Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland

Informatie over de VERON A31 (Midden- en Noord-Limburg);
======================================
Ons bestuur bestaat uit de volgende leden:
--------------------------------------
Voorzitter: Kees De Groot (PA3FKH)

Secretaris: Jan Simons (PA0SIM)

Penningmeester: Jan Joosten (PE1DGM)

Lid:: Vacature voor de activiteiten commisie

Lid: Han Jeurissen (PE1NYZ)
Lid: Jac Smeets (PE1KXH)
Lid: Vacature

===========================================================

QSL-managers R31 (Midden- en Noord-Limburg):
-------------------------------------
Piet Vogelsangs PE1KAP (RQM R31) ( pe1kap@vrza.org )
uit Venray. Hij doet zijn dankbare werk samen met:
Jeroen Reijerkerk, PD5CW (sub.QSL-mgr. A31)
uit Roermond. Jeroen is meestal ook aanwezig op onze ledenbijeenkomsten.
Indien er QSL-post is voor een A31'er (m/v) krijgt deze, indien mogelijk
natuurlijk, van te voren een emailtje van ..
Dit als service naar de leden toe !
============================================================
Afdelingsstation PI4LIM:
----------------------------
De uitzendingen draaien elke zondag-ochtend op 145,600 MHz via PI3SRT te Venlo.
Aanvang op zondagochtend om 11:30u.
Er worden dan eventuele bestuurs-mededelingen of wijzigingen in ons activiteiten-programma
bekend gemaakt. Ook is er dan ruim de gelegenheid voor actieve deelname of zelfs inmelden
voor 'het log'.
First Operator is Jac (PE1KXH) "Kaaktj Extra Hell :-)" per medio april 2006.
De rondeleiders tot op heden zijn:
Kees (PA3FKH) en Mark, PD1BIG (of een invaller die mij niet bekend is.)
Zij zoeken nog altijd collega-rondeleiders voor de ronde-uitzendingen !
De ronde-uitzendingen zijn mede via internet te volgen, de live-streaming wordt mede verzorgt
door Mark en is te volgen via: www.ch73.net , kies "Live audiostreams" en vervolgens PI3SRT.
Er zit wel een korte vertraging tussen de audio van de repeater en de audio via de live-
streaming, maar dat maakt voor de luisteraars (m/v) op internet toch niets uit.
Helaas zijn we, na jaren proberen een opvolger te vinden voor de Luistertelefoon, met deze
service voor de Luisteramateurs gestopt.
Laat het dankbare werk als rondeleider niet aan enkele mede-leden over..

=============================================================

Het doel der vereniging is statutair als volgt vastgelegd:
---------------------------------------------------------------

"De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de beoefening van amateur-radiocommunicatie en
het hiermee verband houdende experimenteel radio- en electronica-onderzoek.
Zij tracht haar doel te bereiken door een of meer der volgende middelen:
- a. het behartigen van de belangen der radio-zendamateurs;
- b. het behartigen van de belangen der leden, die zich bezig houden met de radio-ontvangst en de
hiermee verband houdende electronica-techniek;
- c. het uitgeven van een verenigingsorgaan;
- d. het uitgeven of doen uitgeven van publikatie's op het gebied van de amateur-radio- communicatie;
- e. het in stand houden - al dan niet in samenwerking met derden- van een bureau voor de verzending
van radiocommunicatierapporten (QSL-bureau), volgens de richtlijnen van de IARU;
(International Amateur Radio Union.)
- f. het bevorderen en onderhouden van contacten met binnen- en buitenlandse overheidsorganen,
internationale organisatie's en/of verenigingen, en de IARU-vertegenwoordiging bij de ITU;
(International Telecommunication Union.)
- g. het bevorderen van de opleiding tot radio-zendamateur door het geven van cursussen;
- h. het bevorderen van een juist gebruik van de aan radio-zendamateurs toegewezen frequentie's of
radiobanden, overeenkomstig de vastgestelde machtigingsvoorwaarden en besluiten welke zijn vastgelegd
in de verslagen van de IARU en de IARU-Region I Conferentie's;
- i. al hetgeen op wettige wijze aan het doel dienstbaar kan zijn."

Behalve de statuten kent de VERON een Huishoudelijk- en een Afdelings-reglement.
Deze zijn bij het Centraal Bureau aan te vragen:
Centraal Bureau VERON, postbus 1166, 6801 BD ARNHEM
De VERON is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer V532139.
============================================================

Sinds eind 1996 beschikt de VERON ook over informatiepagina's op het World Wide Web van Internet.
Het adres van deze site is: http://www.veron.nl/

Ons mede-bestuurslid Han (PE1NYZ) heeft tevens de functie van A31-webmaster op zich genomen.
Vanaf medio maart 2006 heeft deze "de sleutels" ontvangen om de homepage in beheer over te kunnen
nemen. Er is ook een link op bovenstaande hoofdsite (a31.veron.nl) via welke men op het A31-gedeelte
terecht komt.
Op de ledenbijeenkomst in september 1999 is het VERON-gedeelte officieel verheven tot de afdelings-
homepage van onze regionale afdeling van de vereniging!
Het is beslist de moeite van een bezoekje waard..

=============================================================

Publicatie's van de VERON:
--------------------------------
ELECTRON

Dit blad wordt maandelijks door de vereniging uitgegeven. Het wordt door een redactie, bestaande uit
radiozend- en luisteramateurs, samengesteld. Actieve amateurs leveren bijdragen over zelfbouw van
apparatuur, gewerkte stations en o.a. wedstrijden (de zgn. contesten).
ELECTRON heeft een voorplaat in kleur en kan wat inhoud en uitvoering betreft de vergelijking met
professioneel geleide bladen zeker aan!
Er staan een groot aantal rubrieken in voor leden met een speciale interesse binnen onze electronica-hobby.

De Convocatie:
A31 heeft, net als de meeste andere afdelingen, een eigen informatie-bulletin (de convocatie).
In onze afdeling wordt dit verzorgt door de secretaris. Het wordt zeer op prijs gesteld als leden hiervoor bijdragen insturen. (eventueel via Internet.)
Zie hiervoor de lijst van bestuursleden.
M.i.v. 2012 is door de meerderheid van het bestuur besloten om de papieren convocatie op te
heffen wegens de almaar stijgende porto-kosten en de enorme besparingen die dit nu voor de kas oplevert.
Door de secretaris is daarop besloten om in januari 2013 de laatste papieren convocatie rond te sturen aan
de leden van A31 die dit nog niet per email kregen.
Hierbij ook langs deze weg het dringende verzoek om een emailadres door te geven aan het A31-
secretariaat waarop de convocatie en andere afdelingsmededelingen kunnen worden ontvangen !
=============================================================

Met vriendelijke groeten, Huub Briels PE1MUL
voormalig secr. VERON A31 van november 1991 tot april 2018.

Enkele van mijn e-mail adressen zijn:
pe1mul@amsat.org of pe1mul@yahoo.nl of pe1mul@veron.nl
De laatste heeft de voorkeur voor A31-post..

Laatste update: 01-09-2021
Naar Index Pagina