Schriftlezing: Spreuken 26: 18-28 en Efese 6: 10-20

Thema: De wapenrusting van God
Geluidsfragment - Zijdekerk - BoskoopWapens, wapenrusting, geweld, dood en verderf … . Ik kan me voorstellen dat de eerste associaties bij het thema niet positief zijn. Natuurlijk, het gaat om een gééstelijke wapenrusting, maar toch … . We worden op zich al voldoende geconfronteerd met de agressieve kanten van het leven: computerspelletjes, TV-series, berichten in de krant. Een mens van 18 jaar heeft volgens onderzoek gemiddeld meer dan 13.000 doden ten gevolge van (gefingeerd) geweld gezien op TV. Dat is nogal wat. Tegelijk, we beseffen maar al te goed dat ook een christen zich soms moet verweren tegen allerlei invloeden van buiten. Hoe zit dat met het dragen van een kruisje door die conducteur in het Amsterdamse OV? De jurist kan daar wellicht heel genuanceerd naar kijken, maar wat moet een mens met dit soort tegenstand? Welke wapens heeft hij dan in handen?

Paulus omschrijft de tegenstand als een verleiding van de duivel. De wapenrusting is nodig om daar tegenop gewassen te zijn, om zich staande te kunnen houden. Met andere woorden: het gaat primair om een defensieve, verdedigende houding! De gedachte aan de duivel maakt het overigens voor ons niet per definitie gemakkelijker. Wat of wie is de duivel? Het is goed te beseffen dat wij in de Apostolische Geloofsbelijdenis niet zeggen te geloven ín de duivel. Geloof in God, daar gaat het om, dat staat centraal. De duivel kan als het ware nog niet in zijn schaduw staan. Verder is het goed te beseffen dat de duivel in de Bijbel nauwelijks een concreet gezicht krijgt. Als dat al gebeurt – bijvoorbeeld in Genesis 3 – dan in de gestalte van een dier, een slang. Niet meer! Intussen maakt Paulus ons duidelijk dat er machten in ons leven werken, waarop we geen vat hebben. Ze zijn niet van vlees en bloed. Het zijn niet de mensen zelf. Dat kán helpen, troosten zelfs, als een ander jou bijvoorbeeld kwetst. Je kunt je dan heel makkelijk verliezen in boosheid, in haat zelfs … .

Wat doet de duivel, letterlijk de uiteenwerper? Hij haalt mensen bij God wet, bij hun geloof, bij hun medemens vandaan. Hij bevordert verwijdering. Denk aan de ‘klassieker’ in het boek Genesis. God zegt: van alle bomen mag je eten, behalve van die ene … . De duivel suggereert: God heeft zeker gezegd, dat je van geen enkele boom mag eten … . Dat is een karikatuur! God wordt hier de God van het opgeheven vingertje, van het ‘je mag niet’. De duivel vertekent het beeld van God, van een heel royale God naar een heel bekrompen klein mannetje. Zo dreigt hij een wig tussen de vrouw en haar man, tussen de mens en God. Hij splijt wat bij elkaar hoort. Hij zaait verwarring. Verleidingen … . Eén leugentje om bestwil, wat geeft het toch ook eigenlijk?

Bekleed u dan met de wapenrusting van God. Eerder heeft Paulus gezegd: bekleed u met de nieuwe mens, bekleed u met Jezus Christus. Dat geeft al een richting aan, hoe wij naar deze wapenrusting hebben te kijken. Jezus heeft immers gezegd: ‘wie naar het zwaard grijpt, zal door het zwaard omkomen’. Over Jezus is geschreven: ‘Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet. Hij deed zijn mond niet open.’ Waar de duivel scheiding brengt, zegt Paulus van Hem dat Hij bij elkaar brengt, één maakt, Jood en Griek. Hij slaat een brug. Hij verbindt. Dat is bepaald niet vanzelfsprekend! Het is veel makkelijker ruzie te maken, afstand te houden, niet te praten, dan tot elkaar te komen, vrede te stichten. Neem iemand in gedachten aan wie u een hekel heeft, op wie u boos bent, die u gekwetste heeft; bedenk dan wat er moet gebeuren om daarin verandering te brengen … . Zo stond God tegenover deze wereld … . Wat heeft het Hem gekost?!

De wapenrusting van God, het kleed van Christus, biedt een ontwapenend beeld. Het is nog maar de vraag of we ons daarin zo zonder meer veilig zouden voelen … .

De ordel. Het begint met de gordel. Bij de gordel hoort het werkwoord aangorden. Iedereen droeg in die tijd een wijd en lang onderkleed. Daar kon je maar al te gemakkelijk over struikelen. De gordel staat er niet voor niets als eerste. De gordel, het aangorden, hoort bij de voorbereiding. De gordel staat voor de waarheid, voor Gods waarheid. Concreet betekent het dat we ons richten op Jezus Christus, op Zijn woorden, op Zijn daden, op Zijn lijden en sterven voor ons.

Het harnas. Het tweede element van de wapenrusting is het harnas. Het harnas beschermt, het zit ons dicht op de huid, het beschermt de tere delen, met name ook ons hart. Het harnas staat voor gerechtigheid. Gerechtigheid is dat doen wat er van je wordt verwacht, op de juiste tijd en de juiste plaats. Mensen zeggen wel eens van zichzelf dat ze een groot rechtvaardigheidsgevoel hebben. Vaak doelen ze als je doorpraat toch op rechtvaardigheid voor zichzelf, met zichzelf als maat. Maar dat harnas, hoe dicht het ons ook op de huid zit, is iets van buiten dat ons beschermt. Als de vijand de brandende pijlen op ons afstuurt, als die ons raken, dreigen te raken, als we overstag gaan, ons laten verleiden, dan is daar toch de reddende gerechtigheid van Christus. Die zekerheid, dat vertrouwen, dat maakt vrij in de strijd.

De sandalen. Vervolgens komt het aan op de sandalen. Dat zijn niet zomaar sandalen. Het zijn de sandalen van het evangelie van de vrede. De sandalen brengen ons naar de ander toe. Ze verbeelden de intentie van de vrede, van het bruggen slaan. Opnieuw komt de gestalte van Jezus Christus tot ons, ‘Hij is onze vrede’ (zo schrijft Paulus). Waar de duivel uiteen rukt, brengt Hij samen. Dat is het wat ons vooruit brengt.

Het schild. Daarna is er het schild. Het schild beschermt. Vaak werd het metalen raamwerk van het schild bespannen met nat gemaakte dierenhuiden. Dat doofde de brandende pijlen van de tegenstander. Het schild staat voor het geloof. Het schild is er vooral voor om de overblijvende zwakke plekken van het lichaam te beschermen. Iedereen heeft van die zwakke plekken. Een minderwaardigheidsgevoel bijvoorbeeld, omdat je als kind altijd op een wat denigrerende manier benaderd bent. Verdriet om een geliefde die er niet meer is en die je niet vergeten kunt én wilt. Het schild vertelt je dan: je hoeft er niet aan toe te geven, er is een beschermende kracht, Eén die voor jou in staat.

De helm. Het vijfde element is de helm, de helm der verlossing. Dat is een oudtestamentisch beeld. God bekleedt zich volgens Jesaja met de helm van het heil om de zonde te bestrijden van Zijn eigen volk en van diens vijanden. In het Nieuwe Testament krijgt dat de gestalte van Jezus Christus, de liefde in al Zijn verschijningsvormen, liefde die heelmaakt.

Het zwaard. Tot slot, op de laatste plaats, niet voor niets op die laatste plaats, het zwaard. De voorgaande attributen hebben vooral een defensief karakter. Het zwaard is het enige dat offensief, aanvallend is. Paulus had ook de speer of de pijl en boog kunnen noemen, maar die noemt hij niet. Hij legt alle accent op de verdediging, het staande houden. Maar zelfs dit enige aanvalswapen heeft in de aanval maar een beperkte werking. Het is naar alle waarschijnlijkheid maar een klein zwaard, een flinke dolk. Het zwaard is de Geest, het Woord. Beide zijn onzichtbaar, een trilling van de lucht, wind. Als Jezus de woestijn ingaat, als Hij dan verzocht wordt, dan vertrouwt Hij op de ingeving van de Geest. Zo weet Hij wat Hij zeggen moet. In feite wordt de aanval ons uit handen genomen. Het vertellen, het verkondigen van het evangelie, dat is eigenlijk het enige, dat proclameren wat ons in feite ter hand gesteld is, aangereikt.

Dit is de wapenrusting van God. Van God! Niet van ons. Wij hebben het niet in de hand. Daarom verbindt Paulus dit alles met het gebed, het aanhoudende gebed. Alleen zo zullen we het kunnen, zullen we de strijd uit handen durven geven … . Toen ik begon dacht ik, dat Paulus ons zou laten zien, welke wapens wij niet allemaal in huis hebben, hoe wij ons in een woelige wereld te weer kunnen stellen … . Maar de spits ligt daar juist niet, niet in onze strijd. Het gaat om Gods strijd … . Paulus roept ons op: laat God Zijn werk doen.

Woerdenpetruskerk/20100725

De gesproken preek downloaden?
Klik op onderstaande afbeelding.
Geef de locatie aan waar het bestand moet worden opgeslagen.
NB: Het downloaden kan enige tijd kosten (7.4 Mb).
Klik hier voor downloaden!
Als u de preek gedownload hebt, klikt u op het desbetreffende bestand en kunt u de preek op uw eigen PC of MP3-speler beluisteren.http://www.kwdejong.info


Print deze pagina

© 2010, KWdJ