Foto mei 2007 WEBSITE OTTO VERVAART

Algemeen
Rechtsgeschiedenis
Legal history
Rechtsgeschichte
Histoire du droit
Storia del diritto

Tijdvakken
Romeins recht
Roman law
Römisches Recht
Droit romain
Diritto romano
Middeleeuws recht
Medieval law
Mittelalterliches Recht
Droit médiéval
Diritto medievale
Canoniek recht
Canon law
Kanonisches Recht
Droit canonique
Diritto canonico

Landen
Oud-vaderlands recht
Altniederländisches Recht
Old Dutch Law
Ancien droit aux Pays-Bas
Antico diritto olandese
De "common law"
The common law

Overige pagina's
Mijn links
Eigen onderzoek
My links
My own research
Meine Links
Eigene Forschung
Mes liens
Mes recherches
I miei links
Mia ricerca

Summary of homepage  Mijn onderzoek  Links  Sitemap  Nieuw-New

Enige persoonlijke informatie

Welkom! Deze website betreft vooral rechtsgeschiedenis, maar er zijn ook pagina's over Utrecht in de middeleeuwen en de geschiedenis van de Dominicanen.  Verder is er hier een aantal links bijeengebracht: over Utrecht, Nederlandse geschiedenis, de Middeleeuwen, zoeksites en bibliotheken. Wellicht zijn ze nuttig. Graag commentaar! Op deze pagina vertel ik iets over mezelf.

Actuele berichten over rechtsgeschiedenis zijn vanaf december 2009 te lezen op een Engelstalige rechtshistorische blog. Vanaf half maart 2010 wordt de informatie -waar mogelijk geactualiseerd- overgezet naar de nieuwe site www.rechtshistorie.nl. De rechtshistorische informatie op deze homepages wordt niet meer bijgewerkt en zal op den duur worden verwijderd. In 2013 begon ik met een tweede blog, Glossae - Middeleeuwse juridische glossen in beeld. De herdenkingen rond de Eerste Wereldoorlog waren voor mij aanleiding om in 2014 een blog te maken met een handig overzicht van vele digitale projecten, Digital 1418.

Ik ben geboren te Utrecht in de wijk Oog-in-Al in 1963, waar ik lang heb gewoond. Na de lagere school volgde ik het gymnasium aan het Sint-Bonifatiuscollege te Utrecht. In 1981 begon ik met de studie geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Mijn hoofdvak werd middeleeuwse geschiedenis. Ik nam deel aan een doctoraalcollege over de relaties tussen stad en platteland, speciaal voor Utrecht. Het Utrechts Archief bevat hierover vele bronnen. In 1988 studeerde ik af met een scriptie over de buitengerechten van de stad Utrecht in de 15e eeuw.

Aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam heb ik bij de Juridische Faculteit een proefschrift geschreven over de Zeeuwse jurist Nicolaas Everaerts (1462-1532), president van de gerechtshoven in Den Haag en Mechelen. Hij werd vooral bekend door zijn boek over juridische argumentatie. Everaerts schreef honderden juridische adviezen. Ik deed over hem onderzoek in Rome, Tübingen, Frankfurt am Main en München. Mijn proefschrift verscheen in 1994. Nadien ging ik opnieuw naar de universiteit van München, waar ik meehielp met de herstart van het Institute of Medieval Canon Law. Ik catalogiseerde vanuit het Leopold-Wenger-Institut de bibliotheek van Stephan Kuttner (1906-1997), dit in samenwerking met de Monumenta Germaniae Historica. Inmiddels is de bibliotheek van het Kuttner Institute overgebracht naar de Lillian Goldman Law Library van Yale University, New Haven, CT. Er zijn vele bibliotheken waar ik graag kom of (weer) zou willen komen, ook vanwege de handschriften.

Het Kruisherenklooster te St. Agatha, Cuijk - foto ov, voorjaar 2004

In 2004 werkte ik bij het Dienstencentrum Kloosterarchieven in Nederland in Nijmegen. Behalve met geautomatiseerde catalogisering was ik er bezig met de opzet van een online monasticon. Het KAN verhuisde in 2005 naar het klooster van de Kruisheren te Sint-Agatha, aan de Maas ten zuiden van Cuijk, waar in juni 2006 het Centrum Erfgoed Nederlands Kloosterleven opende. Over erfgoed en digitalisering is ook een pagina op mijn site. Sinds de oprichting in 1989 is het KAN nauw verbonden met het Katholiek Documentatie Centrum bij de Radboud Universiteit te Nijmegen. In 2008 werkte ik in de bibliotheek van het generalaat van de Fraters van Tilburg, een religieuze congregatie die bekend staat om de bijdrage aan het Nederlandse onderwijs.

Het Utrechts Archief, Utrecht - foto ov, maart 2017

Vanaf medio 2016 tot eind 2019 werkte ik als projectmedewerker bij Het Utrecht Archief. Behalve aan de afronding van de nieuwe inventaris voor het huisarchief van kasteel Hardenbroek - fietleijk een conglomeraat van collecties met bijna 7000 stukken uit zeven eeuwen - werkte ik ook mee aan de beschrijving van andere archiefcollecties, met name die van de middeleeuwse bisschoppen van Utrecht. In de herfst van 2020 en opnieuw medio 2021 werkte ik als projectarchivaris bij de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Utrecht, in het bijzonder voor de beschrijving van middeleeuwse en vroegmoderne oorkonden, fragmenten van oorkonden, en enkele archiefcollecties.

Ik hou onder andere van zingen, luisteren naar klassieke muziek, fietsen en wandelen. In de loop der jaren heb ik bij verschillende koren gezongen, van jongerenkoor tot gregoriaans en van Bachcantates tot a cappella-werken. Eén van mijn koren heette Amor Vincit. Op het gebied van klassieke muziek interesseren mij met name kamermuziek, koorwerken en opera. In 2013 verhuisde ik naar de Utrechtse wijk Leidsche Rijn.

Verdere informatie over mijn werkzame leven is te vinden op LinkedIn en Humanities Commons.

Contact      ov - september 2021