DE STRIJD VAN MIJN VADER.
de%20strijd%20van%20mijn%20vader043010.jpg
Contact
de%20strijd%20van%20mijn%20vader043008.jpg
Verantwoording
Staat van dienst
Hr. Ms. Sumatra
Hr. Ms. Flores

DE LAATSTE REIS VAN DE SUMATRA.

 

      Mijn vader maakte gedurende de oorlog, tot zijn overplaatsing op Hr. Ms. Flores, een lange tijd deel uit van de bemanning van de kruiser Hr. Ms. Sumatra. Na overplaatsing op de kanonneerboot nam hij voorgoed, als opvarende, afscheid van de Sumatra. Wel zou hij dit schip daarna nog enige keren tegenkomen. Tijdens zijn verblijf op de Flores werden de versleten kanonnen van dit schip tot twee keer toe gewisseld met die van de Sumatra. Daarom kunnen we het ook niet nalaten om enige aandacht te besteden aan de laatste reis van de kruiser.

 

      Toen de voorbereidingen voor de invasie van Normandië in volle gang waren werd besloten voor de kust kunstmatige havens aan te leggen om manschappen en materieel aan land te brengen. Om deze havens te beschermen tegen branding en stormzeeën zouden er enige schepen tot zinken worden gebracht, die als golfbrekers dienst moesten doen. Hiervoor werden 55 oude koopvaardijschepen aangewezen en vier oorlogsschepen. Tot deze laatste categorie behoorde Hr. Ms. Suma­tra. De schepen kregen de codenaam Corncobs.

     Op 21 februari 1944 kreeg de Nederlandse bevelhebber van de Konink­lijke Marine, Admiraal Fürstner, het schriftelijke verzoek van de Principal Naval Liaison Officer van de Britse Admiralty, de viceadmiraal E.L.S. King, Hr. Ms. Sumatra ter beschikking te stellen voor "most important operati­ons in connection with the re-entry into Europe". Tevens werd medege­deeld dat de taak van de kruiser van zodanige aard zou worden dat het schip als verloren moest worden beschouwd.

      Op 26 februari verstuurde Fürstner zijn antwoord op dit verzoek. Een passage uit deze brief willen we graag aanhalen, omdat dit ook iets zegt over het idee dat Fürstner over de oorlogsbelevenissen van het schip had:

"In answer to your letter of February 21st concerning HNMS Sumatra I should like to say in the first place, that I felt rather pleased on learning that the Admiralty has been able to find a suitable employment for this cruiser as I always regretted that, on account of her age, she had been of little or no use to the war effort in the past years.

Consequentely I would like to inform the Admiralty, that, in principle, I readily agree to the proposal of the intended use of the Sumatra. (-)".

(In antwoord op uw brief van 21 februari betreffende Hr. Ms. Sumatra zou ik u in de eerste plaats willen zeggen, dat ik tamelijk vereerd ben te vernemen dat de Admiralty een mogelijkheid heeft gevonden om geschikte werkzaamheden voor deze kruiser te vinden, omdat het mij altijd heeft gespeten dat, rekening houdend met haar ouderdom, zij de laatste jaren van weinig of geen waarde is geweest bij de oorlogsinspanningen.

Derhalve zou ik de Admiralty er van in kennis willen stellen, dat, in principe, ik volledig instem met het voorstel van het voorgenomen gebruik van de Sumatra).

     Ook admiraal Fürstner was de menig toegedaan dat Hr. Ms. Sumatra, tijdens de oorlog nauwelijks enige oorlogshandelingen had meegemaakt. Daarom blijf ik dan ook bij het idee, dat mijn vader, tot zijn overplaat­sing aan boord van de kanonneerboot de Flores, het geluk had op het juiste moment op de juiste plaats te zijn. De Sumatra is door omstandigheden en toeval regelmatig de dans ontsprongen. De opdrachten die zij kreeg tijdens de oorlog liepen over het algemeen op niets uit of bestonden uit het escorteren van konvooien waarbij nauwelijks vuurcontact met de vijand werd gemaakt.

      Tevens deelde admiraal Fürstner in zijn brief mee, dat het niet mogelijk was de schaarse kernbemanning van het schip uit te breiden met Nederlands personeel. Hij wilde de nog beschikbare bemanning zelfs in aantal terugbrengen. Ook sprak hij de wens uit dat het schip bij zijn geplande opdracht de Nederlandse vlag zou blijven voeren.

Friesch Dagblad

      Na de overname van het commando over het schip door de Britse Captain G.H. Sutcliff werd een dag later, op 30 april 1944, bij de vlaggenparade de Nederlandse oorlogswimpel vervangen door de Engelse. Ook de Engelse vlag werd gehesen naast de Nederlandse driekleur. De bemanning werd aangevuld met Brits personeel en uiteindelijk bestond zij uit vijf Nederlandse officieren en 46 schepelingen aange­vuld met 12 Britse officieren en 170 schepe-lingen. Daarna begon men in de haven van Portsmouth met het gereed maken van de oude kruiser voor haar laatste reis. De deels gereed zijnde conserve­ringswerkzaamheden werden weer ongedaan gemaakt en de te missen voorraden en andere inventarisatiegoederen werden van boord gehaald, waarna op er op 1 mei een proefvaart werd gehouden.

      De volgende dag vertrok het schip in formatie met de Britse kruiser Durban, die ook als zinkschip was aangewezen. Via de Ierse Zee werd de Schotse havenplaats Oban bereikt. Hier werden alle Corncobs verzameld en werd Hr. Ms. Sumatra aangewezen als hoofdkwartier-schip voor de formatie Corncob III. Tot deze formatie behoor­den onder meer 16 koopvaardij-schepen. In de haven van Oban werden de zeven, uit Portsmouth meegenomen springladin-gen, aangeslo­ten op het afvuurcir­cuit.

      Op 31 mei 1944 verlieten de Corncobs de haven van Oban om, weer via de Ierse Zee, in de namiddag van 'D-day' in de baai van Poole aan te komen. Vandaar vertrok Corncob III op 7 juni naar de Franse kust. Op 8 juni ankerde de Sumatra eerst ten noorden van Courseulles en daarna op de rede van Caen, voor Quistreham. De volgende dag kwam het einde van de kruiser dat in het "Rapport  verrichtingen Hr. Ms. Sumatra, 29 april 1944 - 9 juni 1944" in detail beschreven wordt:15.00 uur: lichten anker. Hijsen Nederlandse vlag aan ra voormast aan bakboord, Britse oorlogsvlag aan bakboord. Verstomen op eigen kracht naar aangewezen plaats, op aanwijzing van de 'planter', de officier be­last met het te juister plaatse leggen van de tot zinken te brengen schepen. 16.15 uur: ankeren voor de laatste maal. Sleepboten brengen het schip verder ter plaatse. Abusievelijk wordt vervolgens zonder op 'alarmpost' te zijn overgegaan, het sein 'Clear ship' gegeven, waardoor het groot­ste deel van het Britse machinekamerpersoneel, nodig om het schip wat betreft de machinekamer gereed voor het tot zinken brengen te maken, zich aan dek begeeft en een grote verwarring het gevolg is. Door broadcast en alarmschel wordt het machinekamerpersoneel weer naar beneden geroepen en één en ander klaargemaakt.

Als alles ten slotte gereed is voor het tot zinken brengen van het schip en iedereen aan dek is gemeld worden te 17.21 uur de springladingen elektrisch tot ontsteking gebracht. Een paar rommelende ontploffingen worden gehoord, het schip wordt ongeveer 1 dm in de lucht getild en zinkt vervolgens zeer rustig, vrijwel gelijklastig en zonder dwarsscheep­se helling in ongeveer 7½ m water, in peiling hoge licht Ouistreham 147° rechtwijzend, afstand ongeveer 4500 m.

Bij de ontploffing worden enige op het kombuisdek liggende losse stukken hout en een eind tros in de lucht en buitenboord geslingerd. Een matig dikke bruine rook stroomt uit alle openingen naar buiten. Gelijktijdig vindt er een vijandelijke luchtaanval plaats en worden naast hevig afweervuur bomaanslagen gehoord, die zeer nabij lijken, maar door de rook niet kunnen worden gezien.

Na ongeveer vijf minuten is het schip schoongewaaid, de luchtaanval voorbij en ligt het schip nagenoeg vast. Er hebben geen ongevallen plaats gehad, slechts zijn enkele hoofddeksels buiten boord gewaaid. Naar schatting zal het water bij Hoogtij Spring ongeveer tot het boven­dek komen te staan".

Naar boven...
Volgende pagina...
HOME
HET BEGIN (2)
HET BEGIN
ENGELAND
HALIFAX
WEST-INDIË
OOST-INDIË
CEYLON
CEYLON (2)
NAAR EUROPA
PORTHMOUTH
KRIJGSGEVANGEN?
KRIJGSGEVANGEN? (2)
KONVOOIEREN EN
OEFENEN
OPERATIE HUSKY
OPERATIE HUSKY (2)
VERTREK
VERTREK (2)
A/B Hr. Ms. FLORES
ZOALS HIJ WAS (1)
ZOALS HIJ WAS (2)
VRAGEN
HET EINDE
HALIFAX (2)
OOST-INDIË (2)
ROLKAART FLORES
AUGUSTA-CATANIA(2)
VERDEDIGEN EN
AANVALLEN
AUGUSTA-CATANIA
BIZERTE
OPERATIE AVALANCHE
(2)
OPERATIE AVALANCHE
MONDRAGONE
OPERATIE BIGOT
KERST EN JAARWISSELING
OPERATIE SHINGLE (2)
OPERATIE SHINGLE
GAETA EN FORMIA
GAETA EN FORMIA (2)
NAAR ENGELAND
NAAR ENGELAND (2)
DE LAATSTE REIS VAN DE SUMATRA (2)
DE INVASIE VAN
NORMANDIË
DE INVASIE VAN
NORMANDIË (2)
TERNEUZEN
DE LAATSTE REIS VAN DE SUMATRA
WEER THUIS
HUWELIJK
WEER NAAR OOST-INDIË
PLAATSING KLEINE VAARTUIGENDIENST
OVERSPANNEN
OVERSPANNEN (2)
TERUG NAAR NEDERLAND
TERUG NAAR
NEDERLAND (2)
TERUG IN NEDERLAND
TERUG IN NEDERLAND (2)
TERUG IN NEDERLAND (3)
HET EINDE
HET LEVEN AAN BOORD