Cursusaanbod

CURSUSAANBOD van de FZPCURSUS KLINISCHE PSYCHOLOGIE 1 en 2Besproken wordt een serie onderwerpen met als rode draad: menselijke reacties op ernstige problemen. Aan de hand van voorbeelden wordt gezocht naar de kenmerken en mogelijke oorzaken van deze reactie-wijzen. Ook aan behandeling wordt de nodige aandacht besteed. Er komen nieuwe visies aan bod.


1. Het verklaringsmodel

I. Depressie, agressie en angst
2. Emoties: kenmerken, aanleidingen en functies
3. Normale depressieve reacties
4. Emotionele verwerking en rouw
5. Abnormale depressies
6. Agressieproblematiek: obsessies, onheilsangst, actieve smetangst
... Passieve smetvrees voor vieze dingen. Emotionele geremdheid.
7. Angststoornissen: angstneurose, fobieŽn
8. Aangeleerde angsten. Therapie bij angsten.

II. Drang, dwang en psychose
9. Seksuele dysfuncties
10. Dissociatie- en conversiestoornissen (meerv. persoonl. syndroom e.d.)
11. Anorexia en boulimia nervosa (magerzucht en vraatzucht)
12. Netheids- en precisiedwang
13. Schizofrene stoornissen
14. Waanstoornissen
15. Verslaving. Sekte-problematiek.

16. Persoonlijkheidsstoornissen
17. De valkuil van persoonlijkheidsproblematiek
18. Terugblik en theorie


350 blz. inhoudelijke tekst op A4-formaat (vergelijkbaar met 575 blz. gemiddeld boekformaat). Auteur: Peter Prudon. Uitgave FZP-press, Amsterdam.
(ISBN 90-803879-5-9). Prijs Ä57 + Ä3 verzendkosten.

N.B. Het herschreven boek is in november 2007 uitgekomen, en is om de paar jaar beperkt geŁpdatet. Kosten: Ä60, incl. verzendkosten. Bestellingen bij de FZP-press.

Voor een uitgebreide inhoudsopgave, klik hieronder:

Klinische Psychologie I en II


Doelgroep

Mensen die meer van psychologie en/of problematisch en afwijkend gedrag willen weten vanuit beroepsmatige of persoonlijke interesse. Van direct nut voor verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, fysiotherapeuten, (alternatieve) hulpverleners, vrijwilligers etc. Zeer nuttig als voortraject voor psychologie- en psychotherapie-opleidingen.
De cursus is op HBO-niveau. Aanbevolen vooropleiding: HAVO of hoger, of MULO / MBO met aanvullende persoonlijke ontwikkeling. Bij onzekerheid even overleggen met de docent of het boek vooraf bestellen en bestuderen.
Vanaf september 2007 schriftelijk alleen nog te volgen bij het NHA

Klik hier voor de positieve commentaren van (ex-)cursisten op de cursus: Evaluaties door cursisten.


CURSUS "MOTIVATIE, LEREN en GEDRAG"


Via een systematische analyse van wat een mens beweegt tot zijn handelen, en van de rol die leerprocessen en vroegkinderlijke ontwikkeling daarbij spelen wordt de cursist een beter begrip van het menselijk gedrag en functioneren bijgebracht. Richtinggevend zijn hierbij een biologisch-evolutionair ťn een existentieel-psychologisch gezichtspunt. Er is dus gekozen voor ťťn omvattende visie in plaats van de in algemeen-psychologische cursussen gebruikelijke brede overzichten van auteurs en stromingen, die ten koste van de diepgang gaan. Het betoog sluit echter wel aan bij de moderne psychologie.
De begrippen en wetmatigheden worden steeds afgeleid uit alledaagse - en praktijk-voorbeelden. Haarkloverige discussies, breedvoerige overzichten en hoogdravend taalgebruik worden vermeden. Daardoor is de cursus voor een brede groep verstaanbaar zonder oppervlakkig te worden.
Bij de cursus hoort een vragenboek, dat toets op inzicht en op vermogen de kennis toe te passen.


Inhoud van "Motivatie, leren en gedrag"


1. Het (menselijk) gedrag en de functies daarvan
2. De rol van behoeften, instinctresten en "gevoeligheden" in het gedrag
Motivationele vervreemding
3. De motivatie tot instrumenteel gedrag. Motivatie-verlies.
Primaire en secundaire motivationele factoren
4. De praktische/biologische en de existentiŽle functie van actie
5. Levensdramatiek (Helwig). Voorwaarden voor goed functioneren.
6. Opbouw en aantasting van het bestaan. Gedragspathologie.
7. Emoties: kenmerken, aanleidingen en functies.
8. Leren en conditionering
9. Conditioneringsprocedures in de praktijk
10. Ontwikkeling: differentiatie en integratie van het gedragsrepertoire

Ī190 blz. A4 tekst. Auteur: Peter Prudon. Uitgave FZP-press, Amsterdam. (ISBN 90-803879-1-6). Prijs: Ä32 + Ä3 verzendkosten.

Voor een uitgebreide inhoudsopgave, klik hiernaast aan: Motivatie, leren en gedrag


Doelgroep

1) Diegenen die beroepshalve of uit interesse behoefte hebben aan een tamelijk diepgaande introductie in de algemene psychologie.
2) Diegenen die al de nodige psychologische kennis hebben opgedaan, maar behoefte hebben aan systematisering en verdieping daarvan of confrontatie ervan met het eigen kader van de cursus-auteur,
3) Diegenen die de cursussen Klinische Psychologie 1 en/of 2 hebben gevolgd en nu het achterliggende theoretische kader in zijn eigen recht willen leren kennen.
Bij beroepsmatig geÔnteresseerden wordt gedacht aan (aanstaande) psychologiestudenten, test-assistenten, personeelsfunctionarissen, personen werkzaam in gezondheidszorg, onderwijs etc.
De cursus is op HBO-niveau, maar ook academisch geschoolden kunnen er het nodige aan beleven. Als vooropleiding wordt HAVO, of een daaraan gelijkwaardige of hogere ontwikkeling aanbevolen. In geval van twijfel met de docent overleggen of het boek vooraf bestellen en bestuderen.DE PSYCHOANALYSE VAN FREUD
- Een opbouwend-kritische bespreking


Een minicursus van 5 lessen waarin de psychoanalyse van Freud beknopt maar toch grondig uiteengezet wordt. Freuds denkbeelden worden vrij drastisch gekritiseerd, maar benadrukt wordt steeds wat er historisch waardevol, dan wel nog steeds houdbaar aan is.


Inhoud

1. Hoe het begon
2. Ontwikkeling van Freuds denken in de eerste fase
3. Freuds gedragsdeterminatie-model
Lustprincipe; primaire proces
Realiteitsprincipe; secundaire proces
4. Het persoonlijkheidsmodel
Afweermechanismes
5. De motivatie-opvattingen
6. Angst
7. Dromen, symptomen, vergissingen en moppen
8. Infantiele seksualiteit
Het begrip cathexis (bezetting met libido)
9. De neurosen-theorie
10. Psychoanalyse als behandelingsmethode
Vragen ter bestudering van dit boek

Voor een uitgebreide inhoudsopgave, klik hiernaast aan: Cursus Freud uitgebreid


Doelgroep

Leken en beroepsmatig geÔnteresseerden met ontwikkelingsnivau vanaf HAVO of ex-FZP-cursisten.ACTIE EN EXISTEREN

Voorwaarden voor het existentieel bevredigend functioneren van de mens

(ligt bij een uitgever)

Inhoud

1. Probleemstelling en doelstelling
2. De bijzondere zijnswijze van de mens: actie
3. De biologisch-praktische functie van gedrag
4. De existentiŽle functies van menselijk gedrag
5. De verhouding van de biologisch-praktische tot de existentiŽle functies van gedrag
6. Invulling en opbouw van het individuele bestaan
7. Voorwaarden voor existentieel bevredigend handelen
8. Levensdramatiek
9: Existentie-versterkers bij verminderd functioneren
10. Bestaansaantastingen
11. Gedragspathologie: reacties
12. Een theorie van psychopathologie
13. ExistentiŽle psychodiagnostiek en therapie
14. Algehele samenvatting
Nabeschouwing: wie was Paul Helwig?

Voor een uitgebreide inhoudsopgave, klik hiernaast aan: Cursus Actie en existeren, uitgebreid

* * * * * * * * * *

Ga verder naar Rationale en procedure van/bij het schriftelijke FZP-pakket
Ga terug naar de inleiding