Groene Taille Comité

Correspondentieadres:
Oude Rijksweg Zuid 7a
6114 RC Susteren
Tel: 0641513486

 

Nieuwsbrief November 2008

Nieuwsbrief:

Susteren, 4 November 2008,

Doorstart LPS naar LPES door gemeentebestuur Echt-Susteren aangenomen

Het gemeentebestuur Echt-Susteren heeft ingestemd met het voorstel dat Landschapspark Susteren (LPS) wordt voortgezet in Landschapspark Echt-Susteren (LPES).
Dat maakte wethouder Verheesen bekend tijdens de vergadering van de werkgroep Plattelandsvernieuwing.
Voor het Groene Taille Comité is dit een lang gekoesterde wens.
Gebleken is dat instrumenten als LPS en ook Landschapspark De Graven zeer effectief zijn bij het realiseren van landschap- en natuurontwikkeling. LPS was opgericht voor de natuurcompensatie Bottleneck. Nu de meeste projecten zijn gerealiseerd kan LPS worden ontbonden. Landschapspark Echt-Susteren zal in stichtingsvorm opereren voor de hele gemeente Echt-Susteren waarbij beleid, bestuurlijke besluitvorming en uitvoering zijn samengevoegd en dus verankerd.
Landschapspark Echt-Susteren zal het gezicht van de Groene Taille en de gehele gemeente Echt-Susteren voor de toekomst bepalen.
Zo zal zijn invloed mede bepalend zijn voor uitvoering van de compensatieverplichtingen van de verbreding van de A2 en industrieterrein Holtum Noord 3.

  LPS wordt LPES.


Gebiedsbureau geeft opdracht voor onderzoek Faunapassage A2/Julianakanaal

Het Gebiedsbureau Westelijke Mijnstreek is de uitvoerder van Vitaal Platteland in de Westelijke Mijnstreek. Onder het Gebiedbureau werkt de Gebiedscommissie die bestaat uit bestuurders, afgevaardigden van gemeente en provincie, Milieufederatie en beheerorganisaties zoals Natuurmonumenten en Waterschap.
Onlangs heeft het Gebiedsbureau de conceptvisie Groene Waarden gepresenteerd.
Hierin staat beschreven welke natuur- en landschapsprojecten het bureau wil realiseren mede in het kader van een integrale benadering van verbreding van de autoweg A2.
De nadruk ligt vooral op Oost-Westverbindingen om natuurgebieden met elkaar te verbinden.
In deze visie is niet de door het Groene Taille Comité voorgestelde natuurbrug bij
Oud Roosteren opgenomen, maar is gekozen voor een verbinding ter hoogte van Ophoven waar de Geleenbeek onder de A2 en het Julianakanaal loopt.
Dit betekent dat er geen robuuste verbinding naar de Grensmaas tot stand komt op het punt waar Vloedgraaf, Rode Beek en Geleenbeek samenkomen, de zogenaamde Ganzenvoet bij Oud Roosteren. Deze verbinding is voor ons essentieel omdat de plant- en diersoorten zich vooral verplaatsen via de bossen (IJzerenbos, ’t Hout en Körbusch) en de beken Vloedgraaf, Rode beek en de Geleenbeek. Wanneer enkel de faunapassage bij Ophoven wordt gerealiseerd komen de dieren via de Ganzenvoet onder de brug van de Geleenbeek bij Oud Roosteren in een fuik terecht. De brug voorziet alleen in een smalle doorgang die ook nog grote delen van het jaar onder water staat.
Op 31 oktober j.l. heeft het Groene Taille Comité samen met de Milieufederatie Limburg bij de Gebiedscommissie haar zienswijze voor een faunapasage bij de Ganzenvoet gepresenteerd.
De Gebiedscommissie, onder voorzittersschap van de heer L. Frederix, concludeerde dat een faunapasage, bij Ophoven of Oud Roosteren, functioneel moet zijn. Grontmij heeft de opdracht gekregen te onderzoeken wat het best haalbaar is en welke knelpunten worden voorzien én oplossingen nodig zijn om een goed functionerende verbinding te maken waarbij migratie uit noord-oostelijke én zuid-oostelijke richting is gegarandeerd. Een heel bevredigend resultaat!
 
  De ‘fuik’ bij de nieuwe brug van de Geleenbeek bij Oud
  Roosteren staat een groot deel van het jaar onder water.


Maatregelen tegen verdroging IJzerenbos schieten ernstig tekort


Waterschap Roer en Overmaas is medio 2007 gestart met het opstellen van het Gewest Grond en Oppervlakte Regiem (GGOR) voor het gebied IJzerenbos en ’t Hout.
Dit is een onderzoek naar de gewenste en praktisch haalbare toestand van het watersysteem (grond- en oppervlaktewaterstanden). Tevens worden in de onderzoeksrapportage maatregelen, zoals het dempen van slootjes en het verwijderen van buisdrainage, voorgesteld om tot de gewenste waterstanden te komen. De verdroging in het IJzerenbos en ’t Hout is ernstig. Hierdoor verdwijnen planten en diersoorten. De populatie kamsalamanders in ’t Hout wordt met uitsterven bedreigd. De maatregelen om de gewenste waterstanden te halen zijn helaas niet voldoende.
Voor ’t Hout volgt nog onderzoek naar de detailontwatering in het gebied (o.a. de sloten langs het spoor). Deze kan mogelijk zo aangepast worden dat minder water het gebied verlaat.
Bij het toekomstig herinrichten van de Rode beek zal door een verhoging van de waterstand tot 40 cm getracht worden de waterstand in het aangrenzende gebied positief te beďnvloeden.
Voor het IJzerenbos kunnen de natuurdoelen niet worden gehaald omdat de na te streven inrichting van dit gebied (natte natuur ten zuidwesten van de Middelsgraaf en goede landbouwgrond aan de noordoostzijde) niet te realiseren is zonder instemming van de grondgebruiker. Met de beperkte maatregelen die nu wel mogelijk zijn, zijn de gewenste natuurdoelen rondom de bovenloop van de Middelsgraaf dan ook niet haalbaar. Een andere wijze van grondgebruik of bedrijfsverplaatsing zouden wel de beoogde doelen kunnen realiseren. Een oplossing kan slechts gevonden worden door een integrale, creatieve aanpak waarbij grondgebruiker, Waterschap, Provincie en Gebiedsbureau constructief samenwerken.

 
De kamsalamander is een sterk bedreigde diersoort in
  Nederland. Door de verdroging van ’t Hout dreigt hij
  ook hier geheel te verdwijnen.- Groene Taille Comité

Copyright © Groene Taille Comité | Home | Contact