Bedevaart naar Beauraing NBC Pro Maria

Boodschappen van OLV

OLV van Beauraing Maria zegt wie ze is:
"Ik ben de Onbevlekte Maagd."
"Ik ben de Moeder Gods, de Koningin des Hemels."
"Ik zal de zondaars bekeren."
"Bemint u mijn Zoon? Bemint u mij? Offer u dan op voor mij."
Zij vraagt:
"Altijd wijs te zijn!"
"Een kapel. Dat men hier op bedevaart komt."
"Bidt, bidt veel! Bidt altijd!."

De boodschap van Beauraing is er een van gebed, vooral het rozenkransgebed, van oprecht christelijk leven, opoffering en devotie voor het Onbevlekt Hart van Maria.

Boodschap van Beauraing

De Heilige Maagd heeft niet veel gesproken in Beauraing.

Het eerste wat Onze-Lieve-Vrouw aan de vijf kinderen van Beauraing gevraagd heeft, dat is “dat ze braaf zouden zijn.” Welke moeder vraagt dat niet van haar kinderen. Zo ook voor Maria tot de vijf zieners/ziensters. Maar die woorden, “que vous soyez sages”, zijn ook voor ieder van ons bedoeld. Que vous soyez sages; ‘dat jullie braaf zouden zijn’. We zouden ons kunnen afvragen: Zijn we dat wel allemaal? In alle omstandigheden? Maar ja, braaf zijn, dat is iets voor kinderen. Voor ons, jongeren, volwassenen, vertaalt ge die Franstalige zin “que vous soyez sages” beter als ‘dat jullie wijs zouden zijn’; ‘dat jullie verstandig zouden zijn’.

Naar het einde van de verschijningen heeft Maria aan de kinderen gevraagd: “Bidt. Bidt veel!” Niet één keer, niet twee keer, maar in totaal drie keer op een paar dagen tijd heeft ze gezegd: “Bidt. Bidt veel. Bidt altijd.” Ze legt dus duidelijk de nadruk op het belang van het gebed. Het voortdurend gebed. Niet één keer in de week, niet één minuut per dag, maar veel vaker, altijd, zegt ze. Maar hoe kan da nu? Dat gaat toch niet. Ik moet toch studeren, werken, eten, slapen, hoe kan ik nu altijd bidden? Dat is misschien iets voor een contemplatieve zuster of monnik, maar toch niet voor ons, mensen die in de wereld staan!

Ja en neen! Neen, we kunnen niet bidden zoals contemplatieve zusters of monniken, voor wie dat de belangrijkste opdracht in hun leven is, het voortdurend gebed. Maar tegelijkertijd antwoord ik: “ja”. Want ook wij kunnen voortdurend bidden. Hoe dan? Niet zoals zusters of monniken, maar bidden mag je niet enkel beschouwen als: aanbidding, Eucharistie, de rozenkrans bidden, breviergebed, … Nee, bidden kan ook andere vormen aannemen. Want was is bidden eigenlijk? Bidden is: in dialoog treden met God. Tot Hem spreken, naar Hem luisteren, …, maar ook gewoon met Hem verbonden zijn. En dus kunnen we eigenlijk altijd bidden; door vaak aan Hem te denken; door onze dagelijkse bezigheden aan Hem op te dragen, met Hem verenigd te zijn in wat we doen of laten. Door ook in een eventuele relatie, God te betrekken. Door God niet buiten te sluiten in een relatie, maar Hem Zijn plaats te geven. “Bidt. Bidt veel. Bidt altijd.”; ook in een relatie, dus.

Op de laatste dag, 3 januari, sprak de Heilige Maagd tot elk van de kinderen apart. Aan de oudste zienster, Fernande Voisin, vroeg ze: Bemint ge mijn Zoon? Bemint ge mij? Offer U dan op voor mij. Adieu. Het waren de laatste woorden van Maria te Beauraing. Woorden die vragen doen rijzen. De Zoon Jezus beminnen, OK, dat is heel normaal, en daar heeft niemand problemen mee. Van Maria houden, ook dat is niet moeilijk. Maar dan: “offer u dan op voor mij.” Wat is dat voor iets? Zich opofferen? Is dat niet iets dat totaal ‘passé’ is? Iets dat men nu niet meer doet? Awel, mijn antwoord daarop is: nee! Nee, dat is niet ‘passé’. Nee, dat is niet iets ouderwets. En als Maria dat vraagt, dan wil dat zeggen dat het belangrijk is, ook voor ons. Zich opofferen. Het heeft eigenlijk zelfs iets heldhaftigs: uw eigen leven opofferen voor dat van een ander. Maar ik zie die oproep om zich op te offeren toch vooral als volgt: zich opofferen voor God. Gods wil laten primeren op onze eigen wil. Hem laten beslissen wat ik met mijn leven aanvang. En wat mijn eigen leven betreft, dacht ik dat Zijn wil was dat ik zou trouwen, en kinderen hebben; maar uiteindelijk heb ik dat ideaal, die roeping, die in elke man, in elke vrouw zit, ergens opgeofferd om priester te worden van de Kerk, volgens Zijn wil. Ik heb mijn leven dus opgeofferd voor de Kerk.

Maar ook aan al diegenen die trouwen, wordt gevraagd zich op te offeren. Er wordt hen inderdaad gevraagd zich op te offeren voor de partner. Niet de eigen belangen op de eerste plaats te stellen, maar wel het welzijn van de partner. Gelukkig worden door de ander gelukkig te maken. Dat maakt een relatie echt hecht. In een relatie moet men niet altijd willen nemen, maar moet men eigenlijk eerst en vooral denken aan geven, zich geven aan de ander en voor de ander. “Leven is geven”. Het zijn maar drie woorden, maar ze zijn tegelijkertijd een hele levensopdracht.

Sluiten we af met het gebed tot OLV van Beauraing, een gebed waarin eigenlijk heel de boodschap, heel de schat van Beauraing verwerkt is, ook de verwijzing naar het gouden hart van Maria die zij aan de kinderen getoond heeft, en die het specifieke kenmerk is van OLV van Beauraing: de Maagd met het gouden hart.

GEBED TOT ONZE LIEVE VROUW VAN BEAURAING

Onze Lieve Vrouw van Beauraing, Onbevlekte Maagd, breng over naar Jezus, uw Zoon, al de intenties die wij u vandaag toevertrouwen. Moeder met het Gouden Hart, weergave van de tederheid van de Vader, aanschouw met liefde de mannen en vrouwen van onze tijd, en vervul hen met de vreugde van uw aanwezigheid. U die beloofd hebt de zondaars te bekeren, help ons de oneindige barmhartigheid van onze God te ontdekken. Doe in ons de genade van de bekering ontwaken opdat heel ons leven de weergave worde van deze barmhartigheid. Heilige Moeder Gods, buig u neer over onze ellende, troost ons in ons leed; geef kracht en sterkte aan allen die lijden. Koningin van de hemel, die gekroond staat met licht, help ons te groeien in geloof, hoop en liefde, en wij zullen altijd blijven dankzeggen. U hebt Jezus op de wereld gebracht; mogen wij door het gebed, door het verkondigen van zijn Woord en het getuigenis van een leven vol liefde en vreugde, Hem doen geboren worden in alle harten. Geef dat elk ogenblik van ons bestaan een JA weze op de vraag die u ons vandaag stelt: "Bemint u mijn Zoon? Bemint u mij?" Dan zal het rijk van Jezus tot stand komen in de wereld. Amen.

Pagina afdrukken