De psychoanalyse van Freud

Een opbouwend-kritische bespreking


Schriftelijke mini-cursus - Auteur: Peter Prudon

Editie 1999
Uitgave FZP-press, Rendeux (Belgiė) - ISBN 90-803879-4-0


In deze cursus van 5 mondelinge of schriftelijke lessen wordt de psychoanalyse van Freud beknopt uiteengezet, maar waarbij toch grondigheid nagestreefd is. Zowel zijn visies op het functioneren van de menselijke persoonlijkheid als op de psychopathologie komen aan bod.
Deze visies zijn niet van de ene op de andere dag tot stand gekomen, maar hebben zich continu ontwikkeld. Steeds weer herzag Freud zijn denkbeelden. Daarom is deze cursus geen weergave van de visie van Freud, en evenmin van de late Freud, maar van de opeenvolgende visies van deze theoreticus.
De auteur heeft in prinipe nogal wat kritiek op Freud, omdat bepaalde onderdelen van zijn visie onwaar, onlogisch of veel te weinig algemeen geformuleerd zijn. Het heeft echter geen zin om opvattingen te presenteren, die vervolgens toch weer afgebroken worden. Daarom wordt in deze cursus de nadruk gelegd op sommige grote lijnen in Freuds visies die heel goed verdedigbaar zijn, op door hem geļntroduceerde begrippen die zich blijvend een plaats in de psychologie hebben verworven, en op de belangrijke psychologische vraagstellingen waarop zijn opvattingen een meer of minder geslaagd antwoord waren. Waar nodig wordt kritisch commentaar geleverd, dat echter nooit afbrekend bedoeld is.


Inhoudsopgave

1. Hoe het begon
2. Ontwikkeling van Freuds denken in de eerste fas
3. Freuds gedragsdeterminatie-model
De energie voor het gedrag: externe en interne prikkels
De werking van een drift
Lustprincipe; primaire proces
Realiteitsprincipe; secundaire proces

4. Het persoonlijkheidsmodel
Het Es
Realiteit en Überich
Het Ik
Afweermechanismes
Het bewuste, voorbewuste en onbewuste

5. De motivatie-opvattingen
Seksuele driften tegenover Ik-driften
Eros tegenover agressie
Eros tegenover doodsdrift

6. Angst
7. Dromen, symptomen, vergissingen en moppen
Dromen
Symptomen
Versprekingen, vergissingen
Moppen

8. Infantiele seksualiteit
Orale fase (1e jaar)
Anale fase (2e-3e jaar)
Fallische fase; Oedipuscomplex; castratie-complex (4-6 jaar)
Latentie-fase (6-12 jaar)
Genitale fase (vanaf 13e jaar)
Het begrip cathexis (bezetting met libido)

9. De neurosen-theorie
10. Psychoanalyse als behandelingsmethode
Vragen ter bestudering van dit boek
Referenties

Doelgroep
Leken en beroepshalve geļnteresseerden met ontwikkelingsnivau vanaf HAVO of ex-FZP-cursisten.

Werkwijze
De antwoorden op de 116 vragen achterin het boek in 5 etappes inleveren. U ontvangt commentaar, correcties en een beoordeling per les. Persoonlijke meningen en kritische noten worden op prijs gesteld, maar moeten apart van de antwoorden geformuleerd worden. Het huiswerk moet voorzien worden van de naam van de cursist. Beknopte beantwoording waar mogelijk wordt op prijs gesteld. Na afloop ontvangt u een totaalbeoordeling en een bewijs van deelname.
Examen is mogelijk en kost 20 Euro bij de docent schriftelijk en 25 Euro bij een andere FZP-docent.
Wie geen schriftelijke cursus wil doen, maar wel actief wil studeren, kan het antwoordenboekje bestellen, om zijn eigen antwoorden aan te toetsen. Kosten 10 Euro, incl. verzendkosten.

Werkschema
Les 1: §1-3 (blz. 1-8), 8 bladzijden, 18 vragen
Les 2: §4 (blz. 9-16), 8 bladzijden, 20 vragen
Les 3: §5-7 (blz. 17-29), 13 bladzijden, 25 vragen
Les 4: §8 (blz. 30-38), 9 bladzijden, 25 vragen
Les 5: §9-10 (blz. 39-45), 7 bladzijden, 28 vragen


Terug naar cursus-overzicht