Schriftlezing: en in Jezus

Thema: Handelingen 4: 8 12; Jozua 1: 1 3; Zacharia 3: 1 5Samenvatting van de preek:

De preek is de vierde in een meerjarige reeks over de Apostolische Geloofsbelijdenis. De eerste drie werden in de zomer van 2004 gehouden.

Ik geloof in God de Vader en in Jezus . Eigenlijk is het wat vreemd om apart stil te staan bij Jezus. Als het goed is, klinkt op een of andere manier iedere zondag Zijn naam. Geregeld lezen we uit het evangelie en daarmee over Hem. Het lijkt daarom wat overbodig om apart een preek te wijden aan Jezus, aan Zijn naam. Of komt die indruk voort uit een zekere verlegenheid als het om Jezus gaat? Op de omslag van een recent boek las ik: Jezus dat is voor velen geen boeiend thema meer. De beelden die men van Hem kent, zijn te vaag, te onduidelijk, te weinig van deze wereld. Als ik eenieder die dit hoort of leest, vraag om Jezus te typeren, om zijn of haar relatie tot Jezus te schetsen, dan zou menigeen aarzelen. Bij alles wat ik gelezen en geleerd heb, zette het thema mij tenminste weer even aan het denken. Of het nu gaat om klassieke titels als priester, koning en profeet, of moderne omschrijvingen als voorbeeld, wijsheidsleraar of zelfs revolutionair, het is nog niet zo eenvoudig om te stellen: dt is Hij, z is Hij. We weten het niet zo goed. Maar ook: we zouden Hem makkelijk tekort doen!
Stel dat Hij vanmorgen heel concreet bij ons te gast zou zijn, dat we een direct gesprek zouden kunnen voeren, hoe zou dat dan verlopen? We zouden het kunnen hebben over het grote nieuws, over de aanslagen in Londen en Egypte, over de verwarring en de angst. We zouden de honger in Niger aan de orde kunnen stellen, de onwil om te luisteren naar de stemmen van hen die het allemaal allang zagen aankomen. Het zou kunnen gaan over het kleine nieuws; klein, persoonlijk, maar vaak wel zo ingrijpend en indrukwekkend: de ziekte die zojuist ontdekt is, de goede vrienden die gaan scheiden en van wie u dat nu nooit gedacht had, de ruzie met een bekende en de spijt over de dingen die u over en weer gezegd hebt. In alle gevallen gaat het over uw en mijn angst, boosheid, onmacht. Wat betekent het dan te zeggen: ik geloof in Jezus? Wat heeft Hij ons dan, in dat concrete gesprek, te zeggen? Hoe komt Hij over?

Jezus. Wij staan niet of nauwelijks stil bij die naam op zich. In de tijd van Zijn geboorte was het een heel gewone jongensnaam. Net als Sem, Thomas en Tim tegenwoordig hoorde het in de Top 10 van jongensnamen. Op zich hoorde niemand toen iets bijzonders in die naam. Zoals wij niet direct iets achter onze achternamen zoeken. De Bakker: de kans is groot dat de betrokkene geen bakker is. Zwart: de naamdrager is niet donker van huidskleur, verdient zijn geld zoals dat hoort. Van den Bosch: ze is ergens in Noord-Holland geboren, heeft niets met de hoofdstad van Brabant te maken. Soms kan de eigenlijke betekenis van de naam toch nog even pregnant naar voren komen. Als de Bakker wl bakker is en dat in een reclameslogan gebruikt wordt: De Bakker w bakker! Iets dergelijks gebeurt met de naam Jezus. Het is een gewne jongensnaam, maar wel een naam die van Godswege gegeven is (u zult Hem de naam Jezus geven ), en daarmee een bijzondere naam! Jezus, dat is: de Heer redt. Dat zit m in Zijn genen, dat is Zijn opdracht: redden.
Dat redden wordt gellustreerd door twee mannen die in het Oude Testament de naam Jezus, Jozua, Joshua hebben gedragen: Jozua, de leider van het volk bij de intocht in het beloofde land; Jozua, de hogepriester die het volk voor-ging na de ballingschap en hielp bij de wederopbouw. We zullen nog iets nader naar het leven van deze beide mannen kijken.
We beginnen met Jozua, de zoon van Nun. Hij behoorde tot de twaalf verspieders van het beloofde land. Dat werd een overweldigende ervaring. Samen met Kaleb is hij onder de indruk, zo schitterend, zo rijk is dit land. Dit s het beloofde land. De anderen zien dat ook, maar zij twijfelen sterk. Veel meer dan Jozua en Kaleb hebben zij oog voor de gevaren: het land is vol, de steden zijn sterk, de mensen zijn reusachtig groot. Zij kijken naar zichzelf, naar hun vrouwen en kinderen. Zij weten zeker: dit kan nooit (!) goed gaan. Kunnen wij dit wel, is dit wel voor ons, zullen we niet ten onder gaan? Het land is zo groot, zo onbekend . Wat zullen we tegenkomen? Het is niet te overzien. Maar dan gaat uiteindelijk Jozua voorop. Zijn naam zegt het al: de Hr redt. Laat je niet in een hoekje duwen, waar het benauwd is, waar je geen adem kunt halen, waar je alleen overblijft met jezelf . Vertrouw op de Heer! Ik moet denken aan het werk van moeder Teresa in Calcutta, een enorme stad met gigantische problemen. Onbegonnen werk. Tientallen redenen om te blijven zitten, niets te doen, maar onder dat adagium, Jezus, Joshua, de Heer redt, is zij gewoon maar ergens begonnen .
De tweede Jozua is hogepriester. Hij behoort tot de ballingen die terugkomen uit Babel, terug naar hun eigen land, het beloofde land. Dat vraagt enorm veel inzet in het bouwen van huizen, in het bewerken van de akkers, in de sociale structuur, alles in geloof en vertrouwen. Hij en het volk richten zich op de toekomst. Maar de ballingschap, het verleden, blijft ze niet in de koude kleren zitten. Zij, hun ouders, hun voorouders hebben traumatische ervaringen opgedaan. Wat hebben we fout gedaan? Waar hebben we het aan te danken dat wij zijn blijven leven? Alles verandert, maar de vragen blijven. Zo ziet de profeet Zacharia Jozua in een visioen in oude, versleten, vuile kleren staan tegenover God. Hij moet van de schuld van het verleden gereinigd worden voor hij als priester rein tegenover God kan staan. Het volk moet van schuld gereinigd worden voor het verder kan gaan, voor God met hen verder kan gaan. Ik moet denken aan een man die in de gevangenis gezeten heeft, voor verschillende diefstallen is veroordeeld, voor gebruik van geweld zelfs. In de periode van gevangenschap heeft hij eindeloos in een kringetje rondgedraaid, waar is het misgegaan, wat had ik anders kunnen/moeten doen? Hij heeft vergeving gezocht bij God, hij heeft mensen gevraagd wat hij kon doen om de kloof te dichten .
Jezus. Hij draagt dit alles van deze beide voorgangers met zich mee, als een belofte. Z gaat God reddend met mensen om. Z vergeeft Hij, neemt Hij de last van de zonde van mensen af. Z benadert Hij mensen, die afgeschreven zijn. Z geneest Hij mensen, die door ziekte geen enkel perspectief meer over hebben.
Met de naam van Jezus gaan de discipelen op pad, de wereld in. Zij vertrouwen op Hem, op God. De gebeurtenissen waaraan zij deel hebben roepen soms vragen op, met name waar het genezing betreft. Dat heeft voor ons toch iets zeldzaams, iets uitzonderlijks. Dat Jezus het kon, dat we het nu zo niet of nauwelijks mee maken, dat is al niet makkelijk te accepteren. Maar dat de discipelen, mensen, het ook konden, deden, dat is veel moeilijker te verstaan. Het is zinvol om het breder te verstaan. De naam van Jezus brengt niet alleen genezing, maar ook verandering, vernieuwing. Waar het gaat om terreur, om schrijnende armoede, eenzaamheid. Iemand schreef eens op een schutting: Jezus redt. Een ander vulde aan: t niet. Waarop weer een ander toevoegde: alleen. Jezus redt t niet alleen. Jezus redt! Soms gebeurt t, dat iemand geloof zoekt, Jezus, God vindt, tot geloof komt, veranderingen ervaart in zijn leven. Soms komt het op ons aan, zoals het eens op de discipelen aankwam, om de weg die Jezus ging te gaan, Hem in woord en daad te volgen. In de jaren zeventig verscheen een boekje onder de titel Wij zijn niet machteloos. Het stond vol van voorbeelden waaruit bleek dat dingen knnen veranderen, dat wj dingen kunnen veranderen.
Nu roept de naam van Jezus nog wel n vraag op. Petrus zegt: er is niemand anders, in wie wij behouden worden. Het is nog niet zo moeilijk te erkennen dat Jezus uniek is. Elk mens is uniek. Maar kan Hij exclusief aanspraak maken op redding, d ultieme redding? Onze blik is breed. Velen aarzelen. Andere godsdiensten hebben toch ook hun goede kanten, hun toegewijde volgelingen?! En het christendom is toch ook niet altijd voorbeeldig geweest, er zijn oorlogen geweest, mensen vervolgd . Ik zou zeggen: kijk en vergelijk. Kijk wat elke godsdienst te bieden heeft, vergelijk dat met wat het christelijk geloof te bieden heeft. Niemand kan ontkennen, dat er verschil is, dat er wezenlijke verschillen zijn ten aanzien van de weg die ten leven leidt, naar God leidt. k zoek de redding bij Jezus Christus als de Zoon van God, die voor ons in kruis en opstanding de weg naar het hemels Koninkrijk heeft vrijgemaakt, ons daarop is voorgegaan.

Als Jezus concreet te gast zou zijn vanmorgen, wat zou Hij zeggen over het grote en het kleine nieuws van deze week? Ik zie dan een gewone mansgestalte voor me, iemand met een krachtige uitstraling zoals dat dan zo mooi heet en woorden die iets den. Ik denk dat hij bij en voor alles zou vragen: Vertel eens, waar ben je bang voor? Wat kan er nu eigenlijk gebeuren? Natuurlijk je kunt zelf gewond raken, of erger nog . Bevolkingsgroepen kunnen tegen elkaar opstaan. Maar als je gelooft zoals ik geloofd hebt, vastgehouden heb aan Mijn overtuiging dat Gods liefde lles overwint, als je zo gelooft, vertrouwt . Ik zeg niet dat het dan ineens allemaal makkelijk is, dat alle problemen verdwijnen als sneeuw voor de zon, dat aanvechting en twijfel in een keer weg zijn . Ik wt dat het niet eenvoudig is de weg naar het kruis was lang, de pijn was groot maar Ik heb er teneinde toe op vertrouwd dat ik niet losgelaten zou worden . Juist vanuit dat rotsvaste vertrouwen, vanuit dat intense geloof ben ik opgestaan, heeft God mij opgewekt . De Heer redt. k red.

Alphendebron/050724


De gesproken preek downloaden?
Klik op onderstaande afbeelding.
Geef de locatie aan waar het bestand moet worden opgeslagen.
NB: Het downloaden kan enige tijd kosten (4.9 Mb).
Klik hier voor downloaden of beluisteren!
Als u de preek gedownload hebt, klikt u op het desbetreffende bestand en kunt u de preek op uw eigen PC beluisteren.http://www.kwdejong.info


Print deze pagina

2005, KWdJ