Kosten en voorwaarden
’t Groeiatelier hanteert vanaf 1 januari 2018 de volgende tarieven.

Sinds 2018 aangesloten bij het Sociaal Domein Fryslan.
Verwijzingen via gebiedsteam, wijkteam of huisarts is mogelijk


Behandelingsovereenkomst kind


Toelichting

Deze overeenkomst is van toepassing bij Coaching van kinderen, in het kader van de wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
Deze overeenkomst wordt voorafgaand aan de behandeling, door zowel de cliënt en/of beide ouders van de cliënt en Daviscounselor ondertekend. Een exemplaar van deze overeenkomst wordt in het dossier van de cliënt opgeborgen.

Op 1 april 1995 is de wet WGBO in werking getreden. Deze wet versterkt de positie van de cliënt ten opzichte van artsen, verloskundigen, paramedici en andere hulpverleners. In de wet WGBO is onder meer geregeld: recht op informatie, toestemmingsvereiste voor de behandeling, de plicht om een cliëntendossier aan te leggen, recht op inzage in dit dossier en geheimhouding van cliëntgegevens. Zie het privacyreglement op de website.

Afspraken
De cliënt/ ouders/voogd gaan akkoord dat de betreffende school toestemming verleent voor de ondersteuning van het leerproces middels de mogelijkheden van ‘t Groeiatelier.

Ja / nee

De cliënt/ ouders/ voogd zijn op de hoogte van de gehanteerde tarieven en de Algemene Betalingsvoorwaarden
(onderdeel van deze behandelovereenkomst), en gaat hiermee akkoord.

De Daviscounselor kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade als gevolg van het niet hebben van de juiste informatie ten tijde van de counseling en reflex integratie.
De cliënt/ ouders/voogd verklaren de informatie over de komende counseling te hebben gehoord en begrepen.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van

’t Groeiatelier
Davis Counselor, behandelaar van Masgutova Neurosensorische RefIex Integratie en
Johansen/ Individuele Auditieve Stimulatie provider

Artikel 1.
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op de counselingovereenkomst tussen
De counselor en de cliënt/ ouders /voogd.

Artikel 2.
Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet-annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is de counselor gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid in rekening te brengen.

Artikel 3.
De door de counselor aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen binnen 30 dagen na datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 4.
Bij betalingsachterstand is de counselor gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn / haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 5.
Bij niet-betaling binnen 30 dagen na de factuurdatum zal de counselor de cliënt een betalingsherinnering sturen.


’t Groeiatelier hanteert vanaf 1 januari 2018 de volgende tarieven per uur

  • Intake € gratis

  • schoolgaanden met toestemming van school geen BTW per uur € 60

  • volwassenen en jongeren 18+ sessies incl. BTW per uur € 73

Doelomschrijving:


Afspraken:

Privacy verklaring

Hierbij geef ik toestemming om mijn gegevens te verwerken volgens de privacyvreglement te vinden op www.tgroeiatelier.nl.
datum:

Naam ouder / voogd: handtekeningNaam ouder /voogd: handtekening


Naam cliënt: Indien 12jaar of ouder handtekeningNaam school: handtekeningNaam counselor/behandelaar:
Liesbeth Stellingwerf handtekening
t Groeiatelier
Easterboarn 13
8495NB Aldeboarn
Van toepassing bij Coaching van kinderen, in het kader van de wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).


Kamer van Koophandel:
56036418

BTWnummer:50401476B01

Bankrekeningnummer:
NL57TRIO 0254813550
t.n.v. 't Groeiatelier

Wkkgz: Solo partners


Behandelingsovereenkomst
Volwassene

Toelichting

Deze overeenkomst wordt voorafgaand aan de behandeling, door zowel de cliënt en Daviscounselor
ondertekend. Een exemplaar van deze overeenkomst wordt in het dossier van de cliënt opgeborgen.

Op 1 april 1995 is de wet WGBO in werking getreden. Deze wet versterkt de positie van de cliënt ten opzichte van artsen, verloskundigen, paramedici en andere hulpverleners. In de wet WGBO is onder meer geregeld: recht op informatie, toestemmingsvereiste voor de behandeling, de plicht om een cliëntendossier aan te leggen, recht op inzage in dit dossier en geheimhouding van cliëntgegevens.

Afspraken
De cliënt is op de hoogte van de gehanteerde tarieven en de Algemene Betalingsvoorwaarden
(onderdeel van deze behandelovereenkomst), en gaat hiermee akkoord.

De Daviscounselor kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade als gevolg van het niet hebben van de juiste informatie ten tijde van de counseling en reflex integratie.
De cliënt verklaart de informatie over de komende counseling te hebben gehoord en begrepen.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van

’t Groeiatelier
Davis Counselor, behandelaar van Masgutova Neurosensorimotor RefIex Integratie en provider van de Johansen Individuele Auditieve Stimulatie

Artikel 1.
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op counselingovereenkomst tussen
De counselor en de cliënt.

Artikel 2.
Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet-annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is de counselor gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid in rekening te brengen.


Artikel 3.
De door de counselor aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen binnen 30 dagen na datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 4.
Bij betalingsachterstand is de counselor gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn / haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 5.
Bij niet-betaling binnen 30 dagen na de factuurdatum zal de counselor de cliënt een betalingsherinnering sturen.

Privacy Verklaring
De cliënt gaat akkoord met de privacyreglement van ’t Groeiatelier. Deze is te vinden op de website www.tgroeiatelier.nl.

’t Groeiatelier hanteert vanaf 1 januari 2018 de volgende tarieven.

Intake gratis

Sessie per uur € 73 incl. BTW


datum:

naam cliënt: handtekening
naam Counselor/behandelaar:
Liesbeth Stellingwerf handtekening
‘t Groeiatelier
Easterboarn 13
8495NB Aldeboarn


Privacyreglement:2018 privacyreglement 't Groeiatelier