DE STRIJD VAN MIJN VADER.
de%20strijd%20van%20mijn%20vader056011.jpg
Contact
de%20strijd%20van%20mijn%20vader056009.jpg
Verantwoording
Staat van dienst
Hr. Ms. Sumatra
Hr. Ms. Flores
Friesch Dagblad
Naar boven...

TERUG IN NEDERLAND.

 

      Op 27 maart 1949 kwam pa in Nederland aan en werd geplaatst bij de Sociaal Medische Dienst Rehabilitatie (SMDR) in Austerlitz. Hij had er genoeg van en nam ontslag. Na verloop van tijd werd dit toegestaan, omdat hij verklaarde een baan in de burgermaatschappij te kunnen krijgen. Echter op de ontslagbrief die hij ontving stond een mededeling die het er op doet lijken dat hij was afgekeurd.

      Eervol ontslag uit de Zeedienst wegens ôongeschiktheid voor de waarneming van de dienst uit hoofde van gebrekenö. Wat die gebreken waren is mij nooit duidelijk gewor-den. Ik weet dat hij overspannen is ge-weest, maar van een lichamelijk of gees-telijk gebrek was en is nooit sprake geweest. Ik heb nooit de indruk gehad dat mijn vader, ten gevolge van de oorlog, niet goed meer functioneerde of geestelijk niet geheel in orde was. Het is mij nooit opgevallen en het ministerie van defensie ook niet, zoals zal blijken.

      Toegegeven, hij zal ten tijde van zijn ontslag nog niet de oude zijn geweest. Maar zo raar was dat niet na alles wat hij had meegemaakt. Was men soms blij dat men van hem af was?

      Toen hij in 1988 overleed vond het Ministerie van Defen-sie niet, na het schrij-venvan een brief in samenwerking met zijn huisarts, dat het

overlijden ten gevolge van een verkalkte hartklep aan zijn militaire diensttijd zou hebben gelegen. Er zijn meer mensen die aan de gevolgen van een verkalkte hartklep overlijden. Zij hebben geen oorlog meegemaakt. Derhalve is het voor elke ambtenaar een peulenschil om verontruste familie een dergelijk bericht te sturen.

      De baan die hij in de burger maatschappij kon krijgen bestond uit het verrichten van hand- en spandiensten voor het eenmanstransportbedrijfje van zijn vader die de eerste de beste keer al vergat zijn salaris te betalen. Daarnaar gevraagd werd hem medegedeeld dat 'Bruin dat niet kon trekken' en werd hij er op gewezen dat hij een pensioen had van de marine, dus dat hij het wel uit kon zingen. Dit pensioen bestond overigens uit 1323 gulden per jaar verhoogd met een toeslag van 107 gulden per jaar. De hoogte van dit pensioen had te maken met zijn ontslagaan­vraag. Hij was nu een ex-kwartiermeester van de marine, meer niet. Was hij afge­keurd vanwege een oorlogstrauma dan had hij waarschijnlijk wel van een wat hoger pensioen kunnen genieten. Hij was uiteindelijk niet voor niets opgenomen op de psychiatrische afdeling van de Sociaal Medische Dienst in Austerlitz. Vermoe­delijk is hij de artsen te snel af geweest.

      Later is hij zich hier waarschijnlijk bewust van geworden en kwam tot de ontdekking dat hij een fout had gemaakt. En om niet voor dom versleten te worden, heeft hij deze foute beslissing weten te verdoezelen en familie, vrienden en bekenden altijd verteld dat hij was afgekeurd. Zelfs zijn jongste broer Sipke die zich na het overlijden van mijn vader verbaasde over het karige pensioen dat mijn moeder ontving, was des te verbaasder toen ma hem vertelde dat pa zelf zijn ontslag genomen had. Deze broer was door toeval in contact gekomen met een medewer-ker van de ĹStichting '40 - '45ĺ en bereid er werk van te maken. Na de bekente­nis van mijn moeder begreep hij dat het geen zin had vanwege het initia­tief van mijn vader.

      "Ze hebben me goed bij mijn pik gehad, jongen", vertelde hij eens, "als ze me niet hadden afgekeurd, dan was ik nu waarschijnlijk bootsman geweest of nog hoger en had ik een veel hoger pensi­oen gehad. Ik had mijn papieren voor bootsman al, alleen hebben ze me vlak voor mijn bevordering afgekeurd".

 

      Ik heb veel interessante papieren en documenten in het huis van mijn moeder gevon­den toen ze overleden was, maar uitgerekend de papie­ren voor boots­man heb ik nergens aangetroffen. Daarmee wil ik niet zeggen dat hij nooit met succes een examen voor deze rang heeft afgelegd. Toen hij met ontslag ging was hij kwartier­meester en daar heb ik ook nooit diplomaĺs of papieren van gevonden die melding maken van het feit dat hij de opleiding voor deze rang met goed gevolg had afgelegd.

      Toch blijft de vraag knagen waarom er op zijn ontslagbrief staat: Eervol ontslag uit de Zeedienst wegens ongeschiktheid voor de waarneming van de dienst uit hoofde van gebreken.

Had er maar bij gestaan: "Vanwege het meemaken van levensbedreigende oorlogshande-lingen", of iets dergelijks.

      Pa hield het maar vier weken uit bij mijn opa. Mijn moeder vertelde dat hij in die vier weken eens huilend thuiskwam. Hij was met zijn vader naar de markt in Drachten geweest, waar ze in opdracht van plaatselijke boeren goederen naar toe hadden gebracht. Veel marktkooplui waren ge´nteresseerd in hetgeen mijn vader bij de marine, gedurende de oorlog, had meegemaakt. Zij dromden dan ook voortdurend om hem heen en stelden nieuwsgierig verschillende vragen. In-mid­dels had er al een artikel over zijn belevenissen in het 'Friesch Dagblad' gestaan en men was dus op de hoogte van het feit dat hij gedurende de oorlog het ÚÚn en ander had meege-maakt. Een sensationeel verhaal wilde er altijd wel in, maar mijn vader had niet al te veel trek om er over te praten. Om niet onbeleefd te zijn trachtte hij, zo goed en zo kwaad als het ging, toch antwoord te geven op de gestelde vragen. Maar op de vraag waarom hij niet meer bij de marine zat en bij zijn vader aan de slag was ge­gaan, tikte mijn opa, die ook bij het groepje mannen stond, op z'n voorhoofd met de opmerking: "Tja, het zit hier niet meer helemaal goed bij hem". Hij is danig overstuur thuisgekomen.

Volgende pagina...
HOME
HET BEGIN (2)
HET BEGIN
ENGELAND
HALIFAX
WEST-INDI╦
OOST-INDI╦
CEYLON
CEYLON (2)
NAAR EUROPA
PORTHMOUTH
KRIJGSGEVANGEN?
KRIJGSGEVANGEN? (2)
KONVOOIEREN EN
OEFENEN
OPERATIE HUSKY
OPERATIE HUSKY (2)
VERTREK
VERTREK (2)
A/B Hr. Ms. FLORES
ZOALS HIJ WAS (1)
ZOALS HIJ WAS (2)
VRAGEN
HET EINDE
HALIFAX (2)
OOST-INDI╦ (2)
ROLKAART FLORES
AUGUSTA-CATANIA(2)
VERDEDIGEN EN
AANVALLEN
AUGUSTA-CATANIA
BIZERTE
OPERATIE AVALANCHE
(2)
OPERATIE AVALANCHE
MONDRAGONE
OPERATIE BIGOT
KERST EN JAARWISSELING
OPERATIE SHINGLE (2)
OPERATIE SHINGLE
GAETA EN FORMIA
GAETA EN FORMIA (2)
NAAR ENGELAND
NAAR ENGELAND (2)
DE LAATSTE REIS VAN DE SUMATRA (2)
DE INVASIE VAN
NORMANDI╦
DE INVASIE VAN
NORMANDI╦ (2)
TERNEUZEN
DE LAATSTE REIS VAN DE SUMATRA
WEER THUIS
HUWELIJK
WEER NAAR OOST-INDI╦
PLAATSING KLEINE VAARTUIGENDIENST
OVERSPANNEN
OVERSPANNEN (2)
TERUG NAAR NEDERLAND
TERUG NAAR
NEDERLAND (2)
TERUG IN NEDERLAND
TERUG IN NEDERLAND (2)
TERUG IN NEDERLAND (3)
HET EINDE
HET LEVEN AAN BOORD