Groene Taille Comité

Correspondentieadres:
Oude Rijksweg Zuid 7a
6114 RC Susteren
Tel: 0641513486

 

Nieuwsbrief 26 November 2006

Nieuwsbrief:

Susteren, 26 November 2006,

Provincie maakt N295 voor fietsers en voetgangers veiliger

De provincie heeft werk gemaakt van enkele gevaarlijke oversteekplaatsen bij de Rijksweg Noord en Zuid in Susteren. Vooral plaatselijke politieke partijen maar ook het Groene Taille Comité hebben zich ingezet voor veilige oversteekplaatsen met name voor de schoolgaande jeugd. Sinds begin november 2006 zijn de oversteek-plaatsen klaar en het geeft niet alleen de kinderen, maar zeker ook de ouders, een veiliger gevoel als zij in het donker, vaak bij regen en mist, de Rijksweg moeten oversteken.
  
  De oude oversteekplaats bij de Rijksweg Zuid, een             de nieuwe situatie met middengeleider, veilig en
  levensgevaarlijke situatie voor overstekende kinderen.       overzichtelijker.


ProRail verwijdert hekwerk langs spoor Gasthuisweideweg in Nieuwstadt

In goed overleg met ProRail en het Groene Taille Comité heeft ProRail besloten het ongeveer 500 meter lange hekwerk langs de Gasthuisweide in het natuurgebied ’t Hout voor een groot deel te verwijderen. ProRail had het hekwerk geplaatst uit oogpunt van veiligheid. Probleem is echter dat daardoor de migratieroute voor diersoorten van het IJzerenbos en ’t Hout is afgesneden. Er is dus sprake van versnippering van natuurgebieden terwijl wij juist meer natuurgebieden met elkaar willen verbinden. Ook uit landschappelijk oogpunt is het hekwerk niet fraai. Bovendien vormt de sloot tussen het spoor en het fietspad een natuurlijke barrière waardoor mensen van het spoor wegblijven. Wij zijn nog met ProRail in overleg om de exacte plaats te bepalen waar het hekwerk wordt weggehaald. De verwachting is dat rond de jaarwisseling weer alles ten oude is hersteld. ProRail heeft aangegeven dat de zig-zag hekken bij de overweg Neerveldweg eveneens worden verwijderd omdat de minister inmiddels heeft besloten dat de overweg open blijft en wordt voorzien van een installatie met slagbomen.
  In goed overleg met ProRail is overeen gekomen dat
  het hekwerk wordt verwijderd.


Onderzoek naar ernstige verdroging van IJzerenbos en ’t Hout gewenst

Het Groene Taille Comité wil een overleg starten met Natuurmonumenten, Waterschap en Provincie om te komen tot een diepgaand onderzoek naar de oorzaken en oplossingen van de verdroging van de natuurgebieden IJzerenbos en ’t Hout. Momenteel worden door de Waterleidingsmaatschappij weer drie nieuwe waterwinputten geslagen in ’t Hout. Omdat WML het water gaat winnen in de diepe waterlagen verwachten zij geen effect op de grondwaterstand. Wel onttrekt WML veel water uit in het ondiepe grindpakket bij Roosteren dat mogelijk wel invloed heeft op de grondwaterstand van de Doort, IJzerenbos en ‘t Hout. Ook Nedcar ontrekt water uit ondiepe waterlagen. Duidelijk is dat met name in ’t Hout de grondwaterstand zo drastisch is verlaagd dat gevreesd wordt voor het voortbestaan van allerlei amfibieënsoorten zoals de kamsalamander. Waar vroeger dotterbloemen en sleutelbloemen welig bloeiden zijn ze nu verdwenen. De provincie heeft ons inmiddels toegezegd mee te werken aan een onderzoek en daarvoor ook gelden beschikbaar te stellen. Een onderzoek naar de verdroging in dit gebied sluit aan op het anti-verdrogingsbeleid van de provincie.

  De zaksloten langs het spoor in ’t Hout staan droog
  waardoor diersoorten als de kamsalamander dreigen
  te verdwijnen.


Provincie houdt vast aan het over de balk gooien van 140.000 euro


Tijdens de bezwarencommissie van de gemeente Sittard-Geleen heeft de afdeling Bottleneck infra van de provincie vastgehouden aan het plaatsen van 1.80 meter hoog en kilometers lang wildraster langs de nieuwe N297 bij Nieuwstadt. Wij willen geen hoog hekwerk omdat er betere en goedkopere alternatieven zijn om te voorkomen dat reeën in botsing komen met auto’s. Wij vinden het belangrijk dat diersoorten van het totale gebied gebruik kunnen blijven maken. Wij pleiten dan ook voor ITEC reflectoren of een digitaal waarschuwings-systeem. Beide middelen zijn positief beproefd in Nederland en in het buitenland. Totaal 140.000 euro gaat het wild-raster kosten. Geld dat rechtstreeks over de balk wordt gegooid. Geld dat veel beter gebruikt kan worden voor fatsoenlijke faunapassages in het Landschapspark Susteren. Bij de bezwarencommissie heeft het Groene Taille Comité ingebracht dat de effecten van het hoge hekwerk niet zijn meegewogen in de Milieu Effect Rapportage ten tijde dat de plannen van Bottleneck zijn getoetst. Immers, pas een jaar geleden kwam de provincie op het idee dit verwerpelijk hekwerk te plaatsen. Wij wachten het oordeel van de bezwarencommissie af.

Zie ook nieuwsbrieven van mei, augustus en oktober 2006
 
De nieuwe weg N297 waar de provincie een hoog en
  kilometers lang wildraster wil plaatsen terwijl er betere
  en goedkopere alternatieven zijn.

- Groene Taille Comité

Copyright © Groene Taille Comité | Home | Contact