Algemene voorwaarden bungalow op "de Boschberg".

1. Betaling:

De eerste aanbetaling (50% van de totale huursom) dient binnen TWEE weken na de bevestiging van de reservering te zijn voldaan. Het restant van de huursom moet zijn voldaan uiterlijk vóór het betrekken van de bungalow. Uw reservering is pas definitief na ontvangst van uw eerste betaling. Bij een niet tijdige of correcte aanbetaling heeft de verhuurder het recht de (voorlopige) reservering te annuleren. Verhuurder is dan gerechtigd de bungalow aan derden te verhuren.

2. Maximaal aantal personen / Overbezetting:

Het is de huurder niet toegestaan de bungalow onder te verhuren of meer personen te doen huisvesten dan is overeengekomen. Het maximale personenaantal (4) rekent kinderen en kleinkinderen (ongeacht de leeftijd) ook mee. Wordt de bungalow (tijdelijk) door meer personen bewoond dan heeft de verhuurder het recht zonder ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter, deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen, zonder verplichting tot teruggave van de ontvangen huursom of een gedeelte daarvan. Het is niet toegestaan de bungalow geheel of gedeeltelijk aan anderen (onder) te verhuren of in gebruik te geven. Tussentijds wisselen van bewoners is dus niet toegestaan.

3. Huurprijs:

De huurprijs is inclusief het verbruik van gas, water en elektriciteit. In de huur is niet begrepen het gebruik van lakens, slopen, handdoeken en overig linnengoed, alsmede de toeristenbelasting en bijzondere kosten. (Zie ook de prijslijst-informatie)

4. Aansprakelijkheid:

De huurder c.q. de hoofdbewoner is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen, die uit de reservering en het verblijf voortvloeien, zowel van hemzelf, van alle aangemelde personen als van bezoekers.
De huurder is ten volle aansprakelijk voor schade aan het gehuurde, inclusief schade aan of verlies van (een gedeelte van) de inventaris.
De huurder verplicht zich, de bungalow en zijn inventaris alsmede eventuele gemeenschappelijke inrichtingen met grootsmogelijke zorg te behandelen. Voorts dient men de bungalow zelf schoon te houden en in dezelfde staat achter te laten als waarin men het, bij het betrekken ervan, aantrof.
Elke huurder is verplicht, schade welke gedurende zijn huurperiode door zijn schuld of schuld van medebewoners of gasten is ontstaan, voor vertrek te melden en (direct) te vervangen c.q. te vergoeden.
Schade aan servies of glaswerk dient door u gelijkwaardig vervangen te worden, schade aan de inventaris dient u direct te melden en wordt in overleg geregeld.
Reeds aanwezige schade dient direct bij aankomst gemeld te worden aan de verhuurder.

5. Huisdieren:

Het huisvesten van maximaal 1 hond mag alleen met goedkeuring van de verhuurder en staat duidelijk in de prijslijst en huurbevestiging aangegeven.
De volgende voorwaarden worden gehanteerd:

 • met vooraf gekregen toestemming en tegen betaling worden op beperkte schaal honden toegelaten;
 • reserveren verplicht en absoluut noodzakelijk;
 • maximaal 1 hond;
 • op het park dient uw hond aan de lijn te worden gehouden. Let op: loslopende huisdieren worden gevangen en afgevoerd indien ze geen halsband met adres/telefoonnummer hebben;
 • aanwijzingen ter plaatse dienen te worden opgevolgd;
 • onderkomen (hondenmand, hok, kooi, etc.) van uw huisdier meebrengen;
 • huisdieren mogen geen overlast bezorgen aan de overige gasten;
 • vlooienband voor honden verplicht dragen + huisdier voorzien van de in Nederland verplichte inentingen;
 • in de bungalow rondlopende hond dienen zindelijk te zijn;
 • huisdieren in de slaapkamers zijn niet toegestaan;
 • geen huisdieren van bezoekers.
 • Pitbullterriërs en andere angstaanjagende honden worden niet toegelaten!

6. Annulering:

Indien de huurder tot annulering van de overeenkomst overgaat, dan zijn naast de verschuldigde reserveringskosten, ook annuleringskosten verschuldigd. Deze bedragen zijn:

 • 30 % van de huursom bij annulering tot 42 dagen vóór de dag van aankomst;
 • 60 % van de huursom bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag vóór de dag van aankomst;
 • 90 % van de huursom bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de dag van aankomst;
 • 100 % van de huursom bij annulering op of na de dag van aankomst.

Onder de huursom wordt verstaan de prijs voor de bungalow, excl. schoonmaakkosten, toeristenbelasting, waarborgsom en de eventuele bijzondere kosten.

Uw annulering dient schriftelijk en gemotiveerd te worden gemeld bij de verhuurder. Als annuleringsdatum wordt aangemerkt de datum van de poststempel van de brief. 

7. Waarborgsom:

In alle gevallen is een waarborgsom van 50,00 Euro van toepassing. Deze waarborgsom wordt na aftrek van vergoeding over eventuele schade, niet betaalde kosten, buitengewone schoonmaakkosten, etc. en tegen inlevering van de sleutels, via de bank terugbetaald. Bij terugbetaling van de waarborg-som worden aanspraken op schadevergoeding niet teniet gedaan !

8. Bezoek tijdens de huurperiode:

Het is de huurder toegestaan om tijdens de huurperiode bezoek te ontvangen, huisdieren van bezoek zijn niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder. Het is verboden dat bezoek blijft overnachten zonder toestemming van de verhuurder. Via het kort-verhuur document moet van overnachting ook melding gemaakt worden aan de vereniging 'de Boschberg'. Overtreding kan de verhuurder noodzaken deze huurovereenkomst onmiddellijk te beëindigen conform het bepaalde in artikel 2 van de algemene voorwaarden.

9. Gebruik woning:

*

Roken in de woning is verboden.

*

Huisdieren in de slaapkamers zijn niet toegestaan.

*

Uit hygiënisch oogpunt is het gebruik van lakens en slopen verplicht, desgewenst kunt u dekbed-hoeslaken-pakketten huren bij de verhuurder. (Kosten per persoon: zie prijslijst)

10. Aankomst & Vertrek:

Aankomst op de afgesproken dag is mogelijk vanaf 15.00 uur.. De sleutel moet worden afgehaald bij de verhuurder: Bungalowpark 'de Boschberg', Bijsselseweg 11 - 137, Biddinghuizen, telefoon: 06-22363171 of 0321-334023. Indien u na 18.00 uur verwacht aan te komen, dan svp. vooraf telefonisch kontakt opnemen met de verhuurder.

Op de dag van vertrek dient u de bungalow bezemschoon en opgeruimd achter te laten, dekbedden en dekens op te vouwen, het vaatwerk schoon in de kast te zetten, koelkast schoonmaken en uitzetten door de stekker uit stopcontact te nemen, broodtrommel/ voorraadbussen ledigen en schoonmaken, gaskookplaat schoonmaken, vuil verzamelen in de vuilniszak en deze in de container deponeren. Papier/karton-, glas- en huishoudelijk afval in de daarvoor bestemde (recycling-) containers bij het centrale parkeerterrein (bij de receptie) deponeren.

Wij verzoeken u de bungalow uiterlijk om 10:00 uur te verlaten in verband met de inspectie en schoonmaak. De sleutel dient u bij de verhuurder in te leveren: de Boschberg, bungalow 137, telefoon: 06-22363171 of 0321-334023. Buitengewone schoonmaak-kosten worden u in rekening gebracht,  indien bij inspectie door de verhuurder blijkt dat nalatig is gehandeld.

11. Belangrijke parkregels:

*

Het is niet toegestaan de rust op het park te verstoren door geluidsoverlast of anderszins. Tussen 11:00 uur 's avonds en 7:00 uur 's ochtends dient een zo groot mogelijke rust te worden betracht.

*

Auto-, motor- en (brom-/snor-)fietsverkeer is alleen toegestaan op de verharde wegen. Men dient zich aan de aangegeven maximum snelheid van 15 km per uur te houden.

*

Het is verboden auto's, aanhangwagens e.d. in de bermen te parkeren. Uitsluitend parkeren op de verharde parkeerterreinen in de vakken. Voor iedere bungalow is 1 parkeerplaats aanwezig op het dichtstbijzijnde parkeerterrein. Indien huurders met meer voertuigen komen, dienen de overige te worden geparkeerd op het grote centrale parkeerterrein (bij de receptie).

*

Het is verboden honden, katten of andere huisdieren los te laten lopen of binnen het park (inclusief de bermen langs de sloten) hun behoefte te laten doen. In voorkomende gevallen dienen uitwerpselen door begeleider of eigenaar te worden verwijderd.

*

Het is niet toegestaan jacht te maken op wild en/of vogels.

*

Het is verboden de daken van de bungalows te betreden.

*

Het is verboden de riolering van de bungalow of het park te ontregelen door het afvoeren binnen de bungalow van zaken als frituurvet, papieren luiers, hygiënisch verband en dergelijke. Frituurvet dient als chemisch afval te worden afgevoerd (zie punt 10 hierboven).