Groene Taille Comité

Correspondentieadres:
Oude Rijksweg Zuid 7a
6114 RC Susteren
Tel: 0641513486

 

Nieuwsbrief Augustus 2007

Nieuwsbrief:

Susteren, 28 Augustus 2007,

De Groene Taille: een investering waard!

Het groene Taille Comité heeft het gemeentebestuur Echt-Susteren gevraagd de Groene Taille voor te dragen als proefgebied voor een onderzoek waaruit moet blijken dat investeren in landschap loont.

Minister van Landbouw Gerda Verburg wil investeren in landschap en start daarom een proef in enkele, over het land verspreide, gebieden. De komende tijd gaat ze in gesprek met maatschappelijke organisaties en overheden om te kijken wat de mogelijkheden zijn. In het najaar moet het plan zijn uitgewerkt. Dan worden ook de locaties van de gebieden bekendgemaakt.

Het voornemen volgt op een rapport van een onderzoeksbureau waarin wordt voorgerekend hoe investeren in landschappen lonend kan zijn. Zowel voor het geluk van mensen als voor welvaart. Financieel gezien levert investeren in een mooi landschap de maatschappij ruim 17,8 miljard euro op. Landschap zorgt voor een hoogwaardige woonomgeving voor mensen en een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven. Daarnaast is er een directe relatie tussen de hoeveelheid groen in de woonomgeving en de gezondheid. Meer en mooier groen maakt mensen rustiger en stimuleert beweging. Uit het onderzoek blijkt dat verfraaiing van het landschap een duurzame investering is. Wel moet er dan voldoende aandacht zijn voor handhaving en beheer van bestaande mooie landschappen.

Wij zijn van mening dat de Groene Taille een investering in het landschap waard is. En veel mogelijkheden heeft om uit te groeien tot een hoogwaardige natuur- en landschapsregio. De inwoners en het bedrijfsleven zullen hiervan de vruchten plukken. Verdere aantasting door wegen, industrie, woningbouw en grootschalige recreatieparken moet dan wel achterwege blijven. Voor de gemeente vraagt dit een zorgvuldig en samenhangend beleid op het gebied van de ruimtelijke ordening. Voortvarend de mogelijkheden aangrijpen om de Groene Taille een groener gezicht te geven. Daarbij aansluitend op de huidige ontwikkelingen. Zoals de geplande beekdalontwikkeling van de Geleenbeek, Vloedgraaf, Middelsgraaf en Rode Beek. Maar ook in verband met de geplande projecten van Landschapspark Susteren, de natuurcompensatie door de verbreding van de A2 en de aanleg van Holtum Noord 3. Zie ook nieuwsbrief 5 februari 2007.

De gemeente Echt-Susteren kent nu al hoogwaardig landschap zoals de natuurgebieden Haeselaar tussen Koningsbosch en Echt, de Doort en het Taterbos ten noorden van Dieteren en het IJzerenbos, ’t Hout en het Körbusch in Susteren. Daar komt de Grensmaas in Roosteren nog bij. De gemeente zal dan ook de accenten moeten leggen op kleinschaligheid zoals kamperen bij de boer, natuurontwikkeling, fiets- en wandelroutes en horecavoorzieningen die gericht zijn stille recreatie. Vooral de plaatselijke horeca zal profiteren van de Groene Taille als toeristische trekpleister. Het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 stelt 2 miljard euro beschikbaar voor de ontwikkeling van het platteland waar ook de plaatselijke landbouwers van kunnen profiteren door over te schakelen op agrarisch natuur- en landschapsbeheer.
  
  De Ecologische Hoofdstructuur in de Groene Taille          Als de Groene Taille als proefregio wordt aangewezen
  wordt nog te sterk gedomineerd door maďsvelden.          voor ‘investeringen in landschap’ ontstaan er ook voor
  Behalve dat maďs geen natuurwaarde heeft ontnemen   boeren extra mogelijkheden voor agrarisch natuur- en
  maďsvelden ook het zicht op het landschap voor             landschapsbeheer.
  bewoners en recreanten.


Gebiedsvisie Groene Taille geactualiseerd

Momenteel werken we hard aan het actualiseren van onze gebiedsvisie De Groene Taille. Op 20 januari 2006 presenteerden wij de huidige gebiedsvisie aan inwoners en bestuurders. De tijd gaat snel. Veel doelen die in onze gebiedsvisie staan vermeld zijn bereikt maar nog meer nieuwe zaken en kansen dienen zich aan. Onze gebiedsvisie is geen papieren tijger! Wij brengen onze gebiedsvisie voortdurend onder de aandacht en constateren dat er ook van gebruikt wordt gemaakt door ambtenbaren en politici. Nieuwe ontwikkelingen in de Groene Taille, nieuwe inzichten en mogelijkheden maar niet op zijn minst het enthousiasme van het Groene Taille Comité maken aanpassing van de gebiedsvisie noodzakelijk.

In voorjaar 2008 zullen wij de nieuwe versie presenteren aan burgers, bestuurders en de pers.

 
   Ook de gewenste gebiedskaart in de gebiedsvisie De Groene Taille wordt geactualiseerd.


- Groene Taille Comité

Copyright © Groene Taille Comité | Home | Contact