Uittreksel Bijbel boek Openbaringen

(vertl.: Nederlands Bijbelgenootschap 1951, 6'de druk)

Orgineel

 

Openbaringen inhoud

- Opschrift

- Aanhef

- De verschijning op Patmos

- De brieven

- De vierentwintig oudsten en de vier dieren

- De verzegelde boekrol en het Lam

- De eerste zes zegels geopend

- De verzegelden uit Israel

- De schare die niemand tellen kan

- Het zevende zegel; de vier bazuinen

- De vijfde bazuin

- De zesde bazuin

- Het geopende boek

- De twee getuigen

- De zevende bazuin; de lofzang der oudsten

- De vrouw en de draak

- De draak overwonnen

- De draak vervolgt de vrouw

- Het beest uit de zee

- Het beest uit de aarde

- Het lam en zijn vrijgekochten

- De aankondiging van het oordeel

- De oogst

- Het lied der overwinnaars

- De zeven schalen der gramschap

- De zeven plagen

- Het oordeel over Babylon

- De val van Babylon

- Een lied op de val van Babylon

- De bruiloft des lams

- Het woord Gods

- Het beest en zijn profeet overwonnen

- Het duizendjarig rijk

- De satan veroordeeld

- Het laatste oordeel

- De nieuwe hemel en de nieuwe aarde

- Het nieuwe Jeruzalem - Slot

 

 

1

 

 

 

 

/\

 

Openbaringen begin

- Opschrift

- Aanhef

- De verschijning op Patmos

- Brieven aan: Efeze; Smyrna; Pergamum; Tyatira; Sardes;   Filadelfia; Laodicea

- De verzegelde boekrol en het Lam

- De eerste zes zegels geopend

 

 

De zegels, bazuinen en schalen

- 7 Zegels - het 7’de zegel bestaat uit de 7 bazuinen - de 7’de bazuin bestaat uit de 7 schalen.

 

 

2

 

 

 

 

/\

 

Eerste 6 zegels

Zegel 1

Zegel 2

Zegel 3

Zegel 4

Zegel 5

Zegel 6

Zegel 7

- Een van de vier dieren roept een wit paard.

- Die er op zit heeft een boog en hem wordt een kroon gegeven.

- Hij trekt uit om te overwinnen.

- Het tweede dier roept een rossig paard.

- Die er op zit wordt gegeven de vrede van de aarde weg te nemen. Men gaat elkaar afslachten.

- Hem wordt een groot zwaard gegeven.

- Het derde dier roept een zwart paard.

- Die er op zit heeft een weegschaal.

- Er komt schaarste, behalve voor de wijn en de olie.

- Het vierde dier roept een vaal paard.

- Die er op zit, zijn naam is de dood, het dodenrijk volg hem.

- Hun wordt macht gegeven om te doden over het vierde deel van de aarde.

- Te doden met het zwaard, honger, de zwarte dood en wilde dieren.

- Onder het altaar zijn de zielen van hen die geslacht zijn om het woord van God en hun getuigenis.

- Vragen God om wraak.

- Ze moeten wachten tot het getal van de gedoden vol is.

- Een grote aardbeving.

- De zon wordt zwart. - De maan als bloed.

- De sterren des hemels vallen op de aarde.

- De hemel wijkt terug als een broekrol.

- Alle berg en eiland wordt van hun plaats gerukt.

- Iedereen verbergt zich in holen en vragen de bergen en rotsen op hun te vallen uit angst voor de wraak van God.

- De 7 bazuinen

 

 

Vervolg zegel 6

- Johannes ziet vier engelen aan de vier hoeken van de aarde, die de wind vast houden, zodat er geen wind waait over de aarde.

- Een andere engel van de opgang der zon, hebbende het zegel van de levende God, vraagt te wachten tot de 144000 knechten van God uit de stammen van Israel verzegeld zijn.

- Daarna ziet hij een grote, niet te tellen, schare in witte gewaden en met palmtakken die God aanbidden rondom de troon.

- Dit zijn degenen die komen uit de grote verdrukking en zij hebben hun gewaden gewassen en die wit gewassen in het bloed van het lam. - Jezus zal voor hen zorgen. God zal alle tranen van hun ogen afwissen.

 

 

3

 

 

 

 

/\

 

De 7'de zegel

- Een stilte in de hemel van een half uur.

- 7 Engelen worden 7 bazuinen gegeven.

- Een andere engel gaat bij het altaar staan met een gouden wierrookvat. Hem wordt veel reukwerk gegeven om het te geven, met de gebeden van alle heiligen. De rook stijgt op uit zijn hand voor Gods aangezicht.

- De engel vult het wierookvat met vuur van het altaar en gooit dat op aarde.

- Er komen donderslagen, stemmen, bliksemstralen en aardbeving.

Bazuin 1

Bazuin 2

Bazuin 3

Bazuin 4

Bazuin 5

Bazuin 6

Bazuin 7

- Engel blaast.

- Hagel en vuur vermengd met bloed wordt op aarde gegooid.

- Het derde deel van de aarde brand af.

- Het derde deel van de bomen verbrand.

- Al het groene gras verbrand.

- Engel blaast.

- Er wordt iets als een grote berg, brandend van vuur in de zee geworpen.

- Het derde deel van de zee wordt bloed.

- Het derde deel van de zeeschepselen sterft.

- Het derde deel van de schepen vergaat.

- De derde engel blaast.

- Er valt een grote ster, brandend als een fakkel, uit de hemel.

- Valt op het derde deel van de rivieren en de water- bronnen.

- De naam van de ster is Alsem.

- Het derde deel van de wateren wordt alsem.

- Veel mensen gaan dood van het water omdat het bitter is geworden.

- Engel blaast.

- Het derde deel van de zon, het derde deel van de maan en het derde deel van de sterren wordt getroffen.

- Het derde deel daarvan wordt verduisterd.

- De dag heeft voor het derde deel geen licht en de nacht ook niet.

- Hoort een arend vliegen in het midden der hemel die roept: ‘wee, wee hun die op aarde wonen van wege de bazuinen die nog bazuinen zullen!’

- Hij ziet een ster uit de hemel op aarde gevallen. Die wordt gegeven de sleutel van de put des afgronds.

- Opent de put.

- Uit de put stijgt rook op als de rook van een grote oven.

- De zon en het zwerk wordt verduisterd door de rook.

- Uit de rook komen sprinkhanen op aarde.

- De eerste wee is voorbij, er komen nog twee.

- Hij hoort een stem uit de vier horens van het gouden altaar zeggen tot de zesde engel: Laat die vier engelen los die bij de Eufraat gebonden zijn.

- Die vier engelen worden losgelaten om het derde deel van de mensen te doden.

- Wie niet gedood worden, bekeren zich niet van het aanbidden van boze geesten en afgoden en voorwerpen en niet van hun moorden, toverijen, hoererijen en dieverijen.

- De 7 schalen

 

 

4

 

 

 

 

/\

 

De sprinkhanen van de 5’de bazuin

- Hun wordt macht gegeven, gelijk de schorpioenen der aarde macht hebben.

- Ze mogen aan het gras der aarde geen schade toebrengen, noch aan enig gewas of boom, maar alleen aan mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofd hebben.

- Er wordt hun gegeven de mensen niet te doden maar alleen te pijnigen, voor 5 maanden lang.

- De pijniging is als de pijniging door een schorpioen wanneer hij een mens steekt.

- De mensen zullen de dood zoeken maar die niet vinden. Ze zullen begeren te sterven, maar de dood vlucht van hun weg.

- De gedaante van de sprinkhanen is als die van paarden uitgerust tot de oorlog.

- Op hun hoofd zijn kransen als van goud.

- Hun aangezicht is als van mensen.

- Ze hebben haar als vrouwenhaar.

- En tanden als die van leeuwen.

- Borstschilden als ijzeren harnassen.

- Het gedruis van hun vleugels is als het gedruis van wagens, wanneer vele paarden ten strijde draven.

- Ze hebben staarten als schorpioenen en angels.

- In hun staarten is hun macht om de mensen schade toe te brengen voor 5 maanden lang.

- Ze hebben over zich als koning de engel des afgronds zijn naam is in het Hebreeuws en in het grieks “Apollyon”.

 

 

De legerscharen van de vier engelen bij de Eufraat van de 6'de bazuin

- Het getal van hun legerscharen is erg groot. ( 2 x 10.000 10.000).

- Ze hebben rossige, blauwe en zwavelkleurige harnassen.

- De kop van hun paarden waren als leeuwekoppen. Uit hun bek komt vuur, rook en zwavel. Door deze drie plagen doden ze het derde deel van de mensen.

- De macht van de paarden ligt in hun bek en in hun staarten.

- Die staarten zijn als slangen met koppen en daarmee brengen ze schade toe aan de mensen.

 

 

5

 

 

 

 

/\

 

Het geopende boek

- Johannes ziet een sterke engel neerdalen uit de hemel, bekleed met een wolk en met een regenboog rond zijn hoofd. Zijn gezicht is als de zon en zijn voeten als zuilen van vuur. Heeft in Zijn hand een boekje.

- Hij zet zijn rechter voet op de zee en zijn linker voet op de aarde en zweert, zoals een leeuw brult, dat er geen uitstel meer zal zijn.

- Johannes moet het boekje opeten.

 

 

De twee getuigen

- Twee getuigen treden op voor 1260 dagen = 3,5 jaar.

- Er komt vuur uit hun mond wil iemand ze kwaad doen.

- Ze hebben de macht de hemel te sluiten zodat er geen regen valt.

- Ze hebben de macht om water in bloed te veranderen.

- En de aarde te slaan met allerlei plagen.

- Als hun getuigenis vol is, zal het beest uit de afgrond hun overwinnen en doden.

- Hun lijk zal 3,5 dagen voor iedereen zichtbaar blijven liggen in Jeruzalem.

- Iedereen zal hun lijken kunnen zien en de men is blij en stuurd elkaar geschenken.

- Daarna wekt God hun op uit de dood en worden ze opgenomen in de hemel.

- Er komt een grote aardbeving en een tiende deel van Jeruzalem stort in.

- De tweede wee is voorbij.

 

 

6

 

 

 

 

/\

 

De 7'de bazuin - De lofzang der oudsten

- De 7'de bazuin klinkt.

- Er klinken stemmen in de hemel: het koningsschap is gekomen aan onze Here en Zijn gezalfde! Hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden.

- De tempel Gods in de hemel gaat open en de ark van Zijn verbond verschijnt.

- Er komen bliksemstralen, stemmen, donderslagen en aardbeving en zware hagel.

 

 

De vrouw en de draak

- De vrouw en de draak.

- De draak overwonnen.

- De draak vervolgd de vrouw.

- Het beest uit de zee.

- Het beest uit de aarde.

- Het Lam en zijn vrijgekochten.

- De aankondiging van het oordeel.

- De oogst.

- Het lied der overwinnaars.

- De zeven schalen der gramschap.

- De tempel wordt vervuld met rook vanwege de de heerlijkheid Gods en vanwege zijn kracht. Niemand kan de tempel binnengaan voordat de zeven plagen voleindigd zijn.

 

 

7

 

 

 

 

/\

 

De 7'de zegel

Schaal 1

Schaal 2

Schaal 3

Schaal 4

Schaal 5

Schaal 6

Schaal 7

- De eerste engel giet zijn schaal uit op de aarde.

- Er komt een boos en kwaadaardig gezwel aan de mensen die het merkteken hebben en zijn beeld aanbidden.

- De tweede giet zijn schaal uit in de zee en de zee wordt als het bloed van een dode.

- Alle levende wezens in zee sterven.

- De derde engel giet zijn schaal uit in de rivieren en de waterbronnen.

- Het water wordt bloed.

- De vierde giet zijn schaal uit over de zon.

- De zon verzengd de mensen met grote hitte.

- De vijfde engel giet zijn schaal uit over de troon van het beest.

- Zijn rijk wordt verduisterd.

- De mensen kauwen op hun tong van de pijn.

- De zesde giet zijn schaal uit op de grote rivier de Eufraat.

- De rivier droogt op.

- De weg wordt vrij gemaakt voor de koningen van de opgang van de zon.

- De legers worden verzameld bij Harmagedon.

- De zevende engel giet zijn schaal uit in de lucht.

- Er klinkt een luide stem van de troon die zegt: Het is geschied.

- Er komen bliksem- stralen, stemmen, donderslagen en een grote aardbeving. De zwaarste aardbeving ooit.

- De steden van de volken storten in.

- Alle eilanden vluchten weg en bergen worden niet meer gevonden.

- Grote hagelstenen, een talent zwaar, vallen uit de hemel.

 

 

Babylon

- Het oordeel over Babylon.

- De val van Babylon.

- Een lied op de val van Babylon.

 

 

8

 

 

 

 

/\

 

De bruiloft

- De bruiloft der Lams.

- Het woord van God.

- Het beest en zijn profeet overwonnen.

- Het duizend jarig rijk.

- De satan veroordeeld.

- Het laatste oordeel.

 

 

De nieuwe hemel en de nieuwe aarde

- De nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

- Het nieuwe Jeruzalem.

- Slot

 

 

10

 

 

 

links