Johansen IAS lees meer.......

......Vaak kan het gehoorde niet snel en effectief verwerkt worden, waardoor de uitleg van de leerkracht niet goed gevolgd kan worden. Ook door de omgevingsgeluiden van de klas kan de concentratie verloren gaan.
Het is lastig om verschillende opdrachten te kunnen onthouden en uit te voeren.

De prestaties worden hierdoor beïnvloed en er is veel tijd nodig om het werk af te krijgen.

Opmerkingen als:
‘Heb je je werk nu weer niet af’ en ‘Waarom luister je niet meteen als ik het uitleg’
geven veel frustratie, omdat het kind wel degelijk zijn best doet.


Voor wie?
De Johansen-IAS training helpt kinderen om klanken beter en effectiever te kunnen horen en verwerken. Kinderen die moeite hebben met verstaan wat er gezegd wordt en zichzelf moeilijk kunnen uitdrukken kunnen veel voordeel hebben van de Johansen-IAS training. Deze therapie kan heel goed naast een logopedische behandeling worden gebruikt.
- Schoolgaande kinderen
De Johansen-IAS training verbetert de verwerking van auditief aangeboden informatie. Kinderen die moeite hebben met het volgen van gegeven instructies (les) lijken niet te luisteren naar wat er gezegd wordt. Ze hebben vaak meer tijd nodig om een vraag te beantwoorden, een opdracht uit te voeren. Er kan dan sprake zijn van een auditief verwerkingsprobleem (zie checklist). De Johansen-IAS training kan hier verbetering in aanbrengen. Kinderen met lees- en spellingproblemen kunnen gemakkelijker de klankstructuur van woorden analyseren. Samen met specifieke remediale hulp (R.T.) kan hierdoor de taalvaardigheid optimaal verbeteren.
- Volwassenen
Volwassenen worden minder vaak behandeld met de Johansen-IAS training. Diegenen die het programma gevolgd hebben vertellen dat er verbetering is opgetreden in de verwerking van binnenkomende auditieve informatie. Gesprekken in een rumoerige omgeving (feestje) kunnen nu wel gevoerd en gevolgd worden. Een presentatie voor een groep toehoorders lukt nu veel beter. Hierdoor neemt het zelfvertrouwen toe en zorgt een positieve spiraal voor meer verbeteringen. Lezen en spellen laten ook beduidende verbeteringen zien.
De Johansen-IAS training is geen wondermiddel voor alle problemen. Om het positieve effect van de Johansen-IAS training te waarborgen is het van belang om voorafgaand aan de behandeling een intakegesprek af te nemen. In overleg wordt vastgesteld wat de bijdrage is van de Johansen-IAS training in relatie tot het probleem. Bij taalproblemen levert extra remediale begeleiding betere resultaten op (zie pilotstudy BC Broekhin). Bij slechts een gering aantal kinderen met spraak-taalproblemen levert de Johansen-IAS training niet het gewenste resultaat op. Meestal hebben ze er toch nog wel gedeeltelijk profijt van.
- Jonge kinderen

Achtergronden

Voor bijna alle rechtshandigen en het merendeel van de linkshandigen bevindt zich het taalcentrum in de linkerhersenhelft (linker hemisfeer).

De snelste en meest efficiënte manier voor talige informatie om in de linker hemisfeer te komen is via het rechteroor.


(Dit komt door de lateralisatie in het lichaam. Prikkels vanuit de rechterhersenhelft sturen het linkerdeel van het lichaam aan en omgekeerd.)
Het linkeroor heeft hier een ondersteunende rol.

Een onzekere dominantie of zelfs linkeroor dominantie kan het leren van taal en de organisatie daarvan in de hersenen negatief beïnvloeden.

Met als gevolg dat klanken binnen woorden, hele woorden of zelfs complete zinnen door elkaar gehaald kunnen worden.
Dit heeft natuurlijk gevolgen voor het begrijpen van taal, maar zeker ook voor het spreken en schrijven.


Een kind met een zwakke organisatie van taal zal hard moeten werken om te begrijpen wat er gezegd wordt. Vaak ontbreekt de benodigde concentratie om dit steeds te blijven doen. Dit zal dus het leervermogen beïnvloeden.


Checklist
Hieronder volgen beschrijvingen die mogelijk op auditieve verwerkingsproblemen kunnen wijzen. Kunt u een aantal beschrijvingen aankruisen dan zou het mogelijk zijn dat de Johansen-IAS training kan helpen. Dit hoeft niet altijd het geval te zijn.
Controleer eerst of er sprake is van een mechanisch gehoorprobleem. Deze zullen eerst behandeld moeten worden door een KNO-arts.

In een intake gesprek, voorafgaand aan de training zullen de door u aangekruiste criteria besproken worden en kan er besloten worden om met de training te starten of door te verwijzen.

Concentratie / aandacht / luisteren
 • Vaak dagdromen in de klas
 • Storend gedrag omdat de leerkracht niet goed gehoord wordt
 • Instructies niet goed op kunnen volgen / Vaak vragen
 • Moeilijk kunnen werken in de groep / 1 op 1 gaat het goed
 • Doet langer over huiswerk maken en proefwerken
 • Lijkt of er niet geluisterd wordt
 • Reageert niet meteen als de naam genoemd wordt in de klas
 • Kijkt veel af omdat de instructie niet goed is binnengekomen

Spraak
 • Woordvindingsproblemen / moeite met uiten
 • Slechte articulatie
 • Langzaam / aarzelend spreektempo /soms warrig
 • Moeite om meerlettergrepige woorden goed uit te spreken
 • Moeite om bepaalde klanken goed uit te spreken
 • Moeite met een gesprek te voeren en vragen te stellen

Lezen en spellen
 • Moeite met decoderen (correct uitspreken) vrij laag , haperend leestempo
 • Lijkt bepaalde klanken in een woord niet te horen
 • Moeite met correct schrijven van woorden (veel spellingfouten)
 • Moeite met tegelijk luisteren en schrijven

In het algemeen
 • Er zijn in de 1e 4 levensjaren gehoorproblemen geweest, zoals vocht achter het trommelvlies, oorontsteking e.d.
 • Er komen in de familie spraak-lees of spellingproblemen voor
 • Overgevoeligheid voor bepaalde geluiden of klanken
 • Het is moeilijk om vriendschappen te sluiten en / of te onderhouden

Verbeteringen
Kinderen, jongeren en volwassenen met spraak- en of taalproblemen (waaronder leerproblematiek en dyslexie) kunnen baat hebben bij behandeling met de Johansen-IAS training. De volgende waarnemingen zijn er gedaan na behandeling met deze auditieve stimulatie: - verbetering van het leesniveau - vermindering van het aantal spellingfouten - verbetering van het handschrift - betere uitdrukkingsvaardigheid - uitbreiding van de woordenschat - correctere zinsbouw - toename van de studievaardigheid - betere informatieverwerking in rumoerige omgeving - verbetering van het korte termijngeheugen Hiernaast zien we ook verbeteringen t.a.v. het volgende: - verminderde impulsiviteit - verminderd onhandig gedrag - verbeterde concentratie - verbeterde sociale vaardigheden Behalve kinderen / jongeren met spraak-taalproblemen zijn er ook goede resultaten geboekt bij kinderen / jongeren met autistische spectrum-stoornissen (o.a. PDD-NOS) en gedragsmoeilijkheden (ADHD). Als men in staat is auditief aangeboden informatie goed te verwerken, dan heeft dit gevolgen voor de taalverwerving en taalverwerking, maar kan dit ook zorgen voor een beter functioneren. Als men begrijpt wat er gezegd wordt, dan kan men situaties beter inschatten en adequaat reageren. Men kan soms beter aanvoelen wat er bedoeld wordt.