Onderzoek

Het onderzoek naar de naam Klumpers en afkomst

Het doel van het onderzoek was op de eerste plaats na te gaan, waar de naam KLUMPERS vandaan komt. Het vermoeden bestond logischerwijs dat de naam iets met klompen te maken zou hebben.

Afkomst

Er deden diverse verhalen  in de familie de ronde. Zo werd o.a. verteld, dat wij uit Zuid Frankrijk zouden stammen; dat onze voorouders zigeuners waren, en dat wij uit Tsjecho-Slowakije afkomstig zouden zijn. Dit naar aanleiding van het verhaal, dat, er daar een minister was, die de naam Klumpers droeg en zelfmoord pleegde, toen Hitler in 1938 in Sudetenduitsland, dat toen nog tot Tsjechoslowakije behoorde, binnen viel. Ik heb dit tot u toe niet kunnen verifieren.
De meest aannemelijke verklaring omtrent onze afkomst leek, dat in de tijd van Napoleon ten zuiden van Parijs soldaten geronseld werden. Die zouden dan naar Nederland getrokken zijn en zich metterwoon hier gevestigd hebben.

Deze veronderstelling was gebaseerd op de informatie dat er zich in die omgeving, ten zuiden van Parijs, ook Klumpersen bevinden. Later bleek dat meer recentelijk enige ongehuwde dames Klumpers daarheen verhuisd zijn.

Nadat geconstateerd was dat zowel in omgeving Helmond als ook in Twente reeds in de 17 eeuw de naam Klumpers bekend was is bovenstaande hypothese verlaten.

Feit blijft dat de meesten van ons een donker uiterlijk hebben (donkere haren) en nogal klein van stuk (ook in Twente) kortom van een zuidelijk type. Daarop is de volgende veronderstelling gebaseerd, namelijk dat wij uit Spanje zouden stammen en dat een onzer voorvaderen als soldaat met Alva naar Nederland gekomen is. Ook deze veronderstelling konden wij in december 1985 niet meer handhaven omdat toen bleek dat reeds in 1438 in het Burgerboek van Ootmarsum de vermelding van een heer Klumpcher voorkomt.
 
In het gemeentearchief van Zwolle dat in december 1989 onderzocht is vonden we nog veel "oudere" Klumpers terug. De eerste vermelding is in het Request van Oudste Stadsrechten (ROS)  ca. 1330 op blz. 119. Daar krijgt namelijk in 1354 de heer Wernerus Clumpestensoen het stadsrecht van de stad Zwolle. Omdat de "Klumpersen" zo spaarzaam in de historie worden vermeld is er alle redenen om aan te nemen dat deze Werner de stamvader is van alle personen die de naam  Klumpers en waarschijnlijk ook Klumper dragen.
 
Het onderzoek naar onze afstamming is echter nog niet afgerond en zodra zich nieuwe ontdekkingen voor doen zal hiervan melding gemaakt worden.


Terug

     © ThK 16 12 1997