Groene Taille Comité

Correspondentieadres:
Oude Rijksweg Zuid 7a
6114 RC Susteren
Tel: 0641513486

 

Nieuwsbrief Maart 2009

Nieuwsbrief:

Susteren, 21 Maart 2009,

Leerlingen De Springdonk openen oeverzwaluwwand en planten bomen

De boomfeestdag op woensdag 17 maart in Echt-Susteren had meer in petto dan alleen bomen planten. Langs de rode beek, nabij de woonwijk in de Mehre, hebben de leerlingen van basisschool De Springdonk met veel enthousiasme bomen en struweel aangeplant.
Maar er gebeurde meer. Zij onthulden ook woongelegenheid voor een bijzondere zwaluw, de oeverzwaluw. Door de gemeente is in samenwerking met vogelwerkgroep De Haeselaar en Landschapspark Susteren een ware oeverzwaluwenwand aangelegd. Oeverzwaluwen hebben in voorbije jaren al vaker gezocht naar mogelijkheden om te nestelen langs de Rode beek doch dat was niet mogelijk door de begroeiing op het dijklichaam dat de woonwijk scheidt met de Rode beek. Daar is nu verandering in gekomen. Het dijklichaam is voor een deel omgetoverd tot een steile wand waarin oeverzwaluwen hun holen kunnen maken.
Bovendien biedt de wand mogelijkheden voor de IJsvogel. Oeverzwaluw en IJsvogel maken zelf hun broedholen en het is spannend of dat ook hier gaat gebeuren. Het Groene Taille Comité ijvert al geruime tijd voor een betere groene afscherming van de Rode beek en de woonwijk in de Mehre. Met behulp van de schoolkinderen, de gemeente, de vogelwerkgroep en Landschapspark Susteren zijn we weer een beetje opgeschoten in de goede richting.


  Op het dijklichaam van de oeverzwaluwenwand planten de
  Springdonkers struweel en bomen


Reddingplan kamsalamander in natuurreservaat ’t Hout in Susteren

Het natuurreservaat ´t Hout heeft te lijden aan verdroging. Natte plekken in het bos, zoals we die vroeger op veel plaatsen nog tegen kwamen, worden steeds zeldzamer. Door de verdroging vrezen we dat de kamsalamander, een zeldzame salamandersoort, voor ´t Hout verloren gaat. Reden voor het Groene Taille Comité om met het Waterschap Roer en Overmaas én de belangrijkste eigenaar in ´t Hout, Natuurmonumenten, een reddingsplan ‘uit de grond te trekken’. Gezamenlijk hebben we de situatie ter plekke bekeken en hebben afspraken gemaakt. Roer en Overmaas zal nagaan of het plaatsen van een peilbuis in ´t Hout mogelijk is zodat we meer kennis kunnen vergaren over het grondwaterverloop binnen dit gebied. Tevens zal het Waterschap bekijken of de afvoer van water uit ´t Hout via de Grensgraaf kan worden beperkt zodat dit water beschikbaar blijft voor ´t Hout. Dit zal gebeuren in combinatie met de mogelijke maatregelen die het waterschap wil nemen om de wateroverlast voor omwonenden bij langdurige neerslag te verminderen. Natuurmonumenten heeft toegezegd dat zij een deel van de (waterzuigende) populieren zullen kappen en dat zij extra maatregelen voor de kamsalamander nemen, zoals het uitdiepen van enkele laagtes in het bos. Het Groene Taille Comité heeft Natuurmonumenten tevens gevraagd om ook de verlanding van de ‘Moordkoel’, nabij de spoorwegovergang Neerveldsweg, onder handen te nemen voor de kamsalamander, kikkers en padden. Ook hebben we Natuurmonumenten gevraagd om meer inspanningen te leveren om enkele belangrijke natte percelen aan te kopen en te beheren om de gewenste waterstand in het gebied te stimuleren.
 
  Eigenaar Natuurmonumenten is gevraagd om de
  ‘Moordkoel’ te herstellen voor het behoud van salaman-
  ders, kikkers en padden in natuurreservaat ’t Hout.


- Groene Taille Comité

Copyright © Groene Taille Comité | Home | Contact