Overzicht belangrijkste publikaties:

 

       Theologie studeren in Kampen. Een eerste kennismaking, z.p., z.j. [1984] [hoofd- en eindredactie].

       "Het naoorlogse kerkgebouw en de avondmaalsviering", in: R. Steensma, C.A. van Swighem (red.), Honderdvijftig jaar Gereformeerde Kerkbouw, Kampen 1986, 153 - 160.

       "De Heilige Geest onder dubbel voorteken. Het probleem van de dubbele epiklese, in het bijzonder in de eucharistische gebeden II-IV", in: Tijdschrift voor Liturgie 71 (1987), 202 - 216, en

       "Questions propos de la double piclse. Le problme de la double piclse, en particulier dans les prirers eucharistiques II-IV", in: Questions Liturgiques 68 (1987), 256 - 276, als eenvoudige, resp. uitgebreide samenvatting van doctoraal scriptie.

       "Op reis naar Hongarije in de 18e eeuw", in: I. Heimlich (red.), Nederlanders en Hongaren. Ontmoeting tussen twee volken, Boedapest 1987, 92 - 99.

       "Een Gereformeerd Graduale. Een onbekend en vergeten hoofdstuk uit de liturgiegeschiedenis", in: Jaarboek voor Liturgie-onderzoek 4 (1988), 151 - 181.

       "Tot een volkomen verzoening van al onze zonden? Enkele kanttekeningen bij de uitdelingswoorden in het avondmaalsformulier", in: Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 90 (1990), 146 158 (samen met N.J. van den Herik).

       "De openbare eredienst in Friesland rond 1820", in: Jaarboek voor Liturgie-onderzoek 6 (1990), 1 - 24.

       Inventaris van het archief van de Gereformeerde Kerk te Oudega-Idzega c.a., Oudega (W) mei 1991.

       "Het naarstiglijk komen tot de gemeente Gods. De rol van de eredienst in de beschrijving van de lokale kerkgeschiedenis, in het bijzonder in die van de Gereformeerde Kerken", in: Kerktijd 3 (1991), nr. 2, 18 - 25.

       "Geroepen door God en zijn gemeente. Enkele kanttekeningen bij de nieuwe orden voor de bevestiging van ambtsdragers", in: Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 91 (1991), 88 - 99.

       "Straatgesprek", in: Ouderlingenblad 69 (1991-92), nummer 800, 14 - 19.

       "Naar oude gewoonte. Een vergelijking tussen Friesland en Zuid-Holland van enkele aspecten van de protestantse eredienst in de 17e eeuw", in: Jaarboek voor Liturgie-onderzoek 7 (1991), 1 - 24.

       " Gerretsens 'Liturgie' (1911) in perspectief", in: Jaarboek voor Liturgie-onderzoek 9 (1993), 25 - 63.

       Inventaris van het archief van de Gerefonneerde Kerk te Haarlemmermeer-Oostzijde 1856 - 1945, Amstelveen-Oude Meer-Rijsenhout december 1993 (samen met C. de Graaf en J.B. Rijkmans).

       "Zo mogelijk tweemaal ..., in: Ouderlingenblad 72 (1994-95), nummer 837, 21 - 26.

       "Gave en opgave. Enkele opmerkingen bij plaats en inhoud van de vragen in doop en belijdenis", in: Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 95 (1995), 68 - 80.

       "Uitgenodigd tot verdergaand gesprek", in: Praktische Theologie 1995/4, 71 - 76.

       "Willem Eliza van Duin: een 'bijzonder tragische figuur'. Achtergronden van de procedure tegen W.E. van Duin (1883 - 1953), predikant van de Gereformeerde Kerk te Haarlemmermeer-Oostzij, in 1926", in: Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800 4 (1996), 47 - 90.

       Ordening van dienst. Achtergronden van en ontwikkelingen in de eredienst van de Gereformeerde Kerken in Nederland, Baarn 1996 (dissertatie).

       Inventaris van archieven van deputaatschappen van de Gereformeerde Kerken in Nederland betreffende de eredienst 1923 - 1988, en het archief van de Gereformeerde Werkgroep voor Liturgie 1956 - 1977 (Utrecht 1996 [19971) (= Inventaris Rijksarchief Utrecht 91) (samen met N.G. Sarkady).

       "Naar een geordende eredienst", in: Ouderlingenblad 74 (1996-97), nummer 861, 19 - 22.

       "Oorspronkelijke elementen in Kuypers 'Onze Eeredienst, in: Jaarboek voor Liturgie-onderzoek 13 (1997), 67 - 91.

       Inventaris van het archief van de Gereformeerde Kerk te Haarlemmenneer-Oostzijde 1945 - 1987, Rijsenhout mei 1998 (samen met N. Knook).

       "Als we alleen de Acta hadden. Achtergronden van de herziening van het Gereformeerde standpunt inzake de psalmberijming op de synode van Rotterdam in 1952 en 1953 ", in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 1 (1998), nr. 2, 22 - 24.

       "Van Forme naar Formulier. Het ontstaan en de ontwikkeling van het klassieke gereformeerde doopformulier in de Nederlandse Reformatie" (een grondige bewerking van een hoofdstuk uit het niet afgeronde proefschrift van mijn vader, Fr. de Jong), in: Jaarboek voor Liturgie-onderzoek 14 (1998), 7 - 59.

       "Het dienstboek geproefd", in: Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 99 (1999), 50 - 60.

       "De verhouding tussen het pionierswerk van H.W. Creutzberg en de Liturgische Kring", in: Jaarboek voor Liturgie-onderzoek 15 (1999), 27 - 53.

       "Inventaris archief Liturgische Kring", in: Lectiones 4 (2000), 75 94.

       "Opposition to a festive celebration of the Good Friday in the 'Gereformeerde Kerken in Nederland' and their predecessors", in: P. Post (ed.), Christian Feast and Festival. The Dynamics of Western Liturgy and Culture (Leuven 2001), 423 - 440.

       Drietal preekschetsen (over 2 Korinthe 1: 5, Hebreen 5: 7 en 9: 14), in: Postille 53 (2001-02), 75 - 83.

       "'Uit de praktijk geboren'. Plaats en betekenis van de Liturgiek van M.A. Vrijlandt", in: Jaarboek voor Liturgie-onderzoek 17 (2001), 295 - 304.

       "'Niet meer achteraf, (...) maar in de hoofdstraat'. De ontwikkeling van het gereformeerde kerkgebouw tot aan de Vrijmaking van 1944'", in: H.C. Endedijk en J. Vree (red.), Niet een handvol maar een land vol (Zoetermeer 2002), 172 - 205.

       "De Tien Woorden in het Dienstboek", in: Lectiones 5 (2002), 25 36.

       "Een gereformeerd-oecumenisch liturgioloog. Gerrit Lammens", in: J. van Gelderen en C. Houtman (red.), Profiel. Theologiebeoefening in Kampen 1970 - 1990 (Kampen 2004), 291 - 309.

       "De oprichting van de Liturgische Kring - een poging tot reconstructie", in: Lectiones 6 (2005), 79 - 88.

       "Gezamenlijke aanbidding: het hart van de liturgie. De inzet van ds. J.H. Gerretsen", in: Eredienstvaardig 22 (2006), nr. 4, 34 - 36.

       "Een hoge inzet. De positie van Noordmans in de discussie Noordmans-Van der Leeuw over de liturgie, geplaatst in historisch en actueel perspectief", in: M. Barnard en K.W. de Jong, Het debat Noordmans - Van der Leeuw. Studies bij het werk van Dr. O. Noordmans (Noordmans Cahier 7), Overveen 2008, p. 1-25.

       "Kabbeljau, een verdwenen familienaam", in: De Sneuper. Officieel orgaan van de Historische Vereniging Noordoost Friesland te Dokkum 22 (2008), p. 82 86.

       "Revius in Friesland", in: De Sneuper. Officieel orgaan van de Historische Vereniging Noordoost Friesland te Dokkum 23 (2009), p. 5 21.

       "A century of the Liturgical Movement within the Dutch Protestant churches", in: L. van Tongeren e.a. (eds.),Patterns and Persons. A Historiography of Liturgical Studies in the Netherlands in the Twentieth Century (Leuven 2010), p. 69 100.

       "Gerrit Lammens (1930-1985): A reformed-ecumenical liturgiologist", in: L. van Tongeren e.a. (eds.),Patterns and Persons. A Historiography of Liturgical Studies in the Netherlands in the Twentieth Century (Leuven 2010), p. 421-442.

       Verbindend vieren. Spelen met vormen en stijlen in de eredienst (Zoetermeer 2013) (redactie, auteur samen met Andries Govaart, Jaap Overeem, Kees van Setten en Els van der Wolf-Kox).

       "Blended worship als kader voor de eredienst", in: Theologia Reformata 2015, p. 360-371.

       "Zo mogelijk met eenparige stemmen", in: NTKR Tijdschrift voor Recht en Religie 2016(-2), p. 107-119.

       "In het midden van de gemeente. Ecclesiololgische en kerkrechtelijke overwegingen bij een doopcasus", in: Kerk en Theologie 2017, p. 180-190.

       "De toezegging van beroep. De ontwikkeling van een buitenkerkordelijk middel in de beroepingspraktijk van de Nederlandse Hervormde Kerk in de negentiende eeuw", in: Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800 2017(-1), p. 14-31.

       "Kinderdoop met een onwillige ouder (I). Een kerkrechtelijke benadering", in: NTKR Tijdschrift voor Recht en Religie 2017(-1), p. 91-102.

       "'Wettiglijk van Gods gemeente, en mitsdien van God zelven geroepen'. De voorgeschiedenis van het reglement van 1867 voor de verkiezing en beroeping van een hervormde predikant", in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 2017(-3), p. 109-117.

       "Kinderdoop met een onwillige ouder (II). Een civielrechtelijke benadering", in: NTKR Tijdschrift voor Recht en Religie 2017(-2), p. 107-125.

       "Het verbroken achten van de gemeenschap met gemeente en kerk. De meest verstrekkende tuchtmaatregel van de Protestantse Kerk in Nederland ", in: NTKR Tijdschrift voor Recht en Religie 2018(-1), p. 3-21 (samen met G. (Gerrit) van den Brink).

       "Sacramentsbevoegdheid: van uitzondering naar regel. Pleidooi voor aanpassing van de kerkorde", in: Kerk en Theologie 69 (2018), p. 272-285.

 

Ik was als meelezer betrokken bij Ren de Reuver, Anders verder. Missionair kerk-zijn in een dynamische samenleving, Amsterdam 2012; alsmede betrokken bij enkele bijdragen in J.T. Bakker, In de schaduw van uw vleugelen. Preken van John Donne, Utrecht 2012.


Niet apart vermeld zijn tenslotte kleine artikelen in (kerk)bladen als, Communiqu, Evangelisch Commentaar, Friesche Kerkbode , Woord & Dienst en Confessioneel, in plaatselijke kerkbladen van Oudega (W), Rijsenhout, Alphen aan den Rijn/Oudshoorn-Ridderveld en Vleuten-De Meern-Leidsche Rijn-Oost, in OThO-info, alsmede enkele recensies in Gereformeerd Theologisch Tijdschrift.

Apart te noemen is tenslotte nog Christelijk Weekblad (voorheen: Centraal Weekblad). Voor dit blad verzorgde ik in 1992-93 gedurende anderhalf jaar een liturgische rubriek. Vanaf 1997 schreef ik vervolgens uiteenlopende bijdragen, om tenslotte van 1999 tot 2016 opgenomen te zijn geweest in de ploeg van vaste medewerkers.

Op de website staan nog enkele pennenvruchten die niet in druk verschenen zijn, met name uit de periode dat ik predikant was in Rijsenhout, over de omgang met de belijdenisgeschriften, en met de titel De rotskerken in Cappadoci, in het bijzonder de Pancarlik-kerk bij rgp.

 

180719