Vorige

Home

Volgende

Diever, geschilderd drieluik, 2007
Aan de westzijde van de zuidbeuk hangt tegen de inpandige noordwand een groot drieluik met als thema: Wees uw broeders hoeder. Het is geschilderd door Dieuwke Aalbers-Kollewijn uit Voorburg. Het werd in 1959 bij het gereedkomen van de restauratie geschonken door het gemeentebestuur. Steensma geeft de volgende beschrijving: "In het midden buigt God de Vader zich zegenend voorover, een verblindend licht uitstralend. Onder hem Eva, Maria en oud-testamentische figuren. Het linkerpaneel toont Christus, wiens lichaam bestaat uit mensen: bruin, blank geel; jong en oud. Daaronder in afgesloten ruimten de in afzondering levende mensen zoals een ziek kind, een bejaarde en een invalide. Weer lager de in het donker levende mensen: de misdadiger, de dronkaard, de zwerver. Tussen God en Christus zien we in het donker om licht te brengen: een augustijner monnik (Luther), een predikant met bijbel en een pottenbakker als kunstenaar. Naast het hoofd van Christus het intelligente, maar liefdeloze gezicht van de duivel. Op het rechterpaneel symboliseert een duif de Heilige Geest, die zijn stralen zendt over de naar de hemel optrekkende rij van mensen." Steensma merkt aan het slot van zijn hiervoor aangehaalde citaat het volgende op:  "Over de kunstzinnige kwaliteiten kan men verschillende denken, maar over de inhoud kan niet anders gezegd worden dan dat hier op een moderne en aangrijpende wijze de kernthema's van het evangelie in beeld gebracht zijn."1

1. Steensma, 1977: 68.