Vincentius Vereniging Arnhem
Wereldbeweging ter bevordering van de onderlinge menselijke solidariteit

 

 

Start

SODBA 

Algemeen
Doelstellingen
Samenstelling
Adres

Stedelijk Oecumenisch Diakonaal Beraad Arnhem

 In 1991 heeft de Vincentius Vereniging Arnhem een aanzet gegeven tot het opzetten van een gestructureerd samenwerkingsverband van diaconale instellingen in Arnhem. Sindsdien functioneert dit als het
 Stedelijk Oecumenisch Diakonaal Beraad Arnhem (SODBA).

 In dit samenwerkingsverband voeren een vijftal diaconale instellingen in Arnhem, een gestructureerde samenwerking op diaconaal terrein door.

 De doelstellingen, taken en werkwijze van het Beraad zijn vastgelegd en worden door alle deelnemende instellingen onderschreven.
                                                          

 
De doelstellingen van het Beraad zijn:

 • Gezamenlijk beleid en afspraken ontwikkelen en doorvoeren die voor de deelnemende instellingen als leidraad kunnen dienen bij de afstemming en coördinatie van hun te nemen besluiten op aanvragen om subsidie voor diaconale projecten en diaconale bewustwording in Arnhem.

 • Gevraagd of ongevraagd een leidraad voor de deelnemende instellingen te formuleren om er in SODBA verband mee te kunnen werken en aanvragen te kunnen afhandelen.

 • “Pooling” van individuele hulpverlening, indien dit een bedrag van fl 1.000.- te boven gaat.

 • Een coördinatie en contactpunt te zijn voor de deelnemende instellingen.

 • De diaconale samenwerking te bevorderen

Vanuit deze doelstellingen wordt meer bekendheid gegeven aan het werk van het SODBA.
 Vele instellingen in de Arnhemse samenleving zoeken contact met het Beraad.
 Elk jaar wordt er een jaarverslag uitgebracht waarin de activiteiten en de projecten worden omschreven die middels het SODBA worden ondersteund.

 Het SODBA beschikt niet over eigen geldmiddelen. De besturen van de deelnemende instellingen nemen, na advies van het SODBA, hun eigen besluit bij aanvragen, met inachtneming van hun eigen identiteit en het beschikbare budget.

 

Samenstelling van het SODBA

Het SODBA telt vijf deelnemende instellingen te weten:

 • Centraal Diakonaal Kollege (CDK) als SOW diaconie
  van de Gereformeerde Kerk en
  de Hervormde Gemeente van Arnhem

 • Diaconie van de Doopsgezinde Gemeente Arnhem

 • Diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Arnhem

 • Inter Parochiële Caritas Instelling Arnhem, R.K. Diaconie  IPCIA

 • Vincentius Vereniging Arnhem

Voor meer informatie kunt U terecht bij de contactpersoon van het SODBA.

Contactadres:
Zijpendaalse weg 57
6814 CD Arnhem