Groene Taille Comité

Correspondentieadres:
Oude Rijksweg Zuid 7a
6114 RC Susteren
Tel: 0641513486

 

Nieuwsbrief November 2007

Nieuwsbrief:

Susteren, 11 November 2007,

Overheden komen afspraken Operatie Bottleneck niet na

Belangrijke onderdelen van het project ‘Operatie Bottleneck’ ten zuiden van de Maaseikerweg bij Oud Roosteren zijn niet uitgevoerd omdat de Provincie Limburg en de gemeente Sittard Geleen gemaakte afspraken niet zijn nagekomen.

Operatie Bottleneck
Bedrijventerrein Holtum Noord II en de nieuwe op- en afritten voor de A2 bij Roosteren zijn aangelegd in het kader van ‘Operatie Bottleneck’. De Operatie Bottleneck staat voor een veelomvattend langjarig project, waarbij een zo goed mogelijke ruimtelijke verdeling van bedrijven en verkeer voorop staat, zonder dat dit ten koste gaat van het groen. Operatie Bottleneck kent drie hoofdtaken:

  • Rood: Ruimte bieden aan bedrijventerreinen en industrie
  • Grijs: Verbindingen en doorstroming van verkeer verbeteren
  • Groen: Evenwicht behouden door “groene” projecten

Het Landschapspark Susteren vormt het groene deel van de operatie Bottleneck. Dit op basis van afspraken die door de betrokken gemeenten en de Provincie Limburg zijn gemaakt over hoe de rode en de grijze onderdelen van Operatie Bottleneck in het landschap in te passen. In de groene projecten is ook de verplichte compensatie voor het groen dat door de uitvoering van de rode en grijze projecten verloren is gegaan opgenomen.

Grijze en rode projecten
Wie op het viaduct over de A2 bij Oud Roosteren gaat staan en in zuidelijke richting kijkt ziet dat de afgelopen twee jaar het landschap ingrijpend is veranderd. Mooier is het er niet op geworden. Een dertig meter hoge, foeilelijke reclamemast domineert het uitzicht. Nieuwe wegen slingeren zich door het landschap. Een nieuw viaduct is verrezen in het vlakke landschap en het blikveld wordt begrensd door het nieuwe bedrijventerrein Holtum Noord II. En wie denkt dat het hierbij blijft komt bedrogen uit. Voor de komende jaren staat de ontwikkeling Holtum Noord III en de verbreding van de A2 op het programma. Bovendien zijn er plannen voor een windmolenpark in dit gebied.

Groene projecten
De rode en de grijze projecten in het gebied ten zuiden van de Maaseikerweg bij Oud Roosteren zijn voortvarend uitgevoerd. Van de groene projecten in dit gebied, bedoeld om de nieuwe infrastructuur en Holtum Noord II in te passen in het landschap, is niets terecht gekomen. In tegendeel. De Provincie Limburg had zoveel haast met de uitvoering van de nieuwe wegen dat de verwerving van grond voor de laagstamboomgaarden tussen de A2 en de nieuwe Holtum Noordweg erbij in geschoten is. Op de plaats van de boomgaard staat nu de reclamemast van de firma Interbest. Hiervoor heeft de gemeente Echt-Susteren, tegen alle plannen en afspraken in, vergunning verleend. Op de plaats waar nu Holtum Noord III is gepland zou voor de inpassing in het landschap van Holtum Noord II een bos worden aangelegd, te financieren uit de verplichte compensatie voor het groen dat door de aanleg van Holtum Noord II verloren is gegaan. Dit is er nooit gekomen omdat de gemeente Sittard Geleen weigert de compensatiegelden uit te betalen.

Zie ook http://www.artsupportweb.nl/lps/info01.pdf


Geloofwaardigheid
Mensen met een goed geheugen herinneren zich nog de voorlichtingscampagne van de Operatie Bottleneck. De glossy folders en voorlichtingsbijeenkomsten met juichende wethouders en gedeputeerden. Hoe mooi zou het allemaal niet worden… Het Groene Taille Comité roept de betrokken gemeenten en de Provincie Limburg op gemaakte afspraken alsnog na te komen en de inwoners te geven wat hun is voorgespiegeld. Dat zal het landschap, de natuur en de geloofwaardigheid van ons bestuur zeker ten goede komen.

Landschappelijke inpassing ontsluitingsweg Holtum Noord 2-A2

Ten behoeve van de ontsluiting van bedrijventerrein Holtum Noord 2 wordt er een provinciale weg aangelegd die het bedrijven-terrein verbindt met de autosnelweg A2 en de Maaseikerweg….en wordt ten westen van de autosnelweg A2 geen opgaande beplanting aangebracht met uitzondering van een bossage/bomengroep die lichtoverlast voor Baakhoven voorkomt. Voor de rest worden ten westen bermen en grondlichamen uitgevoerd in gras. Ten oosten van de autosnelweg worden de overhoeken ingericht met laagstamfruitbomen. Er wordt bij de inrichting rekening gehouden met het uitzicht over de inundatie en de Oude Geleenbeek.

Oppervlakte 13 ha
Kosten ca. Є 2.200.000
Bron: Landschapspark SusterenDe Oude Geleenbeek krijgt een meanderend verloop zonder beekbegeleidende beplanting. Het gebied tussen de Oude Geleenbeek en de autoweg A2 wordt als ‘groene poort van Born' ingericht. Er worden strak vormgegeven bosstroken op grondwallen van ca. 15 m hoogte aangelegd met dwars er doorheen 2 brede grachten die de zichtlijnen richting Holtum 2 accentueren. De grachten herbergen nagenoeg stilstaand water en staan in directe verbinding met de Oude Geleenbeek. De grachten doen tevens dienst als retentiebekken en poel. Het kunstmatige karakter van de bossen en grachten benadrukt de aanwezigheid van het bedrijventerrein Hotum Noord 2

Oppervlakte 5.5 ha
Kosten ca. Є 1.200.000
Bron: Landschapspark Susteren

 

Hobbyjagers in Landschapspark Susteren

Op zaterdag 3 november waren we getuige van de activiteiten van een aantal hobbyjagers van de Wildbeheereenheid Susteren in het nieuw aangelegde landschapspark nabij Restaurant Op de Vos langs de nieuwe weg N297. Het gebied is nog maar net opgeleverd of jagers zijn al present om de 2 fazanten en de enkele haas in het natuurgebied af te schieten. Het was beschamend om te zien hoe tien jagers in drijfjacht deze arme dieren wisten op te jagen en neer te leggen. De noodzaak van deze activiteiten ontgaat een ieder. Er is in dit gebied verre van sprake van overpopulatie wat enige wildbeheer rechtvaardigt. En uit de fysieke toestand van de jagers bleek niet dat zij leden aan honger of andere ontberingen. Het Groene Taille Comité is in ieder geval verheugd dat Natuurmonumenten heeft toegezegd dat het gedaan is met deze activiteiten wanneer Landschapspark Susteren de gronden aan haar heeft overgedragen.
  
  De 'heldhaftige' jagers stellen zich op in Landschapspark Susteren.


- Groene Taille Comité

Copyright © Groene Taille Comité | Home | Contact