Groene Taille Comité

Correspondentieadres:
Oude Rijksweg Zuid 7a
6114 RC Susteren
Tel: 0641513486

 

Nieuwsbrief Maart 2013
Nieuwsbrief:

Susteren, 20 Maart 2013,

Echt-Susteren: Volop ruimte voor bezinningsrecreatie

Traditiegetrouw wilde het Groene Taille Comité op 25 februari kennis gaan maken met Jos Hessels, de vers benoemde burgemeester van onze mooie gemeente. Uit betrouwbare bron weten we namelijk dat hij grote mogelijkheden ziet voor onze gemeente op het gebied van bezinningsrecreatie. Eén van de speerpunten van het Groene Taille Comité: Echt-Susteren als groene ruimte waar de inwoners van Sittard-Geleen en Roermond weer tot zichzelf kunnen komen. We vonden het dan ook erg jammer dat de burgemeester ons niet persoonlijk ontving.

Landschapspark Echt-Susteren
In plaats van de burgemeester werden we op op het gemeentehuis deskundig te woord gestaan door wethouder Coen Geraads en Robert Vogten, beleidsmedewerker groen, natuur en landschap. Onze eerste vraag aan hen was wat de stand van zaken was rond de vorming van het Landschapspark Echt-Susteren als voortzetting van het Landschapspark Susteren. Vogten gaf aan dat er in april twee besprekingen plaatsvinden over de structuurvisie en de realisatie van de gestelde doelen en beleidsvoornemens. Daarbij komt ook de mogelijke inzet van Landschapspark Susteren of Landschapspark Echt-Susteren aan de orde. Besluiten zijn echter nog niet genomen. Vogten hoopt in de zomer meer duidelijkheid te geven.

Ontwikkelingen
Vervolgens sprak Vogten bevlogen voort over de ontwikkelingen op het gebied van landschap en milieu binnen onze gemeenten en de ontwikkelingen van buiten onze gemeente, die wel hun invloed hebben. Zoals die rond Holtum. Daar wordt op dit moment gewerkt aan het landschapspark Born. Dit deelproject is de samenvoeging van de volgende (oorspronkelijke) deelprojecten:
    •  Herinrichting Hons-/Venkebeek
    •  Aanleg groenstructuur Holtum-Buchten-Born

A2
Daarna kwam de verbreding van de A2 aan bod. Volgens Vogten is de gemeente Echt-Susteren niet in het overleg over de verbreding van de A2 vertegenwoordigd geweest. Het Groene Taille Comité drong aan op deelname van de gemeente aan het vooroverleg. Omdat de verbreding van de A2 belangrijke consequenties heeft voor het gebied Echt-Susteren. Zo zal de Geleenbeek verlegd moeten worden ter hoogte van het Korbusch en is er een belangrijke faunapassage gepland over de A2 en het Julianakanaal.

Ecologische hoofdstructuur
Via de A2 was het onderwerp Ecologische Hoofdstructuur (EHS) niet ver weg. De genoemde faunapassage is namelijk van groot belang voor de vorming van de EHS. Deze loopt door de gemeente Echt-Susteren via de Middelsgraaf. Deze beek wordt daarom heringericht. Wel onder de voorwaarde dat deze herinrichting ook recreatief voordelen biedt. ProRail neemt maatregelen om de trek van diersoorten tussen de door spoorlijnen doorsneden gebieden te verbeteren. Zo wordt in de duiker onder de Middelsgraaf een plank aangebracht waarover kleine dieren kunnen lopen. Voor groter wild, zoals reeën, wordt nog een oplossing gezocht. Al deze maatregelen zijn vastgelegd in de structuurvisie.

Grensmaas
De gemeenten in het Grensmaasgebied, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de Provincie Limburg hebben afgesproken gezamenlijk op te trekken bij de ontwikkeling van het Rivierpark Maasvallei. Zo ontstaat een grensoverschrijdend natuurgebied waarbij de Nederlandse en Belgische delen een geheel vormen. Er is een recreatievisie opgesteld die de basis vormt voor de ontwikkeling van het natuurgebied van 2.500 hectare aan beide oevers van de Grensmaas. De gronden komen in handen van Natuurmonumenten. Plannen voor een bezoekerscentrum bij de Roosterse Maasbrug zijn inmiddels van de baan. Er is wel een informatiecentrum ingericht in Stevensweert (de Hompsche Molen) en de Roosterhoeve in Roosteren gaat fungeren als centrum voor de recreatie.

Chapeau
Volop kansen dus voor onze gemeente om vorm te geven aan de door onze burgemeester zo gewenste bezinningsrecreatie. Het Comité gaf wel aan dat de grootschalige veeteelt bij Lilbosch hier helemaal niet bij past. Ondanks dat kunnen we stellen dat de gemeente Echt-Susteren doordacht en voortvarend te werk gaat als het om landschap, recreatie en milieu gaat. En alle ontwikkelingen, ook die in de grensgemeenten, nauwgezet volgt. Chapeau!


- Groene Taille Comité

Copyright © Groene Taille Comité | Home | Contact