Over het dorp Andel

The village of Andel

Picture of Andel ca.1913

Foto van enkele inwoners van Andel, ca. 1913, waarop mijn bet-bet-overgrootmoeder, Cornelia den Dekker, geboren op 1-4-1831 in Veen, te zien is (tweede van links). Picture of some inhabitants of Andel, ca. 1913, including my great-great-great grandmother, Cornelia den Dekker, born 1-4-1831 in Veen (second from the left).
Ik ben erg geinteresseerd in de geschiedenis van het dorp Andel in het land van Altena , vanaf 1815 gelegen in Noord Brabant (daarvoor was het Zuid-Holland) en zijn inwoners, omdat mijn voorouders er eeuwenlang gewoond hebben. I am also very interested in all inhabitants of the village of Andel in the land of Altena , since 1815 part of the province of Noord Brabant (it used to be South-Holland) ( The Netherlands) because my ancestors have lived there for several centuries.
Dat is de reden dat ik alles verzamel wat ik te pakken kan krijgen over dit dorp en zijn bewoners voor 1751. (je moet een grens stellen omdat de meer recente gegevens veel te uitgebreid zijn). Therefore I am collecting everything I can lay my hands on of this village and its inhabitants before 1751. (you have to set a limit since the more recent data is much to extensive).
Als u op zoek bent naar meer recente gegevens van Andel kijk dan eens op de pagina's van Genlias. Alle huwelijks akten 1811-1922 van Andel zijn daar nu online te vinden ! Deze link wijst naar het Genlias project. Er is tevens een index op de memories van successie (1818-1876) van het kantoor Heusden beschikbaar (waar ook Andel onder viel).
Merk echter op dat de genlias website zal worden opgeheven, en vervangen zal worden door by wie-was-wie vanaf 1-Januari-2013.
In case you are looking for more recent data: all marriage records of Andel 1811-1922 are now online thanks to the Genlias project. They also offer an index to the "memories of successie" (1818-1876) of the district of Heusden (which includes Andel).
Note however that this website will be phased out, and will be replaced by wie-was-wie starting from 1-January-2013.
De Andelse DTB gegevens 1655-1810 zijn nu volledig online beschikbaar op de website van het Streekarchief van het land van Heusden en Altena via het ISIS systeem. The churchrecords for Andel between 1655-1810 are now available online on the website of the local archive of the "land van Heusden en Altena" through their ISIS system.
Van de Andelse Burgerlijke Stand tussen 1812 en 1942 zijn nu afbeeldingen in te zien via de website van familysearch.

Via deze website is het wat makkelijker de verschillende jaargangen van de microfilms van Andel terug te vinden.

Scans of Birth, Marriage and Death records for Andel between the years 1812 and 1942 can now be accessed online through the familysearch website.

Through this website it has been made a little easier to find the different years on the microfilms of Andel.

Ook het genealogen forum van het Streekarchief van het Land van Heusden en Altena kan een waardevol hulpmiddel zijn, o.a. voor vragen mbt Andel. Hier gestelde vragen worden door vele deskundigen en amateurs gelezen, en er is een goede kans dat een van hen een bruikbare tip kan geven. Also the genealogical forum on the website of the local archive in "het Land van Heusden en Altena" may be a vary valuable tool for questions related to Andel. Questions posted here will be read by many experts and amateur genealogists, and you will have a good chance of getting a usefull answer.
Voor gegevens over archeologie van Andel is de Archeologische Vereniging van het Land van Heusden en Altena het aanspreekpunt. In hun tijdschrift "Terra Cognita" zijn al meerdere zeer interessante verhalen over Andelse vondsten verschenen. If you are looking for information about archeology in Andel then the organisation to turn to is the "Archeologische Vereniging van het Land van Heusden en Altena". In their magazine "Terra Cognita" they have published several very interesting stories about finds in Andel.
Ik heb een uitvoerige index op mijn verzameling gemaakt (op papier....., een computer was nog niet beschikbaar toen ik hieraan begon, en nu is het veel te veel om alsnog in te voeren in een computer.) De index bevat (vrijwel) alle dopen, huwelijken, lidmaten, overlijdens en veel rechterlijke en gedrukte bronnen uit de periode die mij interesseert. I have made an extensive index on my collection (on paper....., a computer was not yet available when I started this, and now it is way too large to insert in a computer.) It includes all mariages, church memberships, most births, some burials and many legal and published sources in the period of my interest.
Mijn verzameling omvat onder andere:
 • Alle doop/geboorte en huwelijks akten (kerk+impost) en lidmaten 1655-1750 en overlijdens 1695-1750 (impost).
 • Vele vermeldingen mbt Andel in dtb registers van omliggende plaatsen (voor 1751).
 • Rechterlijk archief: alle testamenten en inventarissen 1654-1750.
 • Rechterlijk archief: alle transport akten 1600-1621, 1638-1643, 1660-1669, 1674-1735 (ik werk nog aan de rest)
  Voor een voorbeeld hiervan zie de transcriptie van Andel R6, 1638-1643 of de samenvatting daarvan.
 • Alle "Tiendverpachtingen" in Andel, 1532, 1533, 1567, 1578, 1600-1673, 1706-1716.
 • De diakonie rekeningen 1650-1740 Als voorbeeld van wat voor informatie voorkomt in deze bron heb ik de volledige transcriptie van de rekening van 1650 op het internet gezet. Ook samenvattingen van de jaren 1650-1721 zijn nu online beschikbaar: 1650-1654, 1655-1659, 1660-1664, 1665-1669, 1670-1674, 1675-1680, 1681-1686, 1687-1693, 1694-1699, 1700-1710, 1711-1721. Deze rekeningen zijn door mij gepubliceerd in het GTMWB in de jaargangen 1999-2006.
 • Alle vermeldingen van Andelnaren voor 1751 in het "Genealogisch Tijdschrift voor Midden en West Noord-Brabant en de Bommelerwaard" (GTMWB) over de jaren 1977-nu. Zie ook de inhoudsopgave vanaf 2000 van dit tijdschrift online op de website van Arie Jan Stasse. Ook de vermeldingen op de CD-roms zoals die van "Gens Nostra", "Ons Voorgeslacht", etc. mbt Andel neem ik in mijn verzameling op.
 • Alle vermeldingen van Andelnaren voor 1751 in de Historische Reeks Land van Heusden en Altena (een aanrader voor een ieder die in de historie van deze streek geinteresserd is)
 • Vele toevalsvondsten uit Notariele en Rechterlijke archieven van omliggende plaatsen. Volg deze link voor mijn verzameling hiervan. Aanvullingen zijn altijd welkom !
 • Vele andere gepubliceerde en originele bronnen.
My collection includes:
 • All birth/baptism and marriage records (church+tax records) and church membership records 1655-1750 and death/burial records 1695-1750 (tax records).
 • many records from surrounding villages concerning marriages of people from Andel (before 1751).
 • Legal records: all testaments and inventories 1654-1745
 • All legal records: 1600-1621, 1638-1643, 1660-1669, 1674-1735 (still working on the rest)
  For an example of these records see my transcription of Andel R6, 1638-1643 or the summary.
 • All Records concerning "Tiendverpachtingen" in Andel, 1532, 1533, 1567, 1578, 1600-1673, 1706-1716.
 • All entries in the church archives ("accounts of the deacons") 1650-1740. As example of what kind of information is contained in this archive a transcription of the year 1650 can be found here. Also summaries of the years 1650-1722 are now available online: 1650-1654, 1655-1659, 1660-1664, 1665-1669, 1670-1674, 1675-1680, 1681-1686, 1687-1693, 1694-1699, 1700-1710, 1711-1721. These accounts have been published by me in the magazine GTMWB in the years 1999-2006.
 • All entries in the magazine "Genealogisch Tijdschrift voor Midden en West Noord-Brabant en de Bommelerwaard" (GTMWB) on the years 1977-now concerning the village of Andel and its inhabitants before 1751, See also the contents of this magazine from 2000 onwards on the website of Arie Jan Stasse. Also all entries on the CD-rom publications of the magazines like "Gens Nostra", "Ons Voorgeslacht", etc. have been added to my collection.
 • All entries of people from Andel before 1751 in: Historische Reeks Land van Heusden en Altena (a Dutch series of books which I can recommend to anyone interested in the history of this area)
 • A large collection of incidental finds from Notary and court archives of surrounding cities/villages. Follow this link to view my collection. Additional finds are always welcome!
 • Lots of other published and original sources.
Ik ben bereid alle vragen die u hebt over de inwoners van Andel te beantwoorden voorzover het antwoord in mijn verzameling te vinden is. I am willing to answer any questions you might have on the inhabitants of this village and will search my database to see if I can help you.
Als voorbeeld van wat deze combinatie van gegevens over dit dorp mogelijk maakt heb ik een pagina gemaakt over het huis van mijn directe voorvader Hardenburg de Kloe. As an example of the results of this work I made a page about the house of one of my direct forefathers Hardenburg de Kloe (in Dutch).
Vanwege mijn interesse heb ik ook een (bescheiden) pagina opgezet met enkele oude foto's en oude ansichten van Andel. Related to this is my (small) collection of old photographs and postcards of this village (in Dutch).
Een korte samenvatting van de geschiedenis van het dorp Andel (nog niet voltooid !) vindt u hier, en een opsomming van de gebruikelijke landmaten en geldeenheden uit de 17e en 18e eeuw vindt u hier.
Ook de Andelse Fanfare heeft een pagina opgezet met wat wetenswaardigheden over de geschiedenis van Andel en wat oude en nieuwe foto's.
Verder zijn wat foto's van Andel te vinden op de website van bonsai-handel Espaflor uit Andel.
You can find a short summary of the history of the village of Andel (not yet finished !) here, and a summary of the usual measures and currencies here.
Also the Andelse Fanfare has a page (in Dutch) containing some facts about the history of Andel and some old and new photographs. Also some pictures of Andel can be found on the website of bonsai-company Espaflor located in Andel.
Op http://www.altena.nu is wat informatie over Andel te vinden, o.a. een afbeelding van het wapen van de voormalige gemeente. Wapen vd gemeente Andel On http://www.altena.nu some info on Andel can be found, for example the coat of arms of the former "gemeente". Coat of arms of Andel
Een andere website met een schitterende collage foto's van Andel vindt u op de website van Kees Wittenbols, genaamd andel-in-beeld. Ook van veel omliggende dorpen zijn fotoreportages te vinden op deze website. Another website with a splendid collection of photographs from Andel can be visited at Kees Wittenbols website, named andel-in-beeld Also photo collections for many surrounding villages can be found on this website.
Andel heeft ook haar eigen hyves pagina! Andel now also has her own hyves webpage!
Een pagina over de genealogie Roosa in de 17e en 18e eeuw (waarvan een tak te Andel heeft gewoond) kan hier worden gevonden. Deze pagina werd samengesteld door Valentine Van Zee en Marco Schelling.
Zij waren zo aardig een aparte pagina samen te stellen over de Andelse Rosa familie en die te laten publiceren op mijn site. Volg deze link om de pagina in te zien (geheel in het Engels, helaas mist generatie 3 in dit overzicht).

Mocht u meer genealogieen kennen die handelen over personen uit Andel en die op het internet zijn gepubliceerd, neem dan a.u.b. contact met mij op !

A page on the Roosa genealogy in the 17th and 18th century (of which one branch has lived in Andel) can be found here. This page was made by Valentine Van Zee and Marco Schelling.
They were kind enough to make a separate page on th Rosa branch from Andel, and to let me publish this page on my site. Follow this link to see this page (unfortunately the 3rd generation is missing in this overview).

If you know of an other genealogy in which people from Andel can be found, and which is published on the internet, please contact me about it !

Op de website De WoonOmgeving is nu de complete kadastrale informatie te vinden over Andel in het jaar 1832. Alle kaarten en alle OAT's (oorspronkelijke aanwijzende tafels) van Andel zijn in te zien, te downloaden, je kunt er op inzoomen, etc. Een prachtige bron! Helaas kun je nog niet zoeken op familie naam. On the website De WoonOmgeving the complete set of "kadaster" maps can be found now, containing all maps of Andel in the year 1832. Also the lists of owners (OAT's, oorspronkelijke aanwijzende tafels) can be accessed, downloaded, zoomed into, etc. A very nice source of information! Unfortunately it is not yet possible to do a search on familynames.
Mocht u meer Andelse bronnen kennen die op het internet zijn gepubliceerd, neem dan a.u.b. contact met mij op ! Ook als u zelf oude documenten, handschriften die u wellicht niet meer kunt lezen, of foto's hebt die met Andel te maken hebben, en u wilt er meer informatie over, zonder dat u direct belangstelling hebt voor publicatie op internet, dan kunt u gerust een bericht sturen. If you know of any other sources about Andel published on the internet, please contact me about it ! Also if you have old documents, handwritings that are unreadable to you, or photo's related to Andel, and if you would like to know more about it, but do not (yet) wish to publish anything on internet, you may contact me.

Naar mijn homepage/Back home