BEPALINGEN voor het geven van prive-muziekonderwijs


Artikel 1

De lesovereenkomst gaat in op ..............................
De overeenkomst loopt af op de dag waarop het lager onderwijs in de plaats, waar de lessen worden gegeven, na de zomervakantie van start gaat. De overeenkomst wordt op de afloopdatum telkens automatisch verlengd, tenzij de overeenkomst vóór 15 juni schriftelijk wordt opgezegd. In dat geval eindigt de overeenkomst per de eerstvolgende afloopdatum.
Tussentijdse opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een periode, die twaalf weken bevat, hetgeen inhoudt, dat na de opzegging nog over dat aantal lessen lesgeld verschuldigd is en dat de leerling op deze lessen recht heeft.

Artikel 2

De vakantietijden worden geregeld overeenkomstig die van het lager onderwijs in de plaats, waar de lessen worden gegeven.

Artikel 3

Het totaal verschuldigde bedrag tot de afloopdatum van de overeenkomst komt tot stand door het aantal nog te geven lessen tot de afloopdatum te vermenigvuldigen met de lesprijs.
De lesprijs bedraagt € ............................ Elke les heeft een duur van 30 minuten. Het totaal verschuldigde bedrag wordt in maandelijkse termijnen bij vooruitbetaling voldaan.

Artikel 4

Wanneer de leerling geen gebruik maakt van een afgesproken lesuur, is niettemin lesgeld verschuldigd. Bij verzuim van de leerling wegens ziekte en/of arbeidsongeschiktheid, daaronder mede begrepen zwangerschap, dienen binnen de verzuimperiode tenminste vier lessen doorbetaald te worden. Indien de verzuimperiode langer duurt dan vier lessen, is slechts de helft van het lesgeld verschuldigd over de lessen, die gemist worden na die periode. Na twaalf gemiste lessen wegens ziekte en/of arbeidsongeschiktheid gedurende een aaneengesloten verzuimperiode, daaronder mede begrepen zwangerschap, is geen lesgeld meer verschuldigd.

Artikel 5

Bij verzuim van de leraar wegens arbeidsongeschiktheid dienen binnen de verzuimperiode twee lessen doorbetaald te worden. Na twee niet gegeven lessen wegens arbeidsongeschiktheid tijdens een aaneengesloten verzuimperiode is geen lesgeld meer verschuldigd.


Links