DE BOUW

Brunssum
Buiten al deze werkzaamheden werd in de Mijnstreek naarstig gezocht naar een geschikte locatie voor de nieuwbouw. Na intensief onderzoek en beoordeling werd uiteindelijk gekozen voor industrieterrein BOUWBERG te Brunssum, waar op dat moment nog geen enkele onderneming was gevestigd. Volgens de toenmalige burgemeester de heer J.W Quint verliepen de onderhandelingen hard maar sportief: 'De Directie' heeft uit de grondprijs willen knijpen wat er te knijpen was. Iedereen, tot zelfs de Provincie, was vol lof over het snel reageren van de firma Curver. Deze voortvarende manier van aanpak zou ook voor andere industrieën aanleiding moeten zijn om zich in Brunssum of omgeving te vestigen.
Op 1 mei 1966 werd het startsein voor de bouw gegeven met als einddatum gereed voor productie 1 januari 1967. Na het afvoeren van het nog op het veld staande graan werd begonnen met de ontgravingen. Piet PontzenHet gehele project stond onder supervisie van de al meermaals genoemde Piet Pontzen, die inmiddels benoemd was tot Directeur van de nieuwe vestiging in Brunssum. Onder begeleiding van Bouwbureau van de Staatsmijnen werd de fabriek gebouwd door de firma Foeckert uit Heerlen. Voor coördinatie en afstemming van de diverse werkzaamheden werd de heer Cees van Dongen door de heer Caspar Verschuren naar de locatie gestuurd met de mededeling: 'Jij hebt al eens in Limburg gewerkt bij de Staatsmijnen, ga maar aan de slag in Brunssum want jij kunt die mensen in hun dialect wel verstaan'. Voor de verdere voorzieningen die nodig waren bij dit project werden ook andere, bij voorkeur, locale of reeds bij Curver bekende leveranciers ingezet. Daarbij werd steeds gewerkt volgens de laatste inzichten en technische mogelijkheden, om een zo efficiënt mogelijk bedrijf te realiseren, zonder vertraging op te lopen want haast was geboden.
In eerste aanleg waren gepland 8 hallen met een totale vloeroppervlakte van 16.000 m². De constructie van de hallen was opgebouwd uit houten spanten met een overspanning van 30 meter met uitzondering van de productiehal met 36 meter, de reden is al eerder omschreven. SpantenDe spanten werden geleverd door de firma NEMAHO uit Doetinchem, over water vervoerd naar Born en vandaar over de weg naar Brunssum. Met deze wijze van constuctie kon in de toekomst de te verwachten uitbreiding naadloos worden ingepast zonder het proces te verstoren. De vloer van de afdeling productie werd verzwaard uitgevoerd om in de toekomst ook zwaardere machines te kunnen plaatsen maar tevens kon een kelderruimte worden gebouwd met gangen onder de machines. Vanuit de centraal gelegen Ketel- en Transformatorruimte konden alle technische voorzieningen zoals koelwater, lucht, electra, enz. via deze ondergrondse gangen rechtstreeks bij de machines worden aangesloten en onderhouden, zonder de werkzaamheden bovengronds te verstoren. Verder waren er bij de kleine en middelgrote machines uitsparingen in de vloer aangebracht waardoor mogelijk in de toekomst artikelen konden worden afgevoerd via deze kelders. Vernieuwingen in grondstofaanvoer, intern transport en opslag werden gelijktijdig ontwikkeld en waar mogelijk al uitgevoerd.
Centrale afdeling Personeel was inmiddels gestart met het verder uitwerken van de organisatiestructuur en mogelijke werkroosters die reeds in grote lijnen door Rijen waren opgesteld met als uitgangspunt: Productie in volcontinudienst d.w.z. 24 uur per dag 7 dagen per week, met uitzondering van de feestdagen Kerstmis, Pasen en Pinksteren. In deze weekends kon dan mogelijk groot onderhoud worden gepleegd aan machines en installaties. Voor deze werkrooster waren diverse scenario's bekend elk met zijn voor- en nadelen. In meerdere sessies werden deze nader onder de loupe genomen waarbij onder andere aanwezig waren de heer Caspar Verschuren namens de firma Curver en de heer Frans Dohmen als voorzitter van de Rooms Katholieke Mijnwerkers Bond die buiten de economische en sociale aspecten vooral als speerpunt hanteerde dat de teruggang in loon minimaal moest zijn. Uiteindelijk werd gekozen voor een vierweekse periode met vier ploegen in wisseldienst. Werktijden: ochtenddienst van 07.00-15.00 uur, middagdienst van 15.00-23.00 uur en nachtdienst van 23.00-07.00 uur, met uitzondering van het weekend met een aangepast rooster. Om nl. het wettelijke en in de CAO vastgesteld 'gemiddeld' aantal uren per werkweek te halen, verdeeld over de vierweeks periode, moest de nachtploeg op zaterdag werken van zaterdagavond 23.00 tot 08.00 uur zondagmorgen en de daarop volgende zondagavonddienst van 20.00 tot 07.00 uur maandagmorgen. De zondagochtenddienst was van 08.00-20.00 uur, met een onderbreking rond het middaguur waarin een eenvoudige warme maaltijd in de kantine werd geserveerd. Het werkschema in deze periode werd natuurlijk onderbroken met verlofdagen bij wisseling van dienst. Voor dit rooster werd mede gekozen omdat hierbij de ploegentoeslag ca. 30% bedroeg bovenop het normale loon en verder genoten alle personeelsleden een premievrij pensioen. Door deze pluspunten werd de teruggang van ondergrondsloon bij het Mijnbedrijf naar fabrieksloon grotendeels gecompenseerd.
Inmiddels was werving en selectie van de eerste groep toezichthouders en technici afgerond. Wim DullensOp 12 september werd onder de leiding van de heer Dullens op het Centraal Laboratorium van de Staatsmijnen in Geleen gestart met de omscholingscursus van deze eerste 24 personeelsleden. Onder hen ondergrondse opzichters die opgeleid werden tot chef van dienst (4 x), mijnscholieren en meesterhouwers tot assistent chef van dienst (8x) en een aantal gespecialiseerde onder- en bovengrondse vaklieden tot hydraulica W- monteur (4x), tot E- monteur (4x) en tot machinesteller (4x). Tijdens deze cursus kregen ze theoretisch onderricht over kunststoffen in het algemeen en de verwerking daarvan. In de practijkruimte, kleinschalig van opzet, volgden lessen in constructie, onderhoud en bediening van spuitgietmachines en het stellen van matrijzen. Op een andere afdeling werden zij onderwezen op het gebied van controle grondstof en kwaliteitscontrole van het eindproduct en de hiervoor gebruikte testmethodieken. Deze cursus was afgestemd op de functies die ze naderhand in de productie zouden gaan vervullen. Op 17 october vertrekt deze groep naar Rijen en wordt ondergebracht in hotel 'Het Wapen van Nassau' te Breda. In de eerste twee weken kregen ze op de locatie Rijen een duidelijk nog meer op de practijk gerichte opleiding, die gegeven werd door technici met jarenlange ervaring in de productie en technische dienst. Na deze periode werd iedereen geplaatst in een ploeg en gekoppeld aan de persoon met dezelfde functie. Met deze aanpak was overdracht van kennis optimaal en werd het vak tot in detail geleerd. Begin november werd de groep uitgebreid met vier kwaliteitscontroleurs en de chef Magazijn/ Expeditie met twee assistenten, die eveneens gekoppeld werden aan hun 'evenknie'.
De bouw van de fabriek verliep volgens planning zodat op 25 november De eerste hoeksteende eerste hoeksteen kon worden gelegd door de heer A.Verschuren senior directeur van Curver N.V. Bij deze ceremonie waren o.a. aanwezig de Hoofddirectie van de Staatsmijnen, Burgemeester en Wethouders van de gemeente Brunssum, Commissarissen en Directie van Curver, Familieleden Verschuren en Bedrijfsleiding Brunssum. In deze periode kwamen de monteurs terug naar Limburg om te assisteren bij plaatsing, montage en ingebruikneming van de spuitgietmachines en overige technische apparatuur o.l.v. de technici van de fa. Ankerwerk/Demag en overige installatiebedrijven. Ook hier kreeg het 'leerproces' weer voortgang maar dan in hun eigen 'bedrijf'. Het toezicht houdend personeel volgde direct hierna, zodat grofweg in de tweede week van december de 'kerngroep' aangevuld met technici uit Rijen op de nieuwe locatie aanwezig waren. In en buiten de hallen gingen de bouwwerkzaamheden in ijltempo voort.
De centrale afdeling Personeel was inmiddels in nauwe samenwerking met collega's van de Staatsmijnen begonnen met werving en selectie van de overige personeelsleden, waarvan de hoofdmoot bestond uit medewerkers voor de afdeling productie of direct hieraan verbonden. Medewerkers voor specifieke banen zoals administratief personeel, technici voor de werkplaats, heftruckchauffeurs enz. werden separaat aangenomen en zover nog mogelijk binnen Curver opgeleid.

Het project dat door de buitenwacht in tijd en uitvoering voor onmogelijk werd gehouden was in 8 maanden gerealiseerd.


OP 2 JANUARI 1967 GINGEN DE POORTEN OPEN EN GING DE PRODUCTIE VAN START.


Tekst: Wim Dullens. Layout: Leon Hendrix. Met medewerking van: Cees van Dongen en Piet Pontzen.


Heb jij nog aanvullingen op dit verhaal ? Mail mij : info@curver-brunssum.nl