Groene Taille Comité

Correspondentieadres:
Oude Rijksweg Zuid 7a
6114 RC Susteren
Tel: 0641513486

 

Brief B&W Echt-Susteren, beheer bermen
Nieuwsbrief:

Susteren, 14 januari 2018,

Geachte Burgemeester en Wethouders van de gemeente Echt-Susteren,

Het Groene Taille Comité wil graag enkele zaken betreffende landschap en natuur onder uw aandacht brengen. Tevens vragen we het gemeentebestuur om ten aanzien van de onderstaande punten met ons te bekijken hoe we de gemeente mooier en duurzamer kunnen maken.

Biodiversiteit in de gemeente
Zoals ook in de media is bericht gaat het uitermate slecht met de biodiversiteit.  De insectenwereld is met 75% geslonken. Een aantal vogelsoorten gaat zodanig achteruit dat ze zelfs dreigen te verdwijnen.  Drastische veranderingen in het landschap zoals de toename van monoculturen en gebruik van herbiciden in de landbouw zijn belangrijke oorzaken. Ook binnen onze gemeente speelt dit probleem. Akkervogels als de veldleeuwerik, patrijs, ringmus, fazant, zomertortel en kneu komen in onze gemeente nauwelijks nog voor. Natuurlijk vraagt dit om een wijziging van het landelijk beleid doch wij zijn van mening dat we als gemeente ook een bijdrage kunnen leveren.
De gemeente Echt-Susteren is een gemeente met een groot landelijk gebied. Een gedifferentieerd beheer van de bermen en dorpsranden zou al een grote bijdragen kunnen leveren aan het behoud van insecten en vogels. Zo zouden veel bermen, waarbij niet primair de veiligheid een rol speelt, met een ander maaischema veel kunnen opleveren. Binnen het huidige maairegiem worden in september alle bermen gemaaid waardoor zaad, insecteneitjes en rupsen worden vernietigd. Graag willen we met u meedenken over waar en hoe het maaibeheer in de gemeente anders kan.

Inzaaien wildbloemenmengsel
In de gemeente zijn diverse graspercelen grenzend aan dorpsranden en overgangen bij natuurgebieden, die meermaals  per jaar worden gemaaid en daardoor niets toevoegen aan kleur in het landschap en biodiversiteit. Voorbeelden zijn de geluidswal langs het spoor in Susteren en de randen van de woonwijk In de Mehre.
Het inzaaien met eenjarig- en meerjarig bloemenmengsels kan zóveel meer opleveren.
Het zal de gemeente mooier maken en insecten en vogels profiteren daar ook van.
Graag zouden wij willen meedenken over de mogelijkheden voor deze wilde bloemenzones.Handhaving landjepik

Wij worden steeds vaker benaderd door mensen die klagen dat steeds meer bermen aangrenzend aan akkers geheel of gedeeltelijk worden omgeploegd. Het zogenaamde landjepik.
In Maria Hoop hebben we een voorbeeld waarbij niet alleen de bermen zijn omgeploegd maar ook voor de natuur zo belangrijke rietstroken. Wij vragen de gemeente om in kaart te brengen waar in de gemeente onrechtmatig bermen zijn omgeploegd en handhavend op te treden.
  
  Enkele voorbeelden van bermen die zijn omgeploegd. Dit betekent een enorme aanslag op de biodiversiteit en
  het landschap.

Deze brief is mede geschreven naar aanleiding van gesprekken met-en inbreng van andere betrokken bewoners, kenners en experts.
Wij realiseren ons dat ander beheer ook extra kosten met zich mee brengen hoewel het inzaaien van bloemrijke dorpsranden ook voordelig zal zijn omdat er niet of minder gemaaid hoeft te worden. De inzet op een bloem- en kleurrijke gemeente zal voor bewoners, wandelaars en toeristen zeer aantrekkelijk zijn. Bovendien draagt de gemeente op een positieve wijze bij aan meer biodiversiteit.

In afwachting van uw antwoord,

Hoogachtend,

Groene Taille Comité
Peter Versloot, voorzitter
Har Pluijmakers, secretaris

Copyright © Groene Taille Comité | Home | Contact