Muziekvereniging KUNSTZIN Julianadorp  

Start

Omhoog Optreden aanvragen? Contactgegevens AMV / Blokfluit Archief Lidmaatschap Opleidingen           

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Voorzitter                       Michel Kloos             0223-641030 / 06-23530558  

1e Secretaris                  Frank Verhoeven       0223-646114 / 06-23211072

2e Secretaris                  Dennis Kloos               06-52095267

1e Penningmeester        Pauline Hendriks        06-25048108

2e Penningmeester        Iwen Bruijn                   06-48162327

Alg bestuurslid                Pieter Kroon              06-34344630

Alg bestuurslid                Roos Schaap 

 

Inlichtingen:

Colorguard                    Lida Kloos-de Weert  06-23372230

Colorguard                    Pauline Hendriks        06-25048108

Slagwerk                        Michel Kloos             0223-641030

Fluiten                             Aad Kloos                0223-642469

Overige instrumenten    Aad Kloos                0223-642469

 

Optredens:

Voor informatie over serenades, optochten, concerten, taptoe's, winkelopeningen etc. kunt u contact opnemen met het secretariaat

 

Donateurs:

Voor een minimaal bedrag van € 15,- kunt u als donateur de vereniging steunen. Voor informatie kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Privacy Policy Muziekvereniging Kunstzin!

Muziekvereniging Kunstzin hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Muziekvereniging Kunstzin houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-          Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

-          Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-          Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

-          Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-          Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-          Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Muziekvereniging Kunstzin zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door Muziekvereniging Kunstzin verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-          Administratieve doeleinde;

-          Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-          De lidmaatschapsovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Muziekvereniging Kunstzin de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-          Naam;

-          Adres;

-          Woonplaats;

-          Telefoonnummer;

-          E-mailadres;

-          Geslacht;

-          Geboortedatum;

-          Bankrekeningnummer (alleen bij Incasso).

Uw persoonsgegevens worden door Muziekvereniging Kunstzin opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-          Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.


 

Verwerking van persoonsgegevens t.b.v. van nieuwsbrief

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Muziekvereniging Kunstzin verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-          Het informeren van het lid of derden  d.m.v. nieuwsuitingen die te maken hebben met Muziekvereniging Kunstzin.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-          Het doen toekomen aan lid of derden van de Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Muziekvereniging Kunstzin de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-          E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Muziekvereniging Kunstzin opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-          Gedurende de periode dat men de nieuwsbrief wenst te ontvangen.

Verwerking van persoonsgegevens van opdrachtgevers

Persoonsgegevens van opdrachtgevers worden door Muziekvereniging Kunstzin verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-              Administratieve doeleinde;

-              Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

-              Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-              De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Muziekvereniging Kunstzin de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-              Voornaam;

-              Tussenvoegsel;

-              Achternaam;

-              Telefoonnummer;

-              E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Muziekvereniging Kunstzin  opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-              Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.  Op dit moment verstrekken we geen gegevens aan derden. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Muziekvereniging Kunstzin bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

-          Alle personen die namens Muziekvereniging Kunstzin van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

-          We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

-          We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

-          Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

-          We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

-          Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Muziekvereniging Kunstzin

Van Foreestweg 85 B

1787 BG

Julianadorp

secretarismvkunstzin@ziggo.nl

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zoals je misschien al weet werkt Kunstzin Julianadorp samen met SponsorKliks om voor extra inkomsten te zorgen.

Kunstzin Julianadorp ontvangt geld als er online wordt gekocht bij ruim honderd winkels, waaronder bekende als Bol.com, Wehkamp, Zalando en Booking.com en ook als je eten laat bezorgen via Thuisbezorgd.nl of een restaurant reserveert via Dinnersite.nl ontvangt Kunstzin Julianadorp daar geld voor.

Waarschijnlijk koop of reserveer jij ook wel eens iets online en kan je ons dus helpen.

En wat helemaal fantastisch is: het kost jou geen cent extra!

Van belang is wel dat je de SponsorKlik niet vergeet en daarom sturen we je dit bericht.
Herhaling en bewustwording is daarbij heel belangrijk.

Door jouw e-mailadres door te geven aan SponsorKliks ontvang je wekelijks een bericht met
online aanbiedingen voor het weekend en eenmaal per maand het overzicht van alle transacties met bijbehorende commissies van Kunstzin Julianadorp. Daarmee verwachten we onze inkomsten fors te kunnen laten groeien.

Klik op onderstaande link om je e-mailadres door te geven:
www.sponsorkliks.com/mailing_subscribe.php?club=5446&email=naam@email.com

Namens Kunstzin Julianadorp alvast heel erg bedankt voor de moeite.
 

 
    U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan de Webmaster
       Laatste update: 25 januari 2018.