Home

 

Contact mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home >consulten.html

 

Inhoudsopgave

Horoskopen algemeen
De eerste horoskoopbespreking - Het Eerste Consult
De gecorrigeerde horoskoop - Het Tweede Consult
Verlenging van de horoskoop
Horoskopen zonder consulten
Hoe bestelt u een consult of een horoskoop zonder consult
Astrologische computerprogramma's Newcomb 
Uurhoekastrologie

Prijzen  

Contactgegevens

ASTROLOGISCHE CONSULTEN

Horoskopen algemeen

Geboortegegevens

Wanneer u een horoskoop wilt laten maken dan moet u hiervoor beschikken over uw geboortedatum, geboorteplaats en geboortetijd. Deze gegevens zijn absoluut nodig voor het berekenen van een horoskoop. Wanneer de geboortetijd niet is te achterhalen, dan kan geen horoskoop worden gemaakt. Uitgaan van bijvoorbeeld nul of 12 uur is dan grote onzin en voorspellingen kunnen dan al helemaal niet worden gemaakt.

Dit verklaart dus al waarom algemene kranten-, weekbladen- of maandbladenhoroskopen gewoonweg niet kúnnen kloppen: er is totaal geen basis voor. Komt er iets uit, dan is dit puur toeval.  
U kunt uw geboortetijd achterhalen bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar u werd geboren. Eventueel kunt u bij uw ouders nog informeren of werd er een kaartje gemaakt of een geboortetegel of iets dergelijks.  
Wanneer u dan uw geboortetijd heeft, kijkt u dan goed of dit ’s ochtends of ’s middags of ’s avonds is. Wanneer u uw geboortetijd doorgeeft, dan graag altijd in de vorm 8.45 of 16.15 of 20.20 uur, dan is dit altijd duidelijk.

Horoscoopberekeningen en –tekening

Aan de hand van de door u verstrekte gegevens bereken ik uw horoskoop en neem dan ook de verantwoording voor de juistheid hiervan. Ook de tekening wordt door mijzelf vervaardigd. Consulten op basis van andere horoscopen wordt niet gedaan en in ieder geval zal ik de horoskoop zelf berekenen. Dit gebeurt aan de hand van exacte planetenformules met zeer grote nauwkeurigheden, waardoor in ieder geval een grote nauwkeurigheid is gewaarborgd.

Uw “huiswerk”

Het is lang niet eenvoudig om gebeurtenissen uit het verleden weer voor de geest te halen. Het is daarom raadzaam, eigenlijk noodzakelijk dat u voor uzelf een lijstje maakt met de belangrijkste gebeurtenissen uit uw leven. Dit lijstje neemt u mee naar het consult, maar houdt u voor uzelf
Aan de hand van uw horoskoop is het mijn taak om u de gebeurtenissen te noemen met maand en jaar erbij. Aan de hand van het lijstje kunt u antwoorden geven en mij op het “juiste spoor” zetten, daar waar nodig. Aan de hand van enkele van uw aanwijzingen kan uw horoskoop dan worden bijgesteld, zodat de echte gebeurtenissen uit uw leven synchroon lopen met de berekeningen. Wanneer dit zo zou lopen, dan heeft u reeds een perfecte horoskoop.  

Wat is de datum van een gebeurtenis?

De datum van een gebeurtenis is voornamelijk de datum waarop u voor het eerst van deze gebeurtenis bewust wordt. Van een plotselinge van buitenaf komende gebeurtenis is dit duidelijk, maar van iets waarmee u zelf al bezig was qua voorbereiding ligt dit subtieler.  
Als u bijvoorbeeld gaat verhuizen, dan is er altijd een moment dat u zéker weet dat u gaat verhuizen: dáár valt het besluit, dát is het moment. Bij een horoscoopbespreking is de opgave van zo'n maatgevend. Natuurlijk is ook de verhuizing zelf te zien, of er problemen zijn in het nieuwe huis, of het oude huis goed kan worden opgeleverd enz. Dan zijn beide “momenten” te zien in de horoskoop. Voor uw lijstje is het makkelijk om beide momenten te noteren, want ze gaan over hetzelfde. Belangrijke gebeurtenissen zijn o.a. : verhuizingen, behalen belangrijke examens, ziekten, overlijdensgevallen, koop of verkoop van een woning, emigratie, etc. De belangrijkste gebeurtenissen zullen uw leven hebben veranderd, dat zal duidelijk zijn en die gebeurtenissen zijn dan ook in de horoskoop altijd terug te vinden. Het moet alleen op datum kunnen lopen, zodat de horoskoop in overeenstemming is met de werkelijkheid. Dit vast te stellen, kan veelal tijdens het eerste consult plaatsvinden, maar de exacte geboortetijdbepaling is een tijdrovend proces en wordt alleen gedaan als u een tweede consult wilt met een exact geverifieerd geboortemoment.

Vastlegging van het consult op cassette/memorecorder, nooit op papier

Elk consult wordt vastgelegd via een memorecorder, tenzij u daar zelf geen prijs op stelt. Na afloop van het consult wordt de opname omgezet naar MP3 formaat en kan op een speciale manier naar u worden verstuurd. Als u de hoeveelheid gesproken tekst zou uittypen van een 2 uur durend gesprek, dan komt u uit op ca. 40 volle bladzijden A4 en dat is absoluut niet te doen. Daarom worden consulten nooit op papier gegeven.
Het grote voordeel van opnames is dat u het later rustig kunt naluisteren en dan komt u soms op zaken die u tijdens het consult niet eens merkte, omdat u teveel aandacht had voor het gesprek zelf. Voor de opnameapparatuur wordt gezorgd. U kunt ook een eigen opname-apparaatje meenemen, zoals een voice-recorder.

U krijgt altijd een kopie van de horoskooptekening mee plus enkele lijsten met berekeningen op datum en evt. grafieken wanneer die nuttig zijn voor het overzicht.

Naar boven

 

De Eerste Horoskoopbespreking - Het eerste consult

Aan de hand van uw geboortegegevens wordt uw horoskoop door mij berekend, de tekening opgesteld en de lijsten van gebeurtenissen op datum gemaakt.

Tijdens het 1,5 durend consult wordt deze horoskoop aan u uitgelegd en worden de belangrijkste momenten uit uw leven besproken. Dit bespreken van uw verleden is essentieel, omdat hiermee bepaald moet worden of uw horoskoop synchroon loopt met de werkelijkheid. Dus gebeurtenissen worden genoemd met jaar en maand erbij, soms zelfs op de dag nauwkeurig

Aan de hand van uw “huiswerk” (het lijstje met gebeurtenissen) kunt u eventueel aangeven of het klopt en hoeveel de afwijking is. Aan de hand hiervan kan bij de verdere bespreking van de horoskoop hiermee rekening worden gehouden.

Zelfs al vindt u het niet altijd leuk om met het verleden geconfronteerd te worden, toch is dit voor het consult noodzakelijk, omdat 4 minuten geboortetijd al grote verschillen in de horoskooptekening kan veroorzaken. Een of meerdere planeten kunnen op een andere plaats komen te staan en dit kan mogelijk gevolgen voor de uitleg hebben. Daarnaast moet ik natuurlijk het “bewijs” leveren dat astrologie werkt en dat kan alleen maar doordat ik zélf uw verleden bespreek. Feedback en kleine aanwijzingen uwerzijds zijn natuurlijk nuttig en toegestaan.

Wat kunt u verder verwachten?

Als blijkt dat het opgegeven geboorte-uur niet teveel afwijkt, kan de huidige situatie (het heden dus) ook worden besproken en de nabije toekomst (ca. een half jaar). Uiteraard zijn dan ook adviezen mogelijk over gezinszaken, werk, gezondheid, maatschappelijke vraagstukken, relaties, ouders en noemt u maar op welk gebied dan ook. Natuurlijk zijn dan ook het karakter, aanleg de goede- en minder goede eigenschappen te bespreken en kunt u hiermee praktische aanwijzingen verkrijgen.

Voor exacte voorspellingen op datum moet uw horoskoop tot op de seconde nauwkeurig worden gecorrigeerd.
Dit is een absolute must. Dit werk is erg intensief en duurt gewoonlijk tussen de 10 en 15 uur en hierbij worden zeer vele berekeningen gemaakt. De belangrijkste punten uit uw “huiswerk”-lijstje worden dan gebruikt waarmee ik de horoskoop qua tijd corrigeer. De correctie wordt dan gecontroleerd met de andere gebeurtenissen die dan niet meer teveel mogen afwijken. Dit proces wordt herhaald voor elke gebeurtenis, vandaar de benodigde 10 à 15 uur. Dit corrigeren kan dus niet worden gedaan tijdens het eerste consult. Daarom kunt u na het eerste consult naar behoefte een tweede horoscoopbespreking afspreken die dan op een andere dag zal worden gehouden. Hiertoe kunt u besluiten na afloop van de eerste horoscoopbespreking of op enig ander moment.

De nieuwe (gecorrigeerde) horoskoop wordt geheel opnieuw berekend, nieuwe lijsten worden gemaakt evenals een kompleet nieuwe horoskooptekening met daarbij de voorspellingen op datum voor de komende 1,5 jaar. Met u wordt een nieuwe datum afgesproken waarop de gecorrigeerde horoskoop zal worden doorgenomen. Ook die bespreking zal ca. 1,5 uur duren en wordt opgenomen via een memorecorder. U kunt binnen twee dagen na het consult het MP3-bestand op een CD toegestuurd krijgen of via een speciale persoonlijke link downloaden op uw computer.

Totaal voorbereidingstijd 1e horoskoop + duur consult 1e horoskoop: ca. 6 uur

Naar boven


De Gecorrigeerde Horoskoop - Het Tweede Consult

Een gecorrigeerde ofwel uitgebreide horoskoop is altijd een voortzetting op de "voorlopige" ofwel eerste horoskoop uit het eerste consult. Het verschil met een voorlopige horoskoop is:

 • De geboortetijd is gecorrigeerd aan de hand van gebeurtenissen uit het verleden;

 • De horoskoop bevat voorspellingen op datum (op dag) voor de komende 1,5 à 2 jaar vooruit;

 • De berekeningen zijn erg nauwkeurig en de horoskooptekening is vrijwel definitief.

De bespreking van de uitgebreide horoskoop duurt ca. 1,5 uur en wordt opgenomen via een memorecorder. U kunt binnen twee dagen na het consult het MP3-bestand op een CD toegestuurd krijgen of via een speciale persoonlijke link downloaden op uw computer. Tijdens het tweede consult is het mogelijk geworden om diep in te gaan op problemen, vraagstukken die een exact antwoord vereisen en waarbij de gebeurtenissen op de dag (kleine marge van 3-5 dagen) voorspeld kunnen worden.

Ook kunt u diverse vragen stellen over zaken die om u heen een rol spelen. Als deze zaken zich binnen een tijdsbestek van ca. 1,5 jaar afspelen, dan kan hierover een antwoord worden verkregen. Voor gebeurtenissen die verder weg liggen, kunt u gebruik maken van een verlenging (u komt dan ca. 1 jaar later weer eens) of u maakt eventueel gebruik van een aanvullend consult.  

Totale voorbereidingstijd inclusief correctie + duur consult 2e horoskoop: tussen 8 en 12 uur

Naar boven

 

Verlenging van de horoskoop

Een verlenging is logischerwijze alleen mogelijk voor een uitgebreide (gecorrigeerde) horoskoop. Een verlenging op een  horoskoop uit het eerste consult zou geen zin hebben, omdat de onnauwkeurigheid van de horoskoop wordt “meegenomen” naar de toekomst. Een correctie is dus altijd noodzakelijk aan de hand van gebeurtenissen op datum.

U kunt wél een horoskoop uit het eerste consult “omzetten” in een uitgebreide horoskoop (ook na bijv. 1 jaar na het eerste consult), maar ook dan is een correctie nodig op de geboortetijd. Dit is wel wat lastiger voor u en mij, omdat dan weer het verleden kort besproken moet worden en de dingen op een rijtje moeten worden gezet, maar onmogelijk is het niet.

Een verlenging van uw horoskoop is dus de voortzetting van uw gecorrigeerde horoskoop voor de daaropvolgende periode van ca. 1,5 jaar. Meestal besluit u hiertoe nadat het eerste jaar voorbij is. U belt eenvoudig op of u stuurt mail en een nieuwe afspraak wordt gemaakt.  

U kunt ook een verlenging aanvragen voor een horoskoop die langer geleden gemaakt is, maar daar zit meer werk aan en alles moet opnieuw gemaakt en geactualiseerd worden. Voor verlengingen op een horoskoop die meer dan 4 jaar besproken is, geldt een hoger tarief, zie prijslijst.

De bestaande horoskooptekening  wordt vernieuwd voor de komende periode en nieuwe lijsten worden gemaakt die met u worden doorgesproken. Dit consult duurt ca. 1 à 1,5 uur en wordt ook weer opgenomen via een memorecorder. U kunt binnen twee dagen na het consult het MP3-bestand op een CD toegestuurd krijgen of via een speciale persoonlijke link downloaden op uw computer. In dit consult worden de laatste 1,5 jaar met u doorgenomen en uw lopende kwesties kunt u ter sprake brengen (of worden door mijzelf aangeroerd).  

Totale voorbereidingstijd verlenging + duur consult: ca. 4 uur

Naar boven

 

Horoscopen zonder consulten

Zoals u uit bovenstaande heeft begrepen komt er heel wat bij kijken om een horoskoop goed te bespreken, te corrigeren en de voorspellingen te maken.
Wanneer u dit niet wenst en u wilt gewoonweg een horoskooptekening bestellen met lijsten en grafiekjes, dan is dit ook mogelijk.

U geeft dan per mail of telefonisch op wat u wenst en na betaling van het bedrag ontvangt u een pakket met daarin:

·         Een horoskooptekening met nauwkeurige planeten en huizen

·         Een rapport met alle berekeningen

·         Een lijst met progressies voor de korte termijn (ca. 6 maanden)

·         Grafiekjes met de indeling van uw horoskoop naar de elementen Vuur, Aarde, Lucht en Water

·         Grafiekje met de indeling van uw horoskoop naar de hoedanigheden Hoofd, Vast en Beweeglijk

·         Grafiekjes met de indeling van uw horoskoop naar positieve en negatieve bezetting van dierenriemtekens

·         Grafiekjes met het verloop van de belangrijkste planeten voor de komende 20 jaar

Naar boven

 

Hoe bestelt u een consult of een horoskoop?

Wanneer u een consult wilt bestellen of een horoskoop zonder consult dan kunt u :

 • Per mail een afspraak maken

Daarbij geeft u op:

 • Uw geboortedatum
 • Uw geboorteplaats (bij een grote stad in welke wijk of randgemeente)
 • Uw geboortetijd (na opvragen bij Burgerzaken of bij uw familie)
 • Wat u precies wilt (voorlopige horoskoop, uitgebreide, verlenging, aanvullend consult, horoskoop zonder consult)

Samen met u wordt een datum afgesproken. Houd u rekening met een doorlooptijd van ca. 10-14 dagen. In de tussentijd dient uw betaling binnen te zijn. Per consult wordt uitsluitend 1 (één) horoskoop in behandeling genomen.  

In verband met Covid-19 worden alle consulten digitaal gedaan via een Skype- of Zoom-verbinding, naar keuze.
U ontvangt hiervoor een mail met een uitnodiging. U klikt op de link en de applicatie Skype of Zoom wordt opgestart op uw computer.
U dient echter wel de applicatie al eerder op uw computer te hebben geïnstalleerd, anders werkt hiet niet.
U bent dan direct verbonden met het consult. Een camera is niet noodzakelijk, maar u beslist zelf hierover. 
Via "screen-sharing" wordt uw horoskoop met progressies, aspectenlijst, etc. getoond.Kontaktgegevens:     

De heer J. Ligteneigen te Lelystad
stuur a.u.b een mail
Mail: JLigteneigen@hetnet.nl


Naar boven

 


Astrologisch programma Newcomb

Wanneer u al voldoende kennis heeft over astrologie, maar gewoon op zoek bent naar een goed en nauwkeurig programma om de Zon, Maan en planeten te berekenen, evenals de huizen van de horoskoop, voorspellingen op datum te berekenen, grafieken wilt hebben een mooie horoskooptekening wilt laten maken, dan is het zinvol om te overwegen om het programma Newcomb Versie-3, de nog grotere Versie-4 of de meest uitgebreide en mooiste Versie-5 aan te schaffen.

Enkele kenmerken van de programma's:

 • Zéér nauwkeurig over een groot tijdvak (20 eeuwen) tot op enkele boogseconden

 • Versie-3: tussen 500 en 2500 na Chr. nauwkeurig tussen 0,1 en 0,003 boogseconden.

 • Nette rapporten met standen van Zon, Maan en planeten en huizen.

 • 8 verschillende huizensystemen.

 • Declinaties, Breedte, Rechte Klimming.

 • Vaste Sterren met breedte, lengte, Rechte Klimming en Declinatie.

 • Mooie grafieken geldig tot 100 jarige leeftijd.

 • Schitterende horoskooptekening in kleur in 2 formaten, volledig instelbaar.

 • Veris-3: progressies in de buitenring mogelijk, ook voor transits of andere systemen.

 • Astro-Watch, u kijkt live naar de huidige planeten en huizen, werkt op de PC-klok.

 • Maak uw eigen efemeriden met de Efemeride-generator.

 • Vele tientallen instelmogelijkheden.

 • Diverse progressiemethodes (Solaar, Lunaar, Ingress, Gorter, Gieles, Traditioneel, Transits)

 • Versie-4: zeer groot onderdeel uurhoekastrologie, essentiële waardigheden, accidentele waardigheden, almuten,
  traditionele horoskooptekening, Hellenistische astrologie, Vaste Sterren met uitleg betekenis en plaatjes en astronomische informatie, 360 individuele graden van de zodiak volgens Charubel en LaVolasfera, Zonnestelsel overzicht voor alle planeten, 140 gratis uurhoekhoroskopen, moderne horoskooptekening met keuze voor planetoiden of diverse arabische punten, enkele Pars'en naar keuze te maken, 2 instructie-CDs met 14 uur beeld en geluid.

 • Altijd ondersteuning bij vragen of problemen m.b.t. het programma

 • Versie-5: De Constellaties en Vaste Sterren. Dit toont uw radixplaneten in de Constellaties en tussen de Vaste Sterren. U kunt ook uw progressieve planeten laten voortbewegen tussen de Constellaties en de sterren. Zeer mooi grafisch onderdeel, UNIEK voor een astrologieprogramma.

Als u bedenkt dat u voor een efmeridenboek met 50 jaren tabellen erin plus een huizentabellenboek al ruim 80 euro kwijt bent, dan zal het voordeel van een computerprogramma duidelijk zijn.

Het programma is volledig in eigen beheer gemaakt en is het product van 20 jaar kennis van astronomie en astrologie. Het programma wordt steeds fraaier gemaakt en nauwkeuriger, vanwege de persoonlijke  grote belangstelling voor planeetbeweging.

Uitgebreide informatie vindt u hier op deze website op de Produktenpagina.

Naar boven

   

Uurhoekastrologie 

Voor (bijna) elke vraag c.q. probleem is er een antwoord voorhanden via de Uurhoekastrologie. Om meer te weten over
deze ruim 2000 jaar oude vorm van astrologie, zie het informatiemateriaal uurhoekastrologie. Deze informatie bevat theorie van de
uurhoekastrologie, maar ook diverse praktische voorbeelden.

Voor een antwoord op uw vraag/probleem: formuleer uw vraag zo duidelijk mogelijk en stuur deze
per mail naar de auteur. De vraag kan over uzelf gaan of over iemand anders, liefst binnen de kring van
personen die u kent. Wanneer de vraag over iemand anders gaat, dient u de relatie van u tot die persoon
mede te delen in uw mail. Uw geboortehoroskoop dient er niet toe: uurhoekastrologie werkt met de stand van
de huizen en de planeten voor het moment dat de astroloog uw vraag gelezen en begrepen heeft.

Om misverstanden te voorkomen volgen hieronder enkele aanwijzingen voor de juiste wijze van vraagstelling voor een uurhoek.
Ook worden voorbeelden gegeven van vragen die niet via de Uurhoekastrologie kunnen worden beantwoord.

 1. Voorbeeld van een vraag die niet via de uurhoekastrologie kan worden beantwoord:
  "Zou u een uurhoek kunnen maken omtrent wat er te gebeuren staat in het jaar xxxx ?".
  Een dergelijke vraag valt onder een consult op basis van de geboortehoroskoop, zie elders op deze pagina.

 2. Voorbeeld van een vraag die niet via de uurhoekastrologie kan worden beantwoord:
  "Krijg ik een relatie?".
  Deze vraag is te vaag, te algemeen. De uurhoekhoroskoop zou een JA als antwoord kunnen geven, maar die relatie
  zou evengoed pas over 10 jaar kunnen komen en er is geen goed antwoord op de vraag mogelijk.

 3. Een betere vraag is dan:
  "Krijg ik een relatie in het jaar xxxx?".
  Nu wordt het jaartal genoemd (in de toekomst) en dus kan de uurhoekhoroskoop hierop het antwoord geven.
  De exact gestelde vraag geeft het mandaat voor het antwoord uit de uurhoekhoroskoop. Als het antwoord JA luidt,
  dan komt die relatie er in het gevraagde jaar xxxx. De uurhoek geeft geen verdere informatie over die relatie, hoe lang die
  relatie duurt of wanneer precies die relatie ontstaat. Soms kan dit uit de uurhoekhoroskoop gehaald worden, maar de
  timing-technieken binnen de uurhoekastrologie hebben geen graad van perfectie bereikt.

 4. Een bijna niet te beantwoorden vraag is:
  "Wanneer krijg ik een relatie?".
  De vraag impliceert dat er een relatie zal of moet komen, maar is dat wel zo? De uurhoekhoroskoop zou kunnen tonen
  dat er geen relatie komt, omdat de significators dit niet aangeven. Het antwoord zou dan kunnen luiden: "nooit".
  Als de significators in de horoskoop wél op een relatie duiden, dan is er een timing-techniek voorhanden die een mogelijk
  antwoord geeft. Maar deze techniek is verre van perfect, dit in tegenstelling tot de voorspellingstechniek van een
  geboortehoroskoop, zie elders op deze pagina. Zie ook de informatie over de uurhoekastrologie.

 5. Niet te beantwoorden vragen zijn ook de volgende, deze werden mij in één mail gesteld:
  "Wat is de beste tijd om een website te laten maken? Wie is de beste bouwer? Wanneer kom ik deze tegen?
  Wanneer zijn de planeten mij gunstig gestemd?"
  .
  Vraag-1 is te vaag, er wordt geen jaar of maand genoemd, de uurhoek kan dit niet beantwoorden. Vraag-2: een uurhoek
  kan nooit, maar dan ook nooit namen geven. Vraag-3 is te vaag, kan over 1 jaar zijn of 2 of 10 jaar of nooit.
  Vraag-4 is een onzinnige vraag, die zal nooit beantwoord kunnen worden. Planeten zijn iemand niet gunstig of ongunstig
  gestemd. Planeten trekken zich niets aan van iets of iemand, ze willen met die aardse ellende niets te maken hebben.

 6. De beste uurhoekvragen zijn die vragen die een Ja of een Nee opleveren. Een voorbeeld:
  "Kunnen wij op 3 oktober 2016 het proces van de aankoop contract winnen?".
  Deze horoskoop gaf een duidelijk JA en de argumentatie waarom kon worden gegeven.
  De vraagsteller bevestigde een half jaar later dat het bijna zo gegaan was als de uurhoek heeft aangegeven.

 7. Vragen over ziekten of aandoeningen zijn moeilijk te beoordelen.
  "Wat mankeer ik?". Deze vraag kan bijna niet worden beantwoord.
  Misschien mankeert deze persoon helemaal niets, maar voelt hij/zij zich langdurig ongemakkelijk. De uurhoekhoroskoop
  kan aangeven dat de persoon helemaal niet ziek is, dan is het antwoord "helemaal niets".
  Als de persoon wel degelijk ziek is, dan wordt het moeilijk om precies aan te geven wat hij/zij mankeert. Er zijn honderden 
  aandoeningen en ziekten en er is uit de uurhoekhoroskoop geen exact antwoord te geven welke ziekte of aandoening
  van toepassing is. Wel kan een redelijk nauwkeurige benadering worden gegeven, maar in algemene termen, gebruik makend
  van de kennis van de literatuur op het gebied van ziekten. Gevaar voor een verkeerde "diagnose" is natuurlijk aanwezig
  en er zou geen enkele astroloog moeten zijn die dit op zijn/haar geweten wil hebben.

 8. De uurhoekhoroskoop kan uitsluitend een antwoord geven op de exact gestelde vraag. Er kunnen in de horoskoop geen
  zaken worden bijgehaald die niet in de vraag liggen besloten, daarom geldt: de exact gestelde vraag geeft het mandaat voor
  het antwoord uit de uurhoekhoroskoop.

 9. U kunt geen meerdere vragen stellen die steeds weer een afgeleide zijn van de eerste vraag. Voorbeeld:
  (1) "Krijg ik een relatie dit jaar?", (2) "Is dat iemand uit het buitenland?", (3) "Heeft die relatie zelf ook nog een relatie?",
  (4) "Zal die relatie langdurig van aard zijn?"
  .
  Vraag-1 zal wel door de uurhoek aangegeven worden, misschien kan vraag-2 ook nog worden beantwoord, afhankelijk van
  de aard en plaatsing van de significator (planeet) in de uurhoekhoroskoop. Vraag-3 kan zeker niet meer worden beantwoord.
  Vraag-4 kan op zeker niet worden beantwoord op basis van de eerste gestelde vraag.

 10. De volgende vraag kan niet worden beantwoord:
  "Ik heb kort geleden een relatie ontmoet. Is dit de man voor de rest van mijn leven?".
  De significator (planeet) in de uurhoekhoroskoop die de relatie aanduidt kan wel bepaald worden, maar er is geen enkele
  indicatie mogelijk over de duur van die relatie, al helemaal niet voor de vage vraagstelling "voor de rest van mijn leven".

 11. Twee of meer verschillende vragen die niets met elkaar te maken hebben, krijgen elk hun eigen uurhoekhoroskoop, opgesteld
  voor de datum en tijd waarop die vragen zijn gelezen en begrepen. Het geldende tarief per uurhoekvraag is dan van toepassing.
  Vraag-1 kan gelezen en begrepen worden op dag-X, terwijl vraag-2 pas bewust later wordt gelezen (en begrepen). Dit wordt
  gedaan om niet exact dezelfde uurhoekhoroskopen te krijgen voor beide vragen.
  Het is dan beter dat u zelf die vragen één voor één op verschillende datums stelt, zodat ze dan sowieso op verschillende datums
  worden gelezen en begrepen. Dit geeft dan altijd verschillende uurhoekhoroskopen.

 12. Voor vragen over een veelheid van onderwerpen uit uw leven kunt u beter een persoonlijke horoskoop laten maken. Dit op
  basis van uw geboortegegevens. In een persoonlijk consult van ca. anderhalf uur kan zoveel meer worden behandeld. Voor één 
  enkele vraag is de uurhoekastrologie weer beter geschikt.

 

ALGEMEEN

 • Vragen die niet kunnen worden beantwoord via de uurhoekastrologie, krijgt u per mail beargumenteerd als reactie terug. 
  Een eventueel gestorte betaling voor die vraag krijgt u dan teruggestort.

 • Op basis van alle tot nu toe gestelde uurhoekvragen en de terugkoppeling daarop van de mensen, is het percentage 
  juist beantwoorden vragen ca. 95%. Dus Ja, heel af en toe zit er een onjuist beantwoorde vraag tussen, maar dat is in elk
  beroep van toepassing. Er worden soms fouten gemaakt en ook is de astrologie niet 100% onfeilbaar. Mensen zijn sowieso niet
  onfeilbaar, dus waarom zou dit van de astrologie en de astroloog geëist kunnen worden?

Met ingang van 1 januari 2020 gelden de volgende prijzen voor uurhoekvragen:   

De prijs bedraagt voor de analyse van uw uurhoekvraag 50,00 euro.

Dit geldt voor alle soorten vragen, dus privé, werk, financiële zaken, huisverkoop of -aankoop, belegingen, etc.


Gelieve het bedrag over te maken op rekeningnummer NL22INGB0005359262 t.n.v. J. Ligteneigen te Lelystad. 
Voor buitenland: BIC = INGBNL2A.

De beantwoording van uw vraag vindt vrijwel altijd plaats binnen 4 werkdagen na bijschrijving van het bedrag. 
U ontvangt het antwoord per mail met een bijgeleverde interpretatie voorzien van tekst en afbeeldingen in PDF-formaat, 
doorgaans tussen 3 en 5 bladzijden A4, afhankelijk van de complexiteit van uw vraag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In verband met Covid-19 worden alle consulten digitaal gedaan via een Skype- of Zoom-verbinding, naar keuze.
U ontvangt hiervoor een mail met een uitnodiging. U klikt op de link en de applicatie Skype of Zoom wordt opgestart op uw computer.
U dient echter wel de applicatie al eerder op uw computer te hebben geïnstalleerd, anders werkt hiet niet.
U bent dan direct verbonden met het consult. Een camera is niet noodzakelijk, maar u beslist zelf hierover. 
Via "screen-sharing" wordt uw horoskoop met progressies, aspectenlijst, etc. getoond.

TARIEVEN per 1 januari 2020

Dienst of product Prijs in € Verwijzing

Voorlopige horoskoop = 1e consult
1,5 tot 2 uur bespreking + horoskoop documenten

140,00    meer info

Correctie horoskoop (uit 1e consult) en uitgebreide horoskoop 
= 2e consult

1,5 tot 2 uur bespreking + horoskoop documenten


180,00
   meer info

1. Verlenging horoskoop (na 1e of 2e consult)  looptijd 1 à 1,5 jaar
2. verlenging horoskoop, indien meer dan 4 jaar na 1e of 2e consult

Ad-1: 100,00
Ad-2: 140,00
   meer info

Horoskooptekening met diverse lijsten en grafiekjes 
zonder consult

25,00    meer info

Uurhoekvraag analyse en beantwoording met uitvoerige verklaring op ca. 4 bladzijden A4, wordt per mail verstuurd

 € 50,00

  meer info
   

 

Naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

teller 

 

_______________________________________________

Pagina voor het laatst bewerkt op / Page maintained on:   14/08/2021