Groene Taille Comité

Correspondentieadres:
Oude Rijksweg Zuid 7a
6114 RC Susteren
Tel: 0641513486

 

Extra Nieuwsbrief

Extra Nieuwsbrief:

Géén windmolens in de Groene Taille

Het Groene Taille Comité roept gemeenten, provincie, overheden en het bedrijfsleven op geen energie te steken in plannen voor windmolens in de Groene Taille, maar vooral energie te steken in meer duurzame en minder landschapvervuilende groene stroom in de vorm van zonnecollectoren en het gebruik van grondwaterenergie.

Uit oogpunt van landschapsaantasting zijn windmolens onbespreekbaar.
Voorop staat dat wij als Groene Taille Comité fervent voorstander zijn van groene stroom. Het belang van CO2 reductie en het stoppen van de klimaatveranderingen vinden wij van groot belang. Daarom is het belangrijk te zoeken naar alternatieven voor de huidige milieubelastende stroomopwekking. Echter moet bij deze zoektocht gedegen rekening gehouden worden met negatieve neveneffecten. Ook is het van belang de gehele levenscyclus van een groene stroomvoorziening goed te bekijken zodat de keuze valt op technieken die echt een bijdrage leveren aan het milieu.

Waarom geen windmolens in de Groene Taille?
De Groene Taille vormt nog een groene buffer tussen de stedelijke agglomeraties. Bovendien heeft de Groene Taille een toeristische en recreatieve functie die met name aantrekkelijk is door het uitgestrekte groene landschap. Deze aantrekkingskracht dreigt door windmolens ernstig te worden aangetast. In het smalste stukje Nederland, waar steeds weer nieuwe aantastingen van het landschap plaatsvinden door bedrijven en infrastructuur, zijn de grenzen van landschapsaantasting bereikt. De berichten in de pers over het inrichten van een windmolenpark op industrieterrein Holtum Noord 3 en de huidige plannen van NedCar voor het plaatsen van windmolens op zijn bedrijventerrein, maken het noodzakelijk om samen goed na te denken over de wenselijkheid van deze ontwikkelingen. Wij willen de gemeenten dan ook oproepen om hiertoe het initiatief te nemen.

Nadelen
De energieopbrengst van windmolens aan de kust is goed. Echter hoe verder je het binnenland ingaat hoe minder deze opbrengst wordt. De opbrengst van windmolens in de Groene Taille zal in geen enkele verhouding staan tot de landschapsvervuiling die gaat optreden. De enorme hoogte van de windmolens, op dit moment is sprake van totale hoogte van 120 meter, zal de horizon tot kilometers in de omtrek ernstig verstoren.

Landschapsvervuiling is niet het enige nadeel van windmolens:

 • Geluidsoverlast. Onderzoek van de Universiteit Groningen toont aan dat het geluid, vooral tijdens  
  de nachtperiode hinderlijk kan zijn. Zelfs tot op een afstand van 2 kilometer.
   
 • Schaduwhinder. Wanneer de zon schijnt werpt de rotor van een windturbine een bewegende slagschaduw. Dit stroboscopisch effect kan men als vervelend ervaren.
   
 • Vogels kunnen schade ondervinden van windturbines door botsingen met windturbines en door verdringing van het leef- en broedgebied.
   
 • De productie van windmolens, het transport van de onderdelen en de montage kosten dermate veel energie dat dit in geen verhouding staat tot de opbrengst wanneer deze geplaatst wordt in een rivierdal.
   
 • Energie uit windmolens is vrij duur. Gemiddeld kost windenergie drie maal zoveel als energie opgewekt via fossiele brandstoffen.

Locatie
De inwoners van de Groene Taille en de meeste recreanten hebben geen direct voordeel van de windmolenparken. De baten zijn voor Nedcar en Sittard-Geleen. De inwoners van de Groene Taille worden vooral met de nadelen geconfronteerd. Zij moeten hun mooie leefgebied opofferen ten behoeve van de voordelen voor een andere gemeente. De Groene Taille vormt uit oogpunt van landschap nog een gebied waar je op veel plaatsen een ongestoorde horizon kunt waarnemen. De natuurgebieden IJzerenbos, ’t Hout, Körbusch, Limbrichterbos en Grensmaas vallen onder de ecologische hoofdstructuur. Het zijn dus gebieden met een hoge beschermingsstatus. Gebieden waar mensen de jachtige maatschappij kunnen ontvluchten en willen genieten van rust, natuur en landschap.Inpassing van bedrijventerreinen in dit gebied is een must. Inpassing van windmolens is ondoenlijk.


Onlangs is door Landschapspark Susteren ten oosten van NedCar nieuw landschap gemaakt. Als compensatie van verloren natuur door Bottleneck. Krijgen we nu ook nog windmolens cadeau? Het Groene Taille Comité zal alle middelen van overleg en actie inzetten om dit spookbeeld te voorkomen.


- Groene Taille Comité

Copyright © Groene Taille Comité | Home | Contact