Groene Taille Comité

Correspondentieadres:
Oude Rijksweg Zuid 7a
6114 RC Susteren
Tel: 0641513486

 

Nieuwsbrief 27 December 2006

Nieuwsbrief:

Susteren, 27 December 2006,

Sittard-Geleen dient aanvraag in voor ontwikkeling Holtum Noord 3

Verbaasd heeft het Groene Taille Comité kennis genomen van het feit dat de gemeente Sittard-Geleen een aanvraag heeft ingediend bij de provincie voor het ontwikkelen van een nieuw industrieterrein in Holtum. Ondanks dat Holtum Noord 2 nog braak ligt wil de gemeente ook het restant, Holtum Noord 3 genaamd, ontwikkelen als bedrijventerrein. In dit gebied is echter 18.5 ha gereserveerd voor inrichting van nieuwe natuur door Landschapspark Susteren ter compensatie van Bottleneck. Bovendien is de gemeente Sittard-Geleen nog steeds € 400.000 verschuldigd aan Landschapspark Susteren als natuur-compensatiegelden voor Holtum Noord 2.
Ons standpunt is dat Holtum Noord 3 geen streep kan trekken door de zo belangrijke ecologische oost- west verbinding die het Nederlands-Duits achterland en de Grensmaas met elkaar moet verbinden. Bekeken vanuit het perspectief van de meest logische robuuste migratieroute voor diersoorten is dit gebied van cruciaal belang. (Zie ook de ‘Gebiedsvisie de Groene Taille’ op deze site). De provincie heeft inmiddels besloten dat voor de aanvraag van de gemeente Sittard-Geleen een POL-procedure zal gelden: de zwaarste procedure op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen.
  
  De gemeente Sittard-Geleen wil hier Holtum Noord 3      Sittard-Geleen wil de geplande beekdalontwikkeling
  realiseren.                                                                     van de Oude Geleenbeek opofferen aan industrie.


Bouwplan huisweide Witham Nieuwstadt

Woensdag 20 december 2006 vond de hoorzitting plaats over bouwplan Witham. Het bouwplan sluit aan op het meerjaren-huisvestingsplan van de gemeente Echt-Susteren en voorziet in 26 halfvrijstaande woningen aan de achterkant van de Sint Janswal/hoek Elsenewal. De woningen zijn gesitueerd op het restant landbouwgrond dat grenst aan huize Witham. Het Groene Taille Comité is door burgers van Nieuwstadt benaderd om een standpunt in te nemen over het bouwplan in de historische kern van Nieuwstadt. Nieuwstadt vormt een onderdeel van de Groene Taille en behoort in het kader van het behoud van landschap en leefbaarheid onlosmakelijk tot het aandachtsgebied van het comité.
Het standpunt van het Groene Taille Comité is dat nieuwbouwplannen in de gemeente geen onevenredige aanslag mogen maken op de groene ruimte in het buitengebied. Wij zijn voor inbreiding en niet voor uitbreiding. Wij zijn dan ook van mening dat het gepresenteerde plan op basis van de huidige informatie een aantal meerwaarden heeft voor Nieuwstadt en haar bewoners. Het is een doordacht bouwplan dat rekening houdt met het instandhouden van fraaie dorpsaanzichten zoals huize Witham en de kerktoren van Nieuwstadt. Door het bouwplan wordt ook de rommelige aanblik van de achterzijde van de St. Janswal beter ingepast.
Belangrijke voorwaarde is wel dat de gemeente zich garant stelt dat er geen verdere uitbreiding meer zal plaatsvinden. Wij zijn grote voorstander voor het behoud en nieuw aan te leggen watergang (sloot) die van oudsher parallel liep aan de St. Janswal. Een dergelijke reconstructie biedt niet alleen een positieve bijdrage aan het landschappelijke karakter van de historische kern maar vormt daarnaast een natuurlijke buffer tussen de bestaande en nieuwe tuinen. Bovendien zal een natuurlijk ingerichte sloot diersoorten als kikkers en vogels aantrekken en dus bijdragen aan versterking van natuur en leefbaarheid. Wij zijn ons bewust dat dit wel wat extra ruimte opeist van de huisweide doch dat lijkt uit historisch- en welzijnsoptiek een goed compromis. Ook de karakteristieke oude elzenbomen aan de Elzenewal moeten zeker behouden blijven. Wij zijn enthousiast over het inrichtingsplan van de huisweide. De weide behoudt een natuurlijk karakter en wordt beplant met oude fruitboomrassen. Het fruit kunnen de bewoners van Nieuwstadt vrij benutten. Positief is dat de hele gemeenschap kan profiteren van het project omdat het financieel bijdraagt aan het realiseren van een aantal projecten binnen Nieuwstadt die vallen onder het Dorp Ontwikkelings Plan.
  Het plangebied voor nieuwe woningen achter de
  St. Janswal.


2007, een jaar vol nieuwe uitdagingen


Het Groene Taille Comité kan terug kijken op een actief 2006. Wij presenteerden de gebiedsvisie die door vele burgers, politici, ambtenaren, de media en beheerinstanties positief is ontvangen. Wij hebben overwegend positieve gesprekken gevoerd met alle betrokkenen en er zijn goede intenties uitgesproken om de belangen van landschap, natuur en leefbaarheid in een goede balans met andere (rode) belangen te behartigen. 2007 is het jaar van de concrete plannen, zeker als we bedenken dat er miljarden euro’s door de overheid beschikbaar komen voor de ontwikkeling van het platteland. Wij hopen dat de Groene Taille hiervan zal meeprofiteren en dat dit zal leiden tot versterking van natuur, landschap, leefbaarheid, recreatie en toerisme. Wij danken iedereen waar wij afgelopen jaar constructief mee hebben samengewerkt. Wij wensen allen een gelukkig en vooral gezond 2007 en hopen dat we samen in dit nieuwe jaar veel kunnen bereiken voor ons zelf en vooral voor onze kinderen.
  Het Groene Taille Comité wenst u alle goeds voor 2007

- Groene Taille Comité

Copyright © Groene Taille Comité | Home | Contact