Hoe is de organisatie van de Sterflat geregeld?


De wet regelt het begrip BESTUUR van een vereniging van eigenaren. Hiermee wordt de bestuurder bedoeld. Ingeval van de Sterflat is terwille van grotere betrokkenheid vanuit de leden en een democratisch beleid gekozen voor een andere structuur. De ledenvergadering heeft in haar vergadering van 21 april 2005 de volgende definitie aan het begrip BESTUUR gegeven:
Het bestuur wordt gevormd door 3 leden waarvan een voorzitter en twee bestuursleden. Deze worden door de algemene ledenvergadering gekozen voor een termijn zoals nader geregeld wordt in het huishoudelijk reglement. Het bestuur wordt bijgestaan door een bestuurder (hierna terwille van de duidelijkheid "administrateur" genoemd). De administrateur wordt in beginsel extern aangetrokken en wordt aangesteld door de
algemene ledenvergadering voor onbepaalde termijn en kan alleen door de algemene ledenvergadering ontslagen worden.

 

De inhoud van de taken vindt u in onderstaande taakomschrijvingen.

de administrateur

het bestuur

de technische commissie

de kascommissie

de huismeester