HERINRICHTINGSPLAN VOOR

HEEMTUIN DE ZOMP


Aanvulling op het Beleidsplan Herinrichting ZompDeze pagina bevat de volgende onderdelen en verwijzingen:
*
Plattegrond met de nieuwe Vakindeling van de Zomp
* Herinrichting en Onderhoud van de Zomp
* Beheers- en Onderhoudsplan voor de Zomp
* Organisatie van het Onderhoud
* Implementatie van de Herinrichting
PLATTEGROND MET DE NIEUWE VAKINDELING VAN DE ZOMP


constructHERINRICHTING EN ONDERHOUD VAN DE ZOMP


Uitgaande van bovenstaande overwegingen beveelt de Beleidsgroep Ontwikkeling Zomp (BOZ) aan de Zomp opnieuw in te richten, gebaseerd op een aangepaste vakindeling zoals weergegeven op bovenstaande plattegrond. De nieuwe vakken kunnen als volgt gekarakteriseerd worden:

-A: Droge, voedselarme bossen
-B: Droge/vochtige voedselrijke bossen
-C: Vochtige/natte voedselrijke bossen
-D: Bronbos
-E: Oevervegetatie
-F: Vochtige/droge heide
-G: Struweel
-H: Vijver
-J: Stinzenplanten


In de volgende paragraaf staat per vak vermeld wat het gewenste uiterlijk van elk van de vakken is, en hoe het vak onderhouden dient te worden. Wat betreft dit onderhoud zijn de volgende algemene principes geformuleerd:

* Verstoring van de bodem dient zoveel mogelijk voorkomen te worden. Momenteel bevinden zich in de Zomp veel algemeen voorkomende plantensoorten, die indicatief zijn voor verstoring van de bodem. Voor het verkrijgen van een gevarieerde en aantrekkelijke vegetatie is het essentieel dat de bodem zoveel mogelijk met rust wordt gelaten. Daartoe zal er in plaats van wieden zoveel mogelijk gemaaid en geknipt moeten worden, en zal er op toe gezien moeten worden dat er zo weinig mogelijk buiten de paden wordt gelopen.

* De bodem dient zoveel mogelijk verarmd te worden. Over het algemeen geldt: hoe armer de bodem, des te soortenrijker de vegetatie. Daartoe zal al het maai-, snoei- en bladafval uit de Zomp verwijderd dienen te worden.

* Lichtgradienten en open plaatsen dienen zoveel mogelijk in stand te worden gehouden. Veel bosplanten groeien niet in het donkere gedeelte van het bos zelf, maar aan de randen en op de open plaatsen. Daarom is het belangrijk om op de plaatsen waar bosplanten staan, een situatie van halfschaduw in stand te houden.

* Woekerende soorten dienen in toom te worden gehouden. Dit is essentieel om andere plantensoorten die dicht bij hun natuurlijke leefmilieu groeien, een kans te geven.


ORGANISATIE VAN HET ONDERHOUD


Bij het onderhoud van de Zomp zijn de volgende personen betrokken:
- onderhoudsmedewerker(s) van de gemeente
- medewerkers van de beleidsgroep
- vrijwilligers in de vorm van werkgroepen
- contactpersonen van de vrijwilligersgroepen, welke verantwoordelijk zijn voor de overdracht van de onderhoudsplannen

Voor een goede gang van zaken bij het onderhoud is co÷rdinatie tussen de verschillende betrokken personen onontbeerlijk. Hiertoe zal in onderling overleg een uitvoeringsplan voor het onderhoud opgesteld moeten worden, waarin concreet komt te staan welke werkzaamheden op welk tijdstip uitgevoerd moeten worden. Dit uitvoeringsplan dient in overeenstemming te zijn met de principes geformuleerd in het huidige beleidsplan.

Voorgesteld wordt om de betrokken personen aan het begin van een nieuw werkseizoen bij elkaar te laten komen. Op deze bijeenkomst zal het uitvoeringsplan globaal opgesteld moeten worden. Vooral onderhoudswerkzaamheden die op de lange termijn geregeld moeten worden, zullen hierbij aan bod komen. Dit betreft werkzaamheden als het kappen van bomen of het uitbaggeren van de vijver. Tevens kunnen zaken als samenstelling en organisatie van de werkgroepen besproken worden.

Gedurende het werkseizoen zullen genoemde personen regelmatig bij elkaar moeten komen, bij voorkeur eenmaal per maand. Tijdens deze bijeenkomsten zal afgesproken worden welke werkzaamheden er op korte termijn door de vrijwilligers verricht kunnen worden. De contactpersonen van de vrijwilligersgroepen spelen hierin een belangrijke rol, omdat zij tijdens de desbetreffende werktijden in staat moeten zijn om aan de medewerkgroepleden door te geven wat er gedaan moet worden en hoe dit uitgevoerd dient te worden. Dit is met name van belang als het werk uitgevoerd moet worden in de afwezigheid van een gemeente-medewerker.

Ter afsluiting van het seizoen zal een evaluatie plaats moeten vinden waarbij alle belangstellenden aanwezig kunnen zijn. Het resultaat van deze evaluatie zal door de beleidsgroep besproken moeten worden. Eventuele bijstelling van het onderhoudsplan behoort daarbij tot de mogelijkheden. Om de leden van de werkgroepen in de Zomp en andere ge´nteresseerden te stimuleren, zullen lezingen en rondleidingen over en in de Zomp georganiseerd kunnen worden, waarbij met name de ecologische aspecten van de Zomp belicht kunnen worden.


IMPLEMENTATIE VAN DE HERINRICHTING


De BOZ zal na goedkeuring van het huidige beleidsplan door het IVN en de gemeente Renkum een gedetailleerd implementatieplan opstellen, waarin exact beschreven staat welke aanpassingen in de diverse (nieuwe) vakken van de Zomp nodig zijn. Na overleg met het IVN en de betrokken gemeentemedewerkers zal in dit plan in detail omschreven worden welke bomen/struiken verwijderd of gesnoeid moeten worden, en welke soorten nieuw aangeplant dienen te worden. Ook zullen suggesties gedaan worden hoe de Zomp een prettiger aanblik kan krijgen, bijvoorbeeld door het aanbrengen van zitranden en boomtafeltjes.


Ga terug naar
hoofdmenu


This document was created with the assistance of
WebMania!™ 2.0a (Unregistered) - ©1995,96,97 Q&D Software Development - http://www.q-d.com