DE STRIJD VAN MIJN VADER.
Naar boven...
Contact
de%20strijd%20van%20mijn%20vader007010.jpg de%20strijd%20van%20mijn%20vader007009.jpg

      Mijn grootmoeder heeft nog enige tijd een kruidenierswinkeltje aan huis gehad. Later werd de winkel gesloten. Er werden nieuwe regels uitgevaar­digd in het kader van een nieuwe Winkelsluitingswet en Waren­wet. Aan deze regels kon niet worden voldaan. De zaken gingen toch al niet zo best, daar er in die tijd van armoede nogal veel op de pof werd gekocht. Mijn grootvader had nogal eens de gewoonte om erg armlastige buren hun schulden kwijt te schelden en eventueel iets extra's toe te stoppen. Dit tot grote ergernis van mijn grootmoeder die, wat dit betreft, wat harder was.

      Mijn grootvader werd 89 jaar oud en overleed als eerste. Hij was 67 jaar met mijn groot-moeder getrouwd geweest. Mijn grootmoeder overleed toe ze 96 jaar oud was.

      Toen mijn vader wat ouder werd trad hij in dienst bij een binnenvaart­schipper waar hij enige jaren gewerkt heeft. De fonetische naam van deze schipper was: "Jan Seis Diekstra". Hij had het nog vaak over die periode.

     In de jaren dertig van de vorige eeuw werd hij opgeroepen de militaire dienstplicht te vervullen en omdat hij toch al bij de binnenvaart zat kwam hij bij de marine terecht. Hij had schijnbaar verstand van varen.

     Op donderdag 23 februari 1933 trad hij in dienst bij de Koninklijke Marine, als matroos der derde klasse/zm. De letters zm staan voor zeemilicien, dit bete­kent dat hij dienstplichtig was. Hij werd geplaatst bij de mari­neka­zerne Willemsoord.

      Nadat hij op 22 april 1933 was overgeplaatst naar de Marine Onderzee­dienst, werd hij op 22 juli 1933 bevorderd tot matroos der tweede klasse/zm. Op 3 maart 1934 ging hij een zogenaamde vrijwillige verbin­tenis aan bij de zee­dienst als matroos der tweede klasse. Dit beteken­de dat hij beroeps werd waardoor het achtervoegsel 'zm' achter zijn rang ver­dween. Wederom werd hij geplaatst bij de marinekazerne Willem­soord.

 

      Op 10 mei 1940 begon voor hem de oorlog. Hij bevond zich aan boord van de kruiser Hr. Ms. Sumatra, die op dat moment in de haven van Vlissingen lag. En daar begint uiteindelijk het verhaal, dat zo nu en dan zal worden afgewis­seld met anekdotes die ik mij van mijn vader kan herinneren. Ik weet echter niet of deze anekdotes geheel overeenkom­stig de waarheid zijn. Een herin­nering wil zich gedurende de jaren nog wel eens verteke­nen.

      Volgens de "Akte van Aanstelling in den Rijkszeedienst" werd "Wietze de Vries, geboren te Ureterp (De Wilp), den 17 december 1913 met ingang van 3 maart 1934 voor vast aangesteld als matroos der 2e klasse voor de rol van de Marinekazerne te Willemsoord onder de verplichting den staat voor den tijd van vijf jaren bij de Zeemacht te die­nen, met toekenning eener aanvangsbezoldiging van 1,40 (een gulden en veertig cent) per dag". Deze bezoldiging was op zich nog niet eens zo slecht. Zeker in een tijd waarin je een brood kocht voor een paar centen. Opvallend is, dat hij van die eerste tijd bij de marine een fotoalbum heeft bijgehouden, waarmee hij is gestopt op het moment dat de oorlog uit­brak. De laatste foto's zijn van het Neptunusfeest aan boord van Hr. Ms. Sumatra, in september of oktober 1940. Het schip  was op weg naar Nederlands Oost-IndiŽ, nadat het op 10 mei 1940 uit Nederland was ontsnapt, prinses Juliana en haar gevolg naar Halifax, Canada waren gebracht en de nodige omzwervingen waren gemaakt in de West. (Zie hoofdstuk "Ontsnapt naar Engeland", e.v.). Vanaf dat moment zijn de bladzijden leeg en heeft hij geen moeite meer gedaan om foto's of andere herinneringen in te plakken. Waarschijnlijk mochten er in die tijd geen fotoís gemaakt worden door militairen, omdat die wel eens in handen van de vijand zouden kunnen vallen waardoor niet de personen, maar de achtergrond op de fotoís te veel informatie zou kunnen verschaffen.

 

      Ook voor het begin van de Tweede Wereldoorlog heeft hij al lange tijd in Nederlands Oost-IndiŽ dienst gedaan, getuige een groepsfoto uit zijn fotoalbum en enige foto's van het Neptu­nusfeest aan boord van het mailschip Hr. Ms. Baloeran. Bij dit Neptunus­feest ontving hij een oor-konde die vermeldt dat hij op 15 juni 1935 door Neptunus als zeezuigeling werd gedoopt en daarbij de naam "Scholle­tje" heeft ontvan­gen, als teken dat hij de keerkring gepas­seerd was.

      Op 20 juni 1935 kwam het schip in Priok aan. Pa was 21 jaar oud en reisde als gouverne-mentspassagier 4e klasse.

 

Op transport naar Oost-IndiŽ aan boord van de Hr. Ms. Baloeran. Juni 1935.
 
Pa op de voorgrond, gehurkt, eerste van links.
 
Verantwoording
Staat van dienst
Hr. Ms. Sumatra
Hr. Ms. Flores
Vorige pagina...
Friesch Dagblad

      In Drachten zat opa in de kroeg, met zín pet op ťťn oor in druk gesprek met mededrinkers. Ondertussen probeerde mijn vader een vracht voor de terugweg te regelen. Mijn indruk is dat de kooplui mijn opa niet al te sympathiek vonden. Vooral omdat hij vaak dronken was en wel eens vloekend uit de hoek kon komen. Ze vertrouwden hem niet graag hun vrachtjes toe. Bekend was dat hij regelmatig zijn roes heeft uitgeslapen in een politiecel, waarbij pa of ťťn van zijn broers zorgden voor het vervoer van eventuele vracht op de terugweg en het afmeren van de praam voor de ouderlijke woning.

      Volgens de jongste broer van mijn vader liep mijn opa eens, terugkomend van de markt, dronken lallend en waggelend langs de Vaart. Dit viel twee politieagenten op die op surveillance waren met een motor met zijspan. Ook toen was openbare dronkenschap al strafbaar en hij werd door de bestuurder van de motor geschept waardoor hij ruggelings in het zijspan viel. Daarna werd hij, ter ontnuchtering, naar het politiebureau overgebracht.

HOME
HET BEGIN (2)
HET BEGIN
ENGELAND
HALIFAX
WEST-INDIň
OOST-INDIň
CEYLON
CEYLON (2)
NAAR EUROPA
PORTHMOUTH
KRIJGSGEVANGEN?
KRIJGSGEVANGEN? (2)
KONVOOIEREN EN
OEFENEN
OPERATIE HUSKY
OPERATIE HUSKY (2)
VERTREK
VERTREK (2)
A/B Hr. Ms. FLORES
ZOALS HIJ WAS (1)
ZOALS HIJ WAS (2)
VRAGEN
HET EINDE
HALIFAX (2)
OOST-INDIň (2)
ROLKAART FLORES
AUGUSTA-CATANIA(2)
VERDEDIGEN EN
AANVALLEN
AUGUSTA-CATANIA
BIZERTE
OPERATIE AVALANCHE
(2)
OPERATIE AVALANCHE
MONDRAGONE
OPERATIE BIGOT
KERST EN JAARWISSELING
OPERATIE SHINGLE (2)
OPERATIE SHINGLE
GAETA EN FORMIA
GAETA EN FORMIA (2)
NAAR ENGELAND
NAAR ENGELAND (2)
DE LAATSTE REIS VAN DE SUMATRA (2)
DE INVASIE VAN
NORMANDIň
DE INVASIE VAN
NORMANDIň (2)
TERNEUZEN
DE LAATSTE REIS VAN DE SUMATRA
WEER THUIS
HUWELIJK
WEER NAAR OOST-INDIň
PLAATSING KLEINE VAARTUIGENDIENST
OVERSPANNEN
OVERSPANNEN (2)
TERUG NAAR NEDERLAND
TERUG NAAR
NEDERLAND (2)
TERUG IN NEDERLAND
TERUG IN NEDERLAND (2)
TERUG IN NEDERLAND (3)
HET EINDE
HET LEVEN AAN BOORD