Groene Taille Comité

Correspondentieadres:
Oude Rijksweg Zuid 7a
6114 RC Susteren
Tel: 0641513486

 

Nieuwsbrief Januari 2009

Nieuwsbrief:

Susteren, 4 Januari 2009,

Op de bres voor bescherming van de Hazelaargroeve

De gemeente Echt-Susteren heeft toegezegd mee te werken aan het plan voor een Wild Water World attractiepark in de Hazelaargroeve. De Hazelaargroeve ligt in het gebied dat nagenoeg grenst aan het natuurgebied Haeselaarsbroek in de driehoek Susteren, Mariahoop en Koningsbosch.
Het Groene Taille Comité heeft samen met de Natuurhistorische Vereniging Pepijnsland, de Vogelwerkgroep De Haeselaar en Milieufederatie Limburg krachtig stelling genomen tegen het plan. Wij hebben de gemeente gevraagd geen verdere medewerking te verlenen aan het plan en alles in het werk te stellen de groeve voor de natuur en wandelaar te behouden. De zandgroeve is niet alleen landschappelijk uniek maar heeft ook een hoge natuurwaarde. Het is het broedgebied van onder andere de IJsvogel en van een kolonie oeverzwaluwen: maar liefst 478 paar in 2007! Dit is uniek voor Limburg. De groeve vormt tevens het leefgebied van de das, het ree en vele andere diersoorten.
Het is een afwisselend landschap van water, steile en glooiende oevers en bos. De groeve grenst direct aan de ecologische hoofdstructuur en is opgenomen in het Provinciale Omgevings Plan Limburg (POL) als Provinciale ontwikkeling Groen (POG). Hierin is vastgelegd dat het gebied na de ontgrondingen wordt heringericht met het accent op versterking van natuurwaarde en extensieve recreatie. Als gezamenlijke natuur/milieuorganisaties hebben we het gemeentebestuur gevraagd ons uit te nodigen voor een gesprek om onze argumenten om de groeve te beschermen nader toe te lichten.


  De Hazelaargroeve: Waardevol voor natuur en landschap


Prorail versterkt natuur in natuurgebied ’t Hout

Ons verzoek om de taluds van de zaksloten langs het spoor in ’t Hout te verschralen is door Prorail positief gewaardeerd. Zo is Prorail dit jaar gestart met één keer maaien en afvoeren van het maaisel. Dit met de bedoeling om de grond te verschralen waardoor bloeiende planten meer kans krijgen zich te ontwikkelen. Niet alleen het landschap wordt daardoor mooier maar ook allerlei insecteneters zoals kikkers en vogels profiteren daarvan. Ook heeft Prorail op ons verzoek het laatste stuk grijs hekwerk vanaf de Rode beek verwijderd. Het hekwerk ontsierde het landschap maar vormde ook een belemmering voor dieren.
 
  Prorail gaat de natuur op de taluds van de zaksloten
  in ’t Hout versterken.


Visie 2020 een gemiste kans voor de gemeente Echt-Susteren

Met de komst van de nieuwe burgemeester Dieudonné Akkermans is de gemeente gestart met het ontwikkelen van een middenlange termijnvisie 2020. Een lang gekoesterde wens van het Groene Taille Comité komt hiermee in vervulling. Het is voor burgers en overheid belangrijk te weten wat de koers is van een gemeente op het gebied van ruimtelijke ordening en waar de sterke punten liggen en dus geďnvesteerd moet worden. De gemeente heeft voor de visie het bureau H&S ingehuurd en er zijn luistersessies gehouden voor belanghebbenden in de verschillende kernen.
Punt van kritiek is dat de maatschappelijke organisaties zoals dorpsraden en belangengroepen als de onze niet zijn gehoord. Dat vinden wij onbegrijpelijk omdat dit juist maatschappelijk betrokken organisaties zijn die zich actief en belangeloos inzetten voor de gemeente. Een gemiste kans!
Binnenkort zal de bouwstenenvisie aan de gemeenteraad worden gepresenteerd. Daarna volgt de nadere uitwerking van de visie in concrete plannen. Tijdens onze presentatie van de Gebiedsvisie 2.0, op 12 september 2008, heeft de burgemeester ons nadrukkelijk uitgenodigd onze bijdrage aan de visie te leveren. Wij houden hem voor het vervolgtraject aan zijn woord.


  Burgemeester Akkermans deed
  ons een belofte maar kwam deze
  (nog) niet na.


2009, weer een jaar vol nieuwe uitdagingen

Het Groene Taille Comité kan terug kijken op een actief 2008. Wij presenteerden de gebiedsvisie 2.0 die door vele burgers, politici, ambtenaren en beheerinstanties positief is ontvangen. 2009 is het jaar van de concretisering van hetgeen wij in onze gebiedsvisie belangrijk vinden. Zo zal de visie 2020 door de gemeenteraad van Echt-Susteren worden besproken. Wij hopen dat de raad kritisch naar de visie zal kijken en vooral de peilers natuur en extensieve recreatie hoog zal waarderen. Ook de visie Groene Waarden van de Gebiedscommisie Westelijke Mijnstreek zal in 2009 zijn beslag krijgen. Hierin staan zaken die voor natuur, landschap en leefbaarheid in de Groene Taille van groot belang zijn. (zie ook de nieuwsbrief van november 2008)
Natuurlijk zullen we alle ontwikkelingen kritisch blijven volgen en samenwerken waar dat nodig is. U wordt op de hoogte gehouden met onze nieuwsbrieven. Iedereen waar wij afgelopen jaar constructief mee hebben samengewerkt, dank hiervoor. Wij wensen allen een gelukkig en vooral gezond 2009 en hopen dat we samen in dit nieuwe jaar veel kunnen bereiken voor ons zelf en vooral voor onze kinderen.


- Groene Taille Comité

Copyright © Groene Taille Comité | Home | Contact