BRONNEN EN LITERATUUR

 

 

Ongedrukte bronnen

 

De geraadpleegde bronnen zijn doorgaans globaal omschreven, waar aanwezig is een lijst- of inventarisnummer opgenomen.

 

Algemeen Rijksarchief ('s-Gravenhage), Tweede Afdeling:

+    Archief Nederlandse Hervormde Kerk,

-     Algemeene Synode,

428             ingekomen stukken 1816 (O. Repelaer van Driel aan de Alg. Chr. Synode d.d. 26 juli 1816);

-     Raad voor de Eredienst,

2, 3, 5, 6     diverse stukken van de Raad voor de Eredienst (1956 - 1971);

10               notulen van de gezangencommissie (1952 - 1969);

12               verdere stukken betreffende de gezangencommissie (1969);

48              notulen interkerkelijke werkcommissie voor de psalmberijming (1953);

49               notulen interkerkelijke commissie voor de psalmberijming (1953);

30               archief van de redactie van Kerk en Eredienst (met name 1958);

69               notulen van de Liturgische Kring (boek 1945 - 1965).

 

Archiefdienst van de Gereformeerde Kerken in Nederland te Leusden:

+    Archief deputaatschap kerkopbouw,

-                        notulen van het deputaatschap (1961);

-                        notulen van de sectie kerkbouw (1962 - 1969).

+    Collectie geluidsbanden,

-                        bandopname van de viering van het eerste lustrum van de Gereformeerde Werkgroep voor Liturgie op 18 november 1961.

 

Gemeentearchief Aalten:

+    Archief Classis Zutphen van de Gereformeerde Kerken in Nederland,

-                        notulen van de classis en bijbehorende stukken (1959 - 1963).

 

Gemeentearchief Amsterdam:

+    Archief Gereformeerde Kerk Amsterdam-Zuid (1887 - 1925),

-                        notulen van de kerkeraad (boeken 1915 - 1917, 1917 - 1920, 1920 - 1923, 1923 - 1925).

+    Archief Classis Amsterdam van de Gereformeerde Kerken in Nederland,

293, 294            notulen van de classis (boeken 1912 - 1924, 1924 - 1945).

 

Gemeentearchief Haarlemmermeer (Hoofddorp):

+    Archief Gereformeerde Kerk Haarlemmermeer-Oostzij (1856 - 1945),

21                      concept-reglement (1864).

 

Gemeentearchief Kampen:

+    Archief De Cock,

74                      collegedictaat over de liturgiek (afgekort: Dictaat De Cock).

+    Archief Theologische Hogeschool (Universiteit) Kampen,

H-87-107          Archief Kring van Belangstellenden in de Verrij­king van ons Kerkgezang;

I-9                     bijlagen tot de handelingen der curatoren.

 

Gemeentearchief Rotterdam:

+    Archief Classis Rotterdam van de Gereformeerde Kerken in Nederland,

-                        notulen van de classis (boek 1892 - 1899).


Gereformeerde Kerk Heemstede:

+    Archief,

-                        notulen van de kerkeraad (boek 1960 - 1963).

 

Gereformeerde Kerk Winterswijk:

+    Archief,

K 518-15          notulen van de kerkeraad (boek 1957 - 1962);

K 519-16          notulen van de kerkeraad (boek 1962 - 1967).

 

Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) Capelle a/d IJssel:

+    Archief,

-                        notulen van de kerkeraad (boek 1893 - 1896).

 

Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protes­tan­tisme (1800 - heden) te Amsterdam:

+    Archief Brummelkamp,

10                      stukken van J.C. Brummelkamp-Esser met betrekking tot de Kring van Belangstel­lenden in de Verrijking van ons Kerkgezang.

+    Archief Hasper,

429                    knipsels;

436-487            Archief Stichting tot Verbetering van het Psalmgezang in de Gereformeerde Kerken in Nederland.

+    Archief (A.) Kuyper,

5819                  F.L. Rutgers aan A. Kuyper d.d. 30 mei 1896;

E 1a, 2              manuscript artikelen XCIV-XCVII, CIV-CIII en CXXIII-CXXIX voor Onze Eeredienst;

F 1                    contracten (contract tussen J.H. Kok en A. Kuyper d.d. 26 juni 1911; verklaring J.H. Kok d.d. 1 juli 1913 betreffende de uitgave van Onze Eeredienst);

      G 7, 4                manuscript artikelen LXXX en LXXXI voor Onze Eeredienst.

+    Archief Milo,

-                        brieven en persoonlijke aantekeningen met betrekking tot de Stichting Psalmge­zang (1946 - 1954);

-                        verslag van de (eerste) bijeenkomst van de Reformatorische Werkkring voor de Liturgie d.d. 3 juli 1946.

+    Collegedictaten Vrije Universiteit,

1                        P. Biesterveld, Dictaat Liturgiek, opgetekend door student W.L. Korfker.

 

Liturgische Kring te Amsterdam:

+    Archief,

-                        notulen (1968).

 

Raad van Kerken in Nederland te Amersfoort:

+    Archief,

-                        agenda's, notulen en bijbehorende stukken van de vergaderingen van de raad en zijn moderamen (1971 - 1977).

 

Raad voor Contact en Overleg betreffende de Bijbel te Kortenhoef:

+    Archief,

-                        notulen en bijbehorende stukken van de raad en zijn moderamen (1973 - 1976).

 

Rijksarchief Haarlem

+    Archief Classis Haarlem van de Gereformeerde Kerken in Nederland,

6                        notulen van de classisvergaderingen (boek 1910 - 1928).


Rijksarchief Utrecht

+    Archief Gereformeerde Organisten Vereniging,

-                        notulen van het bestuur (met name 1941);

-                        correspondentie van bestuursleden (1943).

+    Archieven Synodale Vergaderingen van de Gereformeerde Kerken in Nederland,

429                    synode van Leeuwarden 1920: notulen van commissie I;

748                    synode van 's-Gravenhage 1949-50: overeenkomst tussen de Stichting Geestelijke Liederen en de Generale Synode;

839                    synode van Assen 1957-58: stukken betreffende de liturgie;

870                    synode van Utrecht 1959-60: notulen en andere stukken van het moderamen;

877                    synode van Utrecht: stukken betreffende de liturgie;

889                    synode van Utrecht: stukken ingekomen gedurende de zittingsperiode;

912                    synode van Apeldoorn 1961-62: notulen en andere stukken van het moderamen;

918                    synode van Apeldoorn: stukken betreffende de liturgie;

947                    synode van Apeldoorn: stukken van de commissies van preadvies;

956                    synode van Groningen 1963-64: notulen en andere stukken van het moderamen;

1054                  synode van Amsterdam 1967-68: stukken betreffende de liturgie;

1086                  synode van Amsterdam: rapporten van de commissies van preadvies;

1100                  synode van Sneek 1969-70: notulen en andere stukken van het moderamen;

1123                  synode van Sneek: stukken betreffende de liturgie;

1183                  synode van Dordrecht 1971-72: stukken betreffende onder meer de liturgie;

1222                  synode van Haarlem 1973-75: notulen van de comité-zittingen van de synode;

1224                  synode van Haarlem: notulen en andere stukken van het moderamen;

1231                  synode van Haarlem: stukken betreffende de liturgie;

1255                  synode van Haarlem: ingekomen stukken bij het moderamen (1973);

1256                  synode van Haarlem: ingekomen stukken bij het moderamen (1974);

1260                  synode van Haarlem: minuten van uitgegane stukken (1973);

1268                  synode van Haarlem: stukken van enkele commissies van preadvies;

1301                  synode van Maastricht 1975-76: stukken betreffende de liturgie;

1346                  synode van Maastricht: stukken betreffende enkele commissies van preadvies;

1442                  synode van Delft 1979-80: stukken betreffende onder meer de liturgie.

+    Archieven van deputaatschappen van de Gereformeerde Kerken in Nederland betreffende de eredienst, en het archief van de Gereformeerde Werkgroep voor Liturgie,

4                        deputaatschap voor de psalmberijming: onderlinge correspondentie (1951 - 1952);

55                      deputaatschap voor de psalmberijming: correspondentie met organen van de Nederlandse Hervormde Kerk (1952);

154                    deputaatschap voor advies inzake de orde van dienst: notulen en vergaderstukken (1962 - 1964);

155, 156            deputaatschap voor de eredienst: notulen en vergaderstukken (1964 - 1978);

158                    deputaatschap voor de eredienst: correspondentie (1974);

167                    deputaatschap voor de eredienst: vergaderstukken sectie orde van dienst (1964);

170                    deputaatschap voor de eredienst: notulen van gezamenlijke vergaderingen met de Hervormde Raad voor de Eredienst (1971 - 1972);

240                    Gereformeerde deputaten in de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied: stukken betreffende een afzonderlijke uitgave van de gezangen uit het Liedboek voor de kerken (1972 - 1973);

287-325            Gereformeerde Werkgroep voor Liturgie (1956 - 1977).

 

Samenwerkingsorgaan voor de Eredienst van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeer­de Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden te Driebergen:

+    Archief Raad voor de Eredienst,

-                        notulen, al dan niet gezamenlijk met het deputaatschap eredienst (1970 - 1983);

-                        notulen van het deputaatschap eredienst (1984).


Sectie eredienst van de Raad van Kerken in Nederland te Zeist:

+    Archief,

-                        notulen van de sectie (1972 - 1976);

-                        notulen van de kalender-commissie van de RCOB (1975 - 1976).

 

Vrije Universiteit te Amsterdam:

+    Archief,

729                    (1880, 4) Vrije Academie. Indeeling der vakken volgens voor­lopig voor­stel van dr. Kuijper.

 

Overig:

+    Aantekeningen en fotokopieën, gemaakt in het voorjaar van 1989 bij onderzoek in het Archief IKOR (IKON, Hilversum), betreffende notulen en bijbehorende stukken van de Ronde Tafel Conferentie (1971 - 1972), in bezit van K.W. de Jong (stukken in het archief IKOR (HDC) thans onvindbaar).

+    Banden en aantekeningen van gesprekken van K.W. de Jong met J.Th. Heemskerk en J.D. de Vries, beide op 9 november 1989, in bezit van K.W. de Jong.

+    Correspondentie van K.W. de Jong met J.M. van Minnen en C.A. van Peursen betreffende hun eventuele contacten met de Gereformeerde Werkgroep voor Liturgie, in bezit van K.W. de Jong.

+    Dictaat homiletiek-liturgiek 1951-52 van de colleges van R. Schippers (Vrije Universiteit), alsmede enkele persoonlijke brieven met leden van de Gereformeerde Werkgroep voor Liturgie, in bezit van J.D. de Vries te Utrecht.

+    Diverse stukken uit de nalatenschap van Fr. de Jong, in bezit van K.W. de Jong.

 

 

Gedrukte bronnen en literatuur

 

In het onderzoek is veel gebruik gemaakt van synodale rapporten. Al deze rapporten zijn onderge­bracht in de synodale archieven (zie boven: Rijksarchief Utrecht). In de meeste gevallen is er echter tevens sprake van een uitgave, die belangstellenden tegen betaling ter beschikking werd gesteld. In het vervolg zijn opgenomen de rapporten die gedrukt en gestencild zijn en daarbij een zelfstandig titelblad of kaft hebben gekregen. 

In onderstaand overzicht zijn bij tijdschriften als zodanig ook de ondertitels weergegeven. Ondertitels zijn in de loop der tijd nog wel eens gewijzigd. Als een keuze gemaakt is, is met name gelet op de periode, waarin voor het onderzoek het meeste materiaal uit het tijdschrift geput is.

 

Aalders, M.J., "De hervormde discussie over de toga 1850 - 1854", in: JLO 8 (1992), 205 - 234.

Acta van de Generale Synoden der Gereformeerde Kerken in Nederland, 1892 - ...

Acta van het Synodaal Convent (1887) en van de voorlopige synoden van de Nederduitsche Gereformeerde Kerken (1888 - 1892), met bijlagen en registers, Kampen 1985.

De adem van het jaar - paaskring, onder verantwoordelijkheid van de Prof.Dr. G. van der Leeuw-stichting samengesteld in overleg met de 'Liturgische Kring' en 'Het Jaar Onzes Heren', z.p. z.j. [1962].

Almanak Fides Quaerit Intellectum, jg. 1 - 68 (1885 - 1968).

Anders dan alle andere nachten. Een vijftal zondagavondpro­gramma's over de paasnacht­viering, z.j. z.p.

Archiefstukken betreffende de Afscheiding van 1834, bewerkt door F.L. Bos, 4 dln., Kampen 1939 - 1946.

Asmussen, H., Das Kirchenjahr, München 1936.

Baas, W., Bij hoog of bij laag, Kampen 1968.

Bakhuizen van den Brink, J.N., "De Heilige Doop", en "Het Heilig Avondmaal", in: Handboek voor den Eeredienst in de Nederlandsche Hervormde Kerk, Rotterdam 1934, resp. 61 - 90 en 143 - 162.

-     "Ter inleiding", in: KE 1 (1945-46), 1 - 3.

-     "Uit de geschiedenis der liturgische beweging in Neder­land", in: KE 1 (1945-46), 12 - 17.


Bakhuizen van den Brink, J.N. (vervolg):

-               "Het gezag van het doopsformulier voor synode en staten van Ut­recht 1723 - 1734", in: NedAK 35 (1946-47), 15 - 50.

--             "De tekst van de belijdenisgeschriften en van de liturgische formulieren der Nederlandse Her­vormde Kerk", in: NedAK 40 (1954), 207 - 250.

Bakker, J.T., "Vragen rond de genadeverkondiging", in: Jaarb. Eredienst 1960, 18 - 33.

-               "Ter inleiding", in: Bezinning 16 (1961), 213 - 221.

Barger, H.H., Ons Kerkboek, 1e dr. Groningen 1900.

Barkey Wolf, A.G., e.a., Hoe vindt u dat er gepreekt moet worden?, Zwolle 1959.

Barnard, W., "Liturgische Didachè", in: Jaarb. Eredienst 1963-64, 88 - 95.

-               "Dienstformulieren", in: Jaarb. Eredienst 1963-64, 96 - 108.

-               Huis, tuin en keuken. Over de dubbele bediening: die des Woords en die der woorden, Haarlem-Antwerpen 1966.

Bavinck, H., "De tekst onzer Liturgie", in: De Bazuin 50 (1902), nr. 2.

-               "De Predikdienst", in: Bavinck, H., Kennis en leven. Opstel­len en artikelen uit vroegere jaren, Kampen 1922, 78 - 85 (oor­spronke­lijk gepubliceerd in VK 9 (1883)).

-               'Als Bavinck nu maar eens kleur bekende'. Aantekenin­gen van H. Bavinck over de zaak-Netelen­bos, het Schriftgezag en de situatie van de Gereformeerde Kerken (november 1919), bezorgd door G. Harinck, C. van der Kooi en J. Vree, Amsterdam 1994.

Bavinck, J.H., "Liturgie", in: Horizon 18 (1955), 35 - 40.

De Bazuin. Officieel orgaan van de Theologische School Kampen, jg. 1 - 107 (1853 - 1964).

Bediening van de doop, samengesteld door de Werkgroep voor Volkstaalliturgie, Hilver­sum 1967.

Beeck Calkoen, A.J.L. van, "Ons huwelijksformulier", in: GTT 19 (1918-19), 301 - 320.

Beekenkamp, W.H., "Prediking en sacrament", in: KE 2 (1947), 199 - 206.

Beerekamp, J.W., De jeugddienst, zijn geschiedenis, principe en opzet, Nijkerk 1952.

Beleidsnota inzake de toekomst van het kerklied in Nederland en het 'Liedboek 2000', z.p. 1995.

Benthem Reddingius, G., Mijne gedachten over het leeraars-ambt, Amsterdam 1809.

Berg, C.H.W. van den, "Kuyper en de kerk", in: C. Augustijn, J.H. Prins en H.E.S. Woldering, Abraham Kuyper. Zijn volksdeel, zijn invloed, Delft z.j.

Berg, J. van den, "Jaaroverzicht 1966", in: Jaarb. Geref. Kerken 1967, 435 - 451.

De berijmde Psalmen, met eenige Gezangen, in gebruik bij de Gere­for­meerde Kerken in Neder­land; alsmede hare Formulieren van Eenig­heid, met de drie oude Geloofs­be­lijdenis­sen, en hare Li­turgie, met het Kort Begrip en den Zie­ken­troost. Naar den door die Kerken vastge­stelde tekst, uitgegeven door F.L. Rutgers, onder medewerking van H. Bavinck en A. Kuyper, Middelharnis 1897.

Berkhof, H., "Gereformeerden en hervormden - een ontmoeting", in: Wending 10 (1955-56), 65 - 77.

Berkouwer, G.C., De sacramenten, Kampen 1954.

Besten, A.C. den, e.a. (red.), Het nodige overbodige. Opgedragen aan W.G. Overbosch ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag, Kampen 1989.

Besten, A.C. den, Doelman, J., Parlevliet, L.-J. (red.), Leven in zinsverband. Over het werk van Willem Barnard, Guillaume van der Graft. Hem aangeboden ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag, Voorburg z.j. [1990].

Biesterveld, P., Het hooge belang der ambtelijke vakken, Kampen 1894.

-               Het Object der Ambtelijke Vakken, Wageningen 1902.

-               Het Gereformeerde Kerkboek, 1e dr. z.p. 1903 (herzien door Tj. Hoekstra: 2e dr. Zutphen 1931).

Bijlage­ ten gebruike in de eredienst van de Nederlandse Hervormde Kerk, z.p. z.j.

Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme, onder redactie van D. Nauta e.a., Kampen 1978 - ...

Biografisch Woordenboek van Nederland, onder eindredactie van J. Charité, 's-Gravenhage-Amsterdam, 1979 - ...

Biografisch Woordenboek van Protestantsche Godgeleerden in Nederland, onder redactie van J.P. de Bie e.a., 's-Gravenhage [1903]-1949.

Bisschop, K., "Liturgische jaarorde", in: Bezinning 16 (1961), 240 - 255.

-               "Een eigen bedding", in: A.C. den Besten e.a. (red.), Het nodige overbodige. Opgedragen aan W.G. Overbosch ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag, Kampen 1989, 77 - 82.


Het boek der Psalmen benevens Eenige Gezangen (...), ten behoeve van het rythmisch zingen bewerkt door J.C. de Moor, Wageningen z.j. [1923].

Boendermaker, J.P., "Das Sintflutgebet. Eine Grenzbrücke zwischen Judentum und Christen­tum", in: K. van der Horst, D. Monshouwer en G.H. Westra (red.), Voor de achtste dag. Het Oude Testament in de eredienst. Een bundel opstellen voor prof.dr. J.P. Boendermaker ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag, Kampen 1990, 313 - 324.

Boer, M.G.L. den, "Gunning de liturg", in: In de Waagschaal nieuwe jaargang 8 (1979-80), 149 - 152.

-               "Gunning over de liturgie (I)", in: In de Waagschaal nieuwe jaargang 18 (1989-90), 659 - 663.

-               "Gunning over de liturgie (II)", in: In de Waagschaal nieuwe jaargang 19 (1990-91), 25 - 32.

Boers, C., Handboek voor jonge predikanten, 2e dr. Leiden 1820.

Boon, R., "De voortzetting van het liturgisch beraad op oecumenisch vlak", in: VT 31 (1960-61), 12 - 21.

-               De joodse wortels van de christe­lijke eredienst (= Mededelingen van de prof.dr. G. van der Leeuw-stichting 40), Amsterdam 1970.

Booy, Th., Een stille omwenteling. Het gereformeerde leven in onze jeugd, Amsterdam 1956.

Borgers, D.H., "Kerk let op uw zaak!", in: Credo 21 (1994), nummer 10, 24 - 31.

Bos, F.L., Archiefstukken, zie: Archiefstukken.

-               Kruisdominees. Figuren uit de Gereformeerde Kerk onder 't Kruis, Kampen 1953.

Bosch, R.A., En nooit meer oude Psalmen zingen. Zingend geloven in een nieuwe tijd 1760 - 1810, Zoetermeer 1996.

Bouman, A., Booy, Th., Gereformeerden, waar­heen? Inleiding tot een gesprek over de koers van het Gere­formeerde leven, Kampen 1951.

Bouwman, H., Gereformeerd Kerkrecht, 2 dln., Kampen 1928 - 1934.

Bradshaw, P.F., "The Search for the Origins of Christian Liturgy: some methodological Reflections", in: Studia Liturgica 17 (1987), 26 - 34.

Breukelaar, J., "De waardeering van den openbaren Godsdienst", in: VK 15 (1889), 329 - 348.

Brink, H.C. van den, "Eenheid in onze liturgie?", in: GTT 18 (1917-18), 116 - 119.

Brink, L., "Het kerkelijk jaar", in: KE 13 (1958-59), 203 - 221.

Joannis Calvini opera selecta II, ed. P. Barth, G. Niesel, München 1952.

Capelleveen, J.J. van, Ontmoetingen rondom de bijbel. Een kwart eeuw Raad voor Contact en Overleg betreffen­de de Bijbel, 1967 - 1992, z.p. z.j..

Catechismus (...) mitsgaders De Belijdenisse des Geloofs, Het Kort Begrip (...) en de Liturgie (...) naar de aanwijzingen van de Alge­meene Synode der Ned. Hervormde Kerk, bezorgd door M.A. Gooszen, op verzoek van de Ned. Bijbel Compagnie, z.p. 1899.

Centraal Weekblad. Ten dienste van/Voor de 'Gereformeerde Kerken in Nederland', jg. 1 (1953) - ...

Christelijke Encyclopedie, onder redactie van F.W. Grosheide en G.P. van Itterzon, 6 dln.,  2e dr. Kampen 1956 - 1961.

Clarisse, J., Encyclopaediae Theologicae Epitome, Leiden 1832.

Cock, Hel. de, Gereformeerde kerkregeering, of handboek voor leeraars en ker­ke­raadsleden, benevens de synodale besluiten der Chr. Afg. Geref. Kerk, die thans nog van kracht zijn, Kampen 1868.

-               Historisch overzicht van de Formulieren van Eenheid en de li­tur­gische geschriften van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Neder­land, Groningen 1879.

-               Hendrik de Cock, Eerste Afgescheiden Predikant in Nederland. Beschouwd in leven en werkzaamheid. Eene bijdrage tot Recht verstand van de Kerkelijke Afscheiding, 2e dr. Delfzijl 1886.

Cock, Hendr. de, Verzamelde Geschriften, 2 dln., Houten 1984 - 1986.

Een Compendium van achtergrondinformatie bij de 491 gezangen uit het Liedboek voor de Kerken, samengesteld door de Prof.DrG. van der Leeuw-stichting, Amsterdam 1977.

Concept kerkorde van de Verenigde Protestantse Kerk in Nederland in eerste lezing. Met de toelichting van de werkgroep kerkorde (= bijlage bij Kerkinformatie 1994/3).

Constitutie over de heilige liturgie, in de plechtige zitting van het tweede Vaticaans oecumenisch concilie van 4 december 1963 goedge­keurd en afgekondigd (serie Ecclesia Docens), Hilversum 1964.


Crom, A.P. e.a. (red.), Anderhalve eeuw gereformeerden in stad en land. 6: Zuid-Hol­land Noord, Kampen 1984.

Dekker, C., Gere­formeerd en evangelisch. Ontstaan en geschiedenis van de Bud­dinggemeente te Goes en haar plaats in het Nederlands Pro­tes­tantisme in de periode 1839 - 1881, Kampen 1992.

Dekker, G., "Veranderingen rondom de kerkdienst", in: G. Dekker e.a., Wat vindt u van de kerk­dienst?, Wageningen 1971, 9 - 23.

-               De stille revolutie. De ontwikkelingen van de Gereformeerde Kerken in Nederland tussen 1950 en 1990, Kampen 1992.

Dienstboek der Evangelisch-Lutherse Kerk, z.p. z.j.

Dienstboek voor de Nederlandse Hervormde Kerk in ontwerp, 's-Gravenhage 1955.

Dijk, K., Bespreking van Geestelijke liederen en Het Boek der Psalmen door H. Hasper, Kerkblad van de Gereformeer­de Kerken van 's Gravenhage, d.d. 13 december 1936.

-               "Liturgie", in: VT 16 (1945-46), 58 - 68.

-               "Liturgische roeping", in: Liturgische roeping. Referaten uitgesproken op de Tweede Conferentie over het Psalmgezang, Leeuwarden, 1946, 5 - 13.

-               Syllabus liturgiek, z.p. z.j. Een exemplaar is opgenomen in doos III, onder nr. 7, in het Archief K. Dijk, dat in bezit is van de Theologische Universiteit Kampen I.

-               "Kerkelijk jaar en postille", in: Bezinning 8 (1953), 29 - 38.

-               "De prediking als dienst des Woords", in: De dienst der Kerk, Kampen 1952, 79 - 114.

  -             "Woord en offer", in: K. Dijk, De dienst der Kerk, Kampen 1952, 188 - 224.

-               De dienst der prediking, Kampen 1955.

-               "Liturgische vragen in de 'Gereformeerde Kerken'", in: KE 11 (1956), 204 - 218.

-               "De plaats van de liturgiek in de theologie", in: KE 12 (1957), 152 - 159.

Documen­ten Nederlandse Hervormde Kerk. Verklarin­gen, kanselafkondigingen, bood­schappen, herderlijke brieven en rapporten, uitgevaardigd door of namens de generale synode der Nederlandse Hervormde Kerk in de jaren 1945 - 1955, 's-Gravenhage z.j.

Doop en Belijdenis (= Proeven voor de Eredienst 3), Zoetermeer 1993.

Doop, eucharistie en ambt. Verklaringen van de Commissie voor Geloof en Kerkorde van de Wereldraad van Kerken, Amersfoort-Voorburg z.j.

Douma, G. en De Zeeuw, M., "Voor mij blijft de vraag: kan het ook anders?", in: Communiqué 4 (1987-88), 44 - 69.

Douma, J. Stemmen des heils, 1e dr. 's-Gravenhage 1925.

Douwes en Feith. Kerkelijk wetboek. De reglementen en veror­de­ningen der Nederlansche Hervormde Kerk, met aanteekeningen, 6e dr. door J. Knottenbelt, Groningen 1909.

Elderenbosch, P.J., "Tekstkeuze en het kerkelijk jaar", in: Ministerium 1 (1967), 85 - 90.

Endedijk, H.C., De Gereformeerde Kerken in Nederland, 2 dln., Kampen 1990 - 1992.

Ens, Joh., Kort historisch berigt van de Publieke Schriften rakende de leer en dienst der Nederduit­sche Kerken van de Vereenigde Ne­derlanden, zijnde de Formulieren van Eenheid en de Liturgie. Doorgaans gevoegd achter de psalmboeken, die in deze Kerken gebruikt wor­den, 1e dr. Kampen 1857; voorzien van een aanbevelend woord door S. van Velzen, 2e dr. Kampen 1861.

Eredienst, jg. 1 - 18 (1965 - 1985).

Eredienstvaardig. Tweemaandelijks orgaan ten dienste van voorgangers en kerkmuzikanten (...), jg. 1 (1985) - ...

Ferwerda, T., "De plaats van den gemeentezang in de litur­gie", in: Reforma­torisch Psalmzingen. Referaten uitgesproken op de Eerste Conferentie over het Psalmgezang, Leeuwarden 1944, 5 - 15.

Firet, J., Het agogisch moment in het pastoraal optreden, Kampen 1968.

Firet, J., e.a. (red.), 'Houdt dan de lofzang gaande ...' Opstellen over kerk en ere­dienst aangeboden aan prof.dr. G.N. Lammens ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag, Kampen 1983.

Geelkerken, J.G., Berijmde Schrift­ge­deelten of Schrif­tuurlij­ke Kerkliederen?, Rotterdam 1923.

Gegevens betreffende de Theologische Universiteit Kampen 1854 - 1994, bijeengebracht door drs. J. van Gelderen en F. Rozemond, Kampen z.j.

Gelderen, J. van, 'De weg ligt vooruit'. De Gereformeerde Kerk van Rotterdam-Char­lois (1887-1987), Kampen 1987.

-               "'Een schat in aarden vaten'. Het leven van Johannes van Rhee (1789 - 1851)", in: JGGK 2 (1988), 13 - 50.


Gemeentetoerusting, zie: De strijdende Kerk.

Gereformeerd Theologisch Tijdschrift, jg. 1 (1900) - ...

Gereformeerd Weekblad. Voor de opbouw van het gereformeerde leven, jg. 1 - 37 (1945 - 1982).

Gerretsen, J.H., Liturgie, 1e dr. Nijmegen 1911, 4e dr. 's-Gravenhage-Rijswijk z.j. [1946 of 1947].

Gerritsen, J.M., "Gebondenheid en vrijheid in de liturgie", in: KE 2 (1947), 193 - 198.

-               "Het dienstboek voor de Ned. Herv. Kerk (in ontwerp)", in: KE 5 (1950), 263 - 273 en KE 6 (1951), 2 - 23.

Gezamenlijke vergadering van de generale synoden van de Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeer­de Kerken in Nederland op 17 en 18 september 1976 (...) te Utrecht, z.p. z.j.

Gezamenlijke vergadering van de generale synoden van de Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeer­de Kerken in Nederland op 27 tot en met 29 oktober 1988 (...) te Lunteren, z.p. z.j.

Gezangboek der Evangelisch-Lutherse Kerk, Amsterdam 1955.

Gezelle Meerburg, G.F., "Nog iets over het ambtsgewaad der predikanten", in: RefT 3 (1838), 264 - 278.

Gids. Vrije Universiteit Amsterdam, zie: Studiegids. Vrije Universiteit Amsterdam.

Golter­man, W.F., "Een oordeel uit de doopsgezinde broeder­schap" in: KE 10 (1955), 178 - 180.

Grosheide, D.W.O.A., "Het is maar een gewone kerkdienst", in: Regelrecht 1 (1964), 37 - 40.

Gunning J.Hzn., J.H., Onze Eeredienst. Opmerkingen over het liturgische ele­ment in den gerefor­meerden cultus, Groningen 1890.

-               Bespreking van Onze Eeredienst door A. Kuyper, Ons Tijdschrift 16 (1911), 761 - 781.

Haas, Joh. de, Gedenkt uw voorgangers, 5 dln., Haarlem 1984 - 1989.

Hagenbach, K.R., Grundlinien der Liturgik und Homiletik, Leipzig 1863.

Halsema, J.H. van, "Oecumene en Liturgie", in: Uitzicht 3 (1956), nummer 5, 1 - 4.

-               "Reactie op een reactie", in: GTT 66 (1966), 80v.

Handboek voor den Eeredienst in de Nederlandsche Hervormde Kerk, samengesteld door den Liturgische Kring, Rotterdam 1934.

Handelingen en Verslagen van de Algemene Synoden van de Chris­telijk Afgescheidene Gerefor­meerde Kerk (1836 - 1869) met stukken betreffende de synode van 1843, bijlagen en registers, Houten-Utrecht 1984.

Handelingen van de Algemeene (Christelijke) Synode der (Ned.) Hervormde Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden, 1816 - 1945.

Hande­lingen van de vergaderingen van de Generale Synode der Ned. Hervorm­de Kerk, 1945/1946 - ...

Handelingen van de vergaderingen van de curatoren der Theologische School/Hogeschool (...) [te Kampen], 1854 - 1973.

Handelingen van de Synoden der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland 1872 - 1892, Kampen-Leusden z.j. [1988].

Hasper, H., Het Boek der Psal­men. De Psalmen van Israël op de oor­spronke­lijke melodieën der zes­tiende eeuw opnieuw naar het Hebreeuws be­werkt, 's-Gravenhage 1936.

-               Een reforma­torisch kerkboek. Voordracht ten behoeve van de confe­rentie voor prakti­sche theologie te Arnhem (...), september 1941, Leeuwarden 1941.

Hendriks, J., De emancipatie van de Gereformeerden - sociologische bijdrage tot de verklaring van enige kenmerken van het huidige gereformeerde volksdeel, Alphen a/d Rijn 1971

Hendriks, J. en Rijken-Hoevens, A.L., De kerkdienst. Sociolo­gisch onderzoek naar opvatting en oordeel over de kerkdienst, Amsterdam 1976.

Hengel, W.A. van, Korte schets der Academische lessen over de Evangeliebe­diening in de Nederlandsche Hervormde kerk, Leiden 1840.

De Heraut van/voor de Gereformeerde Kerken in Nederland, 1877 - 1945.

Heringa Ezn., J., Kerkelijke raadvrager en raad­gever, I,1 - IV, 2, Utrecht 1819 - 1843.

Herngreen, G.F.W., "Oecumenische aspecten van de Nederlandse kerk­zang", in: A.C. Honders (red.), Klinkend geloof. Uit de geschiedenis van het Nederlandse kerkelijk en geestelijk lied, 's-Gravenhage 1978.

Hoedemaker, Ph.J., De herleving der gereformeerde beginselen in hare beteekenis voor de Kerk, de Prediking, de Katechese, het Diakonaat en de Zending, Amsterdam 1883.

 


Hoekstra, Tj., Bespreking van Onze Eeredienst door A. Kuyper, in: GTT 13 (1912-13), 300 - 303.

-               Gereformeerde prediking, z.p. z.j. [1920].

-               "Eenheid in de liturgie", in: GTT 21 (1921-22), 163 - 168.

-               Gereformeerde homiletiek, Wageningen 1926.

-               Dictaat Liturgiek, z.p. z.j. [1929?]. Onder (oud) nummer 113 C 61 bevindt zich een exemplaar in de bibliotheek van de Theologische Universiteit Kampen I.

[Hofstede de Groot, P.], Proeve eener herziening der meest gebruikelijke formulieren der Nederland­sche Hervormde Kerk, Groningen 1850.

Hollandia. Weekblad voor Volk en Kerk, 1910 - 1916.

Honderdnegentien gezangen in gebruik bij de Gereformeerde Kerken in Nederland, z.p. z.j.

Honders, A.C., "Voorbereiding van het avondmaal", in: Mededelingen van het In­sti­tuut voor Liturgiewe­tenschap Groningen 6 (1971), 1 - 10.

-               "Een Nederlands liturgisch tijdschrift uit het begin van de 19e eeuw", in: KT 23 (1972), 162 - 175.

-               "Liturgie tussen verval en vernieuwing", in: Mededelingen van het Instituut voor Liturgieweten­schap Groningen 10 (1976), 16 - 28.

Honders, A.C., Steensma, R. en Wit, J., "Tien jaren Instituut voor Liturgiewetenschap", in: Medede­lin­gen van het Instituut voor Liturgie­weten­schap 8 (1973), 4 - 11.

Hoogstrate, P.M.J., "Liturgie - altijd spanning tussen 'oud en 'nieuw'? Het dienstboek als liturgisch experi­ment", in: Eredienstvaardig 4 (1988), 237 - 241.

Hooijer, C. (red.), Kerkelijke wetten voor de Hervormden in het Koningrijk der Neder­lan­den, Zaltbommel 1846.

Huijser, Ph.J., "Van rock 'n roll tot karnemelk (Over de secularisatie van de evangelieprediking)", in: Waarheid en Eenheid 9 (1957), nr. 22.

Ingwersen, W., "Kerkbouw", in: Bezinning 16 (1961), 275 - 284.

Instigator, De liturgie in onzen openbaren eeredienst, Kampen 1923.

Jaarboek der Vrije Universiteit, zie: Jaarverslag.

Jaarboek (ten dienste) van de Gereformeerde Kerken in Nederland, 1917 - ...

Jaarboek van de Maatschappij der Ned. Letterkunde, 1935-36 - ...

Jaarboek voor de Eredienst van de Nederlandse Hervormde Kerk, uitgegeven door de Raad voor de Eredienst van de Nederlandse Hervormde Kerk, 6 dln., 1959 - 1968.

Jaarboek voor de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland, 6 dln., 1987 - 1992.

Jaarboek voor liturgie-onderzoek, dl. 1 (1985) - ...

Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag / Jaarboek der Vrije Universiteit, 1880 - 1989.

Jenny, M., Die Einheit des Abend­mahlsgottesdienstes bei den elsässischen und schweize­rischen Reformatoren, Zürich-Stuttgart z.j. [1968].

Jong, Fr. de, "De orde van de zondagmorgendienst", in: Bezin­ning 16 (1961), 222 - 239.

-               "Water en Geest - naar een nieuwe doopliturgie?" (niet uitgegeven scriptie Vrije Universiteit Amsterdam, afd. theologie, 1974).

Jong, Fr. de en Vries, J.D. de, Het gebed in de eredienst, Dokkum 1959.

Jong, K.W. de, "De openbare eredienst in Friesland rond 1820", in: JLO 6 (1990), 1 - 24.

-               "Het naarstiglijk komen tot de gemeente Gods. De rol van de eredienst in de beschrijving van de lokale kerkgeschiedenis, in het bijzonder in die van de Gereformeerde Kerken", in: Kerktijd 3 (1991), nummer 2, 18 - 25.

-               "Gerretsens 'Liturgie' (1911) in perspectief", in: JLO 9 (1993), 25 - 63.

-               "Gave en opgave. Enkele opmerkingen bij plaats en inhoud van de vragen in 'doop en belijdenis'", in: GTT 95 (1995), 68 - 80.

Jongh, E.D.J. de, "Eenige opmerkingen over het liturgie-rapport", in: GTT 24 (1923-24), 69 - 76.

Julius, G., "Jongerendiensten in de rotterdamse schouwburg", in: Jeugd en Evangelie 14 (1958-59), nr. 12, 6v.

Kabats. Een speciale uitgave ter gelegenheid van de negentigste verjaardag van G.C. Berkouwer (= Kabats 6 (1993), nummer 5), Amsterdam 1993.


Kamp, G.C. van de, "Liturgische bewustwording in de gereformeerde kerken", in: M.E. Brinkman (red.), 100 jaar theologie. Aspecten van een eeuw theolo­gie in de Gerefor­meerde Kerken in Neder­land (1892-1992), Kampen 1992, 161 - 210.

Kerkbezoek. De ontwikkeling in het kerkbezoek en de deelname aan het avondmaal in de Gereformeer­de Kerken (= I.P.T. rapport 2), z.p. [Amsterdam] 1971.

Het Kerkblad, Officieel Orgaan van 'De Gereformeerde Kerken in Nederland', 1892 - 1914.

Kerkblad voor de Gereformeerde Kerken van: Bennebroek (...) Zandvoort 22 (1963).

Kerkboek van de Gerefor­meerde Kerken in Nederland, Leeuwarden z.j. [1969]

Kerkelyk Handboekje, zynde een kort uittreksel, van de voor­naamste acten der nationale en provintiale synoden, betrek­kelyk de zui­ver­heid der leere, rust der kerke, enz. Als mede de post-acta of nahandelingen van het nationale synode van Dordrecht, gehouden in de jaren 1618 en 1619. Zeer dienstig en noodig voor predi­kan­ten en kerkenraden. Met eene voorrede, Amsterdam 1841.

Kerk en Eredienst, jg. 1 - 13 (1945 - 1959).

Kerk en Theologie, jg. 1 (1950) - ...

Kerk in perspectief. Rapport van de commissie gemeentestruc­tuur ingesteld door generale deputaten voor de evangelisatie van de Gereformeerde Kerken in Nederland aangeboden aan de generale synode van de Geref. Kerken in Nederland Sneek 1969, z.p. z.j..

Kerkorde der Nederlandse Hervormde Kerk, 2e dr. 's-Gravenhage 1951.

Kerknieuws, jg. 1 - 46 (1943 - 1989).

Kievit, A. de (red.), Uit het duister. 100 jaar kerkgeschiedenis Capelle aan den IJs­sel, Capelle aan den IJssel z.j. [1988].

Kompleete uitgave van de officiëele stukken betreffende den Uit­gang uit het Nederl. Herv. Kerkgenootschap van de Leeraren H.P. Schol­te, A. Brummelkamp, S. van Velzen, G.F. Gezelle Meer­burg, Dr. A.C. van Raalte, 2 dln., Kampen 1863.

Kooiman, W.J., De schriftlezing in den eeredienst, Assen 1946.

Koole, J.L., "De eeredienst in de tijd van het Nieuwe Testament", in: Horizon 6 (1939), 4 - 14.

-               De zin der liturgie, Amsterdam 1946.

-               Liturgie en ambt in de apostolische kerk, Kampen 1949.

-               "Hoe denken de Gereformeerden over het Dienstboek", in: KE 10 (1955), 164 - 165.

-               Het laatste woord. De aäronitische zegen Numeri 6: 23 - 27 (= Kam­per Cahier 5), Kampen 1967.

Koopmans, J., Het kerkelijk jaar, Wageningen z.j.

Krabbendam, H., "Zielenverbrijzelaars en zondelozen. Reacties in de nederlandse pers op Moody, Sankey en Pearsall Smith, 1874-1878", in: Documentatieblad voor de Nederlandse kerkgeschiede­nis van de 19e eeuw 34 (1994), 39 - 55.

Krijger, H., "De christen-kunstenaar tussen twee vuren", in: Regelrecht 2 (1965), 105 - 125.

Kruijter, C.J. de, "De erfenis niet gewei­gerd. Ds. Jan Bernard Netelenbos (1879 - 1934)", in: JGGK 6 (1992), 83 - 129.

Kruijf, E.F., Liturgiek. Ten dienste van dienaren der Nederlandsche Hervorm­de Kerk, Groningen 1901.

Kuiper, D.Th., "Gefnuikte vernieuwing", in: JGGK 1 (1987), 57 - 87.

Kunst, P.G., Kerkzang in de Nederlanden, Kampen 1981.

Kuyper, A., Disquisitio historico-theologica, exhibens Johannis Cal­vini et Joanni à Lasco de Ecclesia Sententiarium inter se compositio­nem, Hagae Comitum-Amstelodami 1862.

-               De menschwording Gods het levensbeginsel der Kerk. In­treerede uitgesproken in de Domkerk te Utrecht den 10en november 1867, Utrecht 1867.

-               Kerkvisitatie te Utrecht in 1868 met het oog op den kri­tieken toestand onzer Kerk histo­risch toegelicht, Utrecht 1868.

-               "De Eeredienst der Hervormde Kerk en de zamenstelling van haar Kerkboek", in: B. ter Haar en W. Moll (red.), Geschiedenis der Christelijke Kerk in Nederland in taferee­len II, Amsterdam 1869, 87 - 113.

-               "De Doopskwestie", in: De Heraut 21 (1870), nr. 40, 41, 42, 44, 45 en 46.

-               Confidentie. Schrijven aan den Weled. Heer J.H. van der Lin­den, Amsterdam 1873.

-               Revisie der Revisie-legende, Amsterdam 1879.

-               Tractaat van de Reformatie der kerken, aan de zonen der Refor­ma­tie hier te lande op Luther's vierde eeuwfeest, Amster­dam 1883.


Kuyper, A. (vervolg):

-               E voto Dordraceno. Toelichting op den Heidelbergschen Cate­chis­mus, 4 dln., Amsterdam 1892 - 1895.

-               Encyclopaedie der Heilige Godgeleerdheid III, Amsterdam 1894.

-               The antitheses between Symbolism and Revelation. Lecture deliverd before the Historical Presbyterian Society in Philadelphia, PA, Amsterdam-Pretoria-Edingburgh z.j. [1899].

-               Calvinism. Six Stone-lectures, Amsterdam-Pretoria z.j. [1899].

-               Onze Eeredienst, Kampen 1911.

Kuyper-Gedenkboek 1907 (...), 's-Gravenha­ge 1908.

Kuyper, H.H., De Post-acta, zie: De Post-acta.

-               De authentieke tekst der Liturgische Geschriften gehand­haafd tegen M.A. Gooszen, Amsterdam 1901.

-               Is de authentieke tekst der Liturgie in 1586 of in 1619 vast­ge­steld? Antwoord aan dr. L.A. van Langeraad op diens De tekst van de Liturgie der Nederlandsche Gerefor­meerde Kerken, Amster­dam 1902.

Laan, J.H. van der, "Liturgiek als kritisch-normatieve wetenschap, of: de vraag naar criteria", in: J. Firet e.a. (red.), 'Houdt dan de lofzang gaande ...' Opstellen over kerk en ere­dienst aangeboden aan prof.dr. G.N. Lammens ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag, Kampen 1983, 38 - 41.

-               "De zondagmorgendienst van de Gereformeer­de Kerken in Neder­land. Vijftig jaar orden van dienst", in: GTT 83 (1983), 217 - 238.

-               "De 491 gezangen van het liedboek", in: Communiqué 1 (1984), nr. 1, 23 - 26.

Lamers, G.H., "Aphorismen uit het gebied der Liturgiek", in: J. Cramer, G.H. Lamers, Nieuwe bijdragen op het gebied van godge­leerdheid en wijsbegeerte, Amsterdam 1877, 156 - 245.

Lammens, G.N., "Worden de roomsen protestant en de protestanten rooms? Naar aanleiding van 'de mis in het Nederlands'", in: Jong Gereformeerd 8 (1964-65), 591 - 593 en 619 - 623.

-               "Liturgische ontwikkelingen binnen de Gerefor­meerde Ker­ken in Nederland", in: Jaarb. Eredienst 1965-66, 43 - 62.

-               Tot Zijn gedachtenis. Het commemoratieve aspect van de avond­maalsviering, Kampen 1968.

-               Liturgische jaarorde en kerkelijke kalender, Kampen 1970.

-               "Het eigene van de liturgie", in: G. Dekker e.a., Wat vindt u van de kerkdienst?, Wageningen 1971, 88 - 100.

-               Syllabus liturgiek, 1e dr. z.p. 1973, 2e dr. z.p. 1974, 3e dr. z.p. 1982, 4e dr. z.p. 1984.

-               Liturgie en massamedia (= Kamper Cahier 24), Kampen 1974.

-               "Het kerkelijk jaar en de liturgische jaarorde", in: De eerste dag 1 (1977-78), nr. 1, 1 - 28.

Lammens, G.N., Jong, Fr. de, Kantteke­ningen bij de katern. Toelich­ting op de orden voor de eredienst van de Gerefor­meerde Kerken in Neder­land, Kampen 1975.

Lammens, G.N., Pasveer, J., Schuman, N.A., Vespers vieren. Beschouwingen over Teksten en Muziek van Zes Televisievespers, Kampen 1974.

Landman, G.M., In de ruimte van de Naam. Liturgische grondwoorden in het Onderricht van Mozes en hun invloed op het Nieuwe Testament en de christelijke eredienst, Zoetermeer 1995.

Langeraad, L.A. van, De tekst van de Liturgie der Nederlandsche Gereformeerde Ker­ken, Leiden 1901.

Joannis a Lasco Opera tam edita quam inedita, ed. A. Kuyper, 2 dln., Am­sterdam-'s-Gra­venhage 1866.

Lazonder, A.W., "Kroniek van de raad voor de eredienst", in: KE 11 (1956), 66 - 80.

-               "Kroniek van de raad voor de eredienst", in: Jaarb. Eredienst 1959, 131 - 143.

-               "Het dienstboek en richtlijnen voor zijn revisie", in: Jaarb. Eredienst 1961-62, 24 - 42.

Lazonder, A.W., e.a., Uit de werkplaats voor het Liedboek, 's-Gravenhage z.j. [1974].

Leeuw, G. van der, "Inleiding", in: Handboek voor den Eeredienst in de Nederlandsche Hervormde Kerk, Rotterdam 1934, 9 - 16.

-               Liturgiek, 1e dr. Nijkerk 1940, 2e dr. Nijkerk 1946.

Leeuw, G. van der, e.a., Inleiding. Waarom liturgie? Beginsel en practijk (= Liturgische Handboekjes 1), Baarn 1923.

Lescrauwaet, J.F., De liturgische beweging onder de Nederlandse Hervormden in oecu­me­nisch perspectief Een fenomenologische en kritische studie, Bussum 1957.


Lekkerkerker, A.F.N., Kanttekeningen bij het Hervormde Dienstboek, 4 dln., 's-Graven­hage 1952 - 1956.

Liedboek voor de kerken. Psalmen en Gezangen voor de Eredienst in kerk en huis aangeboden door de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied, 's-Gravenhage-Leeuwarden z.j. [1973].

Lindeboom, C., "Eenheid in onze liturgie?", in: GTT 18 (1917-18), 57 - 65.

Liturgisch woordenboek supplement. Liturgische oriëntatie na Vaticanum II, Roermond 1970.

Liturgische handreiking. Een losbladig werkschrift onder redactie van de Commissie-Dienstboek van de Hervormde Raad voor de Ere­dienst, 's-Gravenhage 1967 - 1975.

Luiks, A.G., Cathedra en mensa. De plaats van preekstoel en avondmaalstafel in het oudchristelijk kerkgebouw volgens de opgravingen in Noord-Afrika, Franeker 1955.

-               Wij bouwen voor God en mensen, Franeker z.j. [1961].

Lukken, G.M., "De doopvoorbereiding", in: A. Blijlevens, W. Boelens, G. Lukken, Dopen met water en geest. Doopliturgieën, elementen voor vieringen en achtergrondbeschouwingen uit 20 jaar werkmap liturgie (1966 - 1985), Hilversum z.j., 23 - 29.

-               "De theologie van het doopsel na Vaticanum II: accentverschuivingen en lacunes", in: Tijdschrift voor Liturgie 73 (1989), 338 - 348.

Luth, J.R., "Daer wert om 't seerste uytgekreten ..." Bijdragen tot een geschiedenis van de gemeen­tezang in het Nederlandse Gerefor­meerde protestantisme, Kampen 1986.

Marten Micron. De Christlicke Ordinancien der Nederlantscher Ghemeinten te Londen (1554), opnieuw uitgegeven en van een inleiding voorzien door W.F. Dankbaar, 's-Gravenhage 1956.

Meeder, A.W., Johan Justus van Toorenenbergen, meer dan een athleet van histo­ri­ën, Kampen 1988.

Mehrtens, Fr., "Enkele overwegingen inzake de Orden voor de Eredienst van de Gerefor­meerde Kerken in Nederland", in: Ministerium 1 (1967), 21 - 24.

Mensinga, J.A.M., Verhandeling over de liturgische geschriften der Nederlandsche Hervormde Kerk, 's-Gravenhage 1851.

"Met uw instemming", in: Eredienst 7 (1973), 72 - 77.

Minnen, A.H. van, De Gereformeerde Eeredienst, 's-Gravenzande 1908.

Mulder, M.J., "In memoriam prof.dr. W.H. Gispen", in: GTT 86 (1986), 230 - 232.

Muurling, W., Practische Godgeleerdheid, of beschouwing van de evangeliebe­die­ning voornamelijk in de Nederlandsche Hervormde Kerk. Een hand­boek bij de academische lessen, 2e dr. Groningen 1860.

Nauta, D., Bespreking van Kerk in perspectief, Ouderlingen­blad 49 (1971-72), 127.

Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis, nieuwe serie, dl. 1 (1902) - ...

Nieuw Nederlands Biografisch woordenboek, onder redactie van P.C. Molhuysen e.a., Leiden 1911 - 1937.

Noorda, S.J., "Een theoloog in rapport met zijn tijd. Prof.dr. Reinier Schippers (1907 - 1989)", in: GTT 90 (1990), 129 - 145.

Noordmans, O., Verzamelde Werken VI: De kerk en het leven, Kampen 1986.

Oberman, G.W., De gang van het kerkelijk jaar, 's-Gravenhage-Rijswijk 1947.

Okkema, J.C., Inventaris van de synodale archieven van de Gereformeerde Kerken in Nederland 1836 - 1980 (= Rijksarchief Utrecht Inventaris 55), 2e dr. Utrecht 1985.

"Omschrijving Hervormde kerkdienst", in: Documen­ten Nederlandse Hervormde Kerk (...), 's-Gravenhage z.j., 115 - 128.

"Onze Hulp", uitgegeven op verzoek van de Gereformeerde Deputaten voor de Eredienst en de Commissie-Dienstboek van de Hervormde Raad voor de Eredienst door de Prof.Dr. G. van der Leeuw-stichting, Amsterdam 1978.

Oostendorp, L., H.P. Scholte. Leader of the Secession of 1834, Franeker 1964.

Oosterzee, J.J. van, "Hervorming van Eerdienst", in: Voor Kerk en Theologie II, Utrecht 1875, 376 - 385.

-               Practische theologie. Een handboek voor jeugdige godgeleer­den II, Utrecht 1878.

Orden van dienst en Heidelbergse Catechismus voor gebruik in de erediensten van de Gerefor­meer­de Kerken in Nederland, z.p., z.j. [1974].

Orden van dienst voor de Gereformeerde Kerken in Nederland. Catechismus, z.p. z.j. [1981].

Orden voor de eredienst van de Gerefor­meerde Kerken in Nederland. Met toelichting, Kampen 1966.

Organist en Eredienst. Maandblad van de (...) gereformeerde organistenvereniging, jg. 1 (1932) - ...


Orgelbegeleidingen bij de katern van de gereformeerde kerken, uitgave van de gereformeerde organisten vereniging en van de gereformeerde werkgroep voor liturgie, z.p. 1976.

Overbosch, W.G., "De tweede kerkgang", in: Jaarb. Eredienst 1965-66, 146 - 166.

-               "Hoe de 491 gezangen bijeengebracht zijn", in: Een compendium van achter­grondin­formatie bij de 491 gezangen uit het Liedboek voor de Kerken, Amsterdam 1977, 1291 - 1324.

-               "Elke gemeente haar eigen zangbundeltje?", in: Eredienstvaardig 6 (1990), 36.

Over de kerkdienst, uitgegeven door het L.C.G.J. (serie Op Verzoek Speciaal), Driebergen 1970.

Overwegingen bij kerkbouw (= brochure-reeks Generale Deputaten Kerkopbouw van de Gereformeer­de Kerken in Nederland 3), Utrecht 1967.

Ouderlingenblad. Maandschrift ten dienste van hen, die de Gereformeerde Kerken in het Ambt dienen, jg. 1 (1922) - ...

Parsch, P., Het jaar des Heren III, Utrecht z.j.

Pasveer, J., "Kerkmuzikale overwegingen", in: OE 42 (1976), 72 - 75 en 89 - 91.

Pasveer, Joh., Pastoraat in een industrieel klimaat, 's-Gravenhage 1973.

Peursen, C.A. van, e.a., Aspecten van kerkbouw, Aalten z.j. [1961].

Plomp, J., "Jaaroverzicht 1973", in: Jaarb. Geref. Kerken 1974, 487 - 512.

-               Een kerk in beweging. De Gereformeerde Kerken in Neder­land na de tweede wereldoor­log, Kampen 1987.

Plooij, J., "De reformatorische eredienst en de plattegrond van het kerkgebouw", in: KE 10 (1955), 224 - 233.

Pos, A., e.a., Christusprediking in de wereld. Studieën op het terrein van de zendingsweten­schap gewijd aan de nagedachte­nis van professor dr. Johan Herman Bavinck, Kampen 1965.

De Post-acta of de nahandelingen van de Nationale Synode van Dor­drecht in 1618 en 1619 gehouden (...), een historische studie door H.H. Kuyper, Amsterdam-Pretoria z.j. [1899].

Prakke, H.J., Kerkgang om nieuws (de kerkespraak). Praejournalistische nieuwsvoorziening ten plattelande, Assen 1955.

Proeve van een oecumenisch ordinarium, aangeboden door de Prof.dr. G. van der Leeuwstichting, Amsterdam 1968.

Proeve van uitbreiding van de 'Eenige Gezangen' om nevens het Boek der Psalmen te worden gebruikt, uitgegeven vanwege den Kring van Belangstellenden in de Verrijking van ons Kerkgezang, Amsterdam 1922.

Pruim, J., "De kerkdienst op de korrel", in: Voorlopig 2 (1970), 258 - 261.

-               Stop een zoutkorrel in uw kerkdienst. 54 alternatieve kerkdienst- en verkondigingsvor­men (= Ter Sprake 7), Delft z.j.

Puchinger, G., Abraham Kuyper I: De jonge Kuyper (1837 - 1867), Franeker 1987.

Raaf, A. de, "De instituering van de Gereformeerde kerk van Brus­sel (1891 - 1896) begeleid door Kuyper zelf", in: JGGK 2 (1988), 69 - 96.

Radiopreken-serie, nrs. 159, 168, 176, 186 (Convent van Kerken, 1963).

Rapporten aangeboden aan de Generale Synode van de Gerefor­meerde Kerken in Neder­land, saam te komen te Utrecht, au­gustus 1923, Kampen z.j.

Rapport deputaten herzie­ning en/of uitbreiding 'Enige Gezangen', z.p., z.j. (synode van Leeuwar­den 1955-56).

Rapport eredienst Generale Synode Amsterdam 1967, z.p. z.j.

Rapport eredienst Generale Synode Middelburg 1965, z.p. z.j.

Rapport frequentie viering H. Avondmaal Generale Synode Groningen 1963, z.p. z.j.

Rapport herziening liturg. formulie­ren Generale Synode Apel­doorn 1961, z.p. z.j.

Rapport herziening liturgische formulieren Generale Synode Assen 1957, z.p. z.j.

Rapport herziening liturgische formulieren Generale Synode Utrecht 1959, z.p. z.j.

Rapport inzake de Herziening der Liturgie en het vraagstuk van het Kerkge­zang aan de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken, saam te komen te Arnhem, in den jare 1930, z.p. z.j.

Rapport inzake de Uitbreiding van den Bundel "Een­ige Gezangen" van deputa­ten der Generale Synode van Arnhem 1930, aan de Generale Synode van de Gerefor­meerde Kerken, saam te komen te Middel­burg, in den jare 1933, z.p. z.j.

Rapport kerkbouw Generale Synode Utrecht 1959, z.p. z.j.


Rapport nieuwe psalmbe­rijming, uitgebracht door de deputaten tot aanbieding van een nieuw psalmboek en door het bestuur der 'Stichting tot Verbetering van het Psalmgezang in de Gereformeerde Kerken in Nederland' aan de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland, vergaderd te 's-Gravenhage 27 augustus 1949, z.p. z.j.

Rapport over het Dienstboek van de Nederland­se Hervormde Kerk in ontwerp, Liturgische Kring, z.p. 1961.

Rapport psalmbe­rijming Generale Synode Leeuwarden 1955, z.p. z.j.

Rapport revisie/uitbreiding Enige Gezangen Generale Synode Utrecht 1959, z.p. z.j. (met separate bijlage).

Rapport stand geestelijk leven Generale Synode Utrecht 1959, z.p. z.j.

Rapport over de zaak van de orde van de eredienst, z.p. z.j. (synode van Rotterdam 1952-53).

Rapport van de deputaten voor de radio- en televisieuitzending van kerkdiensten, z.p. z.j. (synode van Apeldoorn 1961-62).

Rapport van de Deputaten voor de Herziening van de Kerkorde (...) generale synode (...) Leeuwarden (...) 1955, z.p. z.j.

Rasker, A.J., De Nederlandse Hervormde Kerk vanaf 1795. Geschiedenis, theo­lo­gische ontwikkelingen en de verhouding tot haar zusterkerken in de negentiende en twintigste eeuw, 3e dr. Kampen 1986.

De Reformatie. Tijdschrift ter bevordering van Gods koningkrijk in Nederland, 3 series, 19 dln. (1837 - 1847).

De Reformatie. Weekblad tot ontwikkeling van het gereformeerde leven, jg. 1 (1920) - ...

Reforma­torisch Psalmzingen. Referaten uitgesproken op de Eerste Conferen­tie over het Psalmge­zang, Leeuwarden 1944.

Rhijn, L.J. van, "Gedachten over liturgie in het algemeen en den aanhef van ons doopformulier-gebed in het bijzonder", in: Ernst en Vrede 4 (1856), 175 - 189.

--             "Gedachten over mogelijke verbetering onzer openbare Godsver­ee­ring", in: SWV 10 (1873), 983 - 996.

Richtlijnen voor kerkbouw, samengesteld door de Gereformeerde Werkgroep voor Liturgie, sektie: Kerkbouw, z.p. 1963.

Ridderbos, H.N., "Woord en Sacrament", in: J.N. Bakhuizen van den Brink e.a., Het avondmaal. Problemen rondom de avondmaals­theologie en de intercommunie, Assen 1949, 23 - 45.

Rijnsdorp, C., "Misère en grootheid van de kerkdiensten", in: GTT 66 (1966), 65 - 80.

Rijswijk, C. van, De poorten Sions bemind boven alle woningen Jacobs. Iets over het wel en wee van het gereformeerde conventikel en zijn ver­hou­ding tot de kerk, Zwijndrecht 1983.

Rullmann, J.C., Kuyper-Bibliographie, 3 dln., 's-Gravenhage 1923, Kampen 1929 - 1940.

De Schatkamer. Maandschrift voor den heiligen dienst, jg. 1 - 17 (1906 - 1924).

Scheeres, W.G., "Dienst aan de Kerk", in: Uitzicht 5 (1959), 45 - 49.

Schippers, K.A., "Overwegingen rondom de tekstkeus", in: Postille 27 (1975-76), 7 - 25.

Schippers, R. (red.), Van den dienst des Woords. Een boek over de prediking naar Gereformeerde belijdenis, Goes 1944.

Scholte, H.P., "Iets over het zoogenaamde ambtsgewaad der predikanten", in: RefT 1 (1837), 191 - 202.

-               "Godsdienstoefening", in: RefT 1 (1837), 203 - 216, 271 - 286, 406 - 423; RefT 2 (1837), 16 - 33; RefT 3 (1838), 156 - 169; RefT 4 (1838), 360 - 373; RefT 5 (1839), 326 - 338.

-               Nieuwejaarsgeschenk aan Nederland. Een ernstig Woord aan Vorst en Volk, Amsterdam 1847.

Schoot, E. van der, Hervormde Eredienst. De liturgische ontwikkeling van de Ned. Herv. Kerk, 's-Gravenhage 1950.

Schotel, G.D.J., Bijdrage tot de geschiedenis der kerkelijke en wereldlijke kleding, 2 dln., 's-Gravenhage 1854 - 1856.

Schram, P.L., "Conventikels", in: J.M. Vlijm (red.), Buitensporig gelo­ven. Studies over 'randkerke­lijkheid', Kampen 1983, 50 - 69.

-               Willem van den Bergh 1850 - 1890, Amsterdam 1990.

Schroten, H., Geschiedenis van het ontstaan der Psalmberijming-1967, 's-Gravenhage 1976.

Schuppen, G. van, Enquête over het project rondom de jaarorde 'De eerste dag', z.p. z.j. [Voorburg 1989]

Schurer, F., "Haspers Psalmberij­ming (Literair)", in KE 4 (1949), 108 - 114.


Sepp, C., Proeve eener pragmatische geschiedenis der theologie in Neder­land van 1787 - 1858, 3e dr. Leiden 1869.

Sikkel, D., Eeredienst, Prediking, Ambt, Amsterdam 1937.

Sillevis Smitt, P.A.E., "De Eeredienst in den apostolischen tijd", in: GTT 17 (1916-17), 15 - 29 en 101 - 118.

Smilde, B., Hasper en het kerklied. Een onderzoek naar het hymnodische en hymnologi­sche werk van ds. Hendrik Hasper (1886 - 1974) in verband met de ontwikke­ling van het kerklied in Nederland in de twintigste eeuw, Leeuwarden 1986.

-               "De gemeentezang in de Gereformeerde Kerken in Nederland van 1834 tot heden", in: JGGK 4 (1990), 120 - 149.

Smits, C., De Afscheiding van 1834. 1: Gorinchem en 'Beneden-Gelder­land', Oudkarspel 1971.

-               De Afscheiding van 1834. 5: Documenten uit het archief ds. H.P. Scholte, bewaard te Pella, Iowa, U.S.A., Dordrecht 1982.

Snoep, H., "Een beoordeling van de orden voor de eredienst van de Gereformeerde Kerken in Nederland", in: Jaarb. Eredienst 1967-68, 79 - 91.

-               "Bespreking 'Orden voor de eredienst van de Gereformeerde Kerken'", in: Eredienst 2 1968), nr. 1, 5 - 8.

Soeting, A.G., "Oprichtingsdatum Liturgische Kring 10 januari 1922?", in: Ere­dienst 9 (1975), 41.

Stam, J.J., Rondom de preek, Amsterdam 1946.

Steenhuis, P.H., "De Gereformeerden en het Liedboek" (niet uitgegeven scriptie Rijksuniversi­teit Groningen, afd. Godgeleerdheid, 1983).

Steensma, R., Van Swigchem, C.A., Honderdvijftig jaar gereformeerde kerkbouw, Kampen 1986.

Stellingwerff, J., "De bekering van Kuyper volgens zijn 'Confidentie'", in: JGGK 3 (1987), 44 - 64.

Stem en snaren. Verzameling van Christelijke Liederen, Breu­kelen 1882.

Stemmen voor Waarheid en Vrede. Evangelisch tijdschrift voor de protestantsche kerken, jg. 1 - 62 (1863 - 1925).

De strijdende Kerk / Gemeentetoerusting, jg. 1 - 24 (1945 - 1968).

Studiegids. Theologische Hogeschool/Universiteit Kampen, 1967 - ...

Studiegids. Vrije Universiteit Amsterdam / Gids. Vrije Universiteit Amsterdam, 1956 - ...

Das Stundengebet. Als Entwurf herausgegeben vom Liturgischen Ausschuß der Evangelischen Michaelsbruderschaft, 4. Aufl., Kassel 1956.

Surculus [Spruyt, H.J.], Vrijwillige armoede? Kunnen Gereformeerde christenen met het gemis van Nieuw-Testa­mentische gezangen bij den Nieuw-Testa­men­ti­schen eeredienst vrede hebben?, 's-Gravenha­ge 1914.

Swigchem, C.A. van, "De kerkgebouwen van de christelijke gereformeerden tot 1892", in: R. Steensma en C.A. Van Swigchem (red.), Honderdvijftig jaar gereformeerde kerkbouw, Kampen 1986, 26 - 43.

Tellingen, N. van, H. Hasper, een omstreden hymnoloog, Goes 1980.

Theologische Realenzyklopädie, Berlijn-New York 1977 - ...

Trouw, jg. 1 (1943) - ...

Thomas, J., "De tekst als trefpunt", in: Ministerium 2 (1968), 107 - 112.

Toorenenbergen, J.J. van, De symboli­sche schriften der Nederlandsche Hervormde Kerk in zuive­ren, kritisch bewerkten tekst haar aangeboden tot wettig­ ge­bruik, Utrecht 1869.

Veen, H. van, "De Afscheiding en de gezangenstrijd", in: D. Deddens en J. Kamphuis, Afschei­ding - Wederkeer. Opstellen over de Afscheiding van 1834, Haarlem 1984, 117 - 149.

Velde, M. te, Anthony Brummelkamp (1811 - 1888), Barneveld 1988.

Veranderend getij. Structuurveranderingen in Nederland en hun consequenties voor het kerkelijk leven, 3 dln., Amsterdam 1961 - 1962.

Ver­slag van de zesentwintigste vergadering der Predikanten-Vereeni­ging in de provincie Groningen, gehouden te Gronin­gen den 28 sep­tember 1858, Leens 1859.

Verslag van de drie­ëndertig­ste vergadering der Predikanten-Vereeni­ging in de pro­vincie Gronin­gen, gehouden te Gronin­gen den 17 sep­tem­ber 1861, Groningen 1861.

Vox Theologica, jg. 1 - 46 (1930 - 1976).


Vos, W., Wij gaan op. Beschouwingen over de zondagmorgendienst van de wijkgemeente Middel­land der Hervormde Gemeente Delfshaven te Rotterdam, Rotterdam z.j. [1963].

Vree, J., De Groninger godgeleerden. De oorsprongen en de eerste perio­de van hun optreden (1820 - 1843), Kampen 1984.

-               "Het Berigt van J. Heringa Ezn. en diens nederlaag in de Hervormde synode van 1835", in: NedAK 72 (1992), 166 - 194.

-               "Hoe de citadel ontstond. De consolidatie der Vereniging 1892 - 1905", in: L.J. Wolthuis e.a. (red.), De Vereniging van 1892 en haar geschiedenis, Kampen 1992, 113 - 160.

-               "Van separatisme naar integratie: De afgescheidenen en hun kerk in de Nederlandse samenleving (1834 - 1892)", in: R. Kranenborg en W. Stoker (red.), Religies en (on)gelijkheid in een plurale samenleving, Leuven-Apeldoorn 1995, 161 - 176.

Vries, J.D. de, "Gereformeerde werkgroep voor liturgie", in: KE 12 (1957), 60v.

De Vrije Kerk. Vereeniging van Christelijk Gereformeerde stemmen, jg. 1 - 24 (1874 - 1898).

De Wachter. Weekblad tot steun van de Theol. School Kampen, jg. 1 - 45 (1902 - 1949).

Wegman, H.A.J., "'De eerste dag' na twaalf jaren", in: Eredienstvaardig 5 (1989), 66 - 71.

Wensinck, A.J., De Nederlandsch-Hervormde kerk en de Gemeente van Christus. Gedachten naar aanleiding van de Reorganisa­tiebeweging, Rotterdam z.j. [1939].

Wesseling, J., De Afscheiding van 1834 in Overijssel 1834-'69 II, Barneveld z.j. [1986].

Het Wezen van den Eeredienst. Rapport van de Kerkopbouwcom­mis­sie tot bestudeering van het liturgisch vraagstuk, Baarn z.j. [1933].

Wielenga, B., Ons Doopsformulier, Kampen 1906.

-               Ons Huwelijksformulier, Kampen 1909.

-               Ons Avondmaalsformulier, Kampen 1913.

Winkel, J.D. te, Het wordt nooit meer als vroeger. Wat is er aan de hand met geloof en kerk, Franeker 1985.

Wolters, T.C., "'Van geslacht tot geslacht'. Een onderzoek vanuit de praktische theologie en binnen de gereformeerde traditie naar de verhouding tussen de liturgische vormgeving van de doopbedie­ning en de motivatie en beleving van doopouders" (niet uitgegeven doctoraalscriptie Theologische Universiteit Kampen, 1989).

Ype­ij, A. en Der­mout, I.J., Ge­schie­denis der Ne­der­lan­dsche Her­vormde Kerk I, Breda 1819.

Ypma, A., "Het godsdienstig lied en de Afscheiding", in: Het lied en de kerk. Hymnologische opstellen, uitgegeven door het Instituut voor Liturgiewetenschap aan de Rijksuniversiteit te Groningen, Groningen 1977, 209 - 248.

Zeydner, W.A., "Inleiding", in: KE 5 (1950), 1 - 4.

Zijn schone dienst [I/II], Amersfoort z.j.