Curriculum Vitae

Algemene gegevens:
Naam: de Jong
Voornaam: Klaas-Willem
Titulatuur: ds. / dr. mr.
Geboortedatum: 19 augustus 1961
Geboorteplaats: Lichtenvoorde
Geslacht: man
 
Werkervaring:
2015-heden Docent kerkrecht aan de Protestantse Theologische Universiteit, parttime.
2009-2016 Predikant van de Protestantse Gemeente Vleuten - De Meern - Leidsche Rijn-Oost (Wijkgemeente Leidsche Rijn-Oost) (vanaf 2015: Protestantse Gemeente Leidsche Rijn), parttime.
2010-2015 Wetenschappelijk medewerker bij Van Kooten Advocaten te Utrecht-Montfoort, parttime.
2000-2009 Hervormd predikant van de Hervormde/Gereformeerde Gemeente Oudshoorn-Ridderveld (vanaf 2009: Protestantse Gemeente Alphen aan den Rijn - Oudshoorn/Ridderveld), fulltime.
1993-2000 Gereformeerd predikant van de SoW-gemeente 'Maranatha' Haarlemmermeer-Oost, parttime. Vanaf 1998 voorzitter van de classis.
1993 Opstellen van tentamens ten behoeve van de Stichting Open Theologisch Onderwijs (OThO) te Heerlen, parttime.
1991-1992 Studiesecretaris van de Stichting Open Theologisch Onderwijs (OThO) te Heerlen.
1987-1991 Predikant van de Gereformeerde Kerk te Oudega-Idzega c.a., parttime. In de classis: afgevaardigde Particuliere Synode, kerkvisitatie, voorzitterschap classis.
1985-1987 Uitgezonden als student door het ADB (Algemeen Diakonaal Bureau Leusden) naar de Budapesti Református Theologiai Akadémia in Hongarije.
1983-1985 Secretaris van de commissie Onderwijs & Onderzoek van de Theologische Hogeschool Kampen.
 
Overige functies en activiteiten:
2018-heden Lid redactie Deddens kerkrechtserie
2017-heden Lid coördinatietem onderzoeksnetwerk Recht en Religie
2017-heden Lid redactieraad NTKR Tijdschrift voor Religie en Recht
2016-heden Lid Generaal College voor de Kerkorde (PKN).
2016-heden Lid In Between, commissie/bestuur interimpredikanten binnen de BNP (secretaris) (zie: www.interimpastor.nl).
2016-2018 Docent kerkrecht voor de PKN-minor kerkelijk werkers (CHE/Windesheim).
2016-2018 Lid redactie (secretaris) Tijdschrift voor Nederlandse kerkgeschiedenis (zie ook: http://vnkonline.nl/orgaan/index.htm).
2010-2016 Lid initiatiefgroep/stichtingsbestuur Eredienst Creatief (zie: www.eredienstcreatief.nl).
1999-2016 Medewerker Christelijk Weekblad.
2011-2015 Bestuurslid Bond van Nederlandse Predikanten (sinds 2012 secretaris).
2004-2015 Begeleiding stagiaires van VU, PThU, NBI-Windesheim, Windesheim, CHE.
2011-2013 Lid organisatie najaarsstudiedag over missionair werk (vervolg PThU PAO-cursus 'De wind in de zeilen').
1998-2013 Lid redactie 'Dienstboek' en haar opvolger Werkgroep Eredienst PKN; vanuit redactie 'Dienstboek': werkgroep revisie 'Doop en Belijdenis' (1999-2003); vanuit redactie: werkgroep revisie hertaling klassieke gereformeerde formulieren vanwege de Gereformeerde Bond (2002-2004); vanuit redactie: commissie gereformeerde liturgie (2007-2011).
1994-2011 Organisator gemeentereizen naar Israël (4x), Turkije (2x), Egypte-Jordanië.
2000-2010 Tijdschrift Eredienstvaardig, 2000-2007: lid participantenraad; 2007-2010: lid stichtingsbestuur (secretaris).
1995-2010 Medewerker landelijk onderzoeksprogramma liturgiewetenschap.
2003-2009 Lid redactie Het Kerkblad. Regio Alphen aan den Rijn Protestantse Kerk in Nederland, vanaf 2004 hoofdredacteur.
2006-2007 Medewerker NCRV-project Digitale Dominee.
1999-2002 Secretaris van de Liturgische Kring, eindredacteur van het periodiek Lectiones.
1999-2000 Voorzitter kamerkoor 'Nos ta Canta' te Hoofddorp.
1993-1997 Deelname aan intervisiegroep van enkele collega's over met name homiletisch-liturgische kanten van het predikantswerk.
1989-1993 Lid STEGON-werkgemeenschap liturgiewetenschap (tot aan opheffing).
1988-1992 Bestuursactiviteiten in bezinningsgroep Samen Delen (lid, secretaris, voorzitter).
1988-1991 Deelname aan collegiale gespreksgroep 'Streekwerk' over uiteenlopende zaken betreffende het predikantswerk.
1984-1985 Mede-oprichter en redactielid van het hogeschoolblad Communiqué.
1984-1985 Mede-oprichter en deelnemer in organisatie van dagelijks middaggebed aan de Theologische Hogeschool.
1982-1985 Mede-oprichter en bestuurslid 'Liturgische Kring' aan de Theologische Hogeschool Kampen.
1982-1985 Lid organisatie wekelijks oecumenisch avondgebed in Kampen.
1980-1982 Bestuursactiviteiten in de afdeling Kampen van Amnesty International.
 
Opleiding:
2018 Vrije Universiteit, Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO, Senior Teaching Qualification)
2016 Vrije Universiteit, Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO, University Teaching Qualification)
2013-2015 Protestantse Theologische Universiteit: opleiding interim predikant
2002-2010  Open Universiteit Nederland: Bachelor en Master Nederlands Recht
2002-2012  KPV-training op Theologisch Seminarium Hydepark te Doorn (2002-2004) en aansluitende jaarlijks bijeenkomende intervisiegroep (2004-2012).
1996 Promotie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam (promotor: prof.dr. J.P. Boendermaker, copromotor: dr. J. Vree, referent: prof.dr. G. Heitink).
1985-1987  Uitgezonden door het ADB (Algemeen Diakonaal Bureau Leusden) naar de Budapesti Református Theologiai Akadémia in Hongarije.
1979-1985 Theologische Hogeschool (thans: Universiteit) Kampen A (stage: Hervormd Citypastoraat Utrecht; hoofdvak: dogmatiek, bijvakken: kerkbouw/kerkgeschiedenis en liturgiek).
1975-1979 St. Ludgercollege te Doetinchem (VWO, eindexamenvakken: Nederlands, Engels, Wiskunde I, Wiskunde II, Natuurkunde, Scheikunde, Grieks; als 8e vak t/m VWO 5: Duits; officieus in VWO 5 en 6: Latijn).
1973-1975 Christelijk Lyceum te Alphen aan den Rijn (afdeling gymnasium).
1968-1973 Da Costa School te Alphen aan den Rijn.
1967-1968 Gereformeerde Lagere School te Maasland.
 
Door de jaren heen  Losse cursussen, zoals homiletisch-liturgisch praktikum voor predikanten, tekstpresentatie in de liturgie, predikantenretraites, de missionaire cursus 'De wind in de zeilen' (2008-09) met aansluitend geregeld bijeenkomende intervisiegroep (2009-heden), 'Motiverende gespreksvoering' (2009-10), 'Skopus - Een plek onder de zon' (2010), 'Skopus - Vertrouwend onderweg' (2010), PThU - upgrade dogmatiek (2012), Workshop non-profitorganisaties en sociale media (2012), PThU - verdieping interim: groepsmediation (2016).