeet Saturnus zowel de heerschappij kreeg over het teken Steenbok als de Waterman wil veel zeggen. Natuurlijk werd dit grotendeels verklaard door het feit dat de zichtbare planeten tot en met Saturnus als zodanig bekend waren. De andere (moderne) planeten waren niet met het blote oog te zien, maar een vermoeden dat er nog meer moest zijn, was er wel. Frappant is dan altijd wel het feit dat de Griekse mythologie de goden Ouranos, Posseidon en Hades met behoorlijk detail beschrijft, terwijl deze grofweg 2000 jaar later pas worden ontdekt.

In de astronomie is het gebruikelijk dat nieuw ontdekte planeten worden vernoemd naar mythologische goden en andere figuren (de sterfelijken). Uiteraard is het zéér frappant dat de nieuw ontdekte planeet Uranus na 1781 alsnog de naam Uranus krijgt (en niet Herschell of George, de naam van de koning George-3 die leefde in die periode van Herschell en waarvan Herschell wilde dat de planeet zo genoemd zou worden). Frappant is het eveneens dat men Uranus juist déze naam geeft en niet Neptunus of Pluto. Intuïtief “weet” de astronomische wetenschap blijkbaar toch de juiste naam te moeten kiezen en dat zullen we dan maar als een groot geheim beschouwen.

Ouranos als oergod in de Griekse mythologie

In de ontstaansgeschiedenis van de wereld en de kosmos, de kosmologie genoemd, was er in het begin alleen maar chaos. In feite was er nog niets, maar tegelijkertijd was alles reeds aanwezig. Daarnaast was er de Aarde, Gaia geheten en de hemel (Ouranos) en de nacht (Nux). Elke keer, op vaste tijden kwam Ouranos samen met de Nux naar Gaia en bedekte haar in het geheel en zij bedreven de liefde met elkaar. 
De nakomelingen die Gaia baarde, waren echter verre van mooi: sterker nog, het waren monsters die zij baarde: Titanen, honderdarmige reuzen, cyclopen en Giganten en andere monsterachtige gedrochten. 
Deze kinderen zijn een doorn in het oog van Ouranos en zodra zij worden geboren, sluit Ouranos ze allemaal op in het binnenste van de Aarde, de Tartaros geheten, de latere onderwereld, waarover Hades komt te heersen. 
Op een bepaald moment krijgt Gaia bijzonder te lijden van al deze kinderen in haar binnenste en zij spreekt hen allen toe of er iemand is die haar van dit lijden wil verlossen. Hiertoe smeedt Gaia in haar binnenste een gigantische ijzeren sikkel (een zeis) en biedt dit aan als instrument om haar van Ouranos te verlossen.

Kronos, de eerste zoon van Ouranos en Gaia, de eerste van de Titanen dus, heeft de moed om de zeis te pakken. Hij voelt zich verantwoordelijk. Op een nacht waarschuwt Gaia Kronos dat het zover is. Kronos sluipt naderbij en op het juiste moment hanteert Kronos de grote ijzeren sikkel en hiermee snijdt Kronos de geslachtsdelen van Ouanus af en werpt deze achter zich in de grote zee van de Aarde. Op dat moment worden dag en nacht gescheiden, tevens hemel en aarde.

In dit toch wel korte mythologische verhaal over Ouranos kunnen wij in elk geval concluderen dat Ouranos één  van de oudste der goden was, want de hemel en aarde waren er vanaf het beginstadium. Ouranos (Uranus) is de vader van Kronos (Saturnus) en tevens de grootvader van Zeus (Jupiter), Posseidon (Neptunus) en Hades (Pluto). 
In onderstaande tekening kunt u deze “godenafstamming” zien in de gekleurde segmenten van de mundane horoskoop:

U ziet hier in rood gekleurd, het 11e huis van de Waterman, met zijn (nieuwe) heerser Uranus. Aan diens linkerzijde (van Uranus uit gezien) in oranje gekleurd het 10e huis van de Steenbok met de planeet Saturnus (zoon van Uranus in mythologisch opzicht). Vervolgens in geel de zonen van Saturnus, t.w.  Jupiter (Zeus) in het 9e huis van de Boogschutter en verder naar links Pluto (Hades) in het 8e huis van de Schorpioen. Aan de rechterzijde zien wij Posseidon (Neptunus) in het 12e huis van het teken Vissen gesitueerd.

Merk op hoe deze “oude” planeten het hele gebied vanaf de 8e sector tot en met de 12e sector bezetten. Dit uitermate belangrijke gegeven zal later nog ter sprake komen bij de bepaling van Verhoging en Val van de planeten.

Dit grote “geestelijke” gebied dat loopt vanaf de 3e graad Schorpioen (de plaats van de val van de Maan, in het oude Egypte de troon van de schorpioenachtige dodengodin Serkit, plaats van het kwaad, verdorvenheid en gif) tot en met de 27e graad van Vissen, de plaats waar Venus juist in verhoging staat. Dit complete gebied werd door de oude Egyptenaren de “geestelijke weg” genoemd en bedraagt in totaliteit 144 graden.

Hier tegenover ligt een even groot gebied van 144 graden dat begint bij 3 graden Stier (de plaats van verhoging van Venus) en eindigt bij 27 graden Maagd (de plaats waar volgens de oude Egyptenaren de “poort naar de hel” begint en waar Ma-ath als wachter fungeert). Dit gebied werd door de oude Egyptenaren de “materiële weg” genoemd.

 

Afin in een apart artikel zal ik een complete uitleg geven van alle plaatsen in de mundane horoskoop waar de planeten hun Verhoging en Val hebben. Deze is nl. afgeleid van de geheime leer van de oude Egyptenaren en deze oude leer is door vrijwel alle astrologen nog nooit bestudeerd.

 

Uranus astronomisch, ook een vreemde vogel

Op de vele astronomische websites die op het internet te vinden zijn en uiteraard ook in de vele astronomische boeken, kunt u erg veel lezen over de eigenschappen, omvang, afstand en omlooptijd van deze planeet. Het is niet de bedoeling om deze feiten hier te herhalen temeer de informatie hier voornamelijk astrologisch is. Om tóch iets van de grilligheden van Uranus te laten zien, vond ik het interessant om te vermelden dat de ligging van Uranus in zijn baan om de Zon wel een héél erg vreemde is.

Foto van de planeet Uranus, gezien vanaf de Voyager

Hierboven ziet u de opname van Uranus gemaakt door de Voyager missie. Zijn mooie grijs/groen/blauwe kleur was reeds lang bekend uit de beoordeling van de kleuren via het teken Waterman. Deze kleur ontstaat hoofdzakelijk omdat het rode licht wordt geabsorbeerd door methaan in de hoge atmosfeer. Waar rood wordt geabsorbeerd, blijft te complementaire kleur, blauw in overmaat aanwezig, vandaar. 
Maar…. Zoals u misschien op de foto kunt zien, staat de planeet niet, zoals de Aarde en de andere planeten “rechtop”, maar hij ligt gekanteld op zijn as. Onderstaande tekening laat dit duidelijk zien.

Tekening van Uranus gekanteld op zijn zijde en ringen

Zijn draairichting is óók al tegengesteld aan zijn bewegingsrichting en ook hierin toont Uranus dus zijn “eigenwijzigheid” en tegen-de-draad zijn. 
Uranus draait om zijn as in 17 uur en 14 minuten en dat is dus de lengte van een dag op Uranus. Verder heeft Uranus ook een flink aantal manen, 22 stuks tot nu toe en dat is respectabel.
Zoals op de tekening is te zien, heeft Uranus ook diverse ringen, maar deze zijn net even anders dan die van Jupiter en Saturnus. 
De foto hieronder, gemaakt door de voyager-2, toont een deel van de ringen van Uranus.

Het schitterende ringenstelsel van de planeet Uranus, gefotografeerd vanaf de Voyager-2

Het lijkt net alsof er stofjes of fouten op de foto zitten, maar de lichtgekleurde “strepen” zijn materiedeeltjes, die gewoon meedraaien in het ringenstelsel van Uranus. Een verklaring hiervoor is nog niet gevonden.

Metaal

Het metaal dat bij Uranus hoort is platina. Platina is een “inert” metaal. Het wordt niet geoxideerd en dient vaak als katalysator voor chemische processen, waarbij na afloop van het proces het platina ongeschonden teruggewonnen wordt. Deze “onzijdigheid” is wel een typerende eigenschap van Uranus/Waterman.
Daarnaast, en hoe kan het ook anders, beheerst Uranus het Uranium dat in behoorlijke hoeveelheden vrijwel overal op Aarde voorkomt. Het metaal Uranium is erg zwaar. In feite is het 65% zwaarder dan lood. Uranium werd als eerste als een splijtbaar metaal ontdekt. Door het in een laboratorium te bombarderen met neutronen, wordt het isotoop U235 tijdelijk naar U236 omgezet, dat daarna onmiddellijk uiteenvalt in twee kleinere atoomkernen, waarbij erg veel energie vrijkomt en ook nog meer neutronen. Als die vrijgekomen neutronen weer zouden botsen met ander U235, dan krijgt men een kettingreactie, waarop dus het principe van de atoombom is gebaseerd. De allereerste atoombom was ook een “zuivere” atoombom, waarbij een dergelijke kettingreactie optrad.

Uranium is een giftig metaal en ook radioactief. Het opgewerkte Uranium, U238 is ongelooflijk hard en wordt gebruikt om granaten te verharden of tanks een extra pantser te geven. Het is extreem zwaar en hard en natuurlijk extreem gevaarlijk voor de gezondheid. 
Uranium werd in 1789 ontdekt door de Duitse chemicus Martin Heinrich Klaproth. Het werd vernoemd naar de 8 jaar daarvoor ontdekte planeet Uranus. Pas in 1841 werd het als zelfstandig metaal geïsoleerd uit de chemische verbindingen. In 1896 ontdekte de Fransman Henri Becquerel dat Uranium radioactief was. De Becquerel is ook de eenheid voor radioactieve straling. 

Na al deze ontdekkingen werd Uranium op grote schaal in de VS en in Rusland gewonnen voor de verdere opwerking (verrijking). Hieruit werd dus de atoombom ontwikkeld.

Uranium, Neptunium en Plutonium zijn alle genoemd naar de planeten die werden ontdekt. Allemaal zijn ze radioactief en erg giftig voor mens, plant en dier. Radioactieve meterialen blijven dit gedurende zeer lange periode, dus de gevaarlijke straling houdt zeer lang aan en dit kan van enkele jaren tot vele miljoenen jaren zo blijven, afhankelijk van de isotoop. Uranium-238 bijvoorbeeld heeft een “halveringstijd” van 4,47 miljard jaar. Dat wil zeggen dat ná die tijd de hoeveelheid materiaal is gehalveerd (de andere helft is via straling verdwenen). U-238 komt in 99,3% van alle Uraniumertsen voor op Aarde en is uniform over het aardoppervlak verdeeld. Daarom kunnen grote landen meer Uranium winnen dan kleinere landen. Grootste distributeurs van Uranium zijn Frankrijk (Leeuw), Canada (Tweelingen-Leeuw) en de Verenigde Staten. Uranium kost ca. 27 Dollar per kg. 
Uranium kan dodelijk zijn bij voldoende dosis. Bij kleinere doses veroorzaakt het voornamelijk nierziekten. 

Vrijwel iedereen is blootgesteld aan fijn verdeeld Uraniumstof dat in de lucht aanwezig is. Door het eten en drinken, krijgen wij ook Uranium binnen. Wij “slikken” allemaal tussen 0,07 en 1,1 microgram Uranium per dag. Zij die in de buurt van opwerkingsfabrieken wonen, krijgen heel wat meer binnen, maar dat erkent natuurlijk geen enkele regering.
 

Fysiek

Gezien bovenstaande beschrijvingen, werkt Uranus dus erg onrustig uit, is nerveus en is bijna niet tot stilstand te brengen. Deze lopende “tijdbommen”, zoals ze ook wel worden genoemd, werkt op de gezondheid dan ook vaak negatief uit. Het lichaam staat onder grote spanning en de zenuwen krijgen flink te verduren.
De samenstelling van het bloed is niet altijd de beste. Verdikkingen van de bloedvaten komt vaak voor. Spataderen is een vaak voorkomend verschijnsel. Het scheenbeen en kuitbeen valt onder de Waterman. Diverse aandoeningen op deze lichaamsdelen is dan te verwachten. Meestal heeft het met de doorbloeding te maken en krampen komen erg vaak voor.
Uranus werkt schokkend, verkrampend en tintelend, alsof er elektriciteit door de benen gaat. Hier is de relatie met het tegenoverliggende teken Leeuw erg belangrijk.

De vaste as Leeuw-Waterman, een onafscheidelijk paar

Veel aandoeningen komen dan ook vanuit dit tegenoverliggende teken Leeuw. Het hart is dan de zwakke plaats en dit geeft natuurlijk diverse gevolgen voor de bloedsomloop door het hele lichaam. De aorta valt onder de Waterman. Bloedarmoede, maar ook rugproblemen hebben hun inwerking op het teken Waterman. (Leeuw geeft de rug en rugstreek aan)

Uranus beheerst verder alle zenuwen in het lichaam en zeer zeker de spinale zenuwen (die van het ruggenwervelkanaal). De hersenen, die tevens onder de heerschappij van de Leeuw (en de Zon) vallen, zijn ook onder de Waterman ingedeeld, voornamelijk het deel waar de motoriek wordt aangestuurd.  De centrale regelaar, de hypofyse valt ook onder Uranus. Daarnaast alle centra in het lichaam, waar overdracht via prikkels plaatsvindt.

Dieren

Wat dieren betreft, zijn de soorten die elektrische stroom afgeven typische Waterman diersoorten. Te denken valt aan de sidderaal en de roggen die meer dan 600 volt stroom kunnen opwekken. Tevens mogen kwallen onder Waterman gesorteerd worden aangezien hun prikken erg “elektrisch” aanvoelen. Verder zijn er veel zeediertjes die een lichtgevende gloed uitstralen, die hier niet mogen ontbreken.

Stenen

Barnsteen is wellicht voor de meeste mensen goed te identificeren, omdat het elektriciteit kan opwekken. Dit was al in oude tijden bekend en wie herinnert zich niet de natuurkundeproeven, waarbij de leraar met een wollen doek een staafje barnsteen opwreef? 
Daarnaast is ook Zirkoon onder Waterman ingedeeld. Zirkonen bevatten in het algemeen kleine hoeveelheden radioactieve Uraniumisotopen  U-235 en U-238  in sporenconcentraties. Al deze isotopen vervallen uiteindelijk tot een isotoop van lood. 

Als derde noem ik hier nog het Labradoriet die een mooie kobaltblauwe kleur heeft.

Voorbeeld van Labradoriet met de kobaltblauwe kleur


Landen en steden

Volgens Charles Carter (An Introduction to Political Astrology, 1951) vallen de volgende landen onder de Waterman: Rusland en Zweden, Westfalen, deel van Beieren, Ethiopië, deel van Polen, het oude Pruissen en een deel van Arabië.
Volgens Raphael's "Mundane Astrology" kan daar nog aan toe worden gevoegd: Litouwen.
Zeer waarschijnlijk zal Finland en Lapland ook onder Waterman vallen.

Volgens hetzelfde boek van Carter vallen de volgende steden onder Waterman: Hamburg, Bremen, Salzburg, Brighton, Stockholm, Leningrad en Moskou. 
Volgens Raphael kunnen hier nog aan toe worden gevoegd:
Ingoldstad en Salibury.

Dag van de week en numerologische datums

De 7 dagen van de week zijn toegewezen aan de Zon, Maan en de klassieke planeten tot en met Saturnus volgens een strikte volgorde, waarover nog een apart klein artikel verschijnt. De planeet Uranus en ook Neptunus krijgt derhalve geen dag toegewezen. 
Via de kabbalistiek is het getal “4” aan Uranus toebedeeld. Dit betekent voor het teken Waterman dat de geboortedagen waarin het getal in voorkomt de volgende zijn : 22-december, 24 december, 31 januari, 4 februari, 13 februari en 14 februari en enig jaar.

De 22 december geborenen hebben dus 2 keer het getal “2” (de Maan) in hun datum, hetgeen weer “4” oplevert. Bij de 24-december geborenen zijn dat resp. “2” (de Maan) en “4” (Uranus), welke samen de “6” geven (Venus). Bij 31 januari zijn dat de “3” (Jupiter) en de “1” (Zon) die samen weer “4” geven.

Het meest zuivere Waterman getal is dus de 4 februari geborene, omdat deze alleen maar de “4” heeft en dus Uranus in de Waterman mag worden vertolkt. Let wel: de numerologie is een substituut voor de horoskoop, wanneer de geboortetijd niet bekend is. Men kan nooit het hele karakter verklaren aan de hand van 1 getal, net zo min als de gehele beschrijving van de Waterman (dit hele verhaal dus) maatgevend is. Een aantal Watermannen (of –vrouwen) zal zich in de beschrijving niet eens herkennen en wat dan?
Alleen de persoonlijke horoskoop zal uitwijzen met ál zijn planeten en huizen hoe het karakter, verleden en toekomst in elkaar zit. Als 3 planeten in Maagd staan en eventueel is de Ascendant ook Maagd, dan is men al 40% Maagd en waar blijft dan de Waterman?
 

Bij de 13 februari geborenen zijn er ook de getallen “1” en “3”, alleen komt nu de “1” eerst en dit maakt tóch een groot verschil in interpretatie! Bij deze datum staat de Zon in Waterman, oppositie Jupiter (in Leeuw) als we dit getal disharmonisch moeten uitleggen. Hier krijgen wij dan de échte opstandige die gezag noch gebod opvolgt. Problemen met de bloedcirculatie zijn er zeker of bloedziekten kunnen optreden. Het zal moeilijk zijn om een baan te blijven aanhouden.

Overzicht harmonisch / disharmonisch voor Waterman / Uranus

 

Harmonisch

Disharmonisch

Geniaal, knap

Excentriek

Impulsief, snel

Neurotisch, explosief

Leiding nemen

Tyranniek regeren

Onafhankelijk

Eenling, eigenheimer

Hervormend

Revolutionair

Bewegend, nooit stil

Rusteloos, ADHD

Sterke wil, ambitieus

Koppig, over de lijken als het moet

Genie in het goede

Genie in het kwaad

Anders geaard zijn

Extreem, amoreel

Opstandig met het woord

Militant, grijpt naar geweld

 

Wanneer is men geboren in het teken Waterman?

U weet inmiddels dat bij dit onderdeel bij de eerder besproken tekens het effect van precessie van de equinox is verklaard. In de praktijk betekent dat de ingangsdatums langzaam naar een eerdere datum verschuiven. Zie voor de uitgebreide uitleg hierover de inleiding van "Wanneer is men een Ram". 

Hieronder volgt dan de tabel waarin men kan zien wanneer het teken Waterman door de loop der jaren heen zijn aanvang heeft. De einddatums kunt u lezen in de tabel van de Vissen, want waar het teken Waterman eindigt, begint uiteraard het teken Vissen. Tijden zijn vermeld in Efemeriden Tijd (ET), die grofweg overeenkomt met de GMT + een kleine tijdtoevoeging.

Jaar    Startdatum/tijd     Jaar   Startdatum/tijd

1900    Jan. 20  11h36m     1950   Jan. 20  14h54m  

1901    Jan. 20  17h26m     1951   Jan. 20  20h46m  

1902    Jan. 223h29m     1952   Jan. 21  02h31m  

1903    Jan. 21  05h10m     1953   Jan. 20  08h13m  

1904    Jan. 21  11h00m     1954   Jan. 20  14h05m  

1905    Jan. 20  17h00m     1955   Jan. 20  20h17m  

1906    Jan. 223h00m     1956   Jan. 21  01h43m  

1907    Jan. 21  04h26m     1957   Jan. 20  07h41m  

1908    Jan. 210h31m     1958   Jan. 20  13h36m  

1909    Jan. 20  16h19m     1959   Jan. 20  19h31m  

1910    Jan. 20  22h14m     1960   Jan. 21  01h05m  

1911    Jan. 21  03h46m     1961   Jan. 20  07h02m  

1912    Jan. 21  09h31m     1962   Jan. 20  13h05m  

1913    Jan. 20  15h26m     1963   Jan. 20  19h07m  

1914    Jan. 20  21h26m     1964   Jan. 21  00h36m  

1915    Jan. 21  02h53m     1965   Jan. 20  06h29m  

1916    Jan. 21  08h55m     1966   Jan. 20  12h26m  

1917    Jan. 20  14h43m     1967   Jan. 20  18h19m  

1918    Jan. 20  20h36m     1968   Jan. 20  23h48m  

1919    Jan. 21  02h14m     1969   Jan. 20  05h38m  

1920    Jan. 21  08h05m     1970   Jan. 20  11h17m  

1921    Jan. 20  14h00m     1971   Jan. 20  17h24m  

1922    Jan. 20  20h00m     1972   Jan. 20  23h17m  

1923    Jan. 21  01h26m     1973   Jan. 20  04h48m  

1924    Jan. 21  07h26m     1974   Jan. 20  10h50m  

1925    Jan. 20  13h26m     1975   Jan. 20  16h48m  

1926    Jan. 20  19h24m     1976   Jan. 20  22h41m  

1927    Jan. 21  01h05m     1977   Jan. 20  04h12m  

1928    Jan. 21  06h55m     1978   Jan. 20  10h07m  

1929    Jan. 20  12h46m     1979   Jan. 20  16h10m  

1930    Jan. 20  18h43m     1980   Jan. 20  22h07m  

1931    Jan. 21  00h10m     1981   Jan. 20  03h34m  

1932    Jan. 21  06h05m     1982   Jan. 20  09h36m  

1933    Jan. 21  12h31m     1983   Jan. 20  15h26m  

1934    Jan. 20  17h46m     1984   Jan. 20  21h22m  

1935    Jan. 20  23h43m     1985   Jan. 20  02h55m  

1936    Jan. 21  05h07m     1986   Jan. 20  08h50m  

1937    Jan. 20  11h02m     1987   Jan. 20  14h50m  

1938    Jan. 20  17h07m     1988   Jan. 20  20h41m  

1939    Jan. 20  22h41m     1989   Jan. 20  02h02m  

1940    Jan. 21  04h38m     1990   Jan. 20  08h05m  

1941    Jan. 20  10h36m     1991   Jan. 20  13h55m  

1942    Jan. 20  16h31m     1992   Jan. 20  19h48m  

1943    Jan. 20  22h31m     1993   Jan. 20  01h17m  

1944    Jan. 21  04h02m     1994   Jan. 20  07h10m  

1945    Jan. 20  09h55m     1995   Jan. 20  13h07m  

1946    Jan. 20  15h50m     1996   Jan. 20  19h07m  

1947    Jan. 20  21h46m     1997   Jan. 20  00h38m  

1948    Jan. 21  03h12m     1998   Jan. 20  06h46m  

1949    Jan. 20  09h07m     1999   Jan. 20  12h46m 

 

U ziet ook hier de invloed van de precessie op de ingangsdatums van het teken Waterman. In de eerste 50 jaren komt de datum 21 januari nog 20 keer voor. In de laatste 50 jaren komt de datum 21 januari nog maar 4 keer voor.
Aanstaande 19 januari 2005 gebeurt het zelfs voor de 1e keer dat het teken Waterman al op 19 januari begint en wel om 23.23 E.T.

Naar boven

Afgesloten op 27 november 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

Pagina voor het laatst bewerkt op / Page maintained on: 

Seite bearbeitet am / Pagina aggiornata il:   30/12/2015 18:31