Tekst en uitleg

Hieronder volgen de Tien Woorden in de vertaling van het NBG-1951, volgens Exodus 20: 2 - 17.
Door te klikken op één van de plaatjes van de Tien Woorden, komt de samenvatting van een preek over het desbetreffende Woord op uw scherm (voorzover beschikbaar).

Knop Woord Vers Tekst
  2 Ik ben de HERE, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heb.
I 3 Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.
II 4 Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is.
    5 Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HERE, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten,
    6 en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden.
III 7 Gij zult de naam van de HERE, uw God, niet ijdel gebruiken, want de HERE zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt.
IV 8 Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt;
    9 zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen;
    10 maar de zevende dag is de sabbat van de HERE, uw God; dan zult gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch de vreemdeling die in uw steden woont.
    11 Want in zes dagen heeft de HERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op de zevende dag; daarom zegende de HERE de sabbatdag en heiligde die.
V 12 Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de HERE, uw God, u geven zal.
VI 13 Gij zult niet doodslaan.
VII 14 Gij zult niet echtbreken.
VIII 15 Gij zult niet stelen.
IX 16 Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.
X 17 Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.


Print deze pagina

© 2001-2003, KWdJ