Groene Taille Comité

Correspondentieadres:
Oude Rijksweg Zuid 7a
6114 RC Susteren
Tel: 0641513486

 

Nieuwsbrief Februari 2007

Nieuwsbrief:

Susteren, 5 Februari 2007,

Bedrijventerrein Holtum Noord 3 én verbreding A2 inzet voor deltaplan natuur

De gemeente Sittard-Geleen wil, als vervolg op Holtum Noord 2, ook bedrijventerrein Holtum Noord 3 ontwikkelen. Dit omdat uit logistiek oogpunt het een gebied is van internationale betekenis, zo meent de gemeente. Met name omdat bedrijventerrein Holtum Noord 3 gelegen is aan een multimodaal knooppunt is het een interessante vestigingslocatie voor bedrijven met veel transport.
Bovendien, zo stelt de gemeente, is Holtum Noord 2 al vrijwel geheel in optie gegeven en bestaat er veel interessen voor vestiging van bedrijven op Holtum Noord 3.
Op dit moment is Holtum Noord 3 akkerland en heeft een groepje van 17 patrijzen het boerenland tot hun domein gekozen. Daarnaast is het gebied tussen de autoweg A2 en Julianakanaal, waar Holtum Noord 3 gepland is voor een deel voorzien als natuurontwikkeling door Landschapspark Susteren ter compensatie van de hele Bottleneck operatie.
Het gebied heeft natuurwaarde, niet alleen omdat ten oosten van Holtum Noord 3 en de autoweg A2 drie beken samenkomen, de Vloedgraaf, Roodebeek en de Geleenbeek, maar ook omdat Roer en Overmaas bezig is om deze beken weer een natuurlijk verloop te geven. Het laatste traject van de Vloedgraaf wordt binnenkort ontwikkeld. Waar de drie beken samenkomen, de z.g ‘ganzenvoet’, wordt ook natuurproject 3, inrichting inundatie (plassen, moerasjes, broekbosjes en poelen) Geleenbeek-Vloedgraaf-Roodebeek door Landschapspark Susteren gerealiseerd.
Beken vormen een natuurlijke weg waarlangs diersoorten zich verplaatsen naar andere gebieden. Het is daarom dat het Groene Taille Comité altijd al heeft ingezet om hier, op het kruispunt waar deze beken samenkomen, een verbinding te maken naar de Grensmaas.
Het Groene Taille Comité is naar aanleiding van de geplande ontwikkelingen rond Holtum Noord 3 door wethouder Meekels uitgenodigd voor een gesprek. In dit gesprek hebben we er vooral op aangedrongen dat het nut en noodzaak van een uitbreiding van het bedrijventerrein goed moeten worden onderbouwd. Hoe hard zijn de opties? En zijn er geen andere bedrijvenlocatie in de omgeving die nog braak liggen. Daarnaast hebben we aangegeven dat er heel veel aandacht moet zijn voor de inpassing van de bedrijventerreinen in het landschap. Ook bij het bestaande bedrijventerrein is in dit opzicht nog het nodige te verbeteren. Met name lichthinder is hierbij een belangrijk aandachtspunt.
Daarnaast hebben we intensief gesproken over natuurcompensatie. Hierbij niet alleen denkende aan de wettelijke compensatie, maar ook maatschappelijke compensatie zoals ook heeft plaatsgevonden bij operatie Bottleneck. Bovendien zijn wij van mening dat de gronden van Holtum Noord 3 tegen een hogere prijs verkocht kunnen worden als de vraag van bedrijven zo groot is als de gemeente beweert. Dit extra geld kan dan ook ten goede komen aan natuurcompensatie. We hebben er op gewezen dat deze natuurcompensatie moet plaatsvinden in het gebied waar ook de milieuhinder optreedt. Dus in de Groene Taille.
In het gesprek met de gemeente Sittard-Geleen heeft het comité aangedrongen om alle natuurcompensatie projecten en infrastructurele ontwikkelingen, ook de verbreding van de A2, integraal te bekijken in het kader van het aan elkaar koppelen van versnipperde natuurgebieden in de Groene Taille. Zo zal door de verbreding van de A2 ook de Geleenbeek voor een deel verlegd moeten worden richting Körbusch, zo voorziet het Comité. Als belangrijkste inzet is daarbij de koppeling van het Nederlands-Duits achterland naar de Grensmaas. Dit kan alleen nog doormiddel van een natuurbrug en dan bij voorkeur parallel aan de brug op de Maaseikerweg in aansluiting op de ‘ganzenvoet’ en de geplande natuurontwikkeling van de Grensmaas bij Roosteren.

Het Groene Taille Comité sluit niet de ogen voor economische ontwikkelingen en werkgelegenheid maar wil maximale natuurcompensatie. We kunnen van het landschap niet alleen maar nemen, we moeten ook terug geven. Binnenkort gaat het comité dan ook in overleg met de gemeente Echt-Susteren en de provincie om alle neuzen dezelfde richting op te krijgen. Natuurcompensatiegelden, ontsnipperingsgelden en plattelandsgelden kunnen, bij een integrale aanpak en begrip voor wederzijdse belangen, leiden tot een deltaplan natuur waar Nederland op zijn smalst is.
We hebben het gesprek met de gemeente Sittard-Geleen als zeer positief en constructief ervaren.
  
  Drie beken komen samen in de z.g. ‘ganzenvoet’ nabij de brug van de Maaseikerweg bij Roosteren en is uniek voor 
  Limburg en van groot belang voor migrerende dieren uit het Nederlands-Duitse achterland.    


Sittard-Geleen werkt aan verontrustend plan voor windmolenpark in Holtum Noord 3

Het comité heeft vernomen dat de gemeente Sittard-Geleen nadenkt over het ontwikkelen van een windmolenpark in Holtum Noord 3. Het Groene Taille Comité is niet tegen alternatieve energieontwikkelingen maar een windmolenpark in dit gebied is geen optie. De Groene Taille vormt uit oogpunt van landschap nog een gebied waar je op veel plaatsen een ongestoorde horizon kunt waarnemen al doet de verrommeling van bedrijventerreinen al veel afbreuk aan het landschap. Inpassing van deze bedrijventerreinen is een must. Inpassing van windmolens is ondoenlijk. De natuurgebieden IJzerenbos, ’t Hout, Körbusch, Limbrichterbos en Grensmaas vallen onder de ecologische hoofdstructuur. Het zijn dus gebieden met een hoge beschermingsstatus. Gebieden waar mensen de jachtige maatschappij kunnen ontvluchten en kunnen genieten van rust, natuur en landschap. Het kan toch niet zo zijn dat je tijdens wandelingen tegen torenhoge windmolens aankijkt. De horizonvervuiling die dan wordt veroorzaakt zal maximale afbreuk doen aan deze mooie en kwetsbare gebieden. Bovendien staat het milieurendement van windmolens sterk ter discussie. Windmolens horen ver weg op zee waar ze niet gezien worden en niet aan de rand van woon- en natuurgebieden. De kwaliteit van landschap en leefbaarheid in de Groene Taille staat zwaar op het spel.
  Gaan windmolens het landschapsbeeld bepalen in de
  Groene Taille en de Grensmaas ?


Groene Taille Comité en provincie komen tot overeenstemming over wildraster langs N297 bij Nieuwstadt


De provincie gaat de bouwvergunning voor het plaatsen van de 1.80 meter hoge wildrasters langs de nieuwe N297 voor een groot deel intrekken. De provincie had hiervoor een bouwvergunning aangevraagd bij de gemeente Sittard-Geleen. Het Groene Taille Comité is fel gekant tegen het plaatsen van het wildraster omdat er niet gekeken is naar alternatieve maatregelen, dat mensen en dieren niet moeten worden opgesloten tussen rasters en dat ze uit landschapsoogpunt lelijk zijn. De hele discussie was voor de provincie aanleiding om een second opinion te laten uitvoeren door het Bureau Waardenburg. De uitkomsten van het onderzoek zijn teleurstellend, slecht onderbouwd, niet gekeken naar alternatieven en voor een deel toegeschreven naar de opdrachtgever. Een constructief gesprek met de provincie en Landschapspark Susteren over de onderzoeks-resultaten van bureau Waardenburg heeft geleid tot nieuwe afspraken. Wildrasters worden nu alleen geplaatst voor een beperkt deel ter hoogte van natuurgebied de Rollen en naast de fam. Beusmans bij Restaurant Op de Vos. Ook hier zal de provincie blijven zoeken naar alternatieven.Voor het traject ten oosten en het resterend deel ten westen van de N297 gebeurt vooralsnog niets en gaat de provincie nieuw beleid ontwikkelen voor faunavoorzieningen langs wegen die het leefgebied van dieren doorsnijden en waar de aanrijdingrisico’s groot zijn. Bij de beleidsafwegingen zullen ook alternatieve faunavoorzieningen worden betrokken zoals verkeersremmende maatregelen, ITEC reflectoren en digitale wild-waarschuwingssystemen. Het Groene Taille Comité heeft de provincie toegezegd aan de ambtelijke beleidswerkgroep deel te nemen.

  Voor o.a het oostelijke deel van de N297 heeft de
  provincie de bouwvergunning voor het geplande
  1.80 m hoog wildraster ingetrokken.


- Groene Taille Comité

Copyright © Groene Taille Comité | Home | Contact