†††††††††††††††††† I N H O U D

 

1.††††††††††††††† Inleiding

 

 

A††††††††††††††† IN HET SPOOR VAN DE GEREFORMEERDE TRADITIE

 

2.††††††††††††††† Naar de 'aloude' Liturgie (1817 - 1869)

2.1†††††††††††† De besluiten van de algemene synode van de Nederlandse Hervormde Kerk in 1817

2.2†††††††††††† De keuze van de afgescheidenen voor de 'aloude' Liturgie (1834-1839)

2.3†††††††††††† Toenemende vrijheid in de Nederlandse Hervormde Kerk

2.4†††††††††††† Nadere bepaling van normen voor de inrichting van de eredienst door de Christelijk(e) Afgescheidenen (1839 - 1869)

2.5†††††††††††† Conclusies

 

3.††††††††††††††† Volgens de 'kerkelijke' Liturgie (1869 - 1892)

3.1†††††††††††† Oorsprong en ontwikkeling van het gedachtengoed van A. Kuyper(tot 1886)

3.2†††††††††††† Doorwerking van Kuypers ideaal in de Nederduitsche Gereformeerde Kerken (1886 - 1892)

3.3†††††††††††† Mislukte pogingen tot vernieuwing in de Christelijke Gereformeerde Kerk (1869 - 1892)

3.4 ††††††††††† Conclusies

 

4.††††††††††††††† De 'aloude' of de 'kerkelijke' Liturgie? (1892 - 1911)

4.1†††††††††††† Spanningen tussen het aloude en kerkelijke karakter van de Liturgie

4.2†††††††††††† Kuypers laatste inzet voor een kerkelijk vastgestelde Liturgie

4.3†††††††††††† Conclusies

 

††††††††††††

5.††††††††††††††† Vernieuwing omwille van de eenheid (1911 - 1933)

5.1†††††††††††† Onvoldoende draagvlak voor liturgische vernieuwing (1911 - 1914)

5.2†††††††††††† Verbreding van het draagvlak (1914 - 1920)

5.3†††††††††††† Grenzen (1920 - 1923)

5.4†††††††††††† Vernieuwingen buiten de synode om (1923 - 1930)

5.5†††††††††††† Vernieuwing omwille van de eenheid (1930 - 1933)

5.6†††††††††††† Conclusies

 

6.††††††††††††††† De grenzen van de Gereformeerde eredienst bereikt (1933 - 1956)

6.1†††††††††††† Aanzetten voor een nieuwe psalmberijming en toenemende interesse voor liturgische vraagstukken (1933 - 1946)

6.1.1††††††††† De toenemende invloed van de liturgische beweging in de Nederlandse Hervormde Kerk en Haspers eerste psalmberijming

6.1.2††††††††† Gereformeerde belangstelling voor Haspers psalmberijming en de liturgische profilering van K. Dijk


6.2†††††††††††† Pogingen tot samenwerking (1946 - 1956)

6.2.1††††††††† Liturgische vernieuwing in andere protestantse kerkgenootschappen

6.2.2††††††††† Van een Gereformeerde naar een interkerkelijke psalmberijming

6.2.3††††††††† Verdere openingen voor samenwerking

6.3†††††††††††† Conclusies

 

 

B††††††††††††††† OP HET SPOOR VAN DE OECUMENE

 

7.††††††††††††††† Herwaardering van de Gereformeerde eredienst (1956 - 1957)

7.1†††††††††††† Herwaardering van de Gereformeerde eredienst

7.2†††††††††††† De oorsprong van de Gereformeerde Werkgroep voor Liturgie

7.3†††††††††††† De oprichting en het doel van de Gereformeerde Werkgroep voor Liturgie††††††††††††

7.4†††††††††††† Reacties op de Gereformeerde Werkgroep voor Liturgie

7.5†††††††††††† Conclusies

 

8.††††††††††††††† Groeiende steun voor heroriŽntatie (1957 - 1962)

8.1†††††††††††† HeroriŽntatie in de Nederlandse Hervormde Kerk

8.2†††††††††††† De historisch-oecumenische oriŽntatie van de Gereformeerde Werkgroep voor Liturgie

8.3†††††††††††† De houding van de synode van Utrecht 1959-60 met betrekking tot veranderingen in de kerken

8.4†††††††††††† Nadere uitwerking van de historisch-oecumenische oriŽntatie door de Gereformeerde Werkgroep voor Liturgie

8.5†††††††††††† De vragen uit de kerken en de reactie van de synode van Apeldoorn 1961-62

8.6†††††††††††† Conclusies

 

9.††††††††††††††† Oecumenische orde op liturgische zaken (1962 - 1966)

9.1†††††††††††† Liturgische vernieuwing in andere kerkgenootschappen

9.1.1††††††††† De Rooms-Katholieke Kerk

9.1.2††††††††† De Nederlandse Hervormde Kerk

9.2†††††††††††† Studie en experiment in de Gereformeerde Kerken

9.3†††††††††††† Oecumenische orde op liturgische zaken: naar de synode van Middelburg 1965-66

9.4†††††††††††† Conclusies

 

10.†††††††††††† Consolidatie ondanks nieuwe vragen (1966 - 1970)

10.1†††††††††† Liturgische vernieuwing in andere kerkgenootschappen

10.1.1††††††† De Rooms-Katholieke Kerk in Nederland

10.1.2††††††† De Nederlandse Hervormde Kerk

10.2†††††††††† Gereformeerde reacties op de synode van Middelburg (1965-66)

10.3†††††††††† De eigen weg van de Gereformeerde Werkgroep voor Liturgie

10.4†††††††††† Consolidatie op de synoden van Amsterdam 1967-68 en Sneek 1969-70

10.5†††††††††† Conclusies

 

11.†††††††††††† Toenemende pluriformiteit (1970 - 1974)

11.1†††††††††† De bemiddelende en stimulerende rol van G.N. Lammens

11.2†††††††††† Aanvaarding van liturgische pluriformiteit door de synoden van Dordrecht 1971-72 en Haarlem 1973-75

11.3†††††††††† Conclusies

 

12.†††††††††††† Vernieuwing in oecumenische verbanden (1974 - 1978)

12.1†††††††††† Het einde van een specifiek Gereformeerde benadering van de liturgie

12.2†††††††††† Vernieuwing in zo breed mogelijke samenwerkingsverbanden

12.3†††††††††† Naschrift: de belangrijkste liturgische ontwikkelingen in de Gereformeerde Kerken vanaf 1978

12.4†††††††††† Conclusies

 

13.†††††††††††† Terugblik en vooruitzicht: ordening van dienst

 

 

ZUSAMMENFASSUNG

 

BIJLAGEN

A1††††††††††††† Overzicht van het onderwijs in de liturgiek aan de Theologische School (Hogeschool) te Kampen (1854 - 1978)

A2††††††††††††† Overzicht van het onderwijs in de liturgiek aan de Vrije Universiteit te Amsterdam (1880 - 1978)

B††††††††††††††† Overzicht van de generale deputaatschappen met een liturgische opdracht

B1††††††††††††† Opsomming (1899 - heden)

B2††††††††††††† Schema (1933 - heden)

C††††††††††††††† Stellingen bedoeld als bouwstenen voor het Rapport eredienst (...) 1965 (1962)

D††††††††††††††† Overzicht van formulieren en orden voor de kinderdoop (1897 - 1974)

E†††††††††††††††† Overzicht van vragen voor het afleggen van openbare geloofsbelijdenis

F†††††††††††††††† Vergelijkend overzicht van de avondmaalsviering in de synodaal vastgestelde orden van dienst (1966 - 1981)

 

BRONNEN EN LITERATUUR

 

BEKNOPT ZAKENREGISTER

 

REGISTER VAN PERSOONSNAMEN