Groene Taille Comité

Correspondentieadres:
Oude Rijksweg Zuid 7a
6114 RC Susteren
Tel: 0641513486

 

Nieuwsbrief 12 Maart 2006

Nieuwsbrief:

Susteren, 12 Maart 2006,

Gemeente Echt-Susteren investeert in groenbuffer bij woonwijk in de Mehre te Susteren

De gemeente gaat ruim 0.5 ha landbouwgrond inrichten als natuurbuffer aan de Rode Beek nabij in de Mehre. Als natuurcompensatie wordt het perceel beplant met inheem-se boomsoorten zoals es, eik, lijsterbes en sleedoorn. Tevens wordt bekeken of er mogelijkheden bestaan voor de aanleg van een amfibieënpoel als uitbreiding van het leefgebied voor o.a. kamsalamander en boomkikker. Het Groene Taille Comité vindt de inrichting van dit perceel als natuurcompensatie een goede keuze die ook mede omvat wat wij voorstaan, namelijk boszonering aan de rand van in de Mehre.

Als alles mee zit zal nog dit voorjaar gestart worden met de aanplant. Wij verwachten dat op deze plek een uniek natuurbosje ontstaat waar diverse broedvogels profijt van zullen hebben maar waar ook wandelaars kunnen genieten   
Foto 1: Op de achtergrond het landbouwperceel dat
van hun gezang.                                                                        wordt omgevormd tot natuur.


Fietspad Neerveldsweg in de ijskast

Het gemeentebestuur heeft gehoor gegeven aan de eis van het Groene Taille Comité om niet over te gaan tot de aanleg van een fietspad (zie nieuwsbrief d.d. 20-02-2006).

Het fietspad is gepland in het zomerleefgebied van de bedreigde kamsalamander en zonder ontheffing van de minister mag het leefgebied niet worden aangetast.

De gemeente heeft ons geantwoord de aanleg van het fietspad voorlopig uit te stellen en wil bekijken welke vervolgstappen gevolgd moeten worden. Kennelijk is de gemeente nog niet van plan het fietspad, waar niemand op zit te wachten, af te blazen. Wij zijn echter van mening dat het fietspad er niet hoort te komen. De minister zal geen ontheffing geven als er een alternatief is. Het alternatief is er zeker:
de overweg open houden!

Foto 2: de sloot waarlangs het fietspad is gepland maakt zich klaar voor de voortplanting van de kamsalamander.


Spoorwegovergang Neerveldsweg bijna gesloten?

ProRail heeft deze week de spoorwegovergang gesloten voor motorverkeer. Motorverkeer is al lang niet meer toegestaan op de Neerveldsweg, maar toch!

Alleen voetgangers en fietsers kunnen de overweg nog over, hoewel fietsers zich in slalom door het hekwerkstelsel moeten manoeuvreren. Voor scootmobielgebruikers zal het een heksentoer worden om de overkant van het spoor te bereiken.

Of deze maatregel van ProRail bijdraagt tot meer veiligheid is de vraag. Waarom deze voortvarendheid bij ProRail?
Is dit de eerste aanzet tot sluiting of ziet ProRail langzaam
in dat sluiting van de overweg geen haalbare kaart is?

Wordt vervolgd!                                                                         Foto 3: Waar is ProRail toch mee bezig?


Landschapspark Susteren maakt nieuwe natuur

Enkele weken geleden is het Landschapspark Susteren gestart met deelproject 6, de landschappelijke inpassing van de Yard. Hoewel het nog zeer onzeker is of de Yard er ooit zal komen, wordt de geplande natuur wel uitgevoerd.
Bij de Kampweg in Nieuwstadt is goed te zien hoe het maïslandschap op de schop gaat. Het is een mooi project!

Vooral de Geleenbeek krijgt een totaal nieuw aanzien.
Zij mag weer gaan kronkelen zoals zij vroeger altijd heeft gedaan. Het totale project bedraagt 15 ha nieuwe natuur. Galoways of Konikspaarden worden straks ingezet als natuurbeheerders. Het project sluit aan op het gebied
van de Vloedgraaf.

Wij hebben Landschapspark Susteren gevraagd om vooral
 
Foto 4: Mensen kunnen veel vernietigen maar zijn      een goede balans te zoeken in ecologische ontwikkeling en
 
ook in staat iets moois te maken.                               extensieve recreatie.

- Groene Taille Comité

Copyright © Groene Taille Comité | Home | Contact